*§Q. 283 Zaterdag 3 Dee amber !8ï2 MIDDEL 170' Jaargang Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, )sn voor de andere gemeenten per posi .ra.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- ringen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 «ent per week. Advertentièn worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentièn: 30 ct. per regel. Ingezonden Me de de e I ing en 80 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentièn niet groo- ier dan vyf regels druks en waarbij '8 aangegeven, dat zij in deze rubriek moe* gen geplaatst worden, 85 cent bij voor- ai tbe taling. Advertentièn onder brieven of bevra- jen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentièn moeten, willen ze nog In ons oiad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des KATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postchèque- en Gironummer 43255. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag. Be» trecord: niet minder dan 23 spre kers hebben het woord gevoerd bij de algemeene beschouwingen over het Hoofdstuk Financiën der Staatsbegroo- ting. Maar niet alles wat zij aanvoerden, was belangrijk. De kwestie die de meeste aandacht bad was die van de oud-gepensionneerden. We vermeldden reeds dat de heer Oud per motie voorstelde om hun, behalve de reeds in '20 gegeven 40 pet. verhoo ging, bu nog 30 pet. erbij te geven. Daarnaast kwam er nog een andere mo tie, van den heer IC. ferLaao, om die pensioenen to herzien, en er ook bij op te nemen de weduwen van vóór 1909 gepensionneerden Maar de zaak is lang niet zoo eenvou dig als men zou kunnen opmaken uit het voorstel-Oud. Ten eerste is er de wet van IQ Juni 1926, oprichtend een stichting, die uitkeering doet naar behoefte, waar bij een naar den aard der woonplaats en naar de samenstelling van het gezin va- rieerend tarief is vastgesteld voor de gezins-inkomsten, waarboven geen uit keering verleend wordt. Het zijn voornamelijk de oud-i'eger en marine-mannen waarover de bemoeiing van de stichting zich uitstrekt. Het be droegen er ongeveer 16.000. Na onder zoek vielen er al dadelijk 4000 af, die zulke hooge inkomens hadden, dat er van uitkeering geen sprake kon zijn.. Ook onder de 12.000 overgeblevenen waren er nog velen, die in gecu enkel opzicht aan ■een uitkeering behoefte hadden, zoodat er tenslotte maar 2400 een geregelde) uit keering krijgen boven hun pensioen. Tot heden bedroeg die uitkeering f 230 000 per jaar of ongevecfr f 96 per gepension- neerd», met 1 Januari 1928 wordt die uitkeering f 480.000 of gemiddeld f 200 boven en behalve het pensioen per man ónder de oud-gepensionncerden zijn er zeer velen, die niet oud en grijs zijn ge worden in den d' >t, maar die slechts in hun jeugd eenige jaren het rijk hebben gediend. Dat is een gevolg van de mi litaire pensioenwetten, waarin bepaald is dat men reeds pensioen krijgt na 15 of 20 jaren dienst. Fr waren dan ook verscheidene spre kers die zich niet mot de algemeene vér- hooging van den lieer Oud konden ver eenigen. En ook de M i n i s t e r wees erop, dat er thans reeds honde/nden gevaJ- leitokzijn waarin 210 pet. van het oor- srponkelijk pensioen wordt betaald. De motie-Oud zou de regeerïng dus nooit kunnen uitvoeren, want dan zouden de pensioenen dier personen verlaagd wop- den. De Minister was van oordeel dat men nie4 op de regeling] van T26 moest terugkomen Dinsdag wordt over de moties ge stemd. Eien tweede kwestie van beteekenis was de afschaffing van den Vleeschaccijns Maar de m i n i s t e r zei dat hij daarop nu niet diep zou ingaan, omdat de be treffende motie nu niet wordt behandeld. Echter merkte hij op, dat de Kamer niet kan kiezen tusschen die .afschaffing en verlaging van de inkomstenbelasting. De regeeilng stelt voor vefrlagrag( van de inkomstenbelasting; wordt die niet aan genomen ,dan heeft spr. nog een ander plan ,dat z.i. moet gaan boven afschaf fing van