Pekelvleesch iRiüröiim Mystellawijn Brouwerij „DE MEIBOOM". Fruit-Brandy Groote Prijsverlaging ïerkooph. „Amerikaan". HENDRIKSE&(Vs biljahxj ST"1 Heden everleed to Brussel tet enro diepe droefheid, naeen kortstondig lijden, in den ouderdom van 63 jarea, onze innig geliefde Broeder, Behawdbreeder en Oen, Jonkheer Dr. CAREL GERARD WILLEM FREDERIK VAN VREDENBÜRCH, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van H. M de Koningin der Nederlanden te Brussel, Groot Officier ia de Orde vaa Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van don Nederlandsohen Leeuw, Grootkruis der Orde van de Kroon van België, enz. enz. enz. Jhr. J. VAN VREDENBUROH. H. L M. L VAN VREDENBÜRCH— Hombach en kinderen. Cappellen, België. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a. s., op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Vertrek van den rouwkapel aldaar te twee uur. Volstrekt eenige Kennisgeving. VLEESCHHOUWERIJ VAN OS8, Vlasmarkt, Telef. 179, ziet bestellingen van voor de Kerstdagen gaarne tijdig tegemoet. AANBEVELEND. Heden overleed onze beste Vader, Behuwd- en Groot vader, LEONARD ELIZAR RIVIÈRE, in den ouderdom van 67 jaar. Middelburg C. W. RIVIÈRE. Groningen C. M. RIVIERE. Middelburg L. E. RIVIÈRE Jr. J. H. RIVIÈRE— Haentjbs Dekkhr en Kinderen. Middelburg, 5 Deo 1927. Heden overleed onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom, LEONARD ELIZAR RIVIERE, in den ouderdom van 67 jaar. 's Gravenhage: Ch. Ph. RIVIERE Middelburg A. H. J. J. DELZENNE— Riyière. J. DELZENNE. Lyndhurst N. J. (U. S. A.) C. C. M. SPRINK— Ritière. H. SPRINK en Kinderen. Franeker Th Ch. RIVIERE. S. RIVIERE—Haverkorn en Kinderen. Middelburg J. C. H. VERSTELLE- Ritière. G. A. VERSTELLE en Kinderen. Middelburg A. L. ADRIAANSEN. A. C. ADRIAANSEN. H. A. ADRIAANSEN. Middelburg, 5 Deo. 1927. Heden overleed tot ons leedwezen onze geachte Patroon de WelEdele Heer L. E. RIVIÈRE Sr. BET PERSONEEL. Middelburg, 6 Dec. 1927. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank, ook namens onze Kinderen, voor de belangstelling, op 27 November ondervonden. G. F. BOUWENS. J. BOUWENS-WOLTERS. Middelburg, 6 December 1927. Wal B 47. Voor de vele blijken van deel neming, bij het overlijden zijner Echtgenoote, betuigt ondergetee- kende, ook namens de familie, zijn hartelijken dank. J. J. M. BAART. FSETSJEKKERS, f3.95, f7.25, f8 95 enz. Lange Noordstraat C 24, Middelburg. diegeen hinder willen hchhen onaangenamen nasmaak V of tabakslucht, nemen j i bet rooken en vi den nacht Tabletjes in den mond 3 BATAAFSGHE HYPOTHEEKBANK, Weteringschans 124, Amsterdam. De 76ste IIALFJAARLIJKSCHE UITLOTING VAN PANDBRIEVEN ZAL WORDEN GEHOUDEN OP DONDERDAG 8 DEZER, van wel ke uitloting van af MAANDAG 12 DECEMBER AA lijsten verkrijg baar zijn te AMSTERDAM, ten kantore der BANK; ROTTERDAM, bij het Bijkantoor der Bank (Firma C. DE RUYTER), Wijnhaven 69; 's HERTOGENBOSCH, ten kan- tore der FIRMA LENTJES DROSSAERTS MIDDELBURG, ten kantore der FIRMA J. A. ZIP VAN TEY- LINGEN. DE DIRECTIE. Amsterdam, 6 December 1927. Dr. J. V. DE JONG, arts, Prins Hendriaiaan 8 te Bussum, zoekt voor een zenuwpatiënte (P. G.) gezinsverpleging buiten het Gooi. Deze zoeto Fransohe Natuur wijn is iets nieuws, iets fijns en Beter dan de vele aangeboden Kunstwijnen. Per flesch slechts f 1.25. Alleen verkrijgbaar bij de Im porteurs DENEVERS FRERES. MIDDELBURG. Bankiers- en Effectenkantoor MIZIDL BURG BijkantorenGoes - Oostburg - Sluis VERLESIES CKEDISTTEN Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten VKRZKI-VEREIN CODPOH8 Leveren pandbrieven van alie Hypotheekbanken Incasseeren en fourneeren WISSELS en ander HANDELSPAPIER op Binnen- en Buitenland Koopen en verknopen vreemd Bankpapier Sluiten Beleeningen en Proiongatiën Openen Rekeningen-Courant met rente-vergoeding Nemen gelden a deposito Sluiten verzekeringen op elk gebied BRANDVRIJE KLUISINRICHTING BLOEMBOLLEN. 