JE ZEEPPOEDER 3o. 287 Dinsdag 6 DeeembsrjiSX? MIDDEL 170' Jaargang rOLOTKEKT NORMAAL of niet verantwoord? Volgens onze Pensioenwet wojxit pensioen toegekend aan de weduwe van een gepensioneerden ambtenaar, indien het huwelijk, werd gesloten nadat de amb tenaar was ontslagen of op wacrilgeftl ge steld. Er werd reeds vroeger, en er wordt in verband met de aanhangige wijziging der Pensioenwet ook nu door sommigen op aangedrongen om die bepa'ing te ver zachten. De Centrale van Vereen, van Personeel in 's Rijks dienst lichtte een adres aan de Kamer. En in de Maasb. wordt dat ondersteund. Gewezen wordt op <le kortingen die ook die ambtenaar zich op zijn salaris voor het pensioen heeft moeten getroosten, en die dan waar deloos worden; en ook wordt in 't licht gesteld dat, anders dan vroeger, flians door de bezuiniging en reorganisatie veel .ambtenaren op middelbaren of jongen leeftijd op wachtgeld worden gesteld. Nu ligt er ook o. i. iets onbillijks in om de gestorte gelden geheel waardeloos te maken. Maar iedereen voelt ook van zelf hoe voorzichtig men bij een pensionnee- ring van later gehuwden zal moeten zijn om misbruiken ie vermijden. Ook al gaat men pver tot het berekenen van een klei ner pensioen en dan alleen als het hu welijk gesloten wordt beneden zekeren leeftijd. iWat ons echter nog vaster overtuigde van de wenschelijkheid om inderdaad1 zéér beperkt te zijn in deze) tegemoetko ming, zijn eenige zinnen in een pleidooi, <dat de Maasb. voor dit denkbeeld houdt. Dit blad wijst o.a. op de velen dien jn de laatste jaren op jongen of middelbaren leeftijd onïslagen werden oT op wacht geld werden gesteld. En dan schrijft het blad „Voor deze onvrijwillig ontslagenen was en is het sluiten van een eerste of tweede huwlijk! in het algemeen als een volstrekt normaal verschijn sel te beschouwen." Dal vinden we juist heelemaal niet nor maal. "We kunnen ons alleen voorstel len dat» ook van een op wachtgeld get s'telden weduwnaar de zorg voor zijn huis houden een vrouwelijke hulp gewensch't maakt, en zoo ook een tweede huwlijk, niet echter als een normaal verschijn,'- se! edoch als een uitzondering. ■Maar we vinden het volstrekt Abnor maal pds een ongehuwde ambtenaar op wachtgeld of een ontslagene gaat trou wen. De man die trouwt neemt de ver antwoordelijkheid op zich een gezin te onderhouden. Een ontslagene1 of wachtgel der kan die verantwoordelijkheid niet op zich nemen, want hij heeft geen uitzicht dat dit rechtvaardigt. Naar onze opvat ting zal hij met trouwen moeten wachten tot hp dat uitzicht Wel heeft. Trouwt hij toch, dan speculeert hij reeds bij voor baat op den steun van anderen en van de openbare kassen, een der verderfelijk ste verschijnselen van de huidige maat schappij. En als men zoo iemand dan ooik' nog'i de zekerheid geeft dat zijn "vrouw gepensioneerd zal worden, dan werkt mem dat (kwaad nog meer in de hand1. BINNENLAND. tramweg van hoofdplaat naar breskens. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend lot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg cn het in ex ploitatie brengen van een tramweg van Hoofdplaat naar Breskens Deze lijn moet niet beschouwd worden als een op zich zelf staanden tramweg, doch als een verlenging van dc lijn Pyra- mide—Hoofdplaat. "De lengte van de ontworpen lijn be draagt 9025 M. Zij vangt aan bij Hoofd plaat—Tol en doorsnijdt, geheel op eigen baan de gemeenlen Biervliet. IJzendijke, Hoofdplaat. Schoondijkc Gvoedc en Breskens Hel eindpunt van den tram weg ligt op hel Rijkshaventerrem te Breskens, waar een emplacement zal' worden aangelegd. Los- cn laadplaatsan met balten zijn ontworpen Ie Rooden- hoek, Sasput en aan den dijk lusschcn de Nieuwe Haven- en den Klein Baarzau- de polder. De kosten zijn geraamd op i' '199.500 of f55.300 per K..M De provincie Zeeland en het Rijk zullen elk een voorschol verléeuen van! f 160 500 welk bedrag wordt verminderd met f 29.807 als bijdragen van