Ge" So. 290. Vrijdag 9 December 19X9 170' Jaarga g OUR&NT. Jij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Ben vólle dag en een avondzittin< zrjn aan de begrooting van Waterstaai besteed, maar toen hedennacht te twee tuur de zitting werd geschorst tot heden, was men er nog niet mee klaar. Zooals meestal bij deze begrooting, liepen de algemeene beschouwingen ook over tal van plaatselijke kwesties. Over het eenige onderwerp van atgemeenen aard, n.l. de reorganisatie van den Rijks waterstaat, waarover in 't bijzonder de Iheer Krijger sprak, was nog geen autsluitsel verkregen, daar de verleden jaar door den Minister geuite opti mistische verwachting te voorbarig blijkt te zijn geweest. De Minister blijkt ook «niet overtuigd te zijn van de noodzake lijkheid der onverwijlde en volledige uit voering van de denkbeelden der reorga nisatie-commissie. De kwestie van de verbinding Am sterdam—Ryn blijkt te hangen op de overeenstemming met Amsterdam. D© Rijkswaterstaat geeft de voorkeur aan de verbinding over Vreeswijk, en Amster dam aan die over Wijk bij Duurstede. En voorts heeft de Minister zonder veel toezeggingen te doen, den stand van zaken besproken van een lange reeks van plaatselijke kwesties, door de 25 spre kers aangeroerd. Er waren daarbij geen Zeeiuwsche kwesties, zoodat we met deze aanduiding volstaan. Bij de behandeling der artikelen be spreekt de heer Van G ij n (v.-b.) de aanschaffing van een baggermolen voor het op diepte houden van het haven- kanaal van Philippine. Spreker vraagt, of het zeker is, dat we hier met een besparing te doen hebben, hetgeen fcij niet gelooft, en voorts, of door dezten aankoop niet de eerste 3tap wordt •daan naar een Rijksbaggerbedrijf. De heer K r ij g e r (c. h.) is evenelens tegenstander van het uitvoeren van bag- gerwerken door het rijlc. De Minister deelt mede, dat hij van )het uitgetrokken bedrag geen gebruik zal make*, wanneer hij niet de overtuiging heeft, dat door dien baggermolen inder daad een belangrijke besparing wordt ve: kregen. Spr. zal op de besteding van deze gelden met meer dan gewone nauwkeu righeid toezien. Uitvoerig -werd gespro-ken, over en aan gedrongen o de uilvoering van het Twent- sche Rijnkanaal. De Minister wees het verwijt af dat hij dat werk op de lange baan wil schuiven. Hij hoopt dat spoe dig m«S den aanleg een begin kon wor den gemaakt. Bij de spoorwegkwesties bleef de Ka mer steken. De Minister kon nog juist de eerste zin. zeggen van zijn antwoord aan do twaalf sprekers. BINNENLAND. BRCLAME OP RIJBEWIJZEN. Op de vragen van het Tweede Kamer lid Knottenbelt heeft de Minister van Kin. geantwoord, dat hij het niet onge oorloofd acht, dat op <le rijbewijzen re clame -wordt aangebracht. Ook vroeger uitgegeven rijbewijzen waren van een re clame voorzien. Voor hel aanleggen van volstrekte beperkingen in. het gebruik van objec ten van het Rijk voor reclame-doeleinden bestaat, bijzondere gevallen daargelaten, geen reden. Dc zorg voor deze aangele genheid is gecentraliseerd bij het de partement van financiën. Dal departe ment pleegt nauw overleg met de be trokken Rijksdiensten, en waakt bij voort during tegen het aanbrengen van re clames, welke door vorm of inhoud aan stoot *>uden kunnen geven. BEGRAFENIS Jhr. v. VREDENBURCH. In aansluiting aan wat we nog onder Nagekomen Berichten in oils vorig num mer konden meedeclcn, zij nog gemeld, dat onder klokgelui de kist uit de pouw- kapel grafwaarts werd gedragen. Direct hieruchtea- sloten zich aan: de familie, Prins Hendrik, de vertegenwoor digers van Koningin, Koningin-Moederen de heer Nentry, namens den koning van België; de minister-president, jhr. De Geer en de oud-minister jhr. van Karne- beek. Aan de groeve werd liet woord ge voerd door den minister-president jhr. De Geer, die do loopbaan van den over ledene i* herinnering bracht, en o. a. in hert Jicht stelde, dat jhr. v. Vreden- burch in den oorlog de onderhandelingen heeft gevoerd lusschen Engeland en Duitschland ovcv de uitlevering van ge vangene». Zeker is bet aan zijn bemoei ingen te danken dat het lo't van