250 STUKS f2, FRANCO THUIS) Reclame collectie Bloembollen, bev. HYACINTHEN, TULPEN, NARCISSEN, DRUIFJES, IRISSEN, ANEMONEN of RANONKELS. 250 stuks slechts f 2.Franco thuis. Elke besteller gratis een KAMERe POTPLANT en PLANT WIJZER, P. DE JONG, Bloemist, Hillegom. Depot St. Janstraat H 192 Middelburg. BOKBIER Verkrijgbaar vanaf 8 DECEMBER per fust en per flesch maar koopt de zoete Missiewijn uit de Wijnbergen van het klooster der Witte Paters van Algiers. Per flesch t 1.30. Geheel zuivere Natuurwijn. Alleen verkrijgbaar voor Zeeland Denevers Frères Wijnimporteurs Middelburg. Notaris A. DE NEELING is voor nemens op DINSDAG 13 DECEMh BER 1927, 's n.m. te li/a uur, te Vlissingen aan de Kerkhoflaan aan het huis gemerkt 58, bewoond ge weest door wijlen den Heer P. DE RIJCKE, PUBLIEK TE VERKOOPEN a CONTANT Eiken Kabinet, Tafels, Stoelen, Kasten, 2 Kachels, Kolenbakken, Doofpot, 2 Lampen, eenig Bedde- goed, Glas- en Aardewerk, Kruiwa gen, Land- en Tuingereedschap, Droge en Groene Mutsaards en hetgeen meer zal worden gepresen teerd. Te bezichtigen op den morgen van den verkoop. mag nooit een stuk Karnemelkzeep van het Klaverblad ontbreken. KARNE MELKZEEP HET MELKMEISJE1 No. 310 ZEEPFABRIEK HET KLAVERBLAD HAARLEM Drinkt thans tegen Influenza enVerkoudheid per fl. M askar awijn (voor wgngroo) 1. Echte Bissohopwijn 1. Citroen en Rumpunch 2 50, 3. Witte Arakpunch, zeor fijn 3,50 Fransohe Cognac 3.50 Spaansohe Cognac voor griep 4.50 Medioinale ognao.4.75 Jamaica Rbum4.50 SamsoD Kinawijn 1.75 Kolawijn, zeer aanbevolen 1.75 Versterkend en Koorts werend. DENEVERS FRERES Likeurstokers. e- i .i i i ij Kleins Advsrtentiën. vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. Degene, die gisterenavond in de Lange Geere gevonden heeft een beursje met geld en sleuteltje, wordt l verzocht dit te^en belooaiag terug jte bea. bij Boekh. BaURDOUX. Steeds voorradig de beste soort Engelsche Anthraclet. Neemt proef. Brandatoftonhandel W. P. WATTEL. Telef. 505. geïmporteerd uit Frankrijk, zeer geneeskrachtige Wijn. Aan bevolen door HH. Doctoren voor zieken en h-rstellenden. Speoiaal geschikt voor hartziekten. Ver vangt alle beBte medicijnen. Per fleBch f 1.75 Alleen ver krijgbaar bg de Importeurs! Denevers Frères MIDDELBURG. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op DONDERDAG 22 DECEMBER 1927, des avonds te acht uur, in het Veilingsgebouw „Mercurius", aan de Koepoort- straat te Middelburg, in het OPENBAAR VERKOOPEN: I. EEN WINKEL;- EN WOON HUIS EN ERF MET TUINTJE TE MIDDELBURG, aan de LANGEr VIELE, WIJK K no. 202, groot 1 ARE 41 CENTIAREN, met hel recht van UITGANG naar de BEDj- DEWIJKSTRAAT. Dadelijk ontruimd te aanvaar den. ii—iii. een woonhuis met werkplaats, ere, tuingrond en steenen varkenshok te -middelburg, aan den noord!