8 0 D E L 811111 NATIONALE Zaterdag 10 December 1829 list Sïao mvtttcie. NIEUW TARI EF tijdelijke of blijvende algeheele invaliditeit. Ho. 291. 170' Jaargang Bit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag Allereerst een verduidelijking van het té korte, en daardoor onjuiste telefo nische bericht onder Nagekomen Berich ten in ons vorig nummer over hetgeen, de Minister zei inzake de Veerbopl o p Bresk,en&. Op do vermelde opmerking van den heer Krijger zei de Minister dat deze boot niet met het oog op de mindere be stuurbaarheid uit dc vaart ik genomen, maar omdat de boot last heeft van het overspallen van water, wat last ople vert voor de daarmee vervoerde auto's. Daarvoor worden nu nadere voorzienin gen getroffen De veiligheid van het ver keer in de haven zal niet worden opge offerd aan de veiligheid dezer veerboo ten. Later (hij de duplieken deelde de Mi nister nog mee, dat de oorzaak van het buiten dienst stellen van de veerboot was de grootc zuiging van de boot bij het binnenvaren van de haven te Breskens. Dit piipt wordt nu nader onderzocht. We vermoeden ook reeds1 dat z. h.st. «de motie-Boon werd aangenomen om door een oommissie van deskundigen de kwestie der onbewaakte overwegen te doen onderzoeken. De Minister verzette zich niet daar tegen. Maar hij stelde wel in het licht, -dat de schuld meestal ligt bij de chauf feurs. Bijna als regel vraagt men zich bij het lezen van de rapporten af: wat doen diè menschen nu op den weg; wat doen die menschen nu in een auto-1 Tegen auto matische waarschuwingsseinen had hij het bezwaar, dat zo hot publiek roeke loos maken, terwijl er, door de onmoge lijkheid van de 1000 onbewaakte over wegen dagelijks te controleeren, geen ■waarborg is dat de seinen goed werken Vooorts is er uitvoerig gesproken over de contract-commissie b'ij het mijn wezen. Bij de afd.-scheepvaart ontstond een lange discussie over het toenemend ge bruik van Aziatische arbeidskrachten] op •de zeeschepen. De heer B r a u l i g a m, zelf oud-stoker en vakverecnigiiigsbesluurder en vice- voorzitter van den Transp.. arbeiders- boud, kwam op tegen hot op straat zetten van den Nederlandschcn zeeman. Hij wil' een onderzoek van deskundigen. Toen de heer Knotten'belt de zaak van dc andere zijde bekeek, de bedrijfs- vrijbeid der rcedorijen bepleitte, en wéés op de betrouwbaarheid en rust, o. a de Lascarcn, cn op hel verloop der Euro peesche bemanning in de tropen, kreeg hij heftige protesten van dc soc. demo" craten. De Minister zei zelf de zaak te onderzoeken en vroeg geduld, maar de heer Brautigam kwam toch met een motie voor een onderzoek door deskun digen, welke motie op een nader te be palen dag zal worden .behandeld. Ten slotte Icon nog even de begrooting van Oorlog worden aan de orde gesteld. Daarmee gaat de Kamer Dinsdag verder. J. F. WOLSKY vh K. J. QUIST Lang9 Dellfc I 13 - Middelburg "wij ontvingen NouveauL s, Stoffen voor Avond- Toilletten. Moderne Avond Shawls, W0I. roet ZIJDE Kousen in prima MODEL en KWALITEIT. (Ingoz. Mod.) te bestudeeren de beginselen dér Chr. Historische Unie, opdat de jongeren straks, wanneer zij hun k'ezersfunctie moe ten vervullen, met moer overtuiging deze taak zullen verrichten. Liedtke te zien als den ritmeester van Eppenstein, en ge hebl een prettig paar uur. Ge vergeeft hem gaarne al zijn Don Juannerie, zijn avontuurtjes, want hij heeft u nu eenmaal onweerstaanbaar 'Spreker behandelde enkele punten uit direct voor zich gewonnen Deze kunste de beginselverklaring van de Christ. Hist. Unie wijzende op het verschil wat be staat tusschen deze en andere politieke partijen. Hierna werd overgegaan tot opriskling van een groep. 