BEURSNOTEERING VAN IiEBEN, AMSTERDAM, 6 Dec (SlotkoerS.) 6 pet. Nederland 1923 100 drie zes tiende, 0 pet. Nederland 1922 105'/»} 5 pet. Nederland 1918 102; 4'/» pc\, Nederland 1917 100%; Pcl- Nederl- W Schuld 62y83 pet. do. Oblig. 74; 3 pet do(. Certif. 73i/a, Cert. Ned. Hand. Mij. l737/8; Aand Ned. Ind. Handels!?. 1781/2; Aand. Kolo niale Bank 2713/4Kon. Petrol,. Aand 352Va—353i/a; Cult. Mij}. Vorstenlanden 178; Ilandelsv. Amsterdam 805—8091/»; Javasche Cultuur 438—439; Aand. Dcli Maatsch. 464—489 Amsterd Rubber 321—327%; Ned Amerik. Vaart 81; Ned. Schcep- vaartunie 1941/8; Kon iïóll). Lloyd 43% Kon. Ned- Stoomb. Mij. 96; Aand. Paket- vaart 222; Gouda A. 728; Philips 500—504%; Jurgens A. 244—250; Anaconda 104%: Steels 144%; Union Pacific 194%; Com mon Marine 5 zeven zestiende; Prefered do 4ly4 Prolongatie 5 pet Russen; Obi 18S0 2%.; Consols 2 elf zestiende, Hope 21/4; Markt sluit flink prijshoudend. Wisselkoersen. Londen 12.07 drie zestiende; Berlijn 59 09; Weenen. 34.90; Parijs 9.73%; Brussel 34.60%; Dollar Cable 2.47 vijf zestiende; WEERBERICHT. Medegedeeld door het KoninkL NederL Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 6 Dec. Hoogste barometerstands 774,5 te Haparanda. Laagste barometerstand: 723,8 te Wéstmanoer. Verwachting van, den avond van 6 Dec lot den avond van 7 Dec, Matige, tijdelijk wellicht krachtige ZO lot Z. wind- Gedeeltelijk bewolkt. Weinig of geen regen. Zelfde temperatuur. 45 gr12 uur 52 g^, 3 uur 51 gr. Woensdag 7 Dec. Zon óp "7.56, onder 3}.46. Licht aansteken alle rijwielen motor rijtuigen en andere rij- en voertuigen 4,16. Maan op 3,09 n.m., onder 5.53 v.m, Volle Maan 8 December. aOOG WATEfc. Vliaaingeu. Z o n n e t ij d. Woensdag 7 Dec. Donderdag 8 Trijdag 9 Zaterdag 10 Zondag 11 Maandag 12 Dinsdag 11 11.19 12 35 1.22 209 2 59 3.49 4 05 •/Hot RJdsilp van hoog water te Dom- <rg ï.ri» a minuten ns dat te VE«- bestuurslid werd herkozen de heer J L. Goetheer en gekozen in de plaat: van A. Koert, die niet meer in aanmer king wenschte te komen, de heer J. M. Klompc Uit het verslag van de musschenbe- strijding bleek, dat er waren ingeleverd in totaal 2963 musschen Op voorstel van het bestuur werd besloten in de maanden Juli, Aug., Sept. en Oct. de gelegenheid tot inlevering van gedoode musschen te sluiten, daar gebleken is, dat in genoemde maanden er zeer weinig worden ingeleverd, en mitsdien ook de salarissen van de beide bodes, die met inzamelen zijn belast, met een derde to verminderen. Besproken werd de agenda van de Z. 1.. M., waarvoor de secretaris der Z. L. M de heer Siebenga, aanwezig was. Speciaal over bot punt korting en do faorwijdte bij levering van aardappelen aan den handel ontstond een uitgebreide bespreking. Veraer werd besproken de aankoop van benzine, petroleum enz. Het lid J. M. Klompe stelde voor aan '1 gemeentebestuur te verzoeken 's\ ver ordening vast te stellen, waarbij het ver boden is in de maanden Maart, April en Mei tamme duiven te laten uitvlie gen Verscheidene leden sloten zich hier bij aan, en nel werd m. a. st. aange nomen. Eveneens werd aangenomen een be stuurs voorstel om aan de directie der spoorwegmaatscnappij te verzoeken, het emplacement voor het lossen van bieten enz uit te breiden. Tot slot hield de beer Siebenga een lezing over de noodzakelijkheid van het landbouwboekhouden. Oc meekrap is ten doode opgeschre ven; er werd dit jaar nog melding ge maakt van teelt in Flalckee, maai* ook dat zal wel van geen beteekenis zijn. Wij kregen onder het oog oen slaatje