ST. SICOLAAS-CADEAU Ho. 284 Vrijdag 2 OeeemberjM 170' Jaargang MIDDELBURG OURANT. Ssj dh nummer behoort een BjjroegseL KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting vim Donderdag, Sftwamingen over moties. Maar ex tórn gevraagd worden: wat hebben we) er aan t De motie-v. d. B e r gh tot uitvoeri ng van de finaneieele paragraaf van de Wo ningwet overeenkomstig de wijze waarop die in de laatste jaren van de oórlogs- crisis werd toegepast, werd door de ove(r- groote meerderheid van rechts verwor pen, omdat h.L de verklaring van den Mi nister die motie onnoodig maakte. Bijna de geheel© linkerzijde ,die ook die woor den had gehoord ,trok daaruit eéhter de conclusie dat de Minister wei zoo'n. aanmaning noodig had. De motie werd echter met 4839 stemmen verworpen. Toen een tweede motie inzake de werkloosheid vragend een wettelijke re geling tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. De motie zelf klonk zoo onschuldig dat de Min i s ter zei dat die gernst kon worden aangenomen, wat dan opk zonder hoofdelijke stemming gebeur de. Maas- de Minister hoeft goed laten uit komen dat hij voorloopig geen voor stel kan doen tot mejdebetaïing door werk gevers, omdat de medebetaling Vanwege de ziektewet vóór gaait. Hij moei trou wens de heele kwestie nog laten rusten vanwege het voorgaan der ziektewet. -Toch waren dit, blijkens debatten en •voorloopig verslag, twee belangrijke wen- schen van de voorstellers der motie, hoeren v. d. Tempel en Ituipeif. Veel bet eek ent dus de aanneming der mo tie niet. Ha aianneming van deze begrooüng kwam die van Financiën. En weer wel den er moties op. De heer v. Rappard hj&d er een ter aanbeveling van afschaffing van den ac cijns op het geslacht, overeenkomstig den wensch van alle groote landbouworgani saties. Hij was echter in zijn, mede door den heer Weitkamp onderteekende motie zoo bescheiden om slechts te vra gen bi» het opmaken der begrooting 1929 Tekening te houden met een door de Kamer uit le spreken wensch tot af schaffing van dien accijns. Dat was den heer 0 u d echter te lang zaam. Hij kwam met een ook in ern mo tie belichaamden gelijken wensch dien hij in zijn toelichting vastknoopte aan de in vooruitzicht gestelde verlaging van de inkomstenbelasting. Zij zal dan ook waar schijnlijk tesamen met dit (ontwerp behan deld worden want hij wil de accijnsaf- schaffing inplaats van verlaging der I. B. deW worden. Wel zal afschaffing van den vleesch- accijos slechts 9 millioen betreffen en tegen 18 millioen die de Minister door verlaging der inkomstenbelasting wil prijsgeven, maai* de heer Oud wil het verschil grootendecls gebruiken om het pensioen der z.g. oudigepensioneerdjen, in '20 met .40 pet. verhoogd is, nogmaals met 30 pet. verhoogen. Ook per motie. Op verzoek van minister de Geer zal deze motie dadelijk in behandeling komen. Vandaag zal hij er zijn oordeel' over zeg gen. Avondziltiug. Minister Bonner had by de alge meen» beschouwingen over de begroo ting van Justitie zich niet te verwleren tegen zware aanvallen. Het ging meestal om' den stand van zaken bij' verschillen de vraagstukke i). Hij deelde in zijn anhvoordredje o.a. mee dat liel aangekondigde ontwerp be treffende den rechtstoestand van amb tenaren thans bij den Baad van Stale is, evenals dal betreffende de ouderlijke macht en voogdij'. De adviezen welke spr. 'heeft ontvangen inzakte het denk beeld voor een eenvoudiger procedure voor <le incasseering vim kleinte Vorde ringen luiden alle vernietigend. Wel heeft spr. een wetsontwerp voorbereid dat thans reeds bij den "Raad van Stale is en Waarin de mogelijkheid wordt geschapen van verhaal van koslen voor rechtsbijstand in kantongeiechtsprocedu- res op de in' het ongelijk gestelde partij. Wat de ondcr-curateele-stelling van drankzuchtigen aangaat, merkt spr. op, dat dit onderwerp nog in bespreking is Tegenover dit denkbeeld staat spr. ech ter zeer sympathiek. Over het huwelijksrecht zou spr. het (thans niet hebben. Wanneer liet betref fende ontwerp is ingediend, zal