25 personen werden als Lid ingeschreven. Een bestuur beslaande uit vijf personen werd gekozen. Zooals ook reeds per advertentie is békend gemaakt, geeft het Christelijk Ge mengd a Capella-koor „Sursum Cortla" directeur de heer T. A. Winter, Woensdag a.s. een uitvoering in do Concert- en Gehoorzaal. Uit Znid-Beveland. Te I e r s e ke js bij den landbouwer Lampen uit een ajuinren in den Olsende- polder een hoeveelheid ajuin ontvreemd. De rijkspolitie wist het tweetal' daders op le sporen. Proces-verbaal is opgemaakt. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. naar is onlangs een ongeval overkomen; dat hij spoedig genezen zij, want waar lijk hij is eenig in zijn, heel apart, genre, waarlijk ongeëvenaard. Hoe pittig is ook Lilian Iiarvey, al do elegance, al de liefheid van een Wienerin. Buitengewoon fraaie opnamen van Zwitserland gaan aan deze film vooraf. En de muziek speelt de eene Wie ner wals na de andere, en brengt ons in de ware stemming. KERKNIEUWS» Door notabelen der Ned. He«V. kerk te Oostkapelle zijn als kerkvoogden herbenoemd de hfeéTén K. Jamse en C. Back. Tot ouderlingen der Ned. Herv. Gem. te Heinkenszand zijn herko zen de aftredende heeren J. O. v. Iwaar- LEVENSVERZEKERING-BANK, VAN 1863, TE ROTTERDAM Verzekert niet slechts Uw Lev e n Dekt tevens het risico van Doordat een paard op hol doeg ^en °^Sf.®rinail,enrlo^iake° 5° geraakte op Spui bij Axel een landbou-T wersknecht zoodanig tusschen de karen ren M. Dieleman en J. Nijsse Gz. Herbenoemd bij de Ned. ïïerv. Ge meente te Scho-re, tot ouderling de heer J. L v. d. Iirink, tot diaken de heer L, Rottier. Woensdag herdacht ds. Ruysch van Het aantal gevallen van besmettelijke Dueteren, predikant bij de Ned. Herv. iTrtuwv 07 xTrt,. Gemeen (e te Axel, den dag waarop hij vóór 25 jaren dat ambt aanyaardde Uit een boom bekneld, dat zijn arm brak en hij ter verpleging naar het ziekenhuis te Vlissingcn werd overgebracht Besmettel ij ke ziekten. al gevalle ziekten over de week van 27 Nov. "tot en met 3 Dec. in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk- Colijnsplaat 1, Krab- bendijke 1. DiphteritisHoek 1. Middel burg 1. CIngez. Med.) PRIMA WOLLEN DEKENS in diverse soorten en prijzen ZIE ETALAGE Meubel- en Beddenmagazijn A. M. HOFMAN L, Noordstr. 134 - Middelburg j I II (lag. med.) Mei dc Staatscourant van 8 Dec. zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende dc Vlissingschc Mineraalolie -em Asphalt Raffinaderij tc Vlissingcn; de weegbrug Driewégcn-Ovezandc te Ovezandc. Uit Middelburg. Gisteravond hield de Chr. Hist kdës- vereenaging alhier een vergadering om tot oprichting te komen van een. Chr» HiSt. Jongerengroep. Na opening met gebed door den voor zitter -d-etn hooi" ml'. R. Mvan Dussel- dorp, zotte déze uiiteiefii hot doel der jongerengroepen n 1. hot meerdere be langstelling wekken in hot politieke leven, -en gemeenschappelijk onder goede leiding BE BIOSCOPEN. Flora. De Film der Menschheid: do initialen van het kruis I. N. R. I. De wereld met zijn strijd om het bestaan, om de macht, waarvoor zooveel slachtoffers moeten vallen. De oorlog, de revolutie. Daartegenover: de liefde, de genade. Jacob Ferleitner, de fanatieke anar chist, die meent zijn land te redden door een minister te dooden. Komt in de cel, wachtend op zijn doodvonnis tot inkeer, en ziet terug in zijn kinder jaren, hoe hij in den Kerstnacht opging naar het eenvoudig dorpskerkje. En zoo schrijft de veroordeelde de geschiedenis van den Christus neer, zooals hij die als kind heeft geleerd. Wat hij neer schrijft, zien we dan op het filmdoek, en het is een schoon