duizenden oorlogsslachtoffers aanmerkelijk is ver zacht. Spr. roemde voorts de groote scherpzinnigheid, de bewonderenswaardi ge energie, de hoogst gewaardeerde activi ties van den overledene. Namens de Nedcrlandsche regeering legde spr. een krans met linten in de Ne- derlandsche kleuren op de baar. De zoon van den overledene bracht dank voor de betoonde belangstelling. Op verzoek van de weduwe sprak, ds. Vermeer eenige woorden van troost, en ging daarna voor in gebed. DE GASKWESTIES» De directie van de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters en 'toestel len voor gasfabrieken te Dordrecht deelt mee dat het bericht van Het Volk betref- overbrenging der boekhouding naar Pa rijs allen grond mist. De boeken zijn alle nog te Dordt. Te Ooslzaan heeft de gemeenteraad een besloten zitting aan de gasfabriek gewijd. De directeur blijft ontkennen. Blijkens een mededeeling der justitie lcomt in liet geheime kortingboek van oen der firma's een bedrag van f 500 voor over do jaren '20—'27 uitgekeerd aan do gomcenle, en niet aan den directeur. Na een geheime zitting van den Dor- drechtschen gemeenteraad deelde de voorzitter mede, dat de raad voldaan was door het ernstig onderzoek naar even- lueele corruptievo handelingen en dat er niets van dien aard gebleken was. Uit Stad en Provincie. U i t Middel burg. In ons bericht in het nummer Woensdag betreffende dien brand in de Schuitvlolstraal schreven wij over de bel de motorspuiten, die aanvankelijk niet wilden werken, dat is niet geheel juist. Slechts één der spuiten is ten deze op zichte onwillig geweest, de1 andere was direct teruggekeerd, daar voldoende ma teriaal ter plaatse was. Men is Woensdag direct begonnen mot hot euvel to on derzoeken en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. - Door de politie alhier zijn hvec personen aangehouden, die betrokken zijn bij diefstal van ruim 30 mbllenjvel- len te Vlissingen. Zij zijn Ier beschikking van den commissaris van polilie aldaar gesteld. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissin gen was de heer Huson afwezig. Een verzoek van het comité tot het houden van een collecte voor het fonds tot steun van de openbare school om niet 55 pet., doch slechts 25 pel. voor plaatselijke doeleinden le moeien ge bruiken, zal bij de begrooling worden behandeld. In handen van B. eai Wi om advies werd gesteld een verzoek van d© Politie honden Dresseervereeniging om de agen ten, die een politiehond hebbenvrij stelling van hondenbelasting tc verlee- nen. Dc beide verleden week gemelde voor stellen inzake leeningen en hypotheken ten behoeve van de WoningbouwvcreSe- niging „Goed Wonen'' werden aangeno men z. h. st. Begrootingen. Bij de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur vroeg de heer Berger, mcenende, dat het niet goed werkt, een ondej-zoe'k naai' de regeling le Middel burg en het betrachten van spoed daar mede. Dc voorzitter zegde dit toe. Bij de begrooting van het Gasthuis meende de heer Van II a 1, dat do prij zen der brandstoffen buitengewoon hoog zijn en drong hij op zuiver stellep van verschillende posten aan. O. a. kwam spr. er tegen op, dat de vader van hel gasthuis zich op gemeentekosten laat scneren; dan moeien ook do zusiers voor gemeenterekening hun haar kunnen laten knippen. Spr. vraagt hoe zal wor den voorzien in de vacature van dï. Ciuyvis. De voorzitter zcidc, dal goed toe zicht wordt gehouden op de admini stratie. .Tuist is de ontslagname van dr, Duyvis ingekomen en overleg met re genten zal worden gepleegd. De heer Berger dringl ook aan op een betere regeling der administratie. De heer De Ridder dringt aan op samenvoeging van gemeente-arts ongasl- huisintemist. De heer Paap meent, dat met ©en en ander veel samenhangt. De voorzitter zegt, dat dit alles aan de orde komt bij het ontslag van dr. Duyvis in de vergadering ran eind December. De heer Berger brengt hel idéé van tijdelijke aanstelling van dr. Smit als internis! naar voren. Men moet ook overwegen of aansluiting bij het Zieken fonds Walcheren niet de voorkeur ver dient. De voorzitter zegde