No. 282. Woensdag 30 November 1939 170' Jaargang MIDDELBURGSC HE COURANT. Dit nummer bestaat nit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Als 6preker in het parlement schijnt Minister Beelaerts v. Blok land het omgekeerde te zijn van zijn Voorganger. Tenminste een der Kamer- overzichtschrijvers (die der Msb.) merkt naar aanleiding van zijn gister gehouden anf woordrede: Vertelde Minister van Kar nebeek alles met een gewicht, alsof hij de groolsle staatsgeheimen verklapte, ter wijl hij in werkelijkheid niets mededeel de, deze bewindsman zegt niets, maar doet daartnj ook niet alsof. Het gevolg was dat er in het geheel geen beljangstel- iing was voor zijn uiteenzetting. Wat den inhoud van zijn verklaringen betreft, kunnen we ook kort zijn. Hij ver dedigde den persdienst van zijn departe ment o.a, met ae opmerking dat de bui/- telandsche courantenlezer over het al gemeen niet zoo weetgierig is als de Ne- derlandsche. Voorts stelde hij in het licht dat de ratificatie van de economische conventie niet zoo heel spoedig zal; kunnen plaats hebben, die in Juni 1928 volgt: Op onze verhouding met België wenschte de Minister nfet iin te gaan- Verschillende punten zijn in onderzoek. Dat mag niet lot de conclusie leiden, dat het de regeering aan concrete denkbeel den ontbreekt. Veeleer ligt het voor de hand, dat het resultaat van dit onderzoek moet worden afgewacht om dan die denkbeelden daaraan te .toetsen. Wen- schelijk is, dat zoo spoedig mogelijk nieuw overleg met België plaats heeft. De meeste warmte kwam in de rede van de* Minister toen hij het had over onze positie in den Volkenbond. Hij herinnerde eraan dat hij in Genève heeft voorgesteld opnieuw in studie te nemen de grondbeginselen van het pro iocol van Genève. Sancties en garanties kunne* veel bijdragen om de ontwape ning te bevorderen. Maar een absoluut deugdelijk middel om de veiligheid le^ ver zekeren, zijn zSj niet. Immers slaat nooit vast, of garanties kunnen worden nage komen. Zoo hangt de beteekenis van de sancties af van bet bestaande, vertrouwen. Het was niet de bedoeling het prptocol) zelf weer te bespreken, maar de begin selen van arbitrage en veiligheid weer in studie te nemen. Regionale garanta©'- verdragen verdienen voor Nederland geen aanbeveling. Door de aanneming van de resolutie staat alleen vast, dat de vraag stukken van veiligheid, arbitrage en ver mindering van bewapening in onderling verband zullen worden bestudeerd. Ne derland blijft vrij in een beslissing De begrooting zou zonder veel ver dere discussion zijn afgehandeld als niet de* heer Lingbeek had gemeend rèen motie t« moeten indienen verzoekend, een eind te maken aan <Je Pauselijke Inter- nuntiataur, een denbeeld dal d|e lieer Kersten steunde. De heer A1 b a r d a (S.DjA.P.) had geen bezwaar tegen handhaving van een ge zantschap van den Paus. Dr. De Visser (C.II.) wenschte het prerogatief van de Kroon om gezanten te ontvangen niet te verzwakken en zal daarom tegenstemmen De heer Mare li a n l meende dal hel ontvangen van een gezant niet allieetni zaak is van de Koningin; de volksvcrlegen" woordiging is verplicht de regeexing te ■controleeren. De M i n s l e r zegl dat hetzelfde, wat de heer Lingbeek Wil, reeds in 1S80 is voorgesteld. Toen is opgemerkt, dat de Paus gerechtigd is krachtens zijn sou- vereiniteit zich te doen vertegenwoor digen. Spr. heeft daaraan niets loe te voegen. De heer Lingbeek zegt, dat de Paus gezante» kan zenden, maar dat wij die niet behoeven te ontvangen De heer Schok king (C.H.j merkt op, dat er groot verschil is tusschen het zenden en het ontvangen van een gezant. (Tegen het laatste zouden meer bezwa ren moeten wordeji aangevoerd om spre ker te bewegen vóór de motie te stem men. De motie wordl verworpen niet -49 te- .gen 3 stemmen. Vóór stemden de lieeren Lingbeek, Kersten eif "Zandt. De begrooting werd z. h, s. goedge keurd van kostelooze ouderdomsrente, der inva- werd aan het licht gebracht door de be- de heer Streefkerk, directeur van de liditeitsrente en van de door vrijwillige] richten van Fransche geheime agenten, P.Z.E.M. als spreker op. Na door den verzekering verworven ouderdomsrente, die tijdens den oorlog in Nederland dienst burgemeester, die een overzicht gaf van deden. Hun mededeeling komt hierop de met deze maatschappij gevoerde cor- neer, dat het goud verborgen was in Hol- respondent ie, te zijn ingeleid, gaf de heer landsche kazen. i Streefkerk eem algemeen overzicht van Naar deze verborgen specie zoeken de den aanleg van het nel, de distributie van duikers temidden van het drijfzand van den stroom, de wijze en de voorwaarden de Noordzee. Als de analyse te Ostende van aansluiting en de sterkte van ver" aantoont, dat de stof, welke aan wal schillende motoren voor het landbouw- werd gebracht, eens Hollandsche kaas bedrijf. Van de gelegenheid tot het stellen Die molie komt eerst later aan de orde De Minister sprak de meening uit dat wij met de verzorging van de ouden van dagen verder zouden zijn geweest', als men vroeger hier het beginsel had aangenomen dat deze menschen moesten worden geholpen langs don weg der ver zekering. Spr- gelooft, niiet dat het beeld van de Ouderdomswet en Invaliditeitswet zoo somber is als de heer Sannes ons dat heeft voorgehouden. Met de leden die daarop hebben aange drongen is spr. van oordeel, dat alles moet worden gedaan om de uitvoering van de wetten zoo nauwkeurig njogelijk doen zijn. Of er nu iets gedaan kan worden door verscherping van de con trole zal spr- gaarne overwegen. Bij de verdere uitbreiding van de so ciale verzekering stujt spr. echter £p een financieele barrière. De mipisbep blijft zich "kanten tegen invoering van we- duwenrente, omdat daardoor naar ?ijn oordcel de Vrijwillige verzekering impo pulair zou worden en omdat hij bezwaar heeft tegen keuring van overheidswege BINNENLAND HET „VOLKSGERICHT" TE MARUM. De heer Schaper, lid van de Tweede Kamer, heeft aan de ministers van jus titie en van oorlog de volgende vragen gesteld 1. Zijn de ministers bereid ten spoe digste een onderzoek in te stellen of het juist, of ongeveer juist is, dat op de zit ting der Groningsche arrondissements rechtbank, waar dezer dagen terecht was, zullen zij vermoedelijk wel denken, dat zij het doel van hun onderzoek na deren. van vragen werd druk gebruik gemaakt Uit Z e u w c h-V Inunderen OD. Verschenen is het Staatsblad no. 351 bevattende de wet van den lOdeu No vember 1927, betreffende het overljren- gen van een gedeelte van den Rijksweg dingsdorp „De Glihdhorst" in generale Axelsche Sassing—Axel in beheer en on- DE GLINDHORST IN VEILING. Te Achterveld is Dinsdag het opvoe- massa in gezet' op f 360.000 door den heer B. Verhoeve e.a., te Nijmegen. De toe slag zal over 14 dagen plaats hebben. De schulden der Stichting worden