en goed werk, dat de Neumaijn-productie heeft voortge bracht. De vele bekende, gewijde verha len uit het Nieuwe Testament zijn in derdaad met wijding opgevat. Dc berg rede, Christus voor den hoogepriester, voor Pilatus, Golgotha. Het drama der menschhheid! Er zijn bijzonder fraaie opnamen in deze film. Tevoren gaat een Eilko-produclie Laaiende Hartstochten. Een goed idéé om deze 'film aan do andere vooraf le doen gaan; des te schriller Ireft de te genstelling: het leven, dat beheerscht wordt door laaiende hartstochten, cn niets dan jammer en ellende teweeg brengt, cn dat leven van soberheid, van dienende liefde, zooals dje OhristustePr; de. Een orkestje ouder leiding van me- rouw Hesseliug—EekliouL heelt voor beide films een juiste keuze van muziek. "Electro. Oostenrijk van vóór deu oorlog, nog niet geteisterd door revolutie cn hon gersnood. Het Weenen, toen het Pra ter nog het Prater was, van de vele vroolijke, levenslustige Wiener walsen. Toen officieren van de K. en K. Armée door hun Schneidigkeit aller meisjes harten veroverden. In dat Oostenrijk, zooals wij dal kennen uit Ein Walzer- traum, speelt ook de Kuische Majoor (een zes- en geen achtacter, zooats abu sievelijk gemeld staat). Een allergeestigst stuk, dat ons weer iets geeft van de pe- lillante Wiener joligheid. En dan met Harry Liedtke, de charmante, echt Duit- sclie blijspelacteur: hoe gansch anders, hoe veel frisscher en krachtiger, blijft deze sympathieke figuur dan vele zijner trans-Atlantische collega's, die zelden die heerlijke, verkwikkende levensblijheid hebben, hem zoo kenmerkend Harrv Als de heer M. Laemoes van de film zelf niet bang was, vraagt spr. wat er dan is. De woningbouw kan alleen door ver- eemgingen gebeuren. Tegen den beer Harts zegt spr. dat toch ook de wethou dersverkiezing poliliek was. Spr. blijft er bij dat de heer Harts geen V.D. onderwijspolitiek voert enten hulp zeer waardeert, maar niet vol doende acht. Als hij het burgerlijk arm bestuur bccritiseert, doet hij dit de maatschappelijke orde. De schoolvoeding moet geschieden zoo als zij ze thuis zouden krijgen. Spr.; vraagt wat zon en licht in hel leven der msideclde kinderen te brengen. De strijd particulieren was een comité gevormd, l o-nrechte kindervoeding en kleeding als tusschen kapitaal en arbeid is er a^t a^i armenzow» lv>cch/iijwl inr»l.->«Ie p.in ale n dat gelden had ingezameld! oni aan de herdenking een feestelijk karakter Ie ge ven en den leeraar tevens een geschenk aan te bieden. In de Herv. Zondagschool had alzoo de viering plaats en werd de jubilaris bij monde van den' heer Axïr. van Hoene namens de gemeente en liet comité gelukgewenscht. Ds. G. van Dis, consulent voor Axel en pred. te Zaam- slag, sprak namens liet klassikaal bestuur en den ring Van predikanten, terwijl ds. Raams van noek een toespraak hield als vriend. Behalve bloemen en planten ont ving dc jubilaris een Philips-Radio-toe- stcl. Een koor zong liederen, terwijl ook dé genoodigden hun herder toezongen Overbodig te melden dat ds. Ruysch van Dugleren mede namens zijn gade en kinderen hartelijk dankie voor de hem gebrachte hulde en geschenken. Rij de Donderdag te Watert a ndi ke r k j e gehouden stemming voor ouder ling en diak(eii in dc Ned Ilcrv. Kerk is tot ouderling gekozen de hoer M de Regt, in plaats van den heer Joh Kot- vis en lot diaken. ,de heer m. l. Ter- brugge aftr. resp. met 23 en 27 stcmmcu van de 37 opgekomen kiezers. GEMEENTERAAD VAN VLLSSINGF.N. In de g (er middag hervatten raadszit ting vau Vlissingcn waren de repu* blieken van dc algemcene beschouwingen der gemeenlebegrooting aan de orde. De heer De Me ij meende, dat debal- teeren met personen diio vooruit opschrij ven wat zij zeggen zullen, zeer moeilijk is. Zoo verdedigde de heer De Ridder de C.