overweging van een en ander toe. Gemeentebegrooting. Alvorens de algemeene beschouwingen werden begonnen, drong de voorzit ter er op aan, kort te zijn en wees hij er op, dat een bladzijde der handelingen f 3.70 kost en daarover 7 minuten, wordt gesproken. De heer De Me ij bracht hulde aan de wijze, waarop de heer Lindeijer ge durende 15 jaar de S. D. A. P. fractie heeft geleid, en de alg. beschouwingen heeft gebonden. Als men f 2500 kan be sparen, is wat langer praten niet erg. Het is noodig éénmaal iü het jaar alles de revue te laten passeeren en zeker na een verkiezing. De S. "D. A. P. is aheen vooruitgegaan; de V. D. hebben een zeer slappe campagne gevoerd, on zijn aan het ineenstrompelen onder de tegenwoordige leiding. Bij de A. R. was de strijd van dien aard, dat onder leiding van den heer P. G. Laernoes alies weer wordt verlo ren, wat ondeT eminente mannen als v. d. Putte en Merckens is verworven. Het schermen met het róode spook is wel wat uit den tijd., en men speelt in do kaarten der S. D. A. P. De Vr. Dem. en de Anti Rev. worden te Vlissingen weggewethouderd. De V.B. heeft den strijd gevoerd op een wijze, die kritiek noodig maakt. De Zeeuw- sche vrijheid was al een ongepaste naam voor een Dlacu>van een partij, waarvan de leider de Potemkinfilm verbood, liet was geen manier speciaal extra propa ganda te maken voor no. 4, den heer Paap, en daardoor geen kans le geven aan no. 3, den heer Haaze. Dit was on oprecht. Hel zal nog moeien blijken of de heer Paap werkelijk de financieels specialiteil is, waarvoor hij is aanbe volen. Spr, wijst erop, dat de S.£>.A,P, vooruit ging van ruim 1000 tot ruim 1900 stem- hem, dus een bewijs dat hun houding goed wordt gekeurd.. Spr, vraagt wal in de laatste 4 jaar dc heer Laernoes speciaal Christelijks en wat de heer Harts speciaal democratisch heeft geaan? De heerea hebben zélf dé oppositie geschapen bij do wethouders- verkiezing. De S.D A,P, had besloten een wetliouderszeiel te aanvaarden en zij had er recht op met 22 pet. der slem- men. tegen V.-B. en V -D. samen 21 pet. De heer Harts had nimmer den ze tel mogen aannemen en spr, meent, dal de heer H. de democratie niel dient, maar liaar juist verkracht. Spr. ging het beleid der laatste vier jaar na, en becritiseerde de haast, dc belastingclausule en dc kaderuimte ii verband met „de Schelde"-kwcstie. Spr. zet deze zaken nog eens uitvoc rig uiteen, en wees er op, dat gebleken is, dat de oppositie zijner fractie te recht is geweest, Aval o a. in de Kamers erkend is. "Wat de financïeele handelingen van B. en W. betreft, dit beleid kan spr. niet goedkeuren. Spr. komt, dan tot de kwestie van de Potemkm-film en zet uiteen, dat dit een aantasting der vrijheid is en hij vraagt den burgemeester wat deze zou hebben gedaan als hij er geweest was. Als de heer Woltering in dc vorige vergadering zeide. men kort moet zijn in de openbare vergaderingen, denkt spr. aan den heer Jos. van Raalte, die dat ook altijd zeide. Maar hel was do anli-rev. van der Meer, die een einde maakte aan vergaderingen in welke in één uur al les werd afgehamerd. Dc groote grief is, dat er geen nieuwe posten op de begrooting zijn, men niet luisterde naar den uitslag der verkiezin gen. Men is bezig den vijfden zetel aan de S.D.A P 200 vast als zeker jn 1931 te bezorgen. Spr. l>eklaagt zich over de weinige' me dewerking, die het Instituut voor Arbcids- outwikkeling ondervindt. Men moet de woningbouwvereeningen niet tegenwerken maar juist steunen. Spr. eindigt met de verzekering dat dit college van B. en W slechts scherpe oppositie van zijn partij heeft te wachten. De hoer de Ridder komt op tegen do bewering dat de C.