No. 288 Woensdag 7 December, BIJ dit nummer behoort een By voegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Veel stemmingen in zicht en dus veel leden. De gister reeds vermelde verwerping van de moties van de heeren Oud en Terlaan over verhooging van de pensioe nen der oud-gepensioneerden was te ver wachten. En ook de verwerping van het amende ment-de Visser om alle salarissen met 5 pet. te verhoogen. De Communist stond bij de stemming alleen want de soc.- democraten lieten zich niet onder hun duiven schieten. Drie hunner veroordeel den het amendement als onnoodig om dat er al een uitspraak van de Kamer was door het aannemen van. de motie- Bulten van verleden j'aar. De heer Bul ten zelf daarentegen stelde zich op het standpunt dat de zaak niet nu verder behandeld mocht worden, daar de salaris kwestie in bespreking is bij' het Georg. Overleg. Vermoedelijk was het er den heer de Visser echter juist om te doen de soc. dem. in een vervelend parket te plaatsen. Hij zal hun stem tegen zijn amendement nu wel weer uitbuiten te gen hen. Hij prikkelde hen ook nog door het te becritiseeren dat er Kamerleden zijn, die ook nog non-acliviteitstoelagen ontvangen. Want iedereen weet dat men die Kamer leden juist onder de soc. fractie vindL Voorts heeft de afdeeling Financiën nog eenige pleitbezorgers voor ambtenaarshe- langen aan hel woord gebracht, speciaal voor de rijksklerken. En eindelijk werd er nog gesproken over de eigendomsrechten op de aan slibbingen aan de Wadden De begrooting, werd aangenomen z.b.s. Slechts kort werd er ini deze zitting ge spro-ken over de postbegrooting. Vandaag gaat men er mee door. Maar reeds nu werd een onderwerp aangeroerd, dat vooral in de steden velen zal interesseeren. Mevr. BakkerNort diende n.l. een, door vertegenwoordigers van alle partijen mede ondertcekendc motie in, den Minis ter verzoekend om in Groningeai, waar bij wijze van proef de avondbestelling is afgeschaft, deze zoo spoedig mogelijk weer in te voeren. Avondzitting. De heer v. Sasse v. IJ sse 11 (R.-K) roerde bij de begrooting van Justitie de Aardenburgsche kwestie aan, n.l. het feit dat by de verkiezingen te Aarden burg de officier van Justitie uit Middel burg toezicht heeft gehouiden. De spa-, was van meening dat de taak van den officier van Justitie eerst begint, wan neer een strafbaar feit is gepleegd. De officier van Justitie staat, volgens spr., te hoog om op te treden als opsporings ambtenaar. Het ware daarom beter wan neer de officier van Justitie het toe zicht had overgelaten aan den burge meester. Voorts werd door het optreden van den officier van Justitie als surveillee- rend ambtenaar bij de stembus een blaam geworpen op de leden van het stem bureau. Bovendien waren de substituut-officier en de hem vergezellende kapitein der marechaussee geen kiezers in het belréf- fende kiesdistrict. Volgens de Kieswet heeft alleen de voorzitter van het stem bureau de leiding bij de verkiezingen ©n wanneer spr. daar voorzitter Was ge weest zou hij heide heeren hebben vér- zocht het afgesloten gedeelte te verla ten, en wanneer zij aan dat verzoek geen gevolg hadden gegeven zou hij hen er uit hebben laten gooien, op grond van over treding der Kieswet Spr. acht een optreden als in geschied, niet in het belang der Justitie zelve, en hij hoopt, dat deze kwestie zicli iu de toe komst niet meer zal herhalen. M e j. C a t z verklaarde niet te kunnen begrijpen dat de heer v. Sasse Van Ys- selt bezwaar kan hebben tegen het optre den van den officier Van justitie Integen deel acht spr. een dergelijk optreden vol komen juist en mede in het belang der "verkiezingen. JDe Minister Do nu er betoogde dat deze zaak geheel kan wordeu terug gebracht tot de quaestie van proportie. De officier van Justitie had liet vermoe den, dat bij de eerste verkiezingen ge knoeid was, cu dit laatste acht ook s.pr. een van de meest ernstigja feiten. Spr. gelooft, dat gezien alles wat gebeurd was, het onjuist zou zijn geweest, wan neer de officier