-H. par lij, dié niet was aangevalkn. Inzake de wethouders wijsl spr. er o a. nog op, dal er in 15)23 rede was voor een compromis, in 1927 was de S.D. A.P. haar machtspositie te veel bewust. A'ls wou de kermis wil afschaffen doet raou men een greep in de kas, wat men anders de socialisten verwijt. Spr meent, dal een socialist niet verwatert als hij wethouder wordt. Togen den lieer Wosseliing zegt spr. dat ieder gekozen is van een partij, wat be treft bekwaamheid gaan de S.D A P voor andere niet op zij. Dc S.D,A.P. en S,P. samen hebben wel degelijk Va der stemmen. De antwoorden van B. cn W. hebben spr. wol wat teleurgesteld. Spr. begrijpt niet, dat de burgemeester de oppositie tegen hel Scheldccontraet minder mo reel noemde. O. a. is het jammer dat do kadcruimte niet contractueel vastge legd is. Spr. begrijpt dat het voor deu burgemeester moeilijk is de houding van zijn plaatsvervanger te veroordoeleu in diens houding tegenover dc. Polemkin- fiilm, maar zijn zwijgen is een bewijs dat hij den lieer Lacrnoes niet wil dek ken. armenzorg beschouwt, inplaals van als zal er blijven. De Christelijke arbeiders een leermiddel. Spr. raadt aan eens te in- beweging is ontstaan, nadat de socialis- farmeeren bij personen als Herman Snij- tische beweging cr reeds was ders, Zelvdder, Klaas dc Vries ea Welle- j De heer w e s s e g erken, gaarm,_ man' I dat er zeer knappe menschen in d« De heer P. G. Laemoes brengt spr. s. D. A. P. zijn. Hij meent, dat er vele hulde, dat hij zijn politiek tegenover die dingen zijn, die samen kunnen worden van spr. zette. i uitgemaakt, zonder partijpolitiek te voe- Ilet instituut van arbeidsontwikkei ing ren heeft tot laak de menschen kennis bij te Spr. ontkent, dat dc socialisten de brengen en daardoor recht op overheads- cenige partij zijn met idealen, steun. Inzate het armbestuur moest men, Do hoer Ee meenl dat do co\ mei vergeten dat het de regenten mccDtc ien dc „iü mr Oshwyls moeilijk wordt gemaakt. Spr be- v M1 moeten procederen tegen deu grtipt met hoe de Chr. arbe.de.-s met de ns hcl immorcI!le „dlSct op- bezitteudeu hunnen samenwerken. gedrongen aan de gemeente De heer De Bldder houdt vol dat De hoor Dc Mejj zc|ior M m,nd hij gehoerd hrett, da de S.D A P, alleen zljn als „etheuder, dau wie der tegeo- mel o zetels een wethouder zouden mil- rdjgc hccrcn Nooit v6ó? de Ion aan\aat-den. 'verkiezing gesproken over 5 leden en. Spr wenscht nu ook de zaak van he ccn wethouderszetcl. Spr. is «verkropt Armbestuuur at te werken, maai_hlj wijst TOrk ïoor de maar er op dat de S. D.. A. P. raadsleden geen toch nict icmand dbe bleuzo t regent wilden worden z,j hadden dan thuis" afschepen, ZooaIs wel gebeurt, gelegenheid gehad mede te werken Au Do uasseslrijd is cr en wordt d6 weezen z.j een parl.jpnoot aan. Men I patroonsbomien aangewakkerd, zie de moet elkaar niet afbreken maar op- ailsluili cn nu ^cbr in do Dui[scie bouwende critiek leveren. De heer Lin- metaalindustrie deijer heeft als regent toch ook wet eens I s dat als de s tegenover den heer van Oorschot gestaan. merking maak! op de socialistische vak- Smbè'stmfv S V°° j beweging, hy eerst do misdaden der j Christelijke lu'crcn, die slavernij nog in De heef Andriessen méént, dat ïfidië toepassen^ riloet becritiseeren. ienlönd van 50 j.iar te oud en iemand) Do heer V a n Noppen brengt hulde van 80 jaar ïiog jong genoeg kan zijn om aan den heer De Mejj, die op zulk een te regcercn. Het is de schuld van B. en duidelijke wijze het