den geslachlaccijns. Tot een bedrag van 80 millioen heeft spr. reeds beslag gelegd voor nieuwe uitgaven en belastingverlaging. De kwestie der drankbestrijding heeft den Minister tot nu toe doen afzien van verlaging van den gedistiileewlaccijns In drankbestrijderskr ngen is de meening nu ecnigszins gewijzigd, naar het schijnt. SjJr. voelt cr wel iets voor, een commissie te benoemen, om hierover op korten ter mijn te rapporteeren, ter voorbereiding van een verlaging van den accijns van f300 op f200 per H.L. Emsop 'ster ®het sedert eeuwen bekende, onover troffen middel tegen Hoeft, Ver koudheid en alle aandoeningen de slijmvliezen. Prijs per kruik of flesch f 065. (Ingez. Mnd. BINNENLAND. NOG EEN DEMOCRATISCHE PARTIJ. Na een spreekbeurt door den hqer T. J. Borgesius werd te Amsterdam de „Nieuwe democratische partij van alle richtingen" opgericht. Het bestuur is samengesteld uit: T. J. Borgesius, voorzitter, T. Kok, secretaris en M. Dobelman, penningmeester. GEEN KINDERUITZENDING NAAR GEZINNEN. Bij de begroetingsbehandeling in den Amsterdamschen Raad heeft gister de heer Polak voorgesteld om geen subsidie voor kinderuilzendiug te geven, wanneer deze kinderen in gezinsverpleging worden gege\en. De kinderen komen vaak in kleine gezinnen die er een cenlje aan hopen te verdienen. 'Kelonie-verpleging verdient den voorkeur. Bovendien blijken er vaak onzindelijke kinderen te worden uitgezonden. Wethouder "Vos herinnerde eraan, dat de uitzending van stadskinderen naar het platteland in den oorlogstijd veel ze gen heeft gebracht. Maar de rapporteD over den huidigen toestand zijn ongunslig. Reeds hadden B. en "W. aan de uitzen dende vereeniging het ultimatum gesteld om binnen een half jaar met gezinsver pleging op te houden De meerderheid van den Raad was echter radicaler en nam het voorstel-Potak met 22—15 stem men aan. mag zij de oogen niet sluiten voor hot bestuurders van motorrijtuigen te bren- onmiskenbare verband lussclien de oppo- gen het bepaalde in artikel 9 van de sitie en de onlusten, die in November en Motor- en Rijwielbeschikking, waarbij Januari zijn uilgebroken, en waaraan liet verplichtend is voorgeschreven, dat het grootste deel van de bevolking geen aan-1 kenteeken, aangebracht aan de achter deel heeft genomen, terwijl zelfs gebleken zijde van een motorrijtuig, hieronder ook is, dal op liet Inlandsche Bestuur en het begrepen de t wee wie :<er s, waarmede lus- Inlandsche deel van de politie, het leger schen een half uur na zonsondergang en en de vloot, ook in do moeilijkste omstan- een half uur voor zonsopgang over een digheden kan worden gerekend. Politieke een weg wordt gereden, heldter verlicht onrust, voor zoover aanwezig, beslaat moet zijn, heizij door beschijning, hetzij vrijwel uitsluitend bij het Europeeschedoor middel van een transparant deel van de gemeenschap, niet ten ge voir Ten aanzien van het roode achterlicht ge van het ontwerp, doch als gevolg en den reflector werden reeds vroeger van de woelingen, de relaties van Indi- de daarvoor geldende bepalingen be- DUMPING IN CONFECTIE. Dezer dagen hebben confectie-fabri- kanten te Amsterdam en Rotterdam zich met een adres tot de Tweede Kamer ge wend met het verzoek de invoerrech ten hunner producten damesmantels en japonnen belangrijk te verhoogen in ver band met de dumping door het buiten land, voornamelijk door de Duitsche In dustrie. UIT OOST-INDIË. Het Re gee rings an'lwooifcd in zake de wijziging van de S t a a t s r e g e 1 i n g. Gister is te Batavia verschenen de Mem. v. Antw. over het ontwerp lot wij ziging der staatsregeling, o.a;. lot schep ping van een inlandsche meerderheid in den Volksraad. Daarin zegt de regcering, naar wij aan een Anela-bericht ontkenen, dal zij de ernstige openhartige en volledige behan deling van het ontwerp in de afdeelingen gewaardeerd heeft en zij vertrouwt, dat een reciprocatic een juisl© waardeering van het ontwerp door een groot deel van de- Nederlandscho gemeenschap in Ned.