belanghebben de gemeenten, polders ?n derden De Rot- lerdamsche Baukvereeniging heeft aan de Tramweg-Mij. reeds een crediet verleend ivan f '200.000. De opbrengsten van den tramweg kun nen uil den aard der zaak slecbl worden geschat. Naar de gemaakte berekeningen zullen echter niet alleen de exploitatie kosten en de verplichte, stortingen in fondsen gedekt zijn, doch er zal een vol1- doensle overschot worden verkregen voor rente en aflossing van hel door de maat schappij op te nemen kapitaal. de oorlogsbegrooting. Verschenen is de M. v. A., inzake de oorlogsbegrooting. We stippen er uit aan, dat de Minis ter maatregelen getroffen heeft, opdat in een beperkt aantal jaren de kustbe- wapening in dier voege zal worden her zien, dat de verouderde vuurmontlön worden vervangen door geschut, afkom stig van buiten dienst gestelde oorlogs schepen, hetwelk aan hoogo eischen vol doet. De Minister stelt zich voor, nog in deze zittingperiode de indiening van een ont werp tot herziening van de Wet op het Militair Onderwijs bij de Slaten-Generaal te bevorderen. De onderstelling, dat het in het voornemen zou liggen in den ver volge de beroepsofficieren uit de ver lofsofficieren te recruteeren, is in zoo verre minder juist, dat de hierbedoelde wijze van aanvulling slechts een vau de drie middelen is, welk© voor die aan vulling zullen worden voorgesteld. UIT OOST-INDIË. Indie en Genè ve. Batavia, 6 Dec. (V.-D.-Aneta) De Volksraad heeft met 30 tegen 11 st. den post goedgekeurd, waarbij gel den worden uitgetrokken voor een kolo nialen vertegenwoordiger te Genève. jB ata via vrij van cholera. Batavia, 6 Dee. (V.-D.-Ancta) Batavia is niet langer met cholera be smet verklaard. De Hollandsche Wa schvrouw (Ingez. Med.). Uit Stad an Provincla Uit Middelburg. De heer A. C. de Vos, alhier, lid an de Kamer Van Koophandel, verzoekt ons te willen melden dat hij naar aan leiding van de uitnoodiging door de Com missie van Toez. op de Prov. Sloomb. diensten lot het maken van een tochÜ mei de motorveerboot aan deze com missie en aan bet Bureau der Kamer v. K. heeft gemeld het doel van den tocht heelemaal niet te begrijpen. „Er moeten volgens mij, zoo schreef hij, met de Ferry boot eenige reizen Vlis- singenBreskens gedaan worden bij stormweer uit het N.-W., en wanneer er een harde eb loopt en dan kan de kun dige kapitein Notebaert en zijn beman ning eerst verklaren of de boot zeewaar dig is. Bij stormweer te varen, daarmee bedoel ik niet met noodweer, maar aan den kapitein over te laten om dan fe va ren zooals hij doen zou als hij op de raderboot was". De heer Vos wenschte1 daarom geen gebruik te maken van de uitnoodiging aangezien hij het nut Van zoo'n lochit niet kan inzien. De minister van financiën maakt he kend, dat ten behoeve' van 's Rijks scliat- kisl is ontvangen bij den inspecteur der registratie en domeinen ie M i d d e 1- b u r g f 64.75, wegens te weinig betaalde vermogensbelasting over de) belastingja ren 1925--26. 1926-'27 en 1927-'28. Door den Chr Bestureu Bond al hier js aan een 7-lal gemeentebesturen op Walcheren wederom een adres ge richt, vragend toetreding tot hel Werk loosheidsbesluit 1917. In 1926 werd eenzelfde adres aan 11 gemeenten gezonden. Het is gisteren, den SI. Nicolaasdag, wel bijzonder goed weer geweest; do stralen hadden niet het vieze aanzieb van vele andere jaren en vooral ook des avonds, toen het maantje door kwam, was bet aangenaam op straal. Koud mag het in December toch zeker wel zijn. De dag van geschenken geven en veel snoepen is weer goed gevierd, en wij spraken meerdere winkeliers, die zeer tevreden waren met hun verkoop. Moge de aardige traditie steeds in eere blijven. Hedenmorgen sloeg liet paard van een bode nit Grijpskerkc, die met zijn wagen voor een pakhuis in de Lange Geere alhier stond, op hol cn ren Je in de richting van de Langevielo. In die straat gekomen, reed de wagen tegen een handkar aan en deze vloog tegen de ruit in den