mis, handelsrekenen en ook in natuur- en scheikunde zullen worden gegeven in lo kalen der ambachtsscholen ra génoemde gemeenten, terwijl de practische lessen door een speeialen deskundige plaats heb ben in daarvoor beschikbaar gestelde bakkerijen van leden. Het is de bedoe ling, dat desze cursus een blijvende zot zijn, zoodat volgend jaar weer leerlingen voor het eerste cursusjaar worden aan gekomen. Voortoopig worden de kosten geheet door den Bond en de leerlingen gedragen. Voor den oorlog waren deze rechten resp. fr. 6.25 en fr. 3,75, Pullman treinen Nederlan ,<1—21 witserland. Naar de „N. II. Ort" meldt, is ter internationale spoorwegconferenlie met dc Duitsche rijksspoorwegmaatsdhappij overeengekomen, dat met ingang van 1 Juni 1928 Pjillmantreinen lusschen Ne derland en Zwitserland zullen rijjdjen en wel In heide richtingen één trein per dag Het oponthoud zal zooveel moge lijk worden bekort door de djpuane- en pascontrole in den trein tusschen Arn hem en Duisburg te doen geschieden Dc lijd van aankomst in Zwitserland tils zoo gekozen, dat de reizigers te Bazpl aansluiting naar Luzern en Genève heb ben, I De tegenwoordige D-treinen blijven be houden. De dienst wordt dus uitgebreid met de Pullmantreinen. van liet herstel, de monetaire stabilisatie'^er voorbereidende commissie voor de j Malaga werd door een stormvloed ge en de oeconomische ontwikkeling van ontwapeningscommissie is geweest, zal teisterd. - - - -•-••• TJ it Ver. S t a I e n. Sinds de van kracht wording van de anti-drankwet in de Ver. Staten, zijn er "wegens overtreding dier wet S '10 000.0000 betaald aan boelen, zijn er 223506 veroordeelingen wegens overlre- gevoerde besprekingen tusschen Danzig ding geweest, en zijn er 22.500 jaar gc- H IN'DEL, NIJVERHEID EN VISSCHEKIJ. Werkloos he id. Bij de Arbeidsbeurs alhier stonden Zaterdag als werkloos ingeschreven: 1 typograaf, 13 grondwerkers, 8 metse laars, 18 opperlieden, 25 schilders, 3 steenhouwers, 24 timmerlieden, 2 be hangers, 3 meubelmakers, 14 kleerma kers, 2 machinisten, 1 smid, 3 stokers, 1 scheepsmaker, 8 bakkers, 1 kok, 14 boeren arbeiders, 7 reizigers, 7 winkel bedienden, 2 chauffeurs, 2 kellners, 10 kantoorbedienden, 1 bouwkundig teeke naar, 16 van andere groepen, 43 met vakkennis zonder bepaald beroep, 147 zonder vakkennis (ongeschoolden; ver der 20 vrouwen, w.o. 3 naaisters, 3 win keljuffrouwen, 3 kantoorbedienden, 2 ■dienstboden, 5 werkvrouwen, 1 huiSf houdsler, 3 waschvrouwen, voor wascli aan huis. Totaal 396, vorige week 365. Bij de Typografen. „De Rotterdammer", het orgaan van prof. Diepenhorst, bericht, dat inr. dr. A. A. van Rhijn, thans secretaris van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het Drukkersbedrijf, met 1 Januari a.s. als referendaris zal worden verbonden aan net Ministerie van Arbeid bij de af- deeling Volksgezondheid. Mr. van Rhijn zal dan negen jaar de rechterhand der georganiseerde drukkerspalroons zijn ge weest. Höt is de bedoeling, indien eenigszins mogelijk, het bedrijfspensioenfonds, waar aan een commissie onder voorzitterschap van den heer H. Diemer eD met mr. Van Rhijn als secretaris der patroonsdele.