-Indië teweeg zal brengen. De regeering ziet het praclisch nut van een splitsing van kei ontwerp niet in. Do minister en de gouverneur-generaal meenen, nu een felle economische crisis Indië geteisterd heeft en buitenlandsehe invloeden Indië besluipen, te moeien heenstappen over het bezwaar dat de wetgevende macht over de aanhangige kwestie juist beslist heeft. De gouverneur-generaal is na zijn aan komst in Indië versterkt in liet inzicht dat de wijziging urgent is, toen hij be merkte uit verschillende bronnen en ad viezen, dal de inzichten van breede in- heemschc kringen in die richting gingen De regeering is verplicht voor te stellen wat zij urgent acht.. Oppositie bestaat alleen bij een deel, zij het een zeer groot gedeelte van de Furppeesche burgerij, cn hoeveel waarde, de regeering ook toekent aan het nage-| noeg algemeen inzicht van deze groep, sche studenlen in Nederland met Moskou en de houding van dc uiterste nationalis ten, waardoor ten onrechte het vertrou wen van groote Europeesche groepen iu de inhccmsche medeburgers geschokt is Do regeering cn de minister wei geren het wetsontwerp uit te stellen. Hiervan zouden slechts na doelen te verwachten zijn en zélfs nood lottige gevolgen te vreezen Het ontwerp richt niet uitsluitend het oog op de belangen van de uinheem- schen, doch zeer bepaaldelijk (op biet wel zijn van alle groepen dor bevolking, •waarvoor een doelbewuste en beginsel geleide evolutie een eerste voorwaarde is, waartoe het ontwerp het thans wel haast het onmisbare wil bijdragen. Het afdelingsverslag betoogt terecht, dal er samenwerking bestaat van den Wester- schen geest, Westersch kapitaal, Wester- sehe kennis en daadkracht met Oosler- sche arbeidskracht, maar evenzeer is te recht gewezen op het geringe aantal in- hcemsche leidende functies. Uit biet bo venstaande vloeit voor den minister en de regcering dan ook de onafwijsbare conclusie voort, dat de Nederland/,- sche leiding in het Neder- landsch- Indische bewind ver zekerd moet blijven. De bestendi ging van de huidige zetelverdcejing draagt daartoe niet bij. omdat dje Ne- derlandsche groep iu den Volksraad' steeds in zichzelf, verdeeld zal wezen, omdat zij, vortgekomen uil de koloniaal- Nederlandsche maatschappij, nooit meer dan onvoldoende ;uildirukking van den Nederlandschen géést kan geven en om dat de Volksraad niet toegerust is, of •oorhands toegerust zal worden, met kend gemaakt. Voor belanghebbenden zijn ter nale ving van de bepalingen der Motor- en Bijwielwet, het Motor- en liywielrcg'.e- menl en de Motor- en Rijwielbeschikking inlichtingen te bekomen ten politiebu- reele eiken werkdag van 8$ u. vjn.— 121/2 .u. n.m., van 1 u. n m. -5 u n.m. en van 6i/2 u. n.m.—9 u. n.m Dit Walcheren - Geslaagd voor den brigadierarang J Jansen, rijksveldwachter-brigadier-litulair te G r ij p s >k e r k e. Uit Schouwen en Duiveland. Vrijdagmiddag j k werd op de algem begraafplaats te Burgh onder groole 'belangstelling het stoffelijk overschot ter aarde besteld van wijlen den heer \Y Boot Wz., in leven ontvanger en le ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Haamstede, oud-secretaris der ge meenten Haamstede en Burgh en oud- ontvanger-griffier van de polders Burgh en Weslland en Westeren-Ban. Aan dc groeve werd het woord gevoerd door den oudsten Zoon, den heer A. L. Boot die in treffende woorden het leven van den overledene schetste als minzaam ge zinshoofd en opvoeder, en dankbaar, den grooten vriendenkring herinnerde dien. zijn vader verworven heeft Daarna nam dhr-. C Blom. waarnemend burgemeester van Haamstede, hel woord Spreker schelste den overledene als voorbeeldig, ijverig en hulpvaardig ambtenaar in alle, door hem bekleedc ambten, en bracht, j zeer zeker namens velen, een woord van dicpgevoelden dank en een laalslen groet Vervolgens hield ds. vr Bins bergen, een