winkel van Gebrs Julianus. De ruit werd verhield. Het paard werd tot staan gebracht voor het verder onheil had kunnen stichten. o- Uit Walcheren Door B en IW. van Nieuw en St. Joosland is met ingang van 1 Jan. 1928 tot ambtenaar ter secretarie aan gesteld, de heer Oh. J. Toebes, Ihans volontair aldaar. Uit Zuid-Beveland. Maandagmiddag één uur is mej. II. in de Kerkstraat te Goes van haar fiets gevallen met het gevolg dat zij een been brak. Nadat zij bij een der omwonenden was binnengedragen, werd het meisje, die eenigen tijd geleden bij een ongevat hel andere been had gebroken, naar het Ziekenhuis overgebracht. r Het R.-K. ziekenhuis te Goes zal op 21. December a.s. officieel worden ge opend. (de Z.) Gisteren is te K a p e 11 e tengevolge bekomen hersenschudding overleden de 70-jarige vrouw W., die in. den avond Van 28 November 4.1 op het Kerkplein in de gemeente Kapeïle door den fruitkwee kor K. van Ivloetinge met een motorrij wiel ^,'erd aangereden. In de Vrijdag gehouden vergade ring van de vereeniging „Het Groene Jfruis" te Borsscle werd de begroo- ling voor 1928 vastgesteld op f 270 in ontvang cn uilgaaf. De secretaris, de heer C. Allaart, die 17 jaren deze func tie heeft vervuld, had medegedeeld als zoodanig te bedanken wegens zijn hoogen leeftijd. De voorzitter bedankte hem voor alles, wat hij in het belang der vcrceni- ging heeft verricht. Tevens deelde hij do vergadering mede, dat het bestuur be sloten had in het vervolg de function van secretaris en penningmeester te ver eenigen, zoodat van heden af de penning meester, de beer F- W. J. Immink, als secretaris-penningmeester zal fungeeren. Aftredende bestuursleden waren M. de Begt en J. Corslanje Sr. De laatste deel de mede, niet meer In aanmerking te willen komen. De heer M. de Regt werd herkozen, terwijl als nieuwe besluursle. den werden gekozen de heeren F. Dron- kers en M. P. N. M. de Kunder. Het jaarloon van den magazijnmeester- bode bepaalde, men voor 1928 op f 40. Uit Z68HW8C li-V lasoderea ,\V<. D. Men schrijft ons uit T) o s tb u xg: Als gevolg van. de minder goede verbin ding van ,,"t Landje" met overig Neder land, zijn wij, Zeeuwsch-Vlamingen, voor hel maken van kleine uitstapjes als 'l ware aangewezen op onzen Zuidelijken nabuur (België). Hiervan wordt dan oor, vooral in 't seizoen, druk gebruik ge maakt; honderden gaan alsdan dagelijks do grens over, hetzij met autobus, Irani óf een ander vervoermiddel. Tot bevor dering van het vreemdelingenverkeer maakt de Belgische .regeering het 'Oen vreemdelingen zoo gemakkelijk mogelijk, men zorgt dat men in het bezit is \nn een bewijs van Nederlanderschap en men kan alsdan vrij de .grens overtrekken. Ieder wil evenwei niet afhankelijk zijn van bus of tram (waarbij komt dat de bus 'menigmaal wegens plaatsgebrek velen moeten teleurstellen, terwijl de dienst regeling van de tram noga'l veel te wen" sclien overlaatzoodat men zich ge drongen voelt België per fiets in lc trek ken. De eenige formaliteit die onze ped delaars hierbij in acht fe némen hadden was ile zorgen dat liet rijwiel voorzien was van een „loodje"; men diende dan de fiets aan een Belgisch douanekantoor op een werkdag te doen „looien". Thans is de bewegingsvrijheid mét de fiets in België eenigszins beperkt; men eischt thans als waarborgsom de stor ting van een bedrag Van f 10. bij een Bel gisch grenskantoor. Voor vélen is dit be zwaarlijk; de Belgische Toeristenbond heeft dat ingezien en van de Beig. autori teiten vergunning verkregen bewijzen (pass-avants! af te geven waarmede1 men met de fiets vrij België in en uitkan. Druk gebruik werd van deze pass-aVants ge maakt; blijkbaar zoo druk. dat de bond gemeend hecl't den prijs maar eéns te moeten verdubbelen en die thans 'hééft gestold op pl.m f 1,20. Om het Nederlandsche publiek niet over Ie leveren aan de willekeur van een buifenlandschen bond heeft <jc Zuid- Ne de rl and sche Wieier Federatie van bel betrokken Belgische