van de hoeveelheid meekrap nog bereid gedu rende de teelt 1903 en het is wel de moeite loonend dit even te vermelden, met vermelding 3er meestoven in de ver- .3.;'iia >'eineenten, en wel. ia. polder "St. An- naland, 1000 K.G racijn en 1250 KG. mul; De Eensgezindheid aldaar 2531 K.G. en 301 K.G.; de Galatlieesche Dijkschc Meestoof, Den Bommel 12.483 K.G. racijn; De Zon, Goes, 716 K.G. ra cijn en 134 K.G. mul; Kruislandsche Wel vaart le Kruisland 2171 K.G. racijn en 594 K.G. mul; Meestoof Nieuwe Tonge 2984 K.G. onberoofde; 579S K.G. racijn en 1921 K.G. mul; De Kapel, Nieuwer- kerk 11.726 onberoofde en 3300 mul; De Nijverheid aldaar 20.417 onber. en ^571 mud; De Eendragt, Oosterland, 19.193 on ber. en 4735 mul; De Onderneming te Ouddorp 18.02S onber. 11 014 racijn en 984 mul; De Onverwacht aldaar 21.179 onber., 2195 racijn; de Oude Meestoof teOud-Vossemeer 3619 racijn en 791 mul en tenslotte De Wassende Maan te Zonr nemaire 9752 onber. en 3986 mul of to taal 103.279 K G. onberoofde, "50.527 K.G. racijn en "22 567 IC.G. mud, Onder de hoeveelheid onberoofde zijn 'ook be grepen de klaargemaakte krappen en ge- meenen. - Op de weegbrug teNicuwcn St. Joosland zijn in de afgeloopcn bieten campagne gewogen 5.337.215 K.G. bieten, (684.000 minder dan in 1926). en 614.795 K G. pulp. (85.530 K.G. ineer dan in 1926). Iu bijzijn van het bestuur der roomboterfabriek en vele genoodigden, had Vrijdagmiddag te A a r d e n b ,u r g de eerste steenlegging plaats van het ge,- bouw. De steen heeft als opschrift: De eerste steen gelegd door J. M. Breyaert, 2 Dec 1927. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Donderdag a.s. komen de Rotter dammers weer luer m den Schouwburg. Zullen ze dan een volle zaal hebben? Toen ze de vorige maal liier waren met „De scheepsbouwmeester'' was het alge meen oordeel der aanwezigen d,at de zaal toen geheel vol had dienen te zijn. En hls we op de persoordeelen af gaan, behoort dat Donderdag ook het geval le wezen. Ze geven dan „De Pastoor van Neuvi" lette" behandelend een episode uil den Fransch-Duitscben oorlog van de vorige eeuw. Maar het stuk heeft vooral zijn be- teekenis door de prachtige figuur van den pastoor en de opvoering door de Rot terdammers ontleent weer bijzondere be- tcelcenis aan de wijze waarop Jules Ver- straete, de zeer knappe acteur, de hoofd rol vervult. Ieder blad dat een bespreking aan deze opvoering wijdd,e, was vol be wondering over de pakkende uitbeelding door Verstraele van deze figuur gegeven. En naast hem wordt geroemd Cliarles Braaliensiek als de Duitsche kapitein, Frits Tarlaud als maire, en mevr. Tajr- taud als de huishoudster van den pastoor. Het zijn alle namen die een bezoek recht vaardigen. Mijnhardt's Laxeertabletten regelen zonder Kramp of Pijn uw Stoelgang DoosSOcfc. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingea. Med.) RECHTZAKEN. - De heer L. Groenewegen',' oud- stoornbootondernemer te Leiden, heeft bij den officier van justitie een aan klacht ingediend tegen den heer J. Di Perquin, directeur-generaal van do Han- sabank in het bisdom Haarlem, met ver zoek om voorloopige inhechtenisneming. De aanklacht luidt, dat de heer Perqiiin, in samenwerking met den rechtskundige mr. De Groot, op onrechtmatige wijze een crediteur zou hebben geëxecuteerd door welke manipulatie een bedrag van f 12.000 ten onrechte zou zijn ontvangen. Bij den raad van toezicht van advo caten is een verzoek tot royement van genoemden advocaat ingediend. De Aardenburgschc Ver- kiezings