294. Woensdag 14 decern teer !W $79' jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT f dit nummer behoort een Bjjroegset, KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Nu de verleden jaar en ook nog dLt jaar gesproken booze woorden over dë wijze waarop de Minister van Oorlog be zuinigt, woorden die vooral rechts bij de Protestantsche groepen wel eens oxu genaam klonken, kon een sterker aanval verwacht worden, dan gister bij de eer. ste sprekers over do oorlogsbegrootrng bleek. De woordvoerder der anli-rev. de heer Van D ij k was wel van oordeel dat de Minister in het bijzonder de luchtmacht verwaarloost zoodat de spreker aandrong op e*n aanvullingsbegrooting, en de spr. vreesde ook dat voor andere wapens d© bezuiniging niet strekt tot in standhou ding onzer weermacht, maar het werd ta melijk rustig gezegd. Iïn de heer van Rappard (V.B.) die hetzelfde betoogde, deed het nog kalmer. De derde spreker, de heer v. Zadel- hof (S.D.AJ*,) bracht de jaarlijksche ont- wapeningsspeech. Er was ditmaal de waarschuwing aan vastgeknoopt, düt de ■ae S.D.A.P een massastakjng tegen oorlog zou ontketenen. Daarentegen kwam de heer Deckers (R.K.) met een betoog ,dat internationale ^ontwapening de eenig mogelijke is. Bij de toestanden in de wereld kunnen wij het voorioopig nog niet zonder weermacht stellen. Hij drong echter aan op krachtig; werken voor internationale ontwapening, zooals spr.'s geloofsgenooten ook ia an dere landen daen. „Ook in België?" vroeg dp heer K telaar. „Als ze het daar niet hebben gedaan, hebben ze dat van de Belgische socialis ten geleerd," antwoordde de hoer Dec kers. A vond zit ling. In een minimum van tijd was de on" derwijsbegrooling afgewerkt, want door de ziekte van Minister Waszink was het een voorstelling van de „Hamlet" zonder deu Prins van Denemarken. De alg. be- sclvouwingen werden uitgesteld tot na zijn herstel. Er was echter aan deze begrooting vastgehaakt het initiatiefvoorstel van de eoc. óem. om het zevende leerjaar in to voeren met ingang van 1 Jan. a.s. Zooals men weet heeft de regeering een voorstel ingediend om het met 1 Juli a.s. in te voeren, maar is de be handeling van dat voorstel uitgesteld we- 'gens de ziekte van Minister Waszink. Toen zijn de soc.-dem. met hun voor stel gekomen. Principieel© beteekenis 'heeft het dus niet. .Van rechts is het voorstel der S. D. 'A. P. gister bestreden omdat de rehea ring nu eenmaal die vijf maanden noodlg acht, en zij dat liet beste kan beoor- deelen. De heer Tilanus noemde het initiatief-voorstel zelfs „parlementair on voegzaam". Links werd het gesteund door de Vrijz. Dem. en den Vrijheids bond. :Maar do afwijzende houding van rechts noopte den voorsteller, den heer Albar- da,, tot een zeer scherpen aanval op de rechtsche partijen. Hij was vooral fel jegens de katholieke democraten. Toen hij daarbij de bedreiging uitsprifk, Sdat de soc.-democraten wel eens nlet- thuis konden geven als het om handha ving der pacificatie gaat, lokte dat een heftig protest uil van rechts. f Vandaag wordt gestemd. BINNENLAND. DE GLJNDHORST. Gisteren is de Glindhorst te Barne- veld in massa aangëkocht door den heer |M. J- C. Besselaar te Rotterdam voor f421.000. De bestaande stichting zal, aldus het Utr. Dgbl., eenigszins be merkt in denzelfden geest worden voort gezet. uit oost-inmè. Opi umsmokkelarij. Batavia, 14 Dec. (VJ3.—Anela). Te Tandjong Priok is aan boord van dc Tji- manoek van de Java—China—Japanlijn opnieuw opium aangehaald ter waarde ,van f 30.000.—. "Petroleum Batavia, 14 (V.D.—Aneta). In den Volksraad heeft bij de behandeling der aardolievoorslellen dc heer Aay (n. i. v. Jb.) een motie ingediend, waarin de na- jgeering wordt uitgeuoodigd de totstand koming der overeenkomsten pas to In vorderen nadat overeenstemming met de Bataafsche is bereikt t. a. v. de prijzen politiek dei- aardolieproducten. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Bij het jubileum} van den heer A C. de Vos, alhier, maakte ook deputa" ties van de vereenigiugen „Schuttevaer" en „Middelburgsche Pluimveelenloonslel- ïiug" hun opwachting Door de vereeniging öm op héV~eHand Schouwen terug "te ..Schuttevaer'" werd nns een tegeltableau i.~,n- n:- se voor hun samenwerking. En tevens vroeg hij den steun van den tijdelijken of toekomstigen secretaris. Hij hoopte als secretaris iemand te treffen met even groote kunde en uitnemende eigen schappen als hij in zijn vorige stand-1 plaats had in den heer Schuilwerve. Spr. had wel alle reden tot groote dankbaarheid omdat zijn groote wensch „Schuttevaer'" werd nog een tegeltableau voorstellende de „Zeven Provinciën" aan geboden, terwijl de „Middielburgsclue Pluimveevereeniging" e®n mooie bloe menhulde aanbood. Bij beschikking van den Minister van Financiën is de heer C. Bourdrez, adj. commies ter inspectie der reg. en domeinen alhier, met ingang van 1 Jan. 1928 overgeplaatst naar de directie dier middelen aldaar. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. De chauffeur J. B. te Ka pel le met zijn auto en de zoon van don kolen handelaar J. op 't Hof met een wagen, kwamen in botsing op den weg naar Goes bij den ingang van den Hillewerve- weg. Wagen en auto bekwamen beide materieele schade. De voerman op 't Hot, die naast zijn wagen liep, kreeg schampwonden en ean armbreuk. Overbrenging naar het zie kenhuis te Goes werd noodig geoor deeld. Uit Scnouweü en Dulveland De gemeenteraad te Zierikzee benoemde aan de U. L. O. school tot on derwijzeres mej. E. de Ruyter, wacht geldster te Amsterdam, °P voordracht van den inspecteur. Tot klokkenist werd benoemd de lieer Misset. Verslag in een volgend nummer. Dinsdagmiddag j.l, werd in eer openbare vergadering van den gemeen teraad te Haamstede de nieuw be noemde burgemeester, jhr. L. van Cit- ters, eertijds burgemeester der gemeen te Kortgene, geïnstalleerd. Ongeveer ten 2 ure arriveerde de heer van Citters in de druk bevlagde kom der gemeente. Door den tijdelijken gemeentesecretaris werd hij aan den ingang van het raad huis ontvangen en in de volle raadzaal geleid, waarin behalve de leden van den gemeenteraad, de ouders van den nieu wen titularis, verschillende autoriteiten uit Kortgene, ambtenaren der gemeente Haamstede, het personeel der openbare en bijzondere school, andere genoodig- den en een massa belangstellenden te genwoordig waren. De waarnemend burgemeester, de heer C. Blom, opende de vergadering met een woord van welkom, zijn leed wezen uitende, dat het raadslid, de heer J. den Boer, wegens ongesteldheid niet tegenwoordig kon zijn. De secretaris las het schrijven van den Commissaris der Koningin voor, behel zende de benoeming en daarna sprak de heer Blom den nieuwen burgemeester toe. Hij heette hem van harte welkom en wenschte hem geluk. Geen feestelijke intocht werd bereid, daar de op 6 Sep tember door het overlijden van burge meester van Zuyen geslagen wonde nog te versch is en men den nieuw benoem de bovendien nog te weinig kent. „Wij hopen echter van harte voor u en voor ons, da f de keuze van H. M. een goede keuze moge zijn en wij na derhand mogen juichen, dat u een bur gemeester zijt, die het algemeen belang boven het eigen belang stellende, nooit een oordeel zult vellen dan na rijp be raad, in deze gemeente met hare ver schillende belangen en levensopvattin gen. Dan kunt u ook verzekerd zijn van de algeheele toewijding en medewerking van den gemeenteraad, wien het belang der burgerij zoozeer ter harte gaat, en ook van die der overige gemeentenaren. Moge het ons gegeven zijn ernstig samen te werken voor het goede doel. Wij ho pen tevens, dat u zich spoedig in onze gemeente moogt vestigen en er u vol komen thuis zult gevoelen. Bij het om hangen van dezen ambtsketen druk ik den wensch uit, dat deze u nooit te zwaar moge zijn en dit teeken uwer waardigheid door u met eere, ook voor uwe ouders, wien ik bij deze eveneens mijn hartelijken gelukwensch bied, moge gedragen worden tot heil der burgerij." Jhr. van Citters nam daarop het woord, uitte zijn erkentelijkheid voor zijn benoeming, en