-H. een conscrva- ttievc partij zou zijn. Zij omvat alle klas sen der maatschappij. Do wethoudersverkiezing was voor dc Chr. Hist, nog al makkelijk Officieel was niet bekend dat do S.D.A P, den heer de Meij gekozen wilden zien. De fmancieele toestand geeft een licht puntje in dc herziening van de financieel© verhouding van rijk en gemeenten. De schatkist vraagt steeds om gold, meer geld. Spr. komt op tegen hel drukke bios- cooplxtzoek door kinderen. De heer Andriessen zegt. dat liij niet heeft kimnon mede helpen aan de verkiezing van de heeren M. Laernoes et» Harts tot wethouders. De eerste is le dcide* h Het is geen kunst, met groote woorden iels nieuws in den handel te brengen. De STER-TABAK is geen nieuw merk, doch heeft sedert vele jaren het hart van iederen pijprooker veroverd door hare ongeëven aarde kwaliteit De rookers van STER-TABAK beantwoorden ons streven naar kwaliteit met hun vertrouwen. Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen l N.V. Theodoras Niemeijer Cnnlnteit ex KaUaJam 1 'oud, en geeft steeds onvolledige antwoor den, dc hoer Harts slaal alleen en b®i- do hebben geen lijd genoeg. Spr. kon wel met de verkiezing van den heer P. G. Laernoes mede gaan, al zal hij die niet altijd kunnen volgen. De heer So rel bespreekt speciaalj de wethoudersverldeziezing en meent, dat de S.D.A.P. en de S. P. het recht niet handhaven als het andere betreft, maar wel als het zich zelf betreft Hier is toch met de belangen van links rekening ge houden, vooral door de verkiezing van den heer Harts. Spr. zegde voorstellen toe tot afschaffing der Kermis en lol be- perking van de dansgelegenheid en c©u tot beperking van het bioscoopbezoek door minderjarigen- De lieer v. Oorschot kan ook niet kort zijn. De verkiezingen hebben bewe zen dat men er op gesteld is, dat de S.P. in den raad vertegenwoordigd is.. Spr. ontkent onrechtvaardig te zijn geweest tegenover rechts, door ten slotte mede te werken aan de wethoudersverkiezing door op den heer de Meij le stemmen, juist zuiver uit rechtsgevoel, tegen hel onrecht, dat aan de S.DvAP werd ge pleegd. Maar persoonlijk zou hij het niel wenschelijk geacht hebben, dat de heer de "Meij plaats nam achter de groene tafel, want in het raam der kapitalisti sche maatschappij kan een socialist zijn principes niet tot uiting doen komen Spr komt op tegen het vervullen van een vacature van pofilie-inspecteur Spr-. bestrijdt de post van f 500 voor de burgerwacht, die besteed wordt aan sschietoefenlngen en feestjes. Verder boplcil hij eigen beheer in '""«8™<leel. ganrne had h.j een jonger, plaats van besteding van werken door ge-j °,Plr<,den. V2"1-' do P0'6,0!" meentenwerken,. S?r, bepleit uitgifte ,an! k,n,,Ira «o"»" sPr dJl grond In erfpacht. Spr. .raagt, .vclke izo" S6"™:, ali d,~ tonda- stappen rullen worden gedaan legen de ao fllm 2clt acml<! n,el «evaaI'- nog bestaande krotwoningen, bijv. door toeslag op huur Spr. zegt tot don heer Andriosscn mot - - - 'op alle kleinigheden te kunnen antwoord den, die plotseling in den raad worden ^worpen. Hij meent honderdmaal meer voor Vlissingen te hebben gedaan dan de heer Andriessen. Spr. is voor zooveel mogelijk voor besteding inplaals van werffen in eigen beheer. Spr acht voor Vlissingen veel gevaar verbonden aan een algemeene/ vaststel ling voor uitgifte van grond in erfpacht. Dc meeste krotwoningen zijn zoo, dat als de verbeteringen, die voorgeschreven worden, worden uitgevoerd, er niets meer aan te doen is. en de menschen er in. kunnen blijven. De heer Harts zegt, «fat men in den raad zit voor het algemeen en niet (Ingez. MedJ Reorganisatie van het Burgerlijk Arm- bestuuur is dringend noodig, en men moet aan hel hoofd hebben iemand, die j sociaal voelt, en den tijd heeft voor dit maatschappelijk werk. Er zit in de wijze van uilkcering geen systeem, en de be dragen zijn z. i. veel te laag. Nu is het maximum nog geen' f 10, spr zou wil len f 12 voor een gezin zonder kinderen, en f 1 voor ieder kind meer Ook komt hij op legen het moeten gaan met een emmer om eten bij een oorlogschip, ook tegen het weigeren van melk als de dokter het voorschrijft. Vol gens sprmoet een vast systeem van uilkcering worden vastgesteld. Inzake dc reorganisatie van den gemeentelijken ge neeskundigen dienst dringt spr op spoed i voor een partijbelang Wil de raad een non Al*! C/ulllllInl'i, *./,nr>:„.r Je I- r, aan. Als arbeid Goddelijke roeping dan in het toch ook god's wensch. dat er geen kinderen armoede lijden. Inzake het onderwijs bepleit