Dagelij kseho mond- en tandenver- zorging met O d 01 ia de grondslag voor mooie en gezonde tanden. De emaak van het Od01 ia heer lijk verfrisscbend. (Ingez. Med.). zoodanige bevoegdheden als voor dSl doet loopasïelijkc rede en dankle dhr" L nood:; z,jn. Dc GwndweL en dc Indische Boo, voor dc belangstelling Staatsregeling hebben de Nederiandsche leiding dan ook langs een andoren weg verzekerd, waarbij de Nederlandlsche wetgevende macht de bevoegdheid/ be zit tot regeling van de daarvoor in aan merking komende aangelegendhcden. ter wijl aan de Slalen-Generaal het daadwer kelijk toezicht op het Indischp bestuurs beleid voorbehouden is, waarvan de lo gische consequentie is, dat de regeering in Indië in handen moet zijn van een Nederlander als gouverneur-generaal, d e voor het gansche beleid verantwoorde lijk is aan het opperbestuur. Uit Stad en Provincie. Bestemd voor uitzending naar Ned Indië dc heer P. A Lanling te Tholen als adm. ambtenaar bij het Binn. be stuur; de heer «Ts J. de Kok, te Vijs- si ngen als conlraclswerkm. voor het vak van sloomw. hij hel Marinc-Etabliss. te Soerabaja. Dit Middelbarg. Ieaere winkelier doel, vooral iu deze dagen, alles om maar dc aan dacht op zijn zaak te vestigen, waarbij ook lichtreclame niel achterwege blijft Thans heeft echter weer een elders reeds bekende wijze van reclame ma ken intrede in onze stad gedaan Voor het eerst gisterenavond werd voor een der ramen van Maison Codi in de Lan- gedelft een film afgedraaid, die pakkend/a reclame voor dc zaak maakt, te meer door de mannequins, die er in optre den. De vier maal herhaalde voorstelling trok telkens veel belangstelling. Donderdag j.l. hield dc firma Olba uit Olst een demonstratie van hare conserven voor dc Ned. Ver. van Huis vrouwen afd Middelburg. Na een korte toelichting, waarom de firma kwam demonstreeren met een artikel, dat reeds door zoovele fabrieken met erkend goeden naam wordt geleverd, voerde de demonstrant de toehoorders aan de hand van verscheidene zeer dui delijke platen door de fabriek, die se dert do oprichtiiig in 1832 aanzienlijk is uitgebreid en verbeterd. Daarna liet spr. de aanwezigen enkele specialité's der fabriek keuren en «enige schotels rondgaan, waarop geheele plat- diu-jours, alles uil de bus. Behalve leden der verdeniging was ook de Huishoudschool aanwezig met direc trice en leeraressen. De commissaris van politie alhier verzoekt ons onder de aandacht van o Ust Tholen. - Dinsdag kwam de gemeenteraad van Thole a bijeen. De heer WJ. Moelker was wegens zitting van de Prov. Staten afwezig. Op verzoek van molenaar Dorst om eenige in de nabijheid van zijn molen staande hoornen of te rooien of te ka landeren, zoodat hij er geen hinder van ondervindt, wordt gunstig beschikt. Een verzoek van hel hoofd der o 1. school om hem vergoeding te geven als hoofd van den handwerkcursus. wordt van dc hand gewezen, evenals een ver' zoek van het bestuur van den Kon. Ned. politichonden bond om subsidie. Van J. G. Aalbrechtse was eeni verzoek ingekomen om hemt f 100 tegemoetkoming, te verleenen voor verbouw zijner woning, noodig geworden door afbreken van een aangrenzend pand voor de overbrugging Dc voorz. deelde mede dat voordien een overeenkomst is gelroHen met adres- sant, die echter aan dc noodige herstel lingen een grooter uitbreiding gaf, het geen niet voor rekening van de gemeente kan komen. Op het verzoek werd af wijzend beschikt Het verzoek van Tholens mannenkoor 0111 een lokaal der ol. school le. mogen gebruiken voor repetities wordt ingewil ligd tegen een jaarvergoeding van f 20 Van de A. R... Sik. Ger en Chr Ilist. kiesver- was een verzoek ingekomen om de kermis af te schaffen, terwijl van de aid. Tholen der ver. tot afschaffing van sterken dranken een dergelijk verzoek was ingekomen omdal het drankmisbruik gedurende die dagen zoo bovenmatig is De voorz stelt voor om dit adres een volgende vergadering te