- gatie werkt, ingevoerd te krijgen, vó5r mr. Van Rhijn voorgoed afscheid neemt. In aansluiting hiermede verneemt het Hdbl,, dat mr. Vau Rhija ook de bedoe ling heeft dank zij de medewerking van het Departement is hij daartoe in de gelegenheid gesteld zijn tegenwoordi ge functie bij 'de Federatie te blijven waarnemen tot de onderhandelingen over de nieuwe collect, arbeidsovereenkomst in de typografie zijn afgeloopen. Men hoopt in Februari de besprekingen over de G. A. O. te kunnen voeren en omt- streeks half Maart een beslissing er over ie kunnen nemen. (Een oproeping van een nieuwen secretaris verscheen reeds in de bladen.) Handelsregister. Aan de in „Handelsberichten" opge- aomea wekelijksche openbaarmakingen inzake het Handelsregister, ontleenen we betreffende Zeeland de volgende op gaven. W ij z i g i n g e n Zeeuw sche eilanden (Middelburg.) J. A. Contant, Kondekerke, Dorps;- plein A 70. Uitgetreden E.: J. A. Con,- tant, Koudekerke. Handelsnaam gewij zigd in: L. Cijvat. Nieuwe E.: L. Cijvat, Koudekerke. N.V. luctor et Emergo (Ik worstel en fcom boven) ter exploitatie van het dagblad „de Zeeuw", Goes, Lange Vorst^- straat 70. Statuten opnieuw vastgesteld. -Overleden Best. C. Lucassen, Goes en P. J. de Kruijter. Uitgetreden Best. Wj A. de Rijcke Sr., Middelburg. Nieuwe Best M. de Jonge Mzn., Goes, mr. J. ÏW. Goectbloed, Goes en A. D. Littooy, Middelburg. Dir.: R. Zuidema, Goes. .Wi. N. Brabant (Breda). Coöp. Beetwortelsuikerfabriek „Zee land" G. A., Bergen op Zoom, Z.Z. Ha ven 57. Overleden Bestuurslid: G. Roose. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Aan de telefoniste 2e klasse bij1 Aeii interlocalen dienst P. M. van de Voorde van het post- en telegraafkantoor te Sas van Gent is op haar verzoek eervol ontslag verleend. De rij wiel merke n. De rijwiel merke n voor het jaar 1928 zijn aam de postkantoren verzonden. Met den verkoop zal op 1 Januari worden begonnen Verlaging kanaal rechten Suezkanaal. De Parijsche correspondent der N. R. Orl. seint, dat van April a.s). af de door- vaartrechtcn van het Suezkanaal voor bevrachte schepen van fr 7.25 tot fr. 7 per ton en voor schepen ia ballast van fr 4.75 tot fr. 4.50 worden verlaagd, Jav a—P a c i f i c L ij n. Besloten is tot hervatting van de-Java- Pacific Lijn, welke enkele jaren tijdelijk is opgeheven geweest- De Java-Pacific I.ijn zal voorloopig een geregelden achtwekelijkschen dienst onderhouden van de Westkust van de Ver. Staten van Amerika naar Ned. In- dié, vice-versa. De schepen zullen aan do Pacifickust laden te Seattle, San Francisco en Los Angelos; op de reis van Amerika naar Ned. Indië zullen voorts worden aangeloopen Hongkong en Singapore; op de reis van Ned. Indie naar de Pacifickust zal de route over de Philippijnen in plaats van via Hongkong loopen. De eerste afvaart van de Java-Pacific Lijn van de Westkust van Noord-Ameri- ke zal worden waargenomen door het m.s. „Bintang", o.v,v. ongeveer half Ja nuari a.s., de tweede afvaart door het „Deli", eind Februari-begïn Maart van daar vertrekken. De eerstvolgende afvaart van Ned.-Indië zal plaats- vinden ongeveer half Maart van Java. Indische Stoomvaartlijnen. Rembrandt, 3 Dec. v. Port Swetten- ham, Rotterdam n. Batavia. Soemba, 4 Dec. te Londen, Amsterdam n. Java. Saleicr, 4 Dec. te Londen, Batavia n. Amsterdam. Singkep, 4 Dec. v. Suez, Amsterdam Java. Siantar, 4 Dec. te Genua, Rotterdam n. Batavia. i Slamat.,p. 4 Dec. Finislerre. Rotterdam Batavia. Stuyvesant, 5 Dec. te Amsterdam v. Java. Wabanan, p. 4 Dec. 2 u. Perim, Rot terdam li. Batavia. P. 0. Hoofl, 4 Dec. v. Port Said, Ba tavia n. Amsterdam. Prills der Nederlanden, 3 Dec. v. Co lombo, Arasterdam n. Batavia. Salabangka, 4 Dgc. v. Sabantg, Batavia n. Amsterdam. Simaloer, 5 Dec. te Batavia v. Amster dam. Mcnado, 5 Dec. 12 u. te Marseille, Ba tavia n. Rotterdam. Kangean, 