sprak een woord ter nagedachtenis van zijn te vroeg ontsla pen voorganger, den heer van Zuyen, die zich geheel aan het welzijn der gemeen te gaf en bekend stond als ijverig en ac curaat secretaris, die steeds iedereen welwillend met raad en daad terzijde stond. Den heer Blom bracht spr. hulde voor de uitnemende wijze waarop hij de gemeentezaken geleid heeft, wat voor waar geen makkelijke taak was toen ook de gemeente-ontvanger overleed. Spr. deed een beroep op den heer Blom en diens collega den heer Gilijam- kaexen, thans in vervulling is gegaan door zijn benoeming in Haamstede, in de nabijheid van zijn ouderlijk huis. Hij herinnerde er aan dat zijn eerste loop baan in Kortgene een hoogst aangename is geweest door de groote medewerking van de wethouders en raadsleden en de ambtenaren. Het gemeentebestuur van Kortgene kan voor vele andere gemeen tebesturen een voorbeeld zijn. Het zou zijn ernstig streven zijn in Haamstede, als voorzitter van den Raad niet minder dan in zijn verhouding tot de geheele burgerij, zich steeds boven de partijen te houden, iedere meening te eerbiedigen en daaraan recht te doen wedervaren. Spr. haalde aan wat minister Thor- beek eens zei van den zilveren burge meesterspenning: het wapen van het Rijk, steeds naar buiten gekeerd, wil zeggen dat de burgemeester is „de hand van het gouvernement"; het op zijn borst rustend wapen der gemeente maakt hem tot „den man der gemeente". Spr. zou aan dit laatste nooit de beteekenis hechten van den man die autoritair kan optreden. Hij hoopte steeds op aller medewerking te mogen rekenen tot wel zijn der gemeente met haar bloeienden land- en tuinbouw, kassencultuur en bloembollenteelt. Ook het steeds toe nemende vreemdelingenverkeer zal wel meer en meer de aandacht vragen voor belangrijke raadsbesluiten. In den bouw van het magnifieke raadhuis zag hij het bewijs dat het gemeentebestuur van Haamstede niet bevreesd is om belang rijke besluiten te nemen. Voorts hoopte spr. dat de ingezetenen hem steeds op aangename wijze hun wenschen en grieven zullen kenbaar ma ken. Hij zou tegenover allen zonder on derscheid, zonder aanzien des persoons dezelfde welwillendheid en rechtvaardig heid betrachten en hoopte steeds per sonen van zaken te onderscheiden. Na het vragen van'Gods zegen op den gemeenschappelijken arbeid, sprak de burgemeester nog een laatsten afscheids groet aan Kortgene. De heer Blom dankte daarop den heer van Citters voor de hartelijke woorden hem toegesproken. Vervolgens werd de heer van Citters toegesproken door den burgemeester van het naburige Burgh, Spr. wenscht hem alle goeds in zijn nieuwe gemeente en drukte den wensch uit voor een goe de en vriendschappelijke samenwerking en hoopte dat Westelijk Schouwen met zijn mooie boschrijkc omgeving, duin en strand, een genoeglijke verblijfplaats voor hem moge zijn. Ook de tijdelijk secretaris, de heer W. G. Boot Jz., wenschte den burge meester geluk, zegde hem zijn volle me dewerking toe en uitte den wensch hem ook dikwijls te ontmoeten voor samen werking op ander gebied. Eveneens volgde een gelukwensch van den heer C. v. d. Velde, werkzaam ter gemeentesecretarie, die tevens den heer Blom dankte voor diens welwillendheid en medewerking tijdens zijn waarne mend burgemeesterschap. De heer van Citters dankte daarop de verschillende sprekers en alle belangstellenden, waar na de vergadering gesloten werd. Na een opname door den fotograaf van „Ons Zeeland" werd de nieuwe ti tularis van verschillende zijden gecom plimenteerd en bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen. In de Vrijdagavond gehouden ver gadering van den gemeenteraad vaa B r u i n i s s e, die door alle leden be halve den heer de Koning werd bijge woond, werd v. k. aangenomen de nieu we begrooling van dc Gezondheidscom missie te Zierikzee, waarin de bijdrage per inwoner is verminderd van 3i/3 cl. op 2i/» ct. Aan de Ned. Vereen, voor den Volks zang werd op voorstel van B cn \V. met 5—1 stem, die van den heer Dte Waal, voor 1928 f 5 