ge- schaf op ten minste 1£ miSioen gulden, LIT OOST-INDIE. Gearr esteerd. BATAVIA, 30 Nov. (VJ>. Aneta) De employé van de gasmij. (de heer .Schrok, die verdwenen was met medeneming .Van f 14000 is te Soerabaja gearresteerd Uit Stad en Provincie. Uit Znid-Beveland. Dinsdagmiddag werdl op die a^ge- meene begraafplaats te Goes ter aarde besteld liet stoffelijk overschot van wij len den heer J. J. Ochtman.. Onder de op de begraafplaats aanwezigen merkte ,.De stonden de beklaagden van een geweld- Zcc,mv ?P den Burgemeester, den I>1- dadijten aanval op het huis van personen "deur der gasfabriek (van deze fabriek te Niekerk, Taetje K., de huishoudster do vlaB halfstok), enkele bestuurt van Harm B., beide de aangevallenen, verklaarde dat zij tevergeefs een be roep heeft gedaan op den bijstand van de marechaussee te Marum; dat toen de herrie begon en zij zich per fiets naar Marum begaf en aan den wachtmeester Toxopéus mededeelde, dat men de rui ten bij haar ingooide, deze ten antwoord dorhoud bij de gemeente Axel, Met 1 Januari wordt de heer A. G. Jongsma, commies te Koewach overgeplaatst naar Ootmarsum. Dit Z«euwsch-VUinaereD W». D. Maandagmiddag vergaderde de raad der gemeente Breskens. Afwezig met kennisgeving wethouder A. du Burik Naar B. en W. werden, voor onder zoek teruggezonden een adres van de bewoners van den Boulevard, zuidzijde, om verharding van den weg; langs hun hulzen en bet maken van verhjarde trap pen, in den dijk èn het adres van de Kon. Politiehonden-verccnjging om een jaarlijksche subsidie van, f 10. Aan de orde kwam daarna het voor stel van de 4 leden van den Raad, du Burcli, Cappon, Luteijn en \Vallien tot wijziging van art. 48 der algj. Poljltaje- verordening, (betreffende uitvoeringen, verlooningen, enz.) In de vorige verga dering hadden over dit voorstel de slem- men gestaakt. Thans was de uitslag weer dezelfde, tegen de heeren de Hüllu, de Kruijter en Nofcebaart, zoodat het voorstel' verworpen is. Bij dc behandeling der begrootiug 192S in de vorige vergadering hadden de stem men geslaakt over de posten; bijdrage aan het gemeentefonds en jaarwedde ge meente-opzichter. De voorzitter ontraadt Avondzilting.. Hel was speciaal de afdeefing „arbei dersverzekering" van de Arbeidsbegroo- ting, die de Kamer bezig hi eld,. Heel belangrijk was het debat niet- Een der voornaamste onderwerpen was ■de voorziening in de nood van ouden ▼an dagen. De heer Sannes diende, een inolie jn uitsprekende dat, deze voor ziening moet beslaan in een vereenigtng leden, personeel en leerlingen der Am bachtsschool en verschillende vrienden van den overledene. Eerst werd het woord gevoerd dbor den burgemeester dier gemeente, die er op wees .hoeveel de heer Ochtliman in zijn nogmaals' ten sterkste het aannemen van leven voor Goes heeft gedaan. Onge-1 het voorstel van de meerderheid van „w, „....w. veer 25 jaar was hij raadslid en 15 jaar 1 B. en \V(. om de bijdrage aan liet genteen - gaf': ,'jHet spijt me, dat dat niet al veel i "wethouder, terwijl hij in zoovele an.de-1 tefonds facultatief te stellen althans Voor eerder gebeurd is „Komt mijnheer nuepBqges en besturen zitting had. Zelfs 1928 er geen post voor uit te trekken;, of niet!" had Taetje toen gevraagd. „DaiJ 'n dagen van zijn leven stel-i Hij heeft evenwel nog geen motieven ge- zal ik nog wel eens zien," luidde het ant- hij nog belang ih de Goesche zaken, hoord, waarom de heeren thans legen het woord; terwijl tevens de verklaring werd, ouacren o'nder ons zullen nooit ver- gemeentefonds zijn. terwijl zij toch het afgelegd, dat de marechaussee niet waswa' gedaan heeft Zijn nage- vorige jaar tot de instelling daarvan me- gekomen dachtems zal m eere [blij'ven. degewerkt hebben. 