4 Dec. v. Djedda, Batavia n. Rotterdam. Bondowoso, 4 Bee. 3 u. v. Sabang, Ba tavia n. Rotterdam. Blitar, p. 4 Dec. Kaap Blanc Rotter dam n. Batavia. Kola Radja, 5 Dec. v. Colombo, Rot terdam n. Batavia. Indrapoera, 4 Dec. 10 u. v. Tanger, Batavia n. Rotterdam. Rotti 3 Dec. v. Batavia n. Amsterdam. Bennekoni, 3 Dec. te Curacao v. Am sterdam. Stoomvaartlijnen ojp N,- Amerika. Rijndam, 4 Dec. 7 u. 2 m. 350 mijl West van Land's End, New York n. Rotterdam. Gaasterdijk, p. 4 Dec. v.m. Lizard, Rot terdam n. New York. Maasdam 4 Dec. v.m. v. Tampico, Rot terdam n. New Orleans. Veendam .4 Dec. v.m. v. Havanna n, New York. i Yolendam, 4 Dec v.m. v. New York n, Rotterdam. Leerdam 4 Dec. v.m. te Havanna, Rot terdam n. New Orleans. Indien U iets noodig mocht hebben van Goud en Zilver, Horloges enz., denkt dan aan den Uitverkoop bij JACQ. FRANK. (ïngez. Med.) BUITENLAND. •tigetwen Overzicht. Dc Votkenlioudsraad. In de gister begonnen 48ste ziitting van den Volkenbondsraad (onder presi dium van den Chineeschen gezant te Parijs Tsjang-Lo) is o..a. behandeld de kwestie van den financieelen steun aan Portugal. Het finantieel volkenbondsco mité zal een studie der Portugeesche finantiëu maken. De Portugeesche regeering vraagt de uitgifte van een leening onder de auspi ciën van den Volkenbond in het belang nog eenige dagen te Genève blijven, in verband met een mogelijke zitting van de maritieme leden der permanente militai re commissie van advies van den Volken hond. Daar de onder leiding van den Yol- ken'bondscommissaris, prof. van Hamel, en Polen over het gebruik van de haven van Dantzig door Poolsche oorlogschepen tot geen overeenstemming konden leiden, zal de raad thans vermoedelijk het advies zijner maritieme deskundigen in deze in roepen. Stre sem aim lieeft zoowel niet Welde- maras als met Zalëski gesproken, doch met den laatsten meer over Duitsch-Poolr- schc zaken, speciaal dan dc Duilsch-PoojJ- het land Het financieel© volketihlonds- comilé, dat reeds zoo menig land on schatbare diensten bewezen liecft, zal reeds in de thans durende zitting de eerste gedachlenwisselingen met den te Genève aanwezigen Porlugeeschen mi nister van financiën voeren en hoop in dc Maart-zitting van den Raad een advies te kunnen uitbrengen of en onder welke voorwaarden aan Portugal's wensch kan worden tegemoetgekomen. Voorts is goedgekeurd de openbaarma king van liet tweede gedeelte van het rapport over den handel in vrouwen en kinderen Tot lid der controle-commissie is lier benoemd onze landgenoot Mr,. J. Ne- derbragt, chef der afdeeling economische' zaken van liet departemctiL van buitenl zaken. Tevoren had de raad vergaderd in comilé ter vaststelling der agenda, en zich toen meteen van een zeer moeilijk agendapunt bevrijd, n 1. hel bekende Roe- meensche agranisciie geschil. Dat wordt lot Maart aangehouden Titulescu, die zeer ernstig ongesteld is geweest, zal nu niet naar Genève komen. Zooals steeds, wordl 'l belangrijke steeds binnenskamers, in particuliere ge sprekken behandeld Hel belangrijke u.l. dat direct niet mol den volkentandsraad ]ié aa„ TMgerbeSlui.r, het door Italië als zoodamfl te maken hoeft, maar evcl,aanlbegc° vsal een spoerwei- in me do verhouding dor stalen onder mg de„ rl]lme„ en ni i 1 EngelandI de rransch-Itoliauische legraste*- \v,r i -i t liegen op den Balkan nog gcruimen tijd Wi, meldden gister al els over hel zafkuIm!,n duren onderhoud tussclieu Chamberlain en Lit- winoff. Natuurlijk verwachtte niemand daar