toegekend. Een adres van het bestuur der Zon- dagschoolverceniging om gratis gebruik van het gemeentelijk^ vergaderlokaal op 2en Kerstdag, eu eenzelfde verzoek van do Meisjesvereeniging „Tabitha" op 17 Jan. '28, wanneer deze vereeniging haar 35-jarig bestaan feestelijk hoopt te her denken, werd ingewilligd. Aan J. de Wolf werd op zijn»verzoek eervol ontslag verleend met ingang van 1 Jan. '28, als lid der commissie tot w, van schoolvcrz., en als lid der commissie van toezicht op het 1- o., onder dank betuiging voor de diensten., in het belang van het onderwijs bewezen. In zijn plaats wordt m a. st. benoemd de heer C. Koelmans. 'Voorts worden m. a. st. herbenoemd tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim, de heeren L. Minderiioud, S Krijger, B. J. van Oeveren en J. Haeck; lot lid van het burgerl. arm bestuur de heer I. Hage Lz. Op voorstel van B. en W. wordt z. h. st. besloten tot wijziging van de alg. politieverordening, zulks in verband met do reorganisatie der brandweer. Besloten wordt bij de firma Sam- som een portret met lijst van IL K H. Prinses Juliana te bestellen, alsmede bij een uitgever in Den Haag 2 exemplaren van het plaatwerk Ned. Indiê, voor de beide scholen. Verder werden B en W. uitgenoo- digd een opgaaf te verstrekken van de kosten der beplanting van het terrein rondom de muziektent en een gedeel te van de Dee. De voorzitter doet nog eenige mede- deelingen naar aanleiding van de door de heeren "Van den Berg en Van Vessem gestelde vragen omtrent den stand der electriciteitsvoorziening en waterleiding. Dezer dagen plaatste de zoon van den landbouwer P. te Renesse des morgens een tweetal bussen mielk aan de tramhalte te Renesse, welke bestemd waren voor een melkonlvangcr te Brou wershaven. Des avonds bleek echter, dat bij aan komst te Brouwershaven van de 2 bus sen slechts één gevuld was met melk, de inhoud van de andere (ongeveer 30 Liter) is ontvreemd. Be sigafei,die u overal siet en die u olijft ttookeu. Mandard Special, MET BONS VOOR PRACHTIGE OÏOEAUX. (Ing med.) KERKNIEUWS. Uit Tholen. Dc te St. Maartensdijk langs iio pluizen ten bate der armen van de Ned. Herv kerk ^gehouden collecte heeft in totaal opgebracht f 950. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Bij den landbouwer C. in den St. Albertpolder (bij Sas v. Gent) is dezer dagen een fluwijn of steenmar ter gevangen in een val. Aan de val was een steen bevestigd, welken het dier gcèsleepl, totdat het in een sloot terecht gesleept, totdat het in een sloot terecht kwam, om aldaar in de val te venvarren en te verdrinken Het is een zeer mooi beest. (Voor verder Sla,d en Provincie, zie men het Bij voegsel). stukken voor de prov. s i aten van zeeeand. Aftreden P. F. Fruijtier. De Commissaris der Koningin heeft 't volgende schrijven gericht tot Prov, Sta ten: De heer P. F. Fruijtier, lid van het college van Ged. Staten van Zeeland, heeft medegedeeld, dat hij met ingang van 1 Januari 1928 om redenen van ge zondheid, ontslag meent te moeten ne men al zoodanig. Uwe vergadering zal, evenals Ged. Staten, met leedwezen een man zien heengaan, die gedurende tal van jaren zijn beste krachten in dienst van ons gewest heeft gegeven. Ik stel mij voor, de verkiezing ter ver vulling van de aldus ontstane vacature aan de orde te stellen in de openbare vergadering, welke, indien uwe verga dering zich met het aangekondigde voor stel vereenigt, zal worden gehouden op 17 Januari 1928. Prov. Stoomboot- dienst Hansweer t W alzoorden. Aangaande ae in de vergadering van 29 November 1927 gedane verzoeken! aan Ged Staten om zoo mogelijk ih de vol gende vergadering een voorstel te doen, betreffende de wenschen van belangheb benden bij den land- en tuinbouw enz uit O. Z.