2. Indien dit verslag ongeveer juist is', Zaaijer betuigde daarna namens De heeren Cappon ëa Luteijn (thans i de marechaussee op deze wijze zijn e ul\ leden en. personeel der Am- tegenstanders) vinden, dat een reserve plicht mocht hebben verzuimd, willen de hacptsschool zijn deelneming aan de fa- fonds heel goed kan zijn, doch ook zijne ministers dan maatregelen treffen tegen J?1,? mc^ 0VeHijden van den heer nadeclcn heeft. Indien de gemeente de betrokken marechaussee, opdat de r 311- Veel heeft h,ij voor dc Am-veel contanten heeft, is men geneigd eer burgers kunnen rekenen op bescherming hacntsschool gedaan. Bij liet 50-jarig be- der lot uitgaven, die niet strikt noodza- van lijf en goed tegen lieden, die op eigen staan der school is er nog op gewezen, I kelijk zijn, te besluiten, dan wanneer hoeveel zij aan hem te danken lieefl, daarvoor een 'leening zou moeten aan- waai'om de lieer Ochtman toen dan ook gegaan worden. Zij wijzen in dit verband {°t_ eerelid werd benoemd Hij hoeft in op de beplanting van liet Spuipljein, waar 1876 niet alleen de school geopend, maar zij zeer zeker tegen geweest zouden zijn, zich ook verder geheel aan lijaar ge ge-1 indien er een leening had moeten aange- ve"- gaan worden. Na nog eenige discussies, Ten slotte bracht de oudste zoon van waarin de voorzitter en de "heeren Wal den overledene, de heer J. II. Ochtman lien en Note'baart hun mconing nogmaaljs uit Den Haag namens de familie dank te kennen gaven, kwam het voorstel van den voorzitter om voor 1928 de bijdrage op de begroeting te plaatsen, jn stemming. Uitslag weer staken van slemmen en dus niel aangenomen. In begrooting 192S komt dus geen bijdrage voor hel gemeen tefonds. Bij het volgende voorstel van den voor- zitter, verhooging van de jaarwedde van den genieente-opzichler met f 150, slaak ten de slemmen eveneens. Tegen de lieeren Cappon, Luleijn en Wallien. Al dus ook niet aangenomen. Thans kwam aan de orde het vaststel len van de begrooting, waarover de stem men in verband met gemeentefonds en j aurwedde gemeenle-opzichter. Nogmaals werd het woord gevoerd over liet gemeentefonds en wel of o.a. bij bc- grooting 1929 de bijdrage dan wel of niet op liaar geplaatst worden zou. Resultaat nihil. M)et 3 legefu 3 stemmen vjel liet be sluit. Tegen dc lieeren «5e Kruijter, de IIulïu en Notebaart. Over de begrooüng moet dan in de volgende vergadering nog maals gestcnid worden. Havengeld. Aangezien het kaai- en ha vengeld te Breskens vrij hoog is, althans veel hooger dan voor rijkshavens in an dere gemeenten, besloot de Raad nog, met algemeene stemmen den Minister van Waterstaat te verzoeken hier aan merkelijke verlaging in te brengen gezag „recht" willen uitoefenen en de algemeen© veiligheid bedreigen HAD DE „TUBANTIA" DUITSCH GOUD BIJ ZICH? Zeven K.M. buiten Ostende, bijna in zioht van de mailbooten, welke tusschen Dover en deze Belgische haven heen en weer varen, zijn, naar de Daily News meldt, Fransche duikers de schatten van een gezonken schip aan het onderzoe ken. Zij hebben reeds een hoeveelheid ge heimzinnige zwarte stof