Ministerie even eens 'toeslemming weten te verkrij gen tot het afgeven aan hare leden van dergelijke pass-avants. Het lidmaatschap van de Z.N.W.F. bedraagt f0,70, voor welk bedrag men zich tevens een pass- avant verzekert, waarmee men zTcli vrij in België kan begeven. Teneinde hel ver strékken van dergelijke bewijzen te be vorderen beeft de1 Z.N.W.F, in eenige plaatsen in deze streek consuls aange steld. Zaterdagavond ontstond le A a r- denburg brand in dc schuur van den landbouwer le Olerq. De inventaris be staande uit hooi en landbouwgereed schappen werd een prooi der vlammen. De brand werd met eigen middfolen be perkt tot de schuur. ontwatering van „de brefde watering bewesten ierseke". Over de plannen voor een verbeterden waterafvoer in den polder de Brecdc Wa tering bewesten Iersekc, ontleeuen we aan „De Zeeuw" eenige bijzonderheden. Herinnerd wordt hierbij aan den bouw in de tachtiger jaren van 't stoomgemaal, in 1911 versterkt met een dieselmotor. Bij de verbetering van den wateraf- voci-, door bemaling, was echter niet het geheele Westelijk deel gebaat, hetgeen blijkt uit een voorstel van het Bestuur aan dc Ingelanden van het Waterschap, om te Schore de beslaande sluis waarvan de capaciteit onvoldoende is, te vervanT gen door een nieuwe. Dit werk is toen niet doorgegaan, doch vanaf dien tijd is er steeds meer gevoeld voor meerderen en vluggeren afvoer het polderwater. Nadat eerst door den nu overleden "Wa terbouwkundig Ambténaar de Looff, een ontwerp was gemaakt voor een nieuwe sluis te Schore, en daarna voor het ver- grooten van het gemaal le Kattendijke, heeft vervolgens de heer Verhoeven, In genieur der Domeinen in Zeeland een af wateringsrapport opgemaakt, hetwelk nu in dc eerstkomende vergadering van Inge landen van 15 dezer zal' worden voorge legd. Dit rapport, behandelt 1 verschillende plannen. De afwatering kan o m. op de volgen de manieren worden verbeterd a. door een dusdanig© versterking van het gemaal, dat de waterstand van oppervlakte van 8465 IIA. - 475 H A. is 7990 II A. voortdurend kau worden beheerscht (de 475 H.A. hierboven meld, kunnen worden geloosd door do beslaande sluis te Schore); b. door den bouwr van een nieuwe sluis in den zeedijk onder Schore c. door verlaging van den sluisdrcm- pcl van dc bestaande sluis le Schore; d door verlaging van den sluisdjrci pel van de beslaande sluis te Schore cn versterking van het gemaal. Aangezien hel wel de bedoeling van de Vergadering zal zijn, een algemeenc ont watering tot stand te brengén, kan hel onder 3 genoemde dus gevoeglijk builen beschouw ing blijven, aangezien dit slechts over een klein oppervlak verbetering zou aanbrengen. Plan a. Zoekt (men de verbetering alleen in de versterking van het gemaal, dan moet dit een dusdanige c:\pac\teit krijgen, dat idit het Polderwater van 7990 H A. kan verzetten. Op de loozing door dc sluizen aan de OoslerschekUc, welke zeer dikwijls niet werkten, is dan niet gerekend Het tegenwoordige gemaal is voldoende om een oppervlakte van 5470 H A. tervrij te maken, aannemende een regen val van 24 m AC', in vijf dagen te ver werken Voor het overblijvende gtedcellc zal dus nqg b.ij versterking een pomp- agrc.gaat mét eèn vermogen van 70 WIP. K. inoclen worden bijgevoegd, lietgfacn hoogc kosten met zich brengt door biel aanbrengen van afvoerbuizen onder den clijk door, vergrootiug van hel njaëhine- gebouw enz. Een groote factor bij het versterken van liet gemaal is echter, dat de water leidingen waarvan de capaciteit nu al reeds niet voldoende is-, belangrijk zul len moeten worden verbreed en ver diept. Bij behoud van de tegenwoordige be maling zou men kunnen volstaan niet een flinke bedelving van de waterleidingen. Do jaarlijksche exploitatiekosten wor den bij versterking van het gemaal hoo- geir, terwijl na plm. 25 jaar lot ver nieuwing van machines moet worden over gegaan. De doorslag voor vergrooting Van het gemaal kan alleen hierin