Ho. 283 Dinsdag 29 November 1229 170' jaargang MIDDELBURG COURANT. 9$ dit nummer behoort een Bijvoegsel BINNENLAND. BEWIJZEN VAN RIJVAARDIGHEID. Op de vragen van den heer Braai, iid van de Tweede Kamer, betreffende de benoeming en de rijvaardigheid van de adviseurs voor de (afgifte van rijvaardigheidsbewijzen, bedoeld bij de MoLor- en Rij wiel wet, en betref fende de hun toekomende geldelijke vergoeding, heeft de Minister van "Wa terstaat geantwoord Het is den ondergeteekende niet be kend en na informatie is hem ook niet gebleken, dat zien onder de adviseurs van het centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen personen zouden bevinden, die zelf nooit met een auto hebben gereden. Ter kennis van den ondergeteekende is één geval gekomen van een adviseur, die een overtreding van voorschriften van de Motor- en Rijwielwet heeft be gaan. Dat geval is nog in onderzoek. Als adviseurs zijn door de tol de gifte van rijvaardigheidsbewijzen gemach tigde vereenigingen aangesteld personeai, van wie zij op goede gronden konden aannemen, dat dezen door eigen ervaring met-het besturen van motorrijtuigen ver trouwd zijn. Een onderzoek naar hun rijvaardigheid in dien zin, dat het afleg gen van een rijproex zou worden ver langd, is niet ingesteld, reeds daarom niet, omdat dan weder afzonderlijk des kundigen zouden moeten zijn aangewe zen voor het afnemen van die proef. De geldelijke tegiemoetkoming die het genoemde bureau aan de adviseurs toe kent, bedraagt thans f2.— per advies. De bovenbedoelde vereeruigiingpn "heb ben destijds niet een openbare oproe ping van sollicitanten naar den post van adviseur HET AODDE KRUIS EN' DE R. fCATIL In ©en onderhoud van het Hand. met mr. G. v. Slooten Az., secrf-gem van het Roode Kruis, zei deze dat er bij den bis schop van Roermond, die het bekende schrijven aan de katholieken onder zijn geestelijke leiding liet uilgaan, een mis verstand moet bestaan. „Voor zijn vermaning aan zijn geloofs" genooten beroept de bisschop zich enkel en alleen op het feit, dat wij ons in vre destijd ook met ziekenverpleging willen bezighouden, op welk gebied <^e katholie ken dan, wijl ^ij hun geloofsgenooten gaaraa onder eigen, ook geestelijke, ver zorging nemen, niet met ons zouden kun nen samenwerken. Deze opvatting moet ik uxt den aard der zaak geheel eerbiedi gen, maar ik kan toch niet als juist er kennen, dat wij ons met ziekenverpleging in hel algemeen zouden bezig houden. De zaak is deze, dat het IC. B. van 1925 ons niet dlleen een oorlogstaal oplegt, doch eveneens een Vredestaak, waarvan het doel is, ons op onze ooriