«0. 293. Dinsdag 13 December 1937 MIDDEL 179' Jaargang NT. Baf dit nummer behoort een Bjj voegsel. BINNENLAND. VOORLOOPIG GEEN VERBODEN OT&OOK LANGS DE BELGISCHE GRENS. Op de vragen van den heer Rraat be treffende liet spoedig nemen van maat regelen tegen den smokkelhandel in vet slachtvee uit België, heeft de hPer Kan, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw het volgende geantwoord. Het is den ondergeteekende bekend, dat opnieuw vet slachtvee frauduleus van wit België in Nederland wordt ingevoerd). Onmiddelijk toen de eerste berichten daaromtrent den ondergeteekende be reikten, heeft hij zijn ambtgenoot van financiën daarop opmerkzaam gemaakt, met het verzoek het grenstoezicht zoo veel mogelijk te verscherpen. Dit toe zicht geschiedt, inzonderheid met het oog op den smokkelhandel in vee, in sa menwerking met de marechaussee- en de militaire politie. 1 Overigens heeft ondergeteekende het gevoelen ingewonnen van de betrokken organisaties, omtrent het bepalen van een grensstrook met verboden veever- voer langs de Nederlandsch-Belgische grens. Grootendeels zijn deze organisaties van meerling, dat de tegenwoordige om vang van den smokkelhandel nog niej: een, voor de betrokken grensbewoners, rzoo bezwaarlijken maatregel wettigt Ondergeteekende deelt vooralsnog de ze meening. Hij blijft evenwel aan deze aangelegenheid zijn voortdurende bijzon dere aandacht schenken en zal, als de noodzakelijkheid daartoe dringt, het vee- vervoer in de betreffend0, grensstrook geheed of gedeeltelijk aan beperkende bepalingen moeten onderwerpen. WRDER HEFFING VAN HET MIJNRECHT. ïn *i25 is de heffing van een mijn recht geschorst. Met het oog op de on- gewenschte financiecle gevolgen voor de gemeenten in Limburg en ook in Over ijssel is nu een wetsontwerp ingediend om het recht weder t© heffen. Betoogd wordt dat sedert de schorsing de mijnen hun productie aanzienlijk hebben weten op 4e voeren en dat het toegenomen aantal mijnwerkers de lasten dei* woon- gemeente-n hebben verzwaard. Hel wetsontwerp wil echter het recht niet weer herstellen op 25 cent per ion steenkool, maar op 10 cent brengen Het (Rijk en de provincie doen dan af stand van hun aandeel van de opbrengst, die geheel aan de gemeenten komt. Is een mijnonderneming echter reeds getrof fen door een gemeentelijke belasting op het bedrijf, dan mag zij hel bedrag daar van aftrekken van het mijnrecht. "Voor 26 en *27 zou aan provincie en gemeen ten «a» vergoeding worden gegeven lot een gezamenlijk bedrag van een millioen. UIT OÖST-INDIE. De overeenkomst met de B ataaf sche. In den Volksraad hebben hij' de be- hiindefcng der ontwerp-overecnkomslea met de Bataaf sche de heeren Fruin(p.j. b's-Jacob en Schnütcrs (ijk.p,) het ont werp aangevallen. üe beer Aaij', dient e'en motie in, waar in op betere voorwaarden wordt aange drongen De heer Stokvis bepleit wijziging der Indische mijnwet, zoodat meer overgela ten wordl aan de ordonnantie-wetgevers en dringt aan op staats-cxplollatie. De heer Oppenheim (ec. bel.) bestrijdt de meening, dat Indië door olie-onttrek king arm zou worden De Bataafsche be taalde ia 1925 77 millioen aan belasting, krone» en vrachten. Wt Stad an Provlncla. Uit Middelburg. Bq het te 's-Gravenhage gehouden examen voor adjunct-commies bij het dienstvak der Registratie en Domeinen, is geslaagd de heer J. Schipper, rijks- klerk bij het Kadaster, alhier, en de heer JL A. van Puffelen Jr. te Sliedrecht, vroeger alhier woonachtig De gisteren gehouden Jaarlij ksche Ooiïecle voor de R. K armen alhier heeft opgebracht de som van f 234 <90. Uit VilisiDgin. Zaterdagmiddag om 12 uur hebben de Ylissingsche medici in inliemen kring afscheid genomen van huil col- lega dr. 0. A. Dujyvishierbij werd het woord gevoerd door dir. J. P. Vermaas als oudste praktiseerend geneesheer daar ter stede, door dr. A. Sta verman als heel kundige van het gasthuis, terwijl dr. J. Louwerier namens de afdeeling Walche ren van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde sprak. Zooals we reeds meldden, werd hem een Sehelde-gezicht van W» J. Schütz, als aandenken aangeboden. Uit Tholen. Te Tholen is door den heer IL. K. van Dijk ontslag genomen als voor zitter van het Nut; in den loop dezer week wordt vergadering van de ledpu .ge houden om een nieuwe keuze te doen. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O.D. De rijksveldwachter J. C. Fokker, gestationeerd te Axel (Kijkuit) is met 21 December a.s. overgeplaatst naar Brou wershaven. Uit Zeeuwse h-V laandersn OTl Di Te Zuidzande Iaat men een lijst circuleeren waarop de voorstanders van electrificatie dier gemeente kunnen tee kenen. (Voor verder Stad en Provincie, zie men het Bijvoegsel). IETS VOOR DE WIELRIJDERS. Het bestuur van de Vrijwillige Ver keer? Inspectie verzoekt ons het vol gende onder de aandacht van wielrijders, niet autorijders, te willen brengen: In de nieuwe Motor- en Rijwielwet, die 1 Nov. j.l. is ingevoerd, komen onder andere eenige bepalingen voor, welke ten doel hebben de veiligheid van wiel rijders op den weg te vergrooten. Deze bepalingen zijn; le. het verplichtend voorschrijven van een verticaal geplaatsten reflector op elk rijwiel, waarmee men na zonsondergang op den weg is; 2e. het verplichten van eiken auto- en motorbestuurder om zijn hoofdlich ten te dempen bij tegenkomst van een of anderen weggebruiker, op een af stand van 100 meter. Nogmaals: deze twee bepalingen be oogden de veiligheid van den wielrijder op den weg te vergrooten. Iedere wiel rijder, welke ook als autobestuurder op den weg komt, weet uit ervaring, dat deze bepalingen verre van den wielrij der te beveiligen, eerder zeer groote gevaren in zich bergen voor deze cate gorie weggebruikers. Waar nu een wielrijder, deze gevaren niet kent, leek het ons dienstig hen te wijzen op deze gevaren, die heusch niet denkbeeldig zijn. Hij zal argeloos zich op den weg voortbewegen, zich beschermd wanend door een reflector, en niet vermoedend, dat een dimmend autobestuurder hem achter opkomend, pas op het laatste oogenblik kan bemerken, waardoor hij steeds op een haar af aan een aanrijding ontsnapt. Ieder wielrijder zal tegenwerpen: maar ik heb toch een reflector achter op mijn fiets, dus gij moet mij toch zien, want uw licht valt er toch op en wordt er door teruggekaatst. Zeker, hebt gij allen uw reflector, maar in de practijk blijkt toch maar, dat maar één op de tien hoogstens werkelijk zijn waarschuwend rood licht terug werpt in het oog van den achterop u komenden bestuurder. Het is heusch waar, dat bijna geen en kele reflector werkt. En hoe komt dat dan, zult gij vragen. In zeer enkele gevallen zal het komen doordat de reflector bespat is door mod der en vuil, maar dat is maar zelden in die mate, dat hij geen stralen zou terug kunnen kaatsen. Meer komt het voor, dat de reflector van een goedkoop maaksel is, en samen gesteld uit minderwaardig materiaal. De verreweg het meest voorkomende oorzaak is een heel eenvoudige, en ge makkelijk te verhelpen reden. U h e e f t uw reflector bijna allen verkeerd gemonteerd. Hoe werkt zoo'n reflector? Doordat hij is samengesteld uit een spiegel, waar- overheen een rood glas, dat veronder steld wordt de werking van den reflec tor te vergrooten, zullen alle lichtstralen die er op vallen gehoorzamen aan en kele natuurkundige wetten. De voor naamste is wel, die zegt: De hoek-uit- tieding van een lichtstraal, die op een spiegel valt, is gelijk aan den hoek waar onder die lichtstraal op den spiegel valt. Komt dus een lichtstraal evenwijdig met den grond op een spiegel van een reflector, die precies verticaal staat, dan zal hij ook weer evenwijdig met den bo dem terug gaan en het oog van een ach teraankomenden autobestuurder treffen waardoor dus deze den reflector zal zien, dus zal begrijpen, dat er een fiets bijhoort. Staat echter de reflector schuin, dan valt het licht schuin onder in, maar gaat schuin boven weer uit, zoodat een be stuurder van een vliegmachine, zoo die boven den wielrijder vloog, den reflec tor zou zien. U begrijpt dat dit geen zin heeft, maar ook dat de achter u komen de bestuurder van een auto uw reflec tor niet kan bemerken, dus ook niet ver moedt dat er een fietser is. Het zal u dus duidelijk zijn, dat uw reflector, die u een gevoel van veilig heid gaf, uw vertrouwen ten eenenmale niet waard is. En dat is een ding, waarop wij u wil den wijzen, maar verder ook u aangeven de wijze, waarop de reflector weer u zou kunnen gaan beschermen. In de wet staat uitdrukkelijk, dat gij uw reflector verticaal hebt aan te brengen. Doet gij dit werkelijk, en is het een goede reflector, dan zal hij zijn werk naar behooren kunnen verrichten. Wij zouden met het oog op uw eigen veilig heid dus willen aanraden: Zet uw re flector zoo spoedig mogelijk precies ver ticaal, d.w.z, loodrecht. Een verdere kans, die u loopt als uw reflector niet loodrecht staat, is dat op een zekeren kwaden dag het oog van een politieman er op valt en u heeft dan kans op een proces-verbaal, omdat de wet den loodrechten stand voorschrijft. Nu de bepaling, dat elke auto zijn kop- lichten voor u moet dempen. Ik kan mij voorstellen, dat toen deze bepaling van kracht werd, u daarover zeer voldaan zijt geweest. Het is ook zeer onaange naam, om tegen die moordende lichten in te moeten trappen. Maar die moor dende lichten waren voor den bestuur der geen luxe. Hij had ze noodig, omdat bi; minder scherpe verlichting hij gevaar zou opleveren voor anderen en voor zich zelf. En nu na de invoering der Nieuwe M. en R. Wèt, is hij vyeltelijk verplicht ge vaar te gaan opleveren voor anderen en voor zich zelf. Want wat ziet men als men van zijn groote lichten plotseling over gaat op kleine lichten? Een zwak verlicht weg gedeelte van eenige meters voor zijn auto. En buiten dezen lichtkring niets, absoluut niets! Deze duisternis op het rechter wegvak wordt nog geaccentu eerd door het je tegenkomende licht. Dit is niet zoo sterk als men nu een auto als tegenligger heeft, maar is de tegen- komer een fietser -net een electrïschen lantaarn, dan wordt de bestuurder ge heel verblindt. Dit komt, doordat