aan wal ge bracht. Het eenige wat hiervan gezegd kan worden, is, dat ze te Ostende geana lyseerd wordt. Op het oogenblik is het niet mogelijk om verdere gegevens of eenige inlich tingen over het doel van het bergings werk, dat al twee jaar aan den gang is, te verkrijgen, maar als de geruchten juist zijn, werpen zij een nieuw licht op een gebeurtenis uit den oorlogstijd, die een oogenblik dreigde Nederland mede den strijd te betrekken. Op 16 Maart 1916 werd de „Tuban- tia", een schip van 14.000 ton, het mooi ste van den Kon, Hollandschen Lloyd, en dat op weg was van Amsterdam naar Buenos-Aires, getorpedeerd en het zonk bij het lichtschip Noord-Hinder. De kwestie was een raadsel en naar het scheen niet minder voor de Duitsche admiraliteit dan voor de Engelsche. Met het oog op een vlammend protest van Ne derland begon Berlijn te verklaren, dat het zinken van de „Tubantia" het werk van een Engelsche onderzeeboot was tenslotte toen op bet wrak stukken van een Duitsche torpedo waren gevon den nam Berlijn aan, dat het projec tiel afkomstig was van een Duitsche U- boot, maar dat tien dagen te voren op een Engelsch oorlogsschip was afge vuurd. Naar verluidt zou het thans in gang zijnde bergingswerk moeten bewijzen, dat de Duitschers inderdaad een schip, dat een groot bedrag aan. Duitsch goud, bestemd voor hun ambassade in Was hington, meevoerde, hebben tot zinken gebracht. voor de belangstelling en de gesproken «voorden. Dc minister van financiën maakt in de Staats Crt. vhn 29 Nov. bekend dat zijn opgelegd aan J C. van der Burght te Ierseke, A ;no. 209, aanslagen tot na vordering van vermogensbelasting over de belastingjaren I924-'25, 1925-'2G cn 192G-'27, resp. tot een bedrag van f89, f 102 en f 95, en van Verded'igingsbelas- ting Ib, lot een bedrag van resp. f81,60, f 102 en f 101,80; als voren aanslagen tot navordering van RijksinkomSlenbelasting Verdedigingsbelasting II en Gemeente lijke inkomstenbelasting over het belas tingjaar 192l-'25, resp. tot een bedrag van f 5S2, f171 en f 617,10; als_ yoren over het belastingjaar 1925-26, resp. lot een bedrag van f309, f 91,75 en F 319. Uit Schouwen en Duiveland. Te Haamstede overleed op ruim 82-jarigen leeftijd de heer Willem Boot Wz., in leven ontvanger en eerste ambte naar van den Burgert. stand dezer ge meente. De overledene ,die mét ingang van 1 Januari a s eervol ontslag uit zijn ambten had gevraagd en Verkregen, en lal van jaren als secretaris der gemeenten Haamstede en Burgh en ontvanger-grif fier van den polder Burgh en Westland, is werkzaam geweest heeft ruim 55 jaar onafgebroken in gemeentedienst doorge bracht. Als erkenjrng zijner verdiensten werd hij indertijd benoemd tol riddier in de orde van Oranje Nassau. Als stoer werker, onkreukbaar eerlijk en hulpvaar dig ambtenaar stond de overledene hoog aangeschreven. In hem verliest de ge meente Haamstede «jen oprecht mensch en goed burger. Daartoe door het dagel. bestuur dor gemeente Burgh uitgenoodigd, trad Maandagavond j.l. in de zaal van Hotel Dat de „Tubantia" dit goud vervoerde v. d Moer voor een vrij talrijk publiek Dinsdagavond gaf het muziekgezel schap „Harmonie" te Biervliet onder leiding van den directeur A DobbeJaere in do oude school een zeer goed ge slaagde uitvoering. Ter afwisseling en aanvulling werd opgevoerd het drama „De zoon van den veroordeelde''. Voor al de hoofdrollen waren in goed© handen. De