- weg, wijk r nos. 44/43, groot 4 aren 85 centiaren. In 2 perceelen en gecombineerd. Dadelijk ontruimd te aanvaarden. iv. een woonhuis en erf te middelburg, aan de waf. genaarstraat, wijk d no. 89, groot 55 centiaren. Ontruimd te aanvaarden op 1 Februari 1928 Bezichtiging daags vóór en op> oen dag van verkoop van 10—12, en van 2—4 uur, op vertoon van toegangskaart, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris aan de Lange Delft te Middelburg, alwaar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. Groote Margarinefabriek zoekt voor den verkoop van haar recla,- memerk een bij H.H. Winkeliers in Walcheren, Zuid- en Noord-Be veland uitstekend ingevoerd REI ZIGER. Alleen zij, die volkomen met artikel en clientèle bekend zijn, komen in aanmerking. STRENGSTE DISCRETIE VElfc ZEKERD. Brieven onder No. 428, Bureau van dit 'Blad. Drinkt nu 's avonds Wijn Gfoc en dan alleen van onze geïmpor teerde ZWARE DONKERE MAS- KARA WIJN der FranBch-Afri- kaansche kolonie. Ook een zeer geschikte Taf el wijn Per flesch slechts f 1.—. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Denevers Frères MIDDELBURG. MIDDELBURG. Gedurende eenige dagen FranBoh product. Merkgedeponeerd Ter vervanging van Inmaak- Brandewijn. Geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens, per liter slechts f 2.20. Met recepten voor gebruiksaan wijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs DENEVERS FRÈRES Likeurstokers. FIRMA GEBRS. BEEM, Papier groothandel en Papierwarenfa- briek, Lepelstraat 15—2527, Am sterdam, vraagt per 1 Jan. een flink jongmensch met goede getuigschriften, als agent voor de Prov. Zeeland en West- Brabant. Zij, die goed bij winkeliers ger introduoeerd zijn, genieten de voor keur. Woonplaats sollicitant in Zeeland. Gevraagd tegen Febr. a.s. een SMIDSKNECHT, P. G. Bekend met boerenwerk en hoefbeslag, Brieven onder Ietter M. bureau van dit blad. Moten Kabe janw, Soli el- vlsch, Tarbot, Tong, geweekte Stokvlach. Hollandsche Waar. OEQR. v. DORT. Speciaal huis voor alle soorten SPIEGELS pracht sorteering. Erven GABRIÈL8E, o/h. Postkantoor. GEVRAAGD een nette DIENSTBODE, voorzien van goede getuigen. AdreB Mevr. WOLSKY Lange Dalit i 18. len eenv. beach. MEISJE gevraagd als hnlp in de huishou ding en bij kinderen, intern. Adres Mevr. JACOBSON Dam 15 Ruim voorzien van Hollandsche en Belgische Anthraclet en Breccokes. Brandstoffenh. W. P. WATTEL, Telef. 505. DE BANKETFABRJE* „De Magneet" VRAAGT EEN JONGEN, beneden de 10 jaar. TE KOOP OF TE HUUR: HUIS MET TUINTJB. Sleeperssingel. Adres Klein Vlaanderen M 168. A.s. Donderdag op de Markt EEN PARTIJ NIEUWE TRAPPEN (8 treden), spotprijs. Aanbevelend, CAPELLE, Wissel 130, SoitbUrg. Met '15 Januari gevraagd een BOVENHUIS met ap. opgang of HUIS ALLEEN. Huurprijs f 300 ft f 400 per jaar. Br. letter» A J, Bureau van dit Blad. Gevraagd tegen half December of Januari oen Keukenmeisje, van de P. G., zelfst. kunnende werken en koken, tegen goed loon. Brieven aan Mejuffrouw VAN VOORST VADER, Breda, Bosch- laan 2. Wdalburgschs Uiasssfwpp;; van Stoomvaart, Vlissingen, Middelburg, Rotterdam ets tussdhengelegen plaatse*. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Ure» van vertrek f» Dec. v. Vlffw. v. Midd- v Stete Donderdag 8 Vrijdag 9 Maandag 12 Dinsdag 13 Donderdag 15 Vrijdag 10 8 Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens otB 12 uht. naar Middelburg gevaren, Informatiön te bekomen te: Rotterdam N.V. Transport- en Espeditie-Onderneming v.h. BRVKN G. VOS. Middelburg B. EENHOORN. Vlissingen W. OOSTERHOUM Dordrecht GEBRS. BUITEN HEB Eleotr, Diukk. CS. W. DEN 801» Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 4