van justitie aan een of anderen politie ambtenaar had opge dragen, bij de verkiezingen toezicht te houden. Hel optreden van den substituut- officier acht spr. volkomen gerechtvaar digd, waar deze zekerheid! wi Idle hebben dat ook bij de nieuwe verkiezingen niet onregelmatig zou worden behandeld. Een tweede onderwerp dat veel aan dacht heeft getrokken, was de niet-ver- volging van de directie der Rotlerdiam- sche Bankvereeniging. Het antwoord van den Minister zal waarschijnlijk niet het rechtsgevoel van allen bevredigen, maar geeft toch leden- ken. Hij deelde mee dat bjj die overwe ging van de vraag of al dan niet tot tot vervolging zou moeten worden overge gaan, ook utiliteitsoverwegingen hebbes meegesproken Men heeft de verschil lende omstandigheden met elkaar ïn ver band gebracht, en op een moment, waar in de Bank weer aan het opkomen was, heeft men, mede lettende op de nadee- lige gevolgen van een justitieel ingrij pen in dit bedrijf afgezien van een ver volging, waarvan de uitslag, op zijn minst genomen, uiterst dubieus was. Over de gascorruptie vernam de Ka mer van den Minister dat de justitie in Utrecht ten deze diligent is. De Minis ter gelooft dat de zaak daar in hand/en is van een zeer bekwamen rechler-com- missaris. Het onderzoek in deze quaes tie ós gecentraliseerd, zoodat andere par ketten op het resultaat van het onder zoek van den officier van justitie in Utrecht wachten. Daarom ook kan spr. thans niet in verdere details treden, want ook hem zijn de resultaten van het onderzoek niet bekend. BINNENLAND. TIJDELIJKE BESCHERMENDE RECHTEN VOOR AARDEWERK. In het verschenen afdeelingsverslag der Tweede Kamer over het wielsonlwerp tot tijdelijke verhooging van het invoer recht op huishoudelijk aardewerk, por selein eu glaswerk en op enkele soor ten tegels, betreurden „vele leden'' hél ernstig, aat de Nederlandsche regeering zich had laten vinden voor de indiening van dit ontwerp. Zij achtten dit ten eenenmale in strijd met het standpunt, door Nederland ingenomen op de in 1927 te Genève gehouden internationa le economische conferenties, gericht te gen de protectionisliscne tariefmuren. Ook uit anderen hoofde achtten de hier aan het woord zijnde leden dit wets ontwerp oen zonderlinge proeve van wetgeving. Uit een complex in moeilijke omstan digheden geraakte industrieën wordt er één gekozen en haar wordt een uit zonderingspositie verschaft. Het invoer- reent wordt te haren behoeve bijna verdubbeld. Is zoo vroeg men de ceramische en glasindustrie dan de eenige industrie in Nederland, die met zware buitenlandsche concurrentie te kampen heeft? Hel mag toch niet den schijn hebben, dat alleen die industrieën geholpen worden, wier roep om be scherming het luidst klinkt. De regeering zet door dit wetsontwerp een noodlot- tigen stap op den weg van het protec tionisme. Er werd voorts gewezen op de blijk baar weinig grondige voorbereiding van dit voorsiet; op het gevaar van represail les, en op net betalen van het gelag dooi de gebruikers. Daartegenover verklaarden „vele an dere" leden zich met het voorslel te ver- «enigen. Verscheidenen hunner betreur den, dat het eerst nu werd ingediend Het aarzelend optreden van regeerings- zijde werd scnerp afgekeurd in verband met de verschijnselen van abnormale concurrentie. Verscheidene leden wenschten den maatregel beschouwd te zien in hetzelf de lient ais het Schoenenwetje. Dat een steun, als hier voorgesteld, noodwen dig ook steun aan andere industrieën met zich brengt, ontkende men met na druk. Dat ae ceramische industrie technisch achterlijk zou zijn, wordt door verschil lende leden bestreden. Pr ijs verhooging vreesden deze leden als gevolg van de verhooging van het invoerrecht niet; ook de vrees voor repressailles zou op hen meer indruk maken, indien het niet vast stond, dat hel buitenland reeds nu den invoer onzer producten, ook van land en tuinbouw, zooveel mogelijk belem mert. Dat het ontwerp in strijd zou komen met den geest der economisch© confe renties van