eenig prnctisch resultaat van, en, verwonderde zich dan ook niemand over vangenisstraf uitgedeeld UitAustralië Het hof vau arbitrage te Melbourne heeft gistermorgen het geschil waarover de scheepvaarLslaking loopt nogmaals on der de oogen gezien, nadat liet stakings- bestuur verklaard had zich bij <le uit spraak te zullen neerleggen. Men ver wachtte dal de slaking 's middags op geheven zou worden verklaard, maar op sche econouiishe onderhandelingen, dié 1 het laatste oogenblik is er weer teen een gunstig verloop hebben, naar beiden klink in de kabel gekomen en hebben mochten vaststellen'. beide partijen besloten gistermorgen on- Ider leiding van eeu rechter uit bet hof bijeen te komen om de nadere uitspraak goeden vrienden zouden willen worden omdat zc hel latent gevaar voeten van hel tegendeel Frankrijk en Italië Italië wordt te Genève vertegenwoor- digd door Scialoja, die Briand een be-1 zoek heeft gébracht, op machtiging van Mussolini. Van dit onderhoud is niets he kend. doch 't is duidelijk, dat veel van de resultaten af zal! hangen De diplomatieke medewerker van dc Daily Telegraph schrijft in verband hier mede, dat de oplossing van belangrijke vraagstukken, als de deélheming van Ila- af te wachten; men rekent stellig met een opheffing op vandaag Uit Irak. Zooals gemeld, is koning Feisoel van Irak naar Bagdad vertrokken Vol- jpns Reuter gelooft men te Londen al gemeen, dat de kwestie van dfe toetlrcdling an Irak tot den Volkenbond tot 1932 verdaagd is. Br. Indië De cholera-epidcmie, die in lieel Bengalen woedt, is zeer hevig; in Calcutta en vijftien verdere districten is het aan tal sterfgevallen in de weeüc tot 26 Nov", nog toegenomen; in Calcutta vau 49 lot 10G en in het district Dinagpoer van 42 tot 229, V D. meldt ons hedenmorgen nog De besprekingen over de oplossing van hel conflict tusschen Polen en Lilhauen hebben een gunstig verloop. Dc vertegen woordigers van Engeland, Frankrijk, Po len en Lithauen zijn 't over het beginsel van een onmiddellijke opheffing van den sinds zeven jaren beslaanden oorlogs toestand volkomen eens Ook over'de bijzonderheden van een overeenkomst tusschen Polen en Lithauen nemen de onderhandelingen een gunstig verloop het verstrekte communiqué, dat neer kwam op de onmogelijkheid een „basis te vinden voor een overeenkomst. Doch vóór een basis gevonden wordt, is er in de internationale verhoudingen nog de beeldspraak van de open deur. En lioe- ■wfejl' ui,iemand der beide delegaties iels verder wilde loslaten, wisten dc pers-' lieden toch van de bekende „welinge lichte" zijde te hooreu, dat het commu niqué nu ook weer niet al te negatief opgevat moet worden. Want men moet meer letten op wat daarin niet stond, en dat is 't niet uitgesloten zijn van ver dere onderhandelingen. In ieder geval' is er nu weer iets aangeknoopt. De dag van gister was dus zeker wel besteed door dit onderhoud Chamberlain Lilwinoff, temeer daar de laatste reeds v?t Genève vertrokken hadt kunnen zijn, en extra voor de besprekingen met W, Europeesche staatslieden is gebleken. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan een' toevallige ontmoeting. Trouwens: Enge land wit eigenlijk maar één ding verze kerd hebben: .slopzetting der bolsjewis tische propaganda in Azië, vooral in Af ghanistan en N W!- Britsch-Indië. Hoe wel de Russische regeering beweert daar niets mee 1e maken te hébben, heeft de Engelsche onweerlegbare bewijzen van bet tegendeel. AIzóo: zet die propaganda stop en! 