zaal was goed bezet. Zondagavond trad op verzoek van de tentoonstellingscommissie van R K. lec tuur do heer E. Ilullebroeek in het pa tronaatsgebouw te IJ ze ndijke op. Ijzerhandel, MIDDELBURG. Goed en Goedkoop Het adres voor practische Cadeau* Gereedschapkistjes Huishoudweegschalen Roestvrije Zakmessen (Ingez. Med.). Eerst zette de zanger het doel en het nut van den zang uileen, gif een verkla ring van het ontstaan zijner liederen en droeg ze daarna voor, zich zelf begelei dende op de piano van dr. Hermans. Na de pauze zong hij de liederen, die door de bezoekers opgegeven waren. Bij velé liederen zongen de toehoorders mee. De secretaris, de heer Cornelis, die den dichter-zanger had ingeleid, dankte hem ook voor d«m genot vollen avond KERKNIEUWS. Ds, A. P. Lanting te Wolfaarts- d ij k herdacht Zondag den dag waarop hij voor 35 jaar te Tzummarum in het predikambt bevestigd werd. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De tragedie-Pis uissc. Gisteren hebben een aantal personen uit Middelburg en enkelen uit de naaste omgeving aan de redactie van ons blad le kennen gegeven, dat zij een bijdrage beschikbaar wilden stellen voor een krans bij de begrafenis van Pisuisse. Als gevolg daarvan is ervoor gezorgd dat morgen in den Haag een krans „van vrienden en vereerders uit Middelburg" van hun deelneming zal geluigen. Voor gemakkelijke afdoening zouden we willen vragen, dat zij, die nog niet le vens het geld afdroegen, aan het adres an de redactie van ons blad het bedrag toezenden dat zij voor dat doel lieschik- baar stelden. Morgen zal, vóór 'l stoffelijk overschot van den lieer en mevrouw Pisuisse naar den Haag worden overgebracht, te Am- sterdam, in dc kleine zaal van Het Con certgebouw een chapclle ardente worden ingerichl, waar belangstellenden een laat ste groet aan het zoo droevig omgeko men effltpaar kunnen brengen. Eenige vrienden zullen het woord voeren. Van Tjakko Kuiper wordt pog gemeld dat hij Zaterdagmiddag met een paar ken nissen biljartte in een artiestencafé te 's-Gravenhage, op toen een yan hen tien gulden ter leen vroeg. „Om naar Am sterdam te gaan", zei hij cr bij De ken nissen rieden het hem af„ maar hij zette door Toen het spel uit was, ging Tjakko Kuiper heen. „G«?ef me ©en hand, het is de laatste keer dat jullie me zien'", zei hij nog. In de drukte van het café"ging de beteekenis van zijn woorden verloren. De kennissen geloofden het niet en schonken er geen aandacht aan Maar toen zij 's avonds van het gebeurde hoor den, herinnerden zij zich zijn woorden. ONDERWIJS. Te Erlangen promoveerde tot Doc tor in de wijsbegeerte de heer G. J. Dek ker, secretaris van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, op een proefschrift, getiteld: „Schelling# letzte Wandlung". De promotie geschied de „summa cum laude". RECHTZAKEN. De Krijgsraad te 's Herlo^nbosck heeft H. ft uit Gieten wegens principi eel© d:enstweigering veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met ontslag uit den dienst. Voor de reclilbank te Alkmaar heeft zich te verantwoorden gë!ha4 M. P. N., jaar, verdacht van poging lot moord, doodslag of zware mishandeling van haai' man, te Hot Veld (gem. Oude Nie- dorp) in den nachlt van 23 qp 31 Seph tember. Zij zou hem mfet een mes heb>- ben gestoken. Verdachte ontkende Eiscli wegens poging lol moord 8 jaar gevangenisstraf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1