standpunt der S. D. Wdat hij opposant wordt, omdat zij A. P. heeft uiteengezet l)e A R. ge- draaien. j mecntepoliliek richt zich legen de neii- Dc heer S o r e 1 zegt, dat achteruit- tra -eering van liet openbaar leven. Allee gaan van de A. R. nimmer aan den heer moet gegrond zijn op Gods woord De P. G. Laernoes zal worden geweten, die kwestie van de machtspositie is voor hel volle vertrouwen der partij heeft. jde S. 1). A. P. het voornaamste. Spr ontkent, dat er een scheidingslijn J Do A. R. helpen hun menschen zelf is tusschcu kapitaal en arbeid, integen- en houden ze ver van het burgerlijk deel moet er vertrouwen cn samenwer-1 armbestuur. king zijn lussclicn patroon en arbeider Dc voorz zegt, dat hij niet krach- Fr is door de Chr arbeiders veel bereikt,tens een politieke, partij zit en daarom en het is niet juist, dat verbeteringen al- toegankelijk is voor iedereen en zoo ook leen door socialisten en modern georga- als zijn hulp ingeroepen wordt om par- niseerden is bevorderd, Deze brachten tijen tot elkaar te brengen. Aandeelihou- door liun klassestrijd scheiding, waar sa- ders der Schelde hadden toch zeker do menwerking moet zijn. Als arbeid oen macht gehad verplaatsing der fabriek to roeping is, kan zij geen koopwaar zijn. bevorderen. Uit zijn woorden inzake do De lieer v Oorschot blijft er bij Polemkinfilm mogen-geen consequenties dal hij liefst geen S. D. A. Per achter de worden getrokken. Het ligt iiicl op zijn groene tafel ziet zitten. Spr. verdedigt weg alles waar hij het niet eens mede is, nader liet uitgeven va grond in erfpacht, waar ook veel burgerlijke heeren voor zijn Ook voor uitvoeren van werken in eigen beheer, pleit spr nade te bespreken. De heer M. Lacrnoes zegt o.a. dat men geen onbewoonbaarverklaring kan voorstellen van woningen, als de Ook bepleit spr. het recht van ieder eigenaars voorgeschreven verbeteringen mensch om te leven, en daarmede in verband wijst spr. op de vele armoede, die geleden wordt. Ilct moet niet voorkomen, dat cr ar moede is, waar de aarde groot genoeg is hebben aangebracht De lieer Harts zegt dat 1926 B em W' niet meenden le mogeu ingaan op de eischen van „de Schelde" en den Staat, maar in 1927 werd men cr toch mede om ieder voedsel, huisvesting en klécdimg overrompeld en moest het aannemen, te geven. Dc kapitalistische maatschappij dit deed de raad in meerderheid toch is de oorzaak van het pauverlsme, en als ook. Men moet de zaken beoordeele-n men vraagt waar de centen van daan als zaak, al doet men dit kan onwillje- moet, dan moet men helpen strijden tegen I keurig door zijn politiek inzicht geleid, deze maatschappij. maar spr. meent dat men geen groote Als de menschen', die bij het Arm he- redevoeringen moet houden voor de pu- stuur komen, niet goed doen, dan is dit blieke tribune en om in de courant te ook een gevolg van die wantoestanden komen. Schoolvoeding wordt niet dis ai- Men moet de zaak nict individualist be- menzorg beschouw t, maai" men moet zich. schouwen. Spr- wijst in verband met een houden aan dc welstaudsgrens, die is en ander op de corrupties onder andere vastgesteld, al wordt daarvan om gezond- kringen als bijv. bij de gasdirecteuren.l hcidsredcuen der kinderen wel eens eén Spr. lioopt met "den lieer Pt. G. Laer- j enkele maal afgeweken, noes samen te werken tot het brengenI Dc lieer P. G. Lae rnoces wijst op van veranderingen in dc samenstelling het moeilijke der SchelÖc-kwestie voor van het Armbestuur. I het college van b. en Wij,van d® L»c- Spr wijst op gevallen, waarin hij de dreigingen van den heer Lindeijer met

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1