spr. een school voor achterlijke kinderen, en een gemeentelijke badinrichting. Spr. dringt aan op spoed mei nieuwe ziekenhuisplannen. De heer Wcsseling zegt, dat de leden van den V. B,. in den'raad geen bewonderaars zijn van partijpolitiek. Zij vragen naar gezond verstand voor D. A P.'er kiezen, dan zal spr. geen dag langer blijven zitten. Wat l>etrcft democratie, daaronder verstaal spr. niet uitsluitend het arbeidersbelang. Inzak© de kindervoeding zegt spr,dat die thans wordt toegepast zooals in 1920 de heer De Meij bij amendement voor stelde Inzake hel voorbereidend onderwijs is nader onderzoek gaande Do kwestie an hel roolcen door kinderen is reeds de wethouders, en daar slechts 1/19 van in de oudereommissie besproken den raad rooder was geworden, konden wordt een brochure overwogen, het bios- de zittende wethouders gerust lierko- eoopbczoèk door kinderen zal spr. be zen woraen; en de S. D. A. P. heeft ook j spreken niet Va, maar 1/5 der zetels Do heer P. G. Laernoe s is blij iets Oppositie door de S. D. A. P. te voe- lG kunnen zeggen over de politiek, naar ren, is niel in overeenstemming met het aanleiding van de woorden van den heer algemeen belang. j De Meij Spr. acht de boekhouding van som- De A B. partij is in den raad steeds mige bedrijven veel verbeterd on ver- vooruitgegaan, eersl 1. loen 2, toen 4 duid©] ij lel. Er is te veel geraamd voor het zetels, nel als de S. D. A P. het heeft grondbedrijf bij oprichting en dit heeft gehad, ook geleidelijke vooruitgang. De nu tot bijpassen van tekorten geleid en A- R- partij stelt zich niet voor ooit de spr. hoopt, dat bij de nieuwe schatting meerderheid te zullen krijgen, en spr. der gronden zal blijken, dat de fout weet, dat de S I). A. P. nog zal voor een groot deel is hersteld. 1 groeien, maar dil leert ook de ScliriTl. De belasting zat weer met 10 pet A,,e partijen hebben mcdegeholpen aan moeten worden verhoogd, en dit niette- hetgeen lot stand is gekomen Het in- genstaandc schrielheid is betracht. Zoo is er niet voldoende voor be strating uitgetrokken. Het is lijd pen sioenkorting toe te passen, en spr. wil vergelijken mot salarissen in andere ge meenten, bijv. Middelburg. Er is in allo opzichten zuinigheid noodig De voorzitter behandelt o a. de kritiek inzake de Seheklekwoslie en acht die kritiek zeer onredelijk. Hetgeen ten dezen opzichte is medegedeeld bij do behandeling, is juist; men moest abso luut rekening houden met de mogelijk heid van vertrek der Schelde. Spr. wenscht niet te antwoorden op do vraag; hoe hij met de Potemkinfilm zou hebben gedaan. Spr. heeft nimmer een vraag gekre gen ten gunste van het instituut voor ar- beidsontwikkcling. Hij hoopt, dat het steeds moge bloeien. Wat betreft de woningbouwvereeni- gingen, B. cd "W. hebben alleen gewaar schuwd tegen tc veel bouwen De kwestie van het ziekenhuis zal in een afzonderlijke vergadering worden be handeld Do heer M. Laernoes zegt, dat aan dc caféhouders op de lijst geen toe zeggingen zijn geaaan. Spr. heeft aan niemand gevraagd op hem te stemmen. stituut voor arbeidsontwikkeling doel veel, maar ook andere vcreenigingen doen dit en men kan toch niet alles steunen. Inzake den woningbouw heefl men toch geen klachten. Spr. beheert de fi nanciën zoo zuinig mogelijk. De taak van het burgerlijk armbe stuur is niel makkelijk; voorzitter en leden moeten do beschikbaar gestelde gelden goed uitgeven Er kleven fouten aan dit werk, zooaJs aan allen arbeid, maar spr. brengt hulde aan de personen, die zich voor dit werk bcscliikbaar stel den. Deze hoeren hebben hun gebreken; dit bobben ook do menschen, die bij hen komen. Maar de hoofdzaak is het gelei, en ilu kan de heer Van Oor schot wel zeggen het kan mij niet sche len, waar het geld vandaan komt, maar het moet er zijn. Spr. zou verhooglng der uitkeering ook toejuichen, en hij zal gaarne medewerken aan reorganisatie als het mogelijk blijkt. Hiermede waren de discussies in eer ste instantie geëindigd en werden t© kwart voor zes de replieken uitgesteld tot hedenmiddag-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1