liggen, dal men ten allen lij de water ton loozen. hetgeen door middel van eén sluis niet altijd plaats vindt. b. Bij den b.ouw van een nieuwe sluis te Schore van voldoende afmetingen zou een gebied van 2200 H.Azijnde hel ge bied, begrensd door den Wemeldingschen zandweg tot lCapclle, vervolgens langs den Dijkwelschen weg, de Vxcrwegen, Broeden weg, langs den dijk van den "Willlem Anna- poldcr, den SchoorscJien zeedijk en liet kanaal door Zuid-Beveland, kunnen wor den beheerscht. Hierdoor zou liet gedeelte beweslen liet kanaal das een onTlasling van het gemaal krijgen van ruim 1700 II.A elke willekeurige tandpasta probeeren, van welken prijs ook,als U éénmaal ODOL-tandpasta hebt geprobeerd neemt U geen andere meer. Wij sparen geld noch moeite, wij koopen het aller beste voor de Odol-tandpasta, want wij willen U tevreden stellen. Wij weten, dat, alleen, wanneer wij U voldoen, U steeds Odol-tandpasta koopt; der halve doen wij al het mogelijke, U zóó te voldoen, dat U altijd blijft zeggen: "Ik wil alleen Odol- tandpasta". Neemt eens een proef en oordeelt dan zelf. Wij hechten groote waarde aan Uw oordeel, (Ingez. Med.) De werking van een sluis aan <1© Wes ter schelde is veel beter dan aan [de Oos- lerschelde Dc ebslanden aan de WesterscheldO zijn ongeveer 50 cJVL lager dan die aan do Oosterschelde. c. Verlaging van den sluisdrempet van de beslaande sluis te Schore en ver sterking van het gemaal. Met de verlaging van den sluisvloer te Schore zou het gebied van ontwalering door die sluis vergroot kunnen worden tol pl.m. 1000 H.A. De overschietende 7465 H.A. blijven dus aangewezen op het stoomgemaal, waardoor dit dus ver groot moet worden met een pompngre- gaat van minstens 56 W.P.K., waardoor weer uitbreiding van het machinegebouw of een geheel nieuwe motor geplaatst zou moeten worden. De globale kosten voor plan a bedra gen f 152.000, welke bij een aflossing in 25 jaar met inbegrip van de hoogere exploitatiekosten komen op een jaar lijksche verhooging van fl.5G per H.A. De globale kosten voor plan b bedra gen f 150 000, welke bij een aflossing in 25 jaar komen op een jaarlijksche verhooging van f 1 08»/a per HA. En voor plan c zijn de globale kosten f 165 000, hetgeen per jaar een verhoo ging van f 1.65 per H.A. op het dijkge,- schot zou zijn. Door het Bestuur van het Waterschap do Breede Watering bewesten Ierseke, is dan ook met bijna alg. stemmen besla ten om het plan voor het maken van een nieuwe sluis le Schore voor le dra gen aan de vergadering. KERKNIEUWS. Een benoemingskwestic. De algemeene kerkèraad der Ned. Ilerv. gemeente te Hoorn heeft oen adres tot den Minister van Justitie gericht, waarbij een zeer nadrukkelijk protest wordt ingediend tegen de benoeming van ds. Wcsbonk, predikant bij de Geref. Kerk le Hoorn, tot Prolestantsch gods- dienslleeraar aan de R W. I. te Hoorn. Aangevoerd wordt, "dat de meeste der profeslantsche gedetineerden 'tot de N. H. Kerk behooren, en dat de beide Ned, Ilerv. predikanten bereid waren het ambt op zich te oftmen. „Onzc kCTKeraad moei de benoeming van dezen (pas enkele dagen le Hoorn gevesligden) gereformeerden predikant beschouwen als een ministerieele han deling, die met uitsluiting van moreele aanspraken en billijkheidsoverwegingen en met voorbijgaan van de belangen en rechten van op enkele na aile Pro (eMani sche gedetineerden is dienstbaar ge- maaKl aan de persoonlijke voorkeur van Uwe Excellentie," Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Kleverskerke, M. J. C. Visser, hulpprediker te Wemeldinge. die bedankte voor Eikerzee. Geref. Kerk. Beroepen te Meliskerke, ds. D. Brem- mor, te Bruinisse. Geref G c m- Beroepen te Meliskerke ds A. do Blois te Dirksland. Bedankt voor het beroep naar Tholen, door ds H. Kievit te Veenendaal. - Zaterdagavond hield dc vereeni- ging Landbouw en Veeteelt te Wol'- faartsdijk haar jaarvergadering. Als

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1