daarover te spreken zijn. Inzake de krankzinnigenwet zegt spr. reeds overleg met zijn ambtgenoot van binnenlandsche zaken te hebben ge pleegd en mei dézen te zijn overeenge komen, een zeer kleine commissi» in te steilten voor een partieele herziening van •de wet betreffende de' fer sprake ge brachte punten. Inzake een wettelijke regeling van het toezicht op het notariaat is spr. diligent Reeds heeft spr. een commissie bereid gevonden, die onder voorzitterschap van prof. Polak deze zaak zal onderzoeken. BINNENLAND. DE NIEUWE KEERSLUIS TE VJLJSSINGEN. In de Mem v. Ant. inzake de begroe ting van Waterstaat leest men o.a. het volgende Bij de overeenkomst dd. 30/23 Septem ber 1927 met de N.V. Koninklijke Maat schappij de Schelde te Vlissingen gesloten en bekrachtiging bij de wet van 10 Nov. 1927, heeft de slaat zich verbonden tot het, voor zijn rekening maliën en onder houden van een keersluis en tot het verbreeden eu op eene diepte van ten minste 7.30 Mr N.A.P. brengen en hou den van het verbindingskanaal ter plaat se. i Krachtens het bepaalde in de laatst© zinsnede van art. 5 van die overeenkomst zal de sluis den len Juli 1930 voor ge bruik gereed moeten zijn. Vermits met den bouw van tiit kunst werk ongeveer 2% jaar gemoeid is, dient de uitvoering zeer spoedig en zoo vroeg mogelijk in het jaar 1928 ter hand te Worden genomen. Voor den bouw van do keersluis is een ontwerp-bestek opge maakt, waarvan de besteding spoedshal ve bereids werd aangekondigd en waar van de uitvoering onmiddellijk nadat de benoodigde fondsen door de wetgevende macht zullen zijn toegestaan, kan worden gegund. Voorts zullen een 8-tal s^uis- knechtswoningen voor den bouw van het kunstwerk moeten worden opgeruimd, zoodat voor dit personeel nieuwe ver blijven beschikbaar moeten wordeu ge steld, waarvan de uitvoering met spoed wordt voorbereid opdat de bouw van de keersluis zoo weinig mogelijk vertra ging ondervinde. De totale kosten der werken met in begrip der woningen worden geraamd op f 2,500,000. Van dit bedrag wordt voor het dienstjaar 1928 alsnog een bedrag van f 1.500.000 uitgetrokken. Een altijd welkom is een kist fijne CADENA SIGAREN, 't welk den ontvanger uren genot ver sohaft. In alle prijzen voorradig. Sigarenmagazijn A. LOOTEN, Lange Delft A 93. (Inge*. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Gisteren was méj. G. M- de Liefde onderwijzeres aan de Rijksleerschool al hier 25 jaar als zoodanig in functie en •bet is te begrijpen, dal men dien dag voor haar, die gedurende, een kwajrt eeuw voornamelijk de leerlingen dei* lagere klassen hun eerste kennis heeft bijge bracht, niet onopgemerkt heeft doen voor bijgaan. In tegenwoordigheid van den di recteur der Rijkskweekschool en het ge- heele personeel der leerschool werd de jubilaresse door het hoofd der school den heer P. Luteijn toegesproken en ge- lukgewenseht, onder aanbieding van een stoffelijk blijk van waardcering In den vorm van bloemen, schriftelijke- en mondelinge gelukwenschen mocht mej. de Liefde in den loop van den dag nog veel belangstelling onder vinden De dag van verrassingen voor oud en jong, de gelukkig nog steeds Ln eero gehouden Sint Nicolaasdug, nadert met rasse schreden en dit is goed te zien aan de drukte op straat in de middag- en avonduren, als er gewinkeld wordt. Voor al' gisteren is het erg druk geweest in de stad, toen vele buitenmenschen uit heel provincie gekomen waren om in de magazijnen huil inkoopen te doen Voor vele jeugdige personen uit Wal}" chefen was liet blijkbaar een; feestdag, I zooals dit voor hen altijd aan een verblijf in de stad, is verbonden Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. in de gehouden raadsvergadering van Krabbend ij ke werd mei meene stemmen 'benoemd tot secretaris- penningmeester van hel Burgerlijk Arm bestuur de heer A. Tollenaar Uit Noord-Beveland. In de Woensdag gehouden raadsver gadering te Kortgcne waren afwezig de heeren Dees, Dorst en Ileijboer. Het bekende verzoek tot invoering van een vloekverbod