kwestie De Officier van Justitie bij de recht bank alhier heeft hooger beroep aan- geteekend tegen het voimis van de recht bank alhier, waarbij G P. II. W.,, 45 jaar, gemeenteontvanger te Aardenburg werd vrijgesproken van het hem ten laste gelegde van onwaarde m;iken van stem biljetten bij de verkiezing op 21 Mei van dit jaar. Zooals men zich herinneren zal,, had de officier op 11 November 6 maan den gevangenisstraf gevorderd. Kantongerecht te Middelburg De Kantonrechter te Middelburg heeft in de zitting van 30 Nov. veroordeeld wegens Met een rijwiel buiten noodzaak de linkerzijde van den weg houden A. P. tc Koudekerke, f 2 b. s. 1 week luchtsclij. A. de P. te Middelburg, f 5 b. s. 5 d. li Idem met een voertuig; J. S te Vlis singen, f5 b. s. 1 week tuchtsck.; P. J. Q. te Sint Laurens f 3 b. s. 3 d. h. Te Middelburg aan de straat met kaar ten spelen; R. M. te Middelburg en J. V. tc Middelburg, ieder f 3 b. s- 1 week •tuchtschool. Onbruikbaarmaking van de Speelkaarten. Niet zorgen dat een door hem op den openbaren weg geplaatst voorwerp, be hoorlijk verlicht is C. V. te Middelburg, f 1 b. s. 1 week tuchtseh.. P. S. te Mid delburg, f 2 b. s. 2d. Jr.S. v. S. te Zou" tel and, 5 b. s. 5 d. h. Te Middelburg op een rijwiel meer per sonen vervoeren dan waarvoor het be stemd is P. L., Middelburg, f 5 b. s. 1 w. tuchtschool. Te, Middelburg met een rijwiel de we gen in verboden richting berijden M. J. C. te Oost- en West- en WWiest Sou burg; J. O B te Rit them: Beide terug gave aan ouders. Te Middelburg zich in de plantsoenen buiten de paden bevinden: J. W. 1e Sou burg f 0,50 b. s. 1 week tuchtsck. Te Middelburg rijden over de wan delwegen P. C. C., f0.50 b. s. 1 week; tuchtseh. Rijden met een voertuig zonder licht A. L- te Vlissingen, 15 b- s, 1 week 'tuchtseh,; J. M. te N. en St. Joosland, f 10 b. s. 10 d- li.; II. M. te Vlissingen, P. A. te N. en SI. Joosland beiden f 7.50 b. s. 5 d.h. Loopen over eens anders grond. C. G. te Vlissingen, f 5 b. s. 5 d. b.; L. -V. en teruggave aan ouders; J. H. le Middel- K. v. d. G. beiden te Vlissingen, beiden: burg, f 2 Jb. s. 2 d. li-, P. J, van V, te Middelburg, fiks. ld. li. In de provincie Zeeland bandelen in strijd mei het reglement op de wegen en voetpadenOh. S. te Serooskerke, f 2 b. s. 2d. li.; J. A. te Koudekerke, f5 b. s. 5 d h.J HL te Grjjpskerke, fl b. s. 1 d.h Zonder toestemming op en fangs den spoorweg loopen. J. F. te Rotterdam, ver blijvende te Middelburg fl5b. s. I5d. li. Rijden mei een motorrijtuig zonder licht; A. Kt e Rotterdam f 5 b- s. 5 d. h- Openbare dronkenschap bij herlialing: A. J. P., te Middelburg f 15 b. s. 15 d. b, Rijden mei een rij wied zonder bel: J. B. te Souburg, f 3 b. s. 3 d. li. Te Vlissingen met een rijwiel den Wes telijken. rijweg van de Kleine Markt in een andere richting dan to die vah de St. Ja- cobstraat berijden: D. de J. te Vlissingen. f 3 b. s. 3 d. b. Strooperij. na gedaan verzet: J. W. te Domburg vernietiging van het vonnis waartegen verzet, doch alleen voor wat de straf betreft veroordeelLng tot ëén maand tuchtseh. voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. NAGEKOMEN BERICHTEN. TWEEDE KAMER. (Vervolg.) Het amendement-De Visser wordt ver worpen met op één na algemeen© stem men. De heer B akker dringt aanl op uiter ste beperking van den Zondagsdienst bij! de belastingen De heer J. ter Laan vraagt toeken ning van periodieke verhoogingen aan de Commiezen, die door him examen l$1e klasse zijn geworden. NOODLANDING VAN EEN K. L, M. VLIEGTUIG. Een