deze lantaarns verkeerd zijn aangebracht. De lampjes bevinden zich in het brandpunt van den spiegel. Hierdoor wordt het licht niet uitgezonden als diffuus, d.w.z. gespreid licht, maar als een stralenbun del. Wijst de lantaarn naar beneden, dan is het effect ook niet zoo verblindend, maar de meeste lantaarns schijnen recht vooruit. Voegt men hiert>ij de eigen schap, dat zoo'n lantaarn met het stuur steeds heen en weer wiebelt, dan is het resultaat, dat de tegenkomer voortdu rend door een sterk flikkerlicht wordt getroffen en absoluut verblind wordt. Het gevaar dat hierdoor ontstaat is niet zoozeer gericht op den bezitter van dit schitterlicht. Neen, het is een gevaar dat ontstaat voor collega's-fietsers, die op dat moment zich voor den verblinden auto-bestuurder op den weg bevinden. Deze zijn niet te zien, dus loopen groote kans overstoomd te worden. Wij zouden u daarom dan ook willen verzoeken in het belang van uw eigen categorie uwe lichten zoodanig te mon- teeren, door b.v. uw lantaarnhaak eenigszins naar beneden te richten, zoo dat de stralenbundel niet meer recht voor u uitstraalt, doch eenige meters voor uw rijwiel den grond treft. U heeft dan ook nog dit voor, dat uw weg beter is verlicht. Het is begrijpelijk, dat de wielrijder momenteel geniet van de macht die de wet hem toekent, dat alleen zijn ver schijnen op den weg een auto noopt zijn lichten te dempen. Maar hij bedenke, dat hij hierdoor gevaar oplevert voor an deren. Laat hij dus, hoewel hij er mo menteel nog niet wettelijk toe verplicht is, bij tegenkomen zijn lantaarn even ge deeltelijk afdekken. Vóór 1 Nov. deden het toch ook al vele autobestuurders voor hen. Het gaat er niet om, elkander het le ven zoo moeilijk mogelijk te maken, doch om het verkeer zoo min mogelijk gevaarlijk le doen zijn KERKNIEUWS. Zondagmorgen werd ds. J. II, Tel- kamp, van Middelburg overgekomen, in een overbezetten dienst in de (Geref.) Zuidcrkerk te Utrecht bevestigd Dr. II. Kaajan Irad als bevestiger op. Bij den aanvang van den dienst deed de ze voorlezen 1 Oorintlic 4 1—5. Hier na werd gezongen Ps 30 4 Met een kort woord leidde de bevestiger ds, Tel- kamp bij de gemeente in. Als tekst koos hij vervolgens 1 Corin- the 4 1 en 2. Na de bevestiging zong de gemeente haar nieuwen dienaar toe de zegenbede uit Ps. 134 3 In de plaats van den heer -S J. Maas, die als kerkvoogd van de Ned. Herv. Kerk te St. Laurens bedankt heeft, is benoemd de heer A. Bommetjé. In de vergadering van het kiescol lege van dc Ned. Herv. Kerk le Wol- f a a r t sd ij k werd als ouderling geko zen de heer D. Berkeveld, in de plaats van den heer W. Meulcnbergh, die niet meer in aanmerking wenschte te komen. Als diaken werd herkozen de heer A. Beenhakker. In de vergadering van hei kiescol lege der Ned. Herv. Gem. te Sc herpe nis se zijn herkozen tot ouderling de heer Anth Oudesluijs jr. en tot diaken de heer M. D. A. Geuze. Bpideu met 17 van de 18 stemmen. Na herstemming zijn door stembe voegde leden van de Ned. Herv. Kerk te Axel herkozen als notabel de heo- ren 11 Smies Cz. en A. van Cruijningen resp. met 117 en 105 van de 185 uitge brachte stemmen. De heer C. Dijkwel had 6G stemmen. Stembevoegd werden beschouwd die leden, welke over 1926 hun belasting voor de kerk volledig hadden voldaan, waar dit niet door allen was geschied, werden verscheidene leden aan de stem bus