Genève, werd evenmin toege geven. De leden, hier aan het woord, meen den, dat dit ontwerp als een tijdelijke noodmaatregel moet worden aanvaard. DE DUITSCIIE GEZANT IN DEN IIAAG. Volgens Wolff zou de benoeming te verwachten zijn van den thans op het Diuitsche departement van buitenlandsche zaken werkzamen gezant graaf Von Zech tot gezant in Den Haag, als opvolger van baron Lucius von Stoedten, die reeds geruimen tijd geleden met ziekteverlof is vertrokken. Graaf von Zech is de 42-jarige schoon zoon van wijlen Von Bethmann-Holi- wog. DE GASBEDRIJVEN. Na een geneime zitting van drie uur heeft de gemeenteraad van Huizen B en W. opgedragen, het reeds door dit col lege aangevangen onderzoek naar de ge ruchten betreffende corruptie bij het gas bedrijf voort tc zetten en dit in samen werking met de commissie voor de licht- bedrijven. UIT OOST-INDIË. Gevangenis-opzichter gedood. Batavia, 7 Dec. (V. Dl—Aneta). In de gevangenis te Tjipinang heeft een vor,- oOi-deelde met een hakmes (parang) den opzichter De Groot gedood. Voorw. veroordeeling. Batavia, 7 Dec. (V. IX—Aneta). Het Hooggerechtshof heeft met vernieti ging van het vonnis van den Raad van Justitie te Makassar, waarbij de contro leur ter beschikking, v. Emmeloort Stein wegens mishandeling den dood tengevol ge hebbend werd veroordeeld tot 3mnd. gev^traf, dezen veroordeeld tot 1 maand voorw. gev. straf. De besmetverklaring van Batavia. Batavia, 7 Dec. (V.D.—Aneta). De besmetverklaring van Batavia werd voorshands gehandhaafd, mede uit in ternationaal oogpunt. Uit Stad en Provincie. Uit Zeenwich-Vlaanderen Wl D. Dinsdagmorgen omstreeks halF elf ontdekte men een begin van brand in de woning van Iz. Schippers aan de Markt te Groede welke woning is bewoont door J. Dalmeijer en Iz. Avat De brand werd spoedig gebluscht, zoodat erger werd voorkomen De oorzaak is dat het brandende roet in den schoorsteen in aan raking is gekomen met hout dat in den schoorsteen is gemetseld. Het (blijkt ons tot onzen spijt dat een door ons ontvangen verslag van den ge meenteraad van IJ zend ij k© van 22 Nov., dat niet" dadelijk geplaatst kon wor den, door een verzuim onzerzijds^ is b 1 ij v e n liggen. We kunnen nu het verslag niet meer opnemen, doch willen toch nog kort vermelden dat toen behandeld! werd! een request tot adhaesiebetuiging aan het raadsbesluit van Neuzen De voorzitter had het naar den heer Krul opgezonden die de aangenomen bezwaren had bestre den. Na lange discussie werd met 5 t. 2 stemmen (Ch. Ilaverbeke en De Smet) het voorslel van den voorzitter aange nomen, om eerst het rapport van de com missie van advies af te wachten en daar na beslissen. B. en W,. hebben met de P. Z. E. M. geconfereerd over de overdracht van hel El. net. De koopsom zou f 26000 bedra gen, terwijl de tarieven in geen geval] verhoogd zullen worden. De vooiv.itter wijst ook op het feit, dat een nieuwe zusterschool zal moeien gebouwd worden, wat groote uitgaven zal meebrengen. Het is nu de meest geschikte tijd voor over name. De raad gaat hiermee accoo,rd en machtigt met alg stemmen B. en W>. door te werken. Uit Middelburg. Hedennacht om kwart voor twaalf, werd brand ontdekt in de sigarenmakers werkplaats van den lieer D. Reijnhout aan de Scliuitvlotstraat. Een in de buurt wonende brandmeester was spoedig bij gestaan doOr vrijwillig helpende perso nen met den slangen wagen van spuit D, staande aan het Oos|Lerkp!ein, ter plaat se. Toen sloegen dö vlammen hoog uit het één verdiepingspand en kleurde de heldere vrieslucht rood. Spoedig kon hel blusschingswerk aanvangen en daar de politie groot alarm had gemaakt kwa men van alle kanten meerdere slangen wa gens en ook de motorspuiten ter plaatse. De laatste hadden eenige moeite op gang te komen, maar toen zij ook water gaven was alle gevaar voor uitbreiding ge weken. Wel bekwam pok de limonadefa- briek van den heer H. P. Roda, die onder hetzelfde, maslieke dak is gevesligd,- noch al waterschade. Een gevuld kool- zuurapparaat werd uit dit deel van