vliegtuig vail de IC. L,. M. komende van Hamburg moest hedenmorgen om streeks kwart over elf nabij 't Heeren broek bij Zwolle in den polder „de Koe koek" een noodlanding maken wegens een defect aan den motor.. Bij het uil- loopen van het vliegtuig kwamen de wie len in een greppel terecht, waardoor een oliekoeier werd beschadigd Het Vlieg tuig zou ter plaatse worden hersteld eh naar Amsterdam vliegen!Aan boord be vonden zich geen passagiers, doch alléén goederen. RUSLAND EN ENGELAND MOSKOU, 6 Dec V.j>, De Sovjct-re- geering heeft na het telegrafisch rapport van Litwinoff over zij'n besprekingen mét Chamberlain besloten tot na de terug keer van Litwinoff in Moskou geen ver dere stappen 1e doen. D© Russische re geering zou van meening zijn. dat een op lossing der waagstukken, die tusschen Engeland en "Rusland hangende zijn. slechts mogelijk is op een special© con ferentie. Margarine Unie waren weinig gewijzïgjd. Suikerafdeeling II.VA's moesten eenigje procenten 'wan hun koers afstaan. Petroleum niet veel omgaand. Amerikanen intercontinental rubbers goede afleiding. Er werd vrij reet ma teriaal uit de markt genomen. Prolongatie 5 pet. WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 6 Dec. 3 uur. De noteeringen tusschen haakjes zijn de koersen van gisteren. Londen 12.07drie-zestiende (I2.07vier- zestiende). I Berlijn 0.5909'/» (0.5915). Parijs 9.731/3 (9.74). Brussel 34 601/2 (34.62). Zwitserland 47.71 (47.73%). Weenen 34.90 (34 92%) Kopenhagen 66.35 (66.35) Oslo 65.85 (65.871/a) Stockholm 66.80 (66.80) New-York 2.47 vijf zestiende 2.47 ze ven zestiende). SPORT. - Op de Internationale tentoonstel ling van Pluimvee en Konijnen te Roer mond, gehouden van 2 lot 4 Dec.., zijn door de leden van. die Yereeniging „Nut en Sport alhier de navolgende prijzen behaald: i A. P. Dingemanse, St. Laurens le en 2e pr. met witte weener voedsters, 3e pr. met Papillion ram; O. van. Sluis, Mid delburg, le en 2e pr. inet Gouwenaar voedsters; R A. Bastiaanse, Middelburg 2e pr. met Chinchilla ram; J. Boone, Ritthcm 2e pr, met Wit VI. reus ram en L Wisse, Souburg, 3c pr. met Papillion ram. 1 Op een zelfde tentoonstelling 1e Eind hoven behaalde het lid J. Roth, Middel burg, le en 2e pr. mét witte Angorako nijnen. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Bij Kon. besluit is de heer R. Ers- kine, erkend en toegelateu als consul- generaal van. Groot-Brittauniê en Ierland te Rotterdam voor de provinciën Zuid- Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Zondagavond na den avonddienst is, naar de ,JN. R. Orl" meldt, de Geref. Kerk te Dirksland afgebrand. De oorzaak van den brand is onbekend. Naar ver luidt, was de kerk niet verzekerd. Maandagmorgen heeft op den Rijns- burgervveg te Leiden een botsing plaats gehad tusschen een tramwagen der Hol- landsche Tram Mij. die van Leiden in de richting Noordwijk reed, en een tram, die van den anderen kant kwam. De bot sing ontstond doordal juist op het oogeu- blik. dat de trams elkaar passeeren zou den, de wissel defect raakte en dp tram van Leiden de lijn van de ander© opreed. De zijwand van een der trams werd be schadigd; de andjere tram raakte defect. De malerieele schade is vrij aanzijenlijk persoonlijke ongelukken zijn er niet ge beurd. I In het academisch ziekenhuis tc Leiden is. overleden de 84-jarige land}- bouwer M. v. d. H., die Zondag te Voor schoten van de trap is gevallen. Te Velp zijn twee Sinterklazen werkzaam geweest vergezeld van iiun on afscheidelijke Zwarte Pieten Ieder van