geweigerd. Op 57-jarigen leeftijd is Maandag overleden de Zeer Eerw. heer M. B, Gouverneur, pastoor te SpnmdeL Hij was o.a. kapelaan te Oostburg van 17 Maart 1898—1904 en pastoor te Bosch- k ape lie van 19 Juni 1914—1920. De vereeniging „Aanpakken heeft zich weder tol verschillende personen gewend per brief, waarin haar doel wordt uiteengezel en wordt gevraagd haar einddoel te bereiken, n.l. een mil lioen bijeen te krijgen en Jan het ge- heele kapitaal af te dragen aan de Sy node voor het fonds tot verbetering van de schraalste predikantstraklementeu Be kend is, dat de penningmeester van „Aanpakken" is de heer W. van Oeve- ren le Wolfaarlsdijk. Ds. J. II. Donnerf Het stoffelijk overschot van wijlen ds. J. II Donner, in leven predikant bij de Gerei, kerk le Breda en voorzitter van do Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Zeeland is heden morgen te elf uur per lijk auto van uit het Gasthuis naar „Vrederust" overge bracht. A lil ie r geschiedde deze uitvaart in allen eenvoud. Familieleden waren niet aanwezig. Zooals gemeld heeft morgen op het kerkhof van Vrederust dc lei* aarde be stelling plaats. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te West-Terschelling, M. J. C. Visser, cand. te Wemeldinge. Aangenomen het beroep naar Remi seNoordwelle, idoor ds. P van der Slaay, te Westerbork (Dr.). LANDBOUW. Zaterdag hield de Heinkens- zandsche Guanovereenigiug haar jaar vergadering. Uit het verslag van den secretaris-penningmeester bleek, dat over 1926—'27 was ontvangen f 43.215.56 en uitgegeven f43.139.5S5, alzoo een goed slot van T 75.975. Aangekocht waren 955.600 K.G, diverse kunstmeststoffen. Herkozen werd tot bestuurslid de heer II. van Iwaarden en gekozen in de plaats van den heer J. Boonman Cz.. die niet meer in aanmerking wenschte te komen, de heer A. Martens. - Gedurende de afgeloopen bieten campagne zijn te Co 1 ij n sp laat ge wogen voor Dinteloord 1.089,050 K.G Futlershoek 2.455.892 K.G Zevenbergen 1 055.980 K.G, Zeeland 118.010 K.G., Sas van Gent 450.560 KAL, Centrale S. Mij. 111.239 K.G en Roosendaal 194.860 K.G. Voor de campagne 1926 waren deze cijfers resp. 3.816.060 K.G 2.910/221 K.G, 1 604 712 K.G, 931,290 K.G., 319.500 K.G. Het totale fairbanks- gewicht bedroeg voor het afgeloopen jaar 8 897.547 K.G. en voor het vorige jaar 9.829.019 K.G. Voor „Help U zelf zijn die cijfers resp. 4,776.407 K.G. en 5.S8S.501 K.G. en voor „Onderling Be lang" 4,121.140 K.G en '3 910.548 K,G. Dc cijfers voor de verschillende fa brieken afzonderlijk zijn verkregen na aftrek van 1 pet. grondverlics. Voor Roo sendaal zijn in 1927 geen bieten gewo gen Op dc weegbrug „Veldzicht" aan t Wissel aan den Breskenschen straatweg le Groede zijn in 1927 4i/a millioen K G. bieten gewogen legen 4 millioen K.G. in 1926. Waterafvoer Z -V1. W. D. ^Zaterdag j 1. hield de vereen, van oudG- Ieerlingen van Winleriandbouwcursussen in Z.