behandelen om dat thans de raad niet voltallig is De heer van den Berge vroeg of er bezwaren zijn tegen onmiddellijke be handeling. waarop dc voorzitter mede deelde dat er geen bezwaren legen zijn. doch waar reeds eerder een 'dergelijk voorstel ter tafel is gekomen en toen dc raad niet voltallig was, werd het ook aangehouden, waarom spr het wcnschc- Iijk acht dit ook thans fe doen. Eenige discussies volgen, waarop bij stemming wordt besloten het voorstel le behandelen in een voltallige zitting. Vervolgens keurde de raad goed de overeenkomst met den Auvergnepoldter. Als grafdelver werd benoemd de eieni- ge sollicitant L. Tichem. Het vervoer voor de geuieenlle werd weer voor een jaar opgedragen aan L. J. v. d. Zande Als leden van de gascommissie werden herbenoemd dc heeren W. Moelker, H. Deurïoo en benoemd de heer J. Overbeeke. i Als leden der veercommissie de liëeren P. Baay, J. QuisL, en B. G. Dekker. De eersten namen de benoeming aan, de heer G. Dekker bedankte en werd ia diens plaats benoemd de heer J. v. d. Berge. Als lid van het algem armbestuur werd herkozen de heer W Moelkter, Aan de school voor I o. op Geref. grondslag werd een aangevraagde ver goeding verleend. Aan mej. Smits, onderwijzeres, die als kweekeling op de o. 1. school werkzaam is, werd een gratificatie toegestaan van 1 f 30 per maand Aan de ol. school is een boven tallige leerkracht. B. en W. bespraken do zaak met den inspecteur, die advi- I seerdc deze te behouden. 1 Er werden veel discussies over ge voerd. Er waren leden die er op wezen, dat indien de gemeente dit toestaat, het kan gebeuren, dat ook de twee bizondere scholen met een dergelijk verzoek komen., waardoor de gemeente den last van 3 onderwijzers krijgt te dragen. Ten slotte werd met 6 tegeu 4 sl besloten de bo ventallige leerkracht te handhaven. Aan den metselaar Burgers werd 507 vierk. nieter bouwterrein verkocht. Aangekocht werden aan dc Brab. zijde een perceel grond van Geerts voor f 300 en van P. Mol een perceel in de Oudfe- landsche straat voor f 800, een cn ander in verband met de overbrugging. Op voorstel van B cn W. besloot de raad 0111 een procedure aan te gaan voor onteigening met Heyboer aan de overzijde van het Thoolsche veer en de waarde te bepalen op f 1600. Idem met den lieer \V L. Klompc voor een perdeel op dc Botermarkt niet waardebepaling van f 5330 en van de dames De Lange aldaar op f 4550. Bij de rondvraag werden nog eenige weinig belangrijke vragen gesteld, waarna de vergadering werd gesloten. Mei de Staatscrl van 3 December zijn verzonden afdrukken van dc sta tuten betreffendi»' den bond van Melk veehouders op hel eiland Tholen en St. Philipsland, gevestigd le S t a v e 11 i s s e. Dit Zeeuwseh-Vlaanderen O_D. - In de stijfselfabriek Zclandia te Sas van Gent is Donderdagnacht door onbekende oorzaak een buis van de wa terleiding, welke door de fabriek loopt gesprongen, met het gevolg Uajleen groo le hoe veel lied water in de verschillende kantoren kwam le. staan Alhoewel men kon voorkomen, dat het •yvaler ook door de fabriek liep. waren toch verschillende papieren uit de bu reaux reeds doorweekt. Ook. de directie kamer werd uiet gespaard APOTHEKEN. Zondag en de nachlcn der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend Middelburg J YV,. v. d. Garde Vlissingen YVed A. J. van Ockenburg, Badhuisstraat. kerknieuws. Het Provinciaal Kerkbestuur vau Zeeland lieeft aan den heer A S Tal- ma, Ned Ilerv pred. le Vlissingen, op zijn verzoek, om gezondheidsredenen, hel eervol emeritaat verleend, na ruim 35-jarigen diensttijd, met ingang van 15 Februari 1928. - Daartoe uitgenoodigd door het co mité van Chr W'inlerlezingen trad in de Ger. Kerk op, ds,. F. G. Petersen, veld prediker mot hel onderwerp ..John Bun jan en de Cbristenreize". De spr werd ingeleid door deaf voorz. van het comité, den heer F. P de Graaf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1