-Vlaanderen, over den Prov. stoombootdienst Hansweert—Walzoor- van den A. N. W Iï„ mei adhacsie be treffende liet verzoek tot uitbreiding van den Zondagdienxl, d,eelen Ged. Staten mede dat de vrachttarieven van .goe deren aan eene herziening zullen worden ouderworpen. Deze aangelegenheid heeft reeds de aandacht van de Commissie van toezicht op de Prov.. sLoombootdiensten. Aangaande den Zondagsdienst zal een onderzoek worden ingesteld; indien het noodig blijkt, zal die worden uitgebreid tot 3 reizen heen en weer per dag. Hel gebrek aan laadruimte op de boot, dat zich wel eens heeft voorgedaan, zal! mogelijk kunnen worden verholpen dooi de boot op de weekdagen meer reizen te laten doen, waardóór de goederen over meer booten worden verdeeld. Ook dit punt is reeds in voorbereiding.. Ged Stalen stellen voor. de adres sen voor zooveel noodig ter verdere be handeling in hunne handen te stellen. Ambtenaren- reglement. Over de adressen van dc ambtenaren Ier Prof. Griffie in Zeeland, en van de Middelburgsche afdeeling van den C. N, A B. over het Prov. ambtenarenregle ment komen w ijmorgen nader terug Ds D. Scheele nam Zondagavond afscheid van de Geref. Kerk te Oudewa ter, om te vertrekken naar Middel burg. Hij had als atscheidslekst ge kozen Ilebr. 13 20 en 21. De ouderling S. Roelcveld sprak den scheidendén lceraar toe namens kerkeraad en ge meente en liet toezingen Psalm 134 3. Blijkens mededeeling in de „OvCr- looinschc Kerkbode" heeft de kerke raad der Gercf. Kerk in H. V. le IlotLer- dam "besloten, aan de betreffend® d|epu- taten voor te stellen, een predikant be schikbaar te stellen voor een le Mid delburg te houden dienst op den tweeden Kerstdag. Van 8 Januari af, al dus het voornemen, zullen aldaar gere geld des Zondags diensten worden ge houden. Bij de Ned. Herv kerk te B re s- k,cns werd herbenoemd tot ouderling J. P. Wesdorp, lot diaken L. Lijk. Benoemd tot ouderling in de plaats van A. Verschelling, die niet meer in aanmer king wenschte te komen, M. I. VeTSchel- Ling. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. kerk te IJ z e n d ij k e werd benoemd dc heer W. Bruijnooge De restauratie van de Ilerv. kerk to IJ z e n d ij k e is voltooid, nu ook se dert eenige dagen het torenuurwerk ween den lijd aangeeft en slaat. Naar men ver neemt be-slaat het plan bij de kerkvoog den het schoone orgel van de firiua B&tz, dal door lekkage tijdens de restauratie der kerk geleden heeft te doen her stellen. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Kie- verskerke door ds. M. J. 0. Visser, hulp predikant te Wemeldinge. Ge re f. Kerk. Beroepen te Nicuw-Beijerland ds. M Hofman tc Krabbendijkje. Geen bezwaren tegen de sitem- ming te SI. Maartensdijk. Het classikaal bestuur te Zierikzee heeft het kerkbestuur te St. Maartensdijk bericht gezonden dat, na ingesteld onder zoek, gebleken was dat er geen voldoende termen aanwezig waren de laatstelijk ge houden stemming ter verkiezing van }e- den van het kiescollege' le vernietigen. Wel was in de overwegingen opgeno men dat het opmaken der kiezerslijst eu het uitreiken der biljetten niet met die nauwkeurigheid was geschied, welke re delijkerwijs verwacht mocht worden. Donderdagavond a.s zal het kiescollege thans- bijeenkomen voor bet uiitbpeogetj van een beroep. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Gedenk tee ken Jean Louis. P i s u i s s e. Ei* heeft zich een voorioopig comité gevormd bestaande uit: mevr. Antoinette van Dijk (Voorburg), J. II Speonluof (Haarlem). Max. Louis Blitz (Amster dam), J M- Bach en mevr. Dora Sclira- made (Rotterdam) welk comité zich ten doel stelt voor Pisuisse een gedcnkleë- ken op te richten, te plaatsen op het Rcmbrandtplein tc Amsterdam. Om de bcnoodjgdc fondisen bijeen te brengen is hel com dé om voornemens een gedenkschrift samen te stellen én in den handel te brengen. Geslaagd voor het machinistendrpte rn a B de heer R. J. He nicer, leerling van de De Ruytcrschool tc Vlissiagen. Geen korte rokken op school. TeMaastricht bestaat reeds een tijdje aan de R. IC. bijzondere meisjesscholen een verordening, waarbij het aan d© Schoolkinderen en ook aan de leek®n- onderwijzeressen verboden is, ui de school te verschijnen met sokjes of sportkousen, met rokken boven de knie,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1