het pand verwijderd om springen te voorko men. Aan de andere zijde van het bran dende perceel staat de Nulsbewaarschool die behouden bleef. Te één uur was men den brand, waarvan de oorzaak onbekend is, geheel meester en kon de brandweer grootemdeels inrukken. Personeel van de gemeentewerken bleef hedl de nacht met hlusschingsmateriaal aanwezig en moest ook hedenmorgen nog af en toe water geven. Naar wij vernemen waren pand en in boedel verzekerd. Op het terrein van den brand troffen wij verschillende autoriteiten aan, o a den burgemeester onzer gemeente. Bij het blusschingswerk had de heer J IVondergem, lid van den gemeenteraad, en brandweerman het ongeluk een stuk glas op deu neus te krijgen, waardoor een wond ontstond, die door een dokter moest worden verbonden. Uit V fi s e i g n. Te Vlissingenis gisteren op uit- noodiging van den burgemeester eene ver gadering ten stadhuize gehouden van de raadsleden en de heeren doktoren. Door den hoofdinspecteur van de Volksgezond heid werd in die vergadering de zieken huiskwestie besproken, waarop discus sies volgden. In de Slaatscrt. van 6 December is afgekondigd Staatsblad 110. 353, bevat tende dc wet van den 10d|en November 1927, houdende goedkeuring van cene overeenkomst mei de N. V. Kon. Maat schappij ,,De Schelde" te VIissi n ge n gesloten betreffende het verschaffen aan de werf dier maatschappij van een rui men uitgang naar de zee en de onlbiln- ding van de overeenkomst .van April 1913, goedgekeurd bij de wet van 1 December 1913 (Staatsblad no. 423). Uit Zuid-Beveland. Door den heer P. Aj. de Ligny is met ingang van 1 Januari 1928 vontslag ge vraagd als lid van het Burgerlijk Arm bestuur te Goes. Door mevr. de wed. A. R,., Breetvell- Itlmann is legen 1 Jan. a.s. ontslag gevraagd als regentes van het Weeshuis aldaar. KERKNIEUWS» Alhier is onder leiding van den Kerkeraad der Geref. Kerk in Hersteld Verband te Rotterdam, een comité opge- Yicht ..tot vrijmaking van de Geref. Kerk" aldaar. Mr. N J. G, Sikkel is tol secretaris benoemd Te Nijkerk op de Veluwe is in den ouderdom van 72 jaar Dinsdagnacht plot seling overleden ds. P. F van den Nieu- wenhuizen. De thans overledene stond achtereen volgens te 's-Gr a ve np ol der (24 Aug. 1884) te Woudrichem (1888) en sedert 21 October 1894 te Nijkerk. Zondag deed ds. J. Hetebrij, geko men uit Steeuwijk, zijn intrede bij de Vrij Evangelische gemeente te Rilland Bath, welke gemeente reeds 75 jaar bestaat en nog nimmer een predikant heeft gehad. Des morgens werd de predikant be vestigd door ds. A. F. Waardenburg, die sprak naar aanleiding van Ps. 45 14 en 15 en Jon. 15 14. Des middags deed ds. Hetebrij intrede |net een preek over Galaten G 14a. Ds. N. M. de Ligtf Na een langdurig ziekbed is alhier gisteravond op 71-jarigen leeftijd over leden de heer Ds. N. M. de Ligt, sedert 7 Juni 1896 predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier. Dc overledene werd 7 September 1856 te Utrecht geboren en deed 10 Septem ber 1882 zijn intrede in zijn eerste stand plaats Scnalkwijk, waarvan hij in 1886 naar Bhenen vertrok, om 10 jaar later naar Middelburg over te komen. Gedurende 25 jaar, van 1901 tol 1926, vervulde ds. De Ligt het presidium van do Classis Middelburg. Ook huiten zijn predikambt heeft do betreurde doode zich zeer verdienste lijk gemaakt. Wij noemen ten eerste zijn werk voor het Christelijk onderwijs. Vooral voor dc school aan den Zuidsingel heeft hij tal van jaren met energie gearbeid; ook was hij gedurende lal van jaren be,- stuurslid van de Chr. M.U.L.O. school in dc Singelstraat, en zal zijn naam steeds verbonden blijven aan de Chr. kweekschool, waarvan hij lot de oprich ters behoorde. Op onderwijsgebied moet er ook aan heriunerd worden, dat hij curator was van het Gymnasium. Oprichter was ds. De Ligt ook van de Zecuwsche Hervormde Diaconessen In richting, waarvan hij tot voor eenige jaren voorzitter was. toen hij wegens gezondheidsredenen bedaukte. Ook dc slichting „Kinderzorg" heeft haar ontstaan voor