-Vlaanderen W D te Oost burg een algemeene ledenvergadering die zeer druk bezocht was, en die o a. bij- gev^pQiid yifwi door vele donal^rs en genoodtgden4Van wie we noemen den heer Stevens, rijkslandbouwconsulent, den heer S ebinga, secr. der Z. L. M en den heer Wallicn, lid van de Prov. Sta ten. Hel onderworp voor deze vergadering was hel vele water in de polders c« den afvoer daarvan, en gaf aanleiding tot een breedvoerige gedaclitenwisseling. De jlandbouw heelt dit jaar veel nadeel on dervonden van het water Het resultaat van de vergadering was, dat een commissie zal worden benoemd in overleg met de landbouwvene<>nigin- gen en de polderbesturen, welke com missie dit ontwerp zal bestudeeren, zal trachten evenlueele fouten op le spo ren, en waar noodig tot verbetering zal adviseeren ONDERWIJS. - Mej 0. E. Schotsman, geb te Rot terdam, is aan de universiteit te Am sterdam bevorderd tot apothekeres. o Prof. d r. II, O o r t f In den ouderdom van bijna 91 jaar is hedennacht te 3 uur overleden te Leiden prof. dr. H. Oort, oud-hoogteer aar in de theologie aldaar. Non Sordent in Undis. Men schrijft ons uil Leiden: Zooals u liekeaid zal zjjn viert de Ver eeniging van le Leiden studee rende Zeeuwen N.S.L', haar 112-jarig beslaan luisterrijk te Middelburg en wel op a s. Zaterdag, 17 dezer Het programma luidt als volgl 8,54 vertrek van circa 20 leden uit Leiden 12,14 Aankomst te Middelburg. Verwel koming door een ontvangst commissie, sa mengesteld uit oud-leden Vertrek in diverse landauers De paar den voor het eerste, het bestuursrij'tuig, zullen de blauwe pluimen van het col legium van het Leidsehe Studentencorps dragen Dit is een oud privilege, hetwelk slechts het Gezelschap N.S.i.U, heeft en welk recht reeds uit 1839 stamt; Ren rondrit door de stad. Circa 2 uur Lunch in „De Gouden. Zon." Circa 3 uur Allefi vertrekken per rij tuig naar Oost- en West Souburg Aldaar wordt afgestapt bij het oud-lid bui^jel- mcesler jhr. van Doom. Vervolgens mis schien even door naar Vlassingen Daarna terug naar Middelburg. 5 uur - receptie van het bestuur in soc, St. Joris. 6 uur- Borrel-vergadering van alle le den en oud-leden (cr zijn 60 oud-leden aangeschreven, doch nog is het aantal deelnemers onbekend Het wordt geschat op circa 15 25). Dan do plechtige inauguratie vanacüt nieuwe leden. (Dit groote aantal c-amdi" daat-leden was mede ten groote factor, dat de Dies dit jaar in Middelburg plaats grijpt RECHTZAKEN. Dc Minister van Waterstaat brengt in de Staatscrt- van 9 Dec. ter kennis, dat bij vonnissen van het kantongerecht le Hulst aan C. E). C Fassaert. geboren 1 Juni 1900, grossier, wonende te Hulst en aan R. G. F L. Vcrstraeleu, geboren 2 Januari 1909. kantoorbediende, wo nende le T erne u zen, do bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is ontzegd elk voor een termijn van drie maanden, wel ke termijn is ingegaan resp op 28 Nov. J927 en op 22 Nov. 1927. De z a a k-G raf. Het resultaat van het gister gehouden getuigenverhoor kan als volgt worden saanvgevat De bekt. had dc liedoeling kapitein Queck door toediening van sco polamine in een tijdelijke versuffing te brengen teneinde hem een stuk te la ten bevestigen dat een door bekI. ge- wenschlo echtscheiding van kap Queck kon forceeren. Hij gaf blijkbaar «en te groote dosis, en om le voorkomen, dat de inmiddels ook geraadpleegde huis dokter dc toediening van scopolamine zou bemerken, trachtte hij den kapitein door inspuiting van cyaankali van hel leven te bcroovcn. Het stelsel der verdediging was gister, dal de gebruikte cyaankali bedorven was en dat de scopolamine üs tegengift heert gewerkt, zoodat de dood niet zou zijn ver oorzaakt door de toediening van beide stoffen. Heden werd dc lichandelLng der zaak vooorlgezct. Het woord was aan den advocaat-fis-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1