lien had zijn zetel opgeslagen in e©n manufactuurwinkel Vandaar maalden ze geregeld wandelingen door het d(orp Een der Pieten die tc veel overlast van de jeugd ondervond} achtte het jioodig zijn gart op onzachte wijze op een ïas- tigen jongen le doen nederdalen Zwarte Piet trof het niet want de vader van den geluchtigden knaap zag juist hoe zijn zoontje er van langs kreeg. Een. .Velpfe- naar duldt niet dat hel kastijd,ingsrecht door anderen dan dpor don weLtigen va der wordt uitgeoefend, al is djie andepe ook Zwarte Piet. En zoo gebeurde het zonder dat de waardlige bisschop ver mocht tusschen beide 1e treden, dat Zwarte Piet op zeer hardhandige wijze een aframmeling ontving, welke hem nog lang een herinnering, maar dan niiet van de aangenaamste, aan zijn functie van dienaar van Sinterklaas zal doen be houden. (Hdbl.). Catharina van Zanten, verpleegde in het ziekenhuis te Veenendaal, die op Vrijdag 25 Nov. 101 jaar was geworden, is Zaterdag overleden. LAATSTE/BERICHTEN. MARKTBERICHTEN. GOES, 6 Dec. Op de graanmarkt \vas de aanvoer niet groot. Nieuwe tarwe f 10— f 13,75, goudgersV 12—12.75, haver 11—11.50, kookerwlen 2326, kroouerwten 23—27, karweizaad maanzaad 30—40, schokkers 25—33. UIT BRESKENS. De heer A. du Burck welh. (neutrale partij) en J. de Hullu (V.B.) hebben hun ontslag genomen als lid van den raad van Breskens. In hun plaats zijn benoemd als raadslid de heeren J. W. Wottiez en W|. C. Carels. TWEEDE KAMER. ^Voortgezet wordt de behandeling dier begrooling van financiën. De motie- Oud tot verhooging der pensioenen der kgjj.-oud-gepensionneerden van 40 op 70 pet wordt verworpen mei 54 tegen 28 stemmen. Voor stemden de SD.A.P., de V.D. en de heeren L. de Visser en Aarts. De motie-K. ter Laan 5,. z. de pen- siouneering der oud-gepensionneerden en hun weduwen en weeze-n en opneming van de weduwen van vóór 1909 gepen" sionneerden wordt verworpen mét 50 tegen 32 stemmen. Thans stemde ook voor de R- Katholieken Moller, v. d. Billt, Veraart en Bulten. De heer L. de Visser dient een amendement in om alle salarissen mét 5 pet. te verhoogen. Dit wordt bestre den door de heeren J. ter Laan, Oud, Schaper en Albarda, op grond dat er reeds een uitspraak van de Kamer is in den vorm van de motie,-B,ulten. HET OVERLIJDEN JHR. VAN VREDENBURCH. II. M/ de Koningin zal zich bij de be grafenis van Hr. Ms). Gezant 1e Brussel, jhr. dr. van Vredenburcli doen vertegen woordigen door Haar Kamerheer in bui- lengewonen. dienst jhr mr. W. M. de Brauw, rcchtsgeleerd-adviseur van Hr. Ms. Huis. Het stoffelijk overschot wordt Woens dagmiddag te Den Haag verwacht en zdl Donderdagmiddag op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen worde 1 ter aarde besteld. Uit naam der Nederlandsche regcering heeft W. Ridder Huysen van Kattendijke gisteren een krans gébracht op het Ge zantschap. VEERBOOT AANGEVAREN. Hedenochtend te ongeveer 10 uur is de veerboot van Ludwig Haas aange varen door de sleepboot „Willinger- waard". Op de veerboot bevonden zich behalve de veerman Haas, mevr. Derksen uit Dusselward en haar dochter. Allen geraakten te water, de dochter kon zich zwemmende redden. De beide andere personen werden door een schippers knecht van een nabij liggend vaartuig gered. Alle drie de drenkelingen zijn in hel R. K. ziekenhuis te Lobilh opge nomen. De politie stelt een onderzoek in. STAATSLOTERIJ. "(Onder voorbehoud). Op do heden gehouden trekking vielen prijzen op onderstaande nummers: f 5000: 5234 f 2000: 19718 f 200: 15799 f 100: 1050 4654 9957 •BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 6 Doe. 3 uur. Op enkele afdeelingen heerschte flinke be,- drijvigheid. Zoo vormde zich een grooto hoek in de Tabakken, waarvoor goede vraag bestond. Deli-Batavia en Zenem- 1 bah's waren daarbij gefavoriseerd. Rubbers eveneens ruime omzetten. Jurgens aand. nogal wat beweging^ ech ter zonder koersverandering. Ook de aand. (Ingez. Med.) GASVERSTIKKING. KEULEN, 6 Dcc. V.D In de FoUer- strasse werd gister in een perceel eéa uit vier personen bestaand gezin gevon den, dat door gasvcrslLlcking om het le ven was gekomen. Het is niet zeker of hier aan een ongeval óf aan zelfmoord gedacht moet worden. ZWEDEN EN RUSLAND. STOCKHOLM, 6 Dec. V.D Gemeld wordt dat voor het gebouw van liet Rus sische gezantschap een jong Zweedsch) officier gearresteerd is onder verdenking van spionnage. Men neemt aan "dat d© Russische militaire attaché Paul Dras, die met den verdachte in verbinding moet hebben geslaan teruggeroepen zal worden. POGING EEN ARSENAAL OP TE BLAZEN. RIGA, 6 Dec. V. D. Voor den zes den keer is van communistische zijde gepoogd het aan den buitenkant der stad gelegen grootste arsenaal van Let land op te blazen. DE F1NSCHE ONAFHANKELIJK HEIDSDAG. HELSIMGFORS, 6 Dec. V. D. Heden wordt voor de 10de keer de dag herdacht waarop de Rijksbestuurder Swinhufvud in den Landdag de onafhankelijkheidsver klaring voor las. In verband met dit jubileum hebben al groote feestelijkheden plaats. Rede voeringen worden o. m. uitgesproken door president der republiek; den èx-r rijksbestuurder Swinhufvud en professor» Tulenheyme. De feestdag wordt besloten met een gata-soirée op het slo-l', waarna een Takkeloptocht plaats heeft. DE COMMUNISTISCHE PARTIJ EN DE OPPOSITIE. MOSKOU, 6 Dec. V. D. Kamenef heeft op het congres der communistische partij een rede gehouden, waarin hij mededeelde, dat de oppositie geheel ca pituleerde. Hij vroeg Trolski en andere oppositieleden, weer tot de partij1 toe te laten op de belofte, dat zij de organi satie der oppositie zullen ontbinden. Sta lin zeide in zijn antwoord, dat hij twij felde aan den ernst van de leden der oppositie. DE STORM IN DE KASPISCHE ZEE. MOSKOU, 6 Dec. V. D. Gevreesd wordt, dat liet meerendeel der 900 vis- schers, die sinds eenige weken in de Kas pische Zee door het ijs geïsoleerd zijn, om het leven gekomen zijn bij bun por gingen den vasten wal te bereiken. ONDERWIJS. Centraal Studentenhuis te Leiden. Naar het Hand. verneemt, zijn er plannen in voorbereiding om te komen tot de stichting van een centraal stu denten tehuis te Leiden. Reeds hebben er mei bet bestuur van den academi,- schen senaat en afgevaardigde» van slu- dentencorporaties besprekingen dienaan gaande pliaats gehad. Het ligt in de bedoe ling, dat de studenten tijdens de pauzes tus schen de verschillende colleges in dit tehuis zullen kunue*' verblijven én er liun twaalfuurtje zullen kunnen ge- bruikeu Voorts ligt het o. m. in de be doeling een leeszaal aan het t© stichten tehuis te verbinden. De plannen voor een en ander ver- lceeren nog in beginstadium. Vakopleiding van Bakkers. De Zeeuwselie Bakkersbond beeft be stoten ingaande den tweeden Woensdag van Januari 1928 een vakcursus meit twee' jarigen leertijd te openen te Middelburg, Oostburg, Goes, en Zierikze©. Reed's on- geveer 100 leerlingen, zoowel gezellen als bakkerszoons gaven zich- op voor dezen .cursus, waarvan de algemeene lessen in 1 Nederlandsch, boekhouden, handelsken-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 2