een groot deel aan do toewijding en het werk van den overledene tc danken en was hij tot nu too steeds haar voorzitter en bescher mer. Vooral ook voor deze instelling beteekent net heengaan van ds. De Ligt een groot verlies. Do Vereeniging tot Christelijke verzor ging van krankzinnigen in Zeeland „Vrer derust" verliest in den afgestorvene haar vice*-voorzilier, die steeds zijn volle kracht aan deze menschlievende veree niging gaf. zeker werkend bij verstopping ....s 2 of 5 dagen een Laxin-bonbon na den avondmaaltijd» regelt de sp/jsverfeeringi (Ingex. M«U Het Militair Tehuis alhier was ook een der instellingen, waaraan ds. Do Ligt gedurende tal van jaren zijn krachten wijdde. Do verdiensten van den overledene werden officieel erkend door zijn be noeming tot Ridder in de Orde van Oraiv je-Nassau. Nog zij er aan herinnerd, dat geduren de de oorlogsjaren de heer De Ligt als vice-voorzitter van hel plaatselijk steun comité veel heeft gedaan tot leniging van den nood der door den oorlog ge troffenen. Het stoffelijk overschot zal Zaterdag middag op de algemeene begraafplaats alhier ter aarde worden besteld. Dp lijk stoet zal te half twee van het sterfhuis in de Koepoortslraat vertrekken Ned. Herv. Kerk. Beroepen te St. Annaland. ds H. Ewoldt te Raamsdonk. LANDBOUW. Gedurende de bietencampagne 1927 —'28 zijn op de weegbrug A rue mui den gewogen 2,023,021 KG. suikerbie ten en 73533 pulp. Op de Coöp. Weegbrrug „Ons Belang" 2.372.331 KCr. suikerbieten en '207.45$ K.G. pulp. Paardenfokker ij. Diusdagraorgen werd in hel Schutters hof te Goes de algemeene vergadering gehouden van de aid. Zeeland van het Nederlandsch Trekpaardenstambock (Belgisch Type). Voorzitter was de heer H. A. Hanken. Na opening der vergadering en lezing der notulen komt in bespreking het toe laten van Belgische paarden op de ten toonstellingen van het stamboek De secretaris zegt, dat het Hoofd bestuur unaniem op liet standpunt staat, vooralsnog de Belgische paarden niet van de tentoonstelling te weren. De heer Gast zegt, dat hem daarvan ook Officieus iels bekend was. Maar spr. keurt in hooge mate deze houding van het H- B. af. Op een nationale tentoon stelling hooren alleen nationale paarden thuis en geen buitenlandsche, want an ders wordt het een internationale ten toonstelling. Het H. Bi. stuurt de zaken den verkeerden kant uil Op die manier maken we reclame voor het buitenland. De voorz. protesteert er legen, dat het II. B,. een verkeerde leiding geeft. Wanneer dat zoo is, dan moet het aan den dijk gezet worden De heer Gast dat is onzin Spr. wil niet beweren, dat het II R. alle zaken vau het stamboek verkeerd aanpakt. Als de leden uiet meer vrij zijn, hun mecning te zeggen, dan kunnen de vergaderingen wel achterwege blijven Op voorstel van den voorzitter wordt deze kwestie aangehouden tpt dc^rond- vraag. Ferst wordt de agenda afgewerkte De heer P Vae{ wordt daarna herko zen als commissaris, de heeren C A. de Bruijckere en Alph. Aernoudts worden herkozen als afgevaardigden naar liet Hoofdbestuur. (Plv. v dhr. A.J Linden- bergh.) Het bestuur stelt voor, voor 1927 de 11000 voor fokpremiën niet meer toe lo kennen,' doch dit bedrag voor het vervolg lot f 1200 te verhoogen. De voorz. vult dit voorslel nog eeni'gszins aau. Het is n.l. gebleken, dank zij hoo- gere regeeringssubsidie, dat volgend jaar de regelingscommissie de f 2000 subsidie van net stamboek voor de keuringen niet meer zal noodig hebben Spr. wil in de voorjaarsvergadering in bespre king brengen de mogelijkheid om, dank zij de ruimere geldmiddelen, aanhou- dingsbijdragen uit te feeeren van zoo danig belang, dat de beste paarden ia Zeeland dan ook inderdaad blijven Dit goheele voorstel wordt alzoo aangehou den lol de voorjaarsvergadering De voorz. wil in die vergadering ook aan de orde stellen de vraag, of de proef met een najaarskeuring (centrale hengsten keuring) voldaan heeft. Goedge vonden. Door het bestuur worden daaraa voor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1