werd voor kennisgeving aangenomen. Besloten werd lid t© worden van de Kon. Nederh Politiehondenvereen. tegen een contributie van f 10 per jaar. Afwijzend werd beschikt op een ver zoek van den Bakkersbond om van ge meentewege een gratis-abonnement op de veerboot te verstrekken ten behoeve van leerlingen ,öie liet vakonderwijs voorbak- kers in Goes bezoeken Aan den heer A. G. C. Dan ckaerts werd op zijn verzotek eervol ontslag verleend als ambtenaar van den burgert, stand in gaande 1 Januari 1928, p nder dankbe tuiging voo-r do goede en langdurige diensten in deze betrekking bewezen. Tot onbezoldigd plaatsvervangend- amb tenaar van den burgerl. stand werd be noemd de lieer Th. Wol se. Tot hoofd der U.L.O. school in vasten dienst werd met ingang van 1 Dec. be noemd de heer P). A. Franken, thans tij delijk hoofd. Verder werden benoemd tot lid van van de commissie als bedoeld in art. 176, 2e lid L.O. wet 1920 de heer Viergever, aflr.; tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim de heeren M. C. Maas en D. II, Jonk, beiden affcr, en Z. C. Salomó Jr. Adhaesic werd betuigd aan een door de Vereen. „Landbouwbelang'' a-an <le Koningin gericht adres, houdend© ver zoek de verloting ter gedegenheid van de jaar vee maikt wederom toe tg staan onder de vroegere vrijgevige voorwaar den. Uit 7'holen Bij den mo-lenaar O. G. de Wilde te O ud-Vos semeer wordt thans een Deutz-motor geplaatst voor korenmolen, zoodat de windmolen de ,,Oude Vos' spoedig gesloopt zal worden. Te St. M a a.r tensd ij'k is Woens dagnacht ten nodeele van den landbouwer A. Gaakeer naar schatting ongeveer 12 H.L. ajuin ontvreemd. Men meent de(n) dader(s) op het spoor te zijn. Door den Bond van Bodrijfsaulo- busliouders in Nederland (B.B.N.) is tc Stave nis se aan den draai om den toren, op den hoek van do wagenmakerij van den heer Bil, een groote veikteers- spiegel geplaatst. Komend© van uit de Voorstraat ziet men daarin een heel eind tot in den Postweg en omgekeerd van den Postweg tot in de Voorstraat. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. gemeenteraad van goes. Donderdagavond vergaderde dp raad der gemeente Goes voltallig. Van de ingekomen stukken werden de (volgende verzoeken gesteld in handen van B. ©n W,. om advies-, verzoek van de Kon. Ncd. Politiehonden Vereein. om financicclen steun; van de Goesche wijk verpleging om voor de bestrijding der tuberculose uit de gemeentekas jaar lijks ingaande 1928 een subsidie te mogen oijtvangen van f 500; van de Ver. „Han delsbelangen" om een verordening tot verplichte winkelsluiting vast te stellen. Beëedigd w'erd als waarnemend; ge meente-secretaris de heer F. Bazen com mies ter secretarie Vastgesteld werden eenige wijzigingen der begrooüug van het grondbedrijf, die gemeente en het Gasthuis1. De gemeente-rekening over 1926 werd voorloopig vastgesteld voor den gewonen dienst aan inkomsten f 692.563.09% en uitgaven f 623.525.53, alzoo iriet een ba- lig slot van f 69.037.56V2 (en voor den ka- pitaaldicnst met aan liinkomsem F 363.765.20 en uitgaven f 352.627.57%, alzoo met een batig slot van f 11 137.62%. Voorls werd de Ambtenaarsverorde- ning en het Werkliedenregl'emlenl zoo danig gewijzigd dat tlians dp verplich ting beslaat, dat het personeel binnen de gemeente woonplaats heen,, tenzij het, krachtens zijn functie in een andere ge meente moet wonen zooals b.v. de sas- meester en de stasknccht, terwijl ver der nog werd bepaald djat opneming in een van gemeentewege aangewezen zie ken- of verplcgiugsinrtchling, zoomede genees- of heelkundige behandeling en verstrekking van medicijnen of andere benoodigdheden ©p geneeskirnidfig of1 (heel kundig gebied, verstrekt kan worden, op voorstel van den behandelende© genees heer. i Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd afwijzend beschikt op een ver- (Ingez. Med.) zoek van den Alg Bond van Politieper soneel om toekenning van een vacantie- loeslag aan het politiepersoneel. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten naar aanleiding van een daartoe in gekomen adres geen commissie van on derzoek in te stellen naar e.v. corrup tie bij het gasbedrijf terwijl er even min termen gevonden werden om het subsidie aan de vereeniging van Gasfa- brikanten stop te zetten. Voor zoover zulks nog niet in de betrekkelijke in structies van het personeel voorkomt werd besloten daarin op te nemen een verbod waarbij het aan al het in dienst der gemeente zijnde personeel verboden is in functie geschenken aan te nemen of te vorderen. De motie van den heer örucq be-' treffende de loonen werd verworpen met 11 tegen 2 stemmen. Het voorstel van B. en W oui niet in te gaan op het desbetreffende verzoek om invoering van een vloekverbod werd aangehouden. Besloten werd djat de Oom. voor de strafverordeningen thans met een voorstel zal komen. Goed gevonden werd de voorwaardjen inzake i gaslevering zoodanig le w ijzigen dat bij j het verrichten van werkzaamheden van het Gemeente Gasbedrijf ten be hoeve van de gemeente en de overige diensten en bedrijven, indien er bijle vering van materialen plaats vindt, de kostprijs dier materialen in rekening wordt gebracht verhoogd met 10 pet Het voorstel van B. en Wi tot verhoo ging van dc opcenten op de hoofd som der Personeel© Belasting an 50 op 65 word verworpen met 11 te gen 2 stemmen. Vastgesteld werd een plan van straat- verbetering voor hel jaar 1928 waar uit de kosten van uitvoering zijn be groot op rond f 28000. Eveneens werd aangenomen eenvoor- stel van B. cnW. inzake dc gedurende dien winter 1927/1928 te doen verrichten w e r k z a a m heden als werkverschaf fing, waarvan de kosten totaal zijn be groot op ongeveer f 6240. Besloten werd nog lot' uitbreiding dér 'traatvcrlichting met een zestal lantaarns. Tot leden der Oommissie voor de werkverschaffing werden be noemd de heeren "W,. G. Koning, A. Ver- maire en A. M. Simons. Nadat in de rondvraag nog een be spreking plaats vond over de eventueele vestiging van een Christelijk» tuinbouw school werd de vergadering gesloten. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Er zullen wel verschillende oor zaken zijn, dat het gisteravond maar matig bezet was in den Schouwburg bij do tweede opvoering van „Vadertje Lang been" door het Middelburgsche Dilet- I tanlentooneel. Zij, die er vfaren, hebben I weer bijzonder genoten van het aar dig stuk, het zeer vlotte en bij bijna alle medespelenden onberispelijke spel. Doch ook de keurige aankleeding der toortee- len werd weder ten zeerste geroemd. I Do aanwezigen waren terecht gul met applaus en na de beide laatste bedrij ven moest een paar maal worden ge haald. In het applaus deelde ook het M. D. T. strijkje, dat de pauzes, die door groote veranderingen op het tpo- neel lang moesten duren, met zeer goede muziek wat verkortte. De uitvaart van het echtpaar Pisui sse. (Vervolg) Dc bloemstukken en kransen, welke gisterochtend bezorgd werden aan het woonhuis in den Haag, Johan van Ol- debarneveldlaan 62, zijn tot de komst van den stoet uit Amsterdam gedurende eenige uren opgesteld geweest in dé stu deerkamer van den lieer Pisuisse. Foto's van het echtpaar waren er tusschen ge plaatst. Toen de rouwstoet uit Amsterdam bij de woning was aangekomen, heeft 'Max Blokzijl, in de studeerkamer, waar d© fa milieleden en vrienden zich ook verza meld hadden, op den vleugel het lieve lingslied van den overleden zanger, nL. „Chanson des Heitres'', vertolkt; het was een korte, maar treffende plechtigheid. Ook op het graf waren lang vóór den begrafenisstoet daar aankwam reeds tal van bloemen neergelegd als een stille hulde. Max Blokzijl, de deelgenoot van de eerste zeven jaren van Pisuisse's artïs- tenwerk, nam voor het neerlaten der eikenhouten kisten het eerst hjet woord. „Goeie Swicp ik heb je 'n krans ge stuurd om je te danken voor je lcunsl. Ik gelooï wel, dat ilt degeen ben geweest, die je het vaakst hebt "gehoord. Ik weet nog heel goed, dat je tegen mij zeide, „neem dat praten 'ns van me overs ik

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1