't is weer koek en ei. Het is duidelijk dat Litwinoff geen enkele toezegging 'kon doen, en een en ander alléén kon rap porteeren naar Moskou. Ook Frankrijk bad ,met de sovjet nog wat te verhapstukken: dc Rakosky- 00-_ kwestie. Lilwinoff heeft daar met Briand derwijs alle voor herziening en besnoei- over gepraat, waarover van Russische ing teruggezonden. Thans moet de kan zijde een ptïblicaüe is verstrekt Hierin selier nog veel eischender zijn op dit BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit F r a n k r ij k. Gisteravond werd officieel medege- deeldj dat Mussolini thans niet zal 'confe- reeren met Briand over dc verhouding tusschen beide landen. Mussolini acht de lijd nog niet gekomen, de hangende kwestie te bespreken. In de Pojrolo d' Italia (De heer Arnoldi is hoofdredac teur) verscheen gister een hoofdartikel, waarin er op wordt gewezen, dat de be trekkingen tusschen Frankrijk en Italië niet zoo zouden zijn, als de pers zich rustig hield Uit Engeland. Op een vraag zei de parlementairje secretaris van de admiraliteit, dat in dfit jaar orders zijn gegeven om 39 schepen der vloot af te danken, waaronder 1 kruiser^ 9 torpedojagers, 4 onderzeeboo ten, 1 mijnenlegger en een aantal hulp- schepen, waaronder mijnenvegers. Naar uit Londen aan de N. R. Ort, tgemeld wordt, moet Ohurchill hoop heb ben, de inkomstenbelasting fé knnneu verlagen, iels wat met beft oog op de ko mende verkiezingen zeer wenschelijk wordt geacht. Verleden jaar werden die begrootingen van oorlog, handel en on- - Door notaris J. K. C. Mattliijs is Zaterdagavond voor de erven van mej. Dirkje Cornelia Schippers te Colijns- plaat in het openbaar verkocht I. Een woonhuis en tuin te Colijus- plaat aan de Voorstraat, groot ongeveer 3 Aren 7 Centiaren met achteruitgang aan de Lepelstraat. Kooper de heer M. heer A. Heijstek voor f 1255. H. Een arbeiderswoning en tuin al daar aan de Lepelstraat, groot ongeveer 1 Are 25 Centiaren. Hoogste bieder de heer A. Hystek voor f 1255. III. ten arbeiderswoning en tuin al daar aan de Lepelstraat, groot ongeveer 1 Are 33 Centiaren. Hoogste bieder de heer J. van der Weele voor f 1255. De perceelen II en III werden daarna gecombineerd geveild en werden ver kocht aan den heer J. H. Steendam voor f 2520. staat, dat Briand aan' Lilwinoff verklaard heeft, dat liet misverstand naar aanlei ding van Rakofski geacht kan worden voor goed uit den weg geruimd te zijn en. dat er geen sprake meer "kan zijn vaqj een verbreking der Fransch-Russische betrek kingen. Na de aankomst van' den nieuwen .ge zant te Parijs zullen de onderhandelingen over schulden en credieten worden her vat. Met het oog op de onderhandelingen over een waarborgverdrag werd de nood zakelijkheid erkend onmiddellijk den staat van oorlog tusschen Polen en Lithauen te doen ophouden De bespreking met Strcsemann liep ook voornamelijk over de Pool'sch-Lithau- sche kwestie en over de noodzakelijkheid een einde te malcen aan den oorlogstoe stand, Op dit punt bleek tusschen heide regeeringen in beginsel geen enkel ver schil van meening te bestaan. Rusland heeft zich dus terdege geroerd door middel van zijn vertegenwoordigers te Genève- Een belangrijke verschijning aldaar is ook Woldemaras, de Lithausche dictator. Hij had een onderhoud mol Liwtuoff. Ook Briand en Zaleski, de Poollsche vertegenwoordiger hébben met elkaar het actueele conflict besproken. De laatste heeft toen verklaard, dat Polen geen an der doel heeft dan Hen oorlbgsLoesiaud tusschen beide landen te beëindigen. (Doch dan met behoud van Wilna!) Onze Minister van Buitenl. Zaken, Beelaerts van Blokland zal zeer waar schijnlijk het twijfelachtig genoegen te beurt vallen raadsrapportcur te wérden over het geschil tusschen Polen ©n Li thauen. Eenige juristen krijgt hij als ad viseur. De gepensionueerde schout-bij-nacht Surie, die als marine-deskundige, lid der Nederlandsclie delegatie tijdens de zitting punt, vooral wat liet departement van landsverdediging betreft. San Salvador. Gemeld wordl dat de minister van 'bui tenl andscho zaken van San Salvador idr. Guerrer, die het vorig jaar lid Van den raad van den Volkenbond was, te Was hington is aangekomen. Het zou in zijn voornemen liggen 't slaatsdcpartement te wijzen op de toenemende ongerustheid in de midden-Amerikaansche republieken tengevolge van de pofiliek der Ver- eenigde Staten, welke voor Guatemala aanleiding is geweest een conferentie <ler betrokken landen bijeen te roepen. De schade, die alleen in Nicaragua door de Amerikaansche interventie in den burgeroorlog is veroorzaakt, wordt op vijf tot zes millioen dollar geraamd. Uit Duitschland. - Talrijke nog doorwerkende bedrij ven in de ijzerindustrie in 't Rijnlandsch- Westfaalsche district hebben eveneens den bevoegden regeerings-presïdent médé- gedeeld, dat zij met 1 Jan. 1928 hun be drijven zullen stop zetten. In parlementaire kringen verwacht men beslist, dat het wetsontwerp betref fende de salarissen der ambtenaren nog voor Kerstmis door den rijksdag zal wor den afgedaan. De oneenigheden, die in den boezem van de regeeringparlijen zijn o-ntslaan, zijn weder bijgelegd. Men is bet er over eens geworden om liet wetsont werp in zijn vollen omvang te handhaven. De sneltrein BerlijnPraag—Wee- ncn js nabij het station Sigmumdiherberg in botsing gekomen met een goederen trein. Twintig passagiers werden licht, en een ernstig gewond. Alexander Zoubkof, de gemaal van de prinses von SchaumburgLippe, die zooals men weet, juist onlangs gmrouwd is, heeft te Godesberg een motorongeluk gehad, waarbij hij mogelijk inwendige kneuzingen opdeed. 'Uit Spanje. Boven Z, Spanje langs de kust bij Malaga, heeft een hevige storm gewoed. AFLOOP VERKOOPINGEN, BURGERLIJKEN STAND. Middelburg Van 2 tot 5 Dec. Getrouwd: M. vatt Wlittene 27 j. en C. van Schouwen 22 j. Overleden C. J. Labruyère 83 j. wede. M. Marinissen... St. Laurens. In November, evallen: K. Jans© geb. van Soelen, z.; J. de Bree geb. Bostelaar M,. Davidse geb. Chrisliaanse, z.; J. P. Rooze geb. de Wolf d.; Overleden J. Geldof 79 j.. weduwnaar van P Vos. Zierikzee. Van Nov tot 3 Dec. Bevallen. C. v. Beveren geb. de Lange z.E. Kosters geb. Saman z A. Boot geb Sclierpenisse. Overleden J. J. Wiltenburg 34 j. echt- genoote van J. Dekker, Wj. du Glaux 69 j fcnan v. H. Goemans. M ARKTBEUICITTEN Goes, 6 Dec. Boter f 0.90, Eieren f S.80. Aanvoer V. P. Z. 4200 stuks; f9.10 per 100 stuks. 446ste STAATSLOTERIJ. i klasse. 1ste lijst. Trekking van Maandag 5 December. Prijzen van: f 1500 3335 f 1000 3424 16325 20816 f 400: 4969 6223 f 200: 6878 20860 100 4435 2004 16743 16861 PRIJZEN VAN f 30. 313S 4360 7778 16137 16199 3181 7759 7782 '16160 19201 4355 7769 7786 16183 Advertentiën. Kalm ontsliep in den leef tijd van ruim 73 jaar, onze geliefde Tante ANNA MARIA WILL te 's Gravenliage, oud-Directrice der meisjes H. B. S. te Leeuwarden. Namens wederzijdsche familie, JOHN. G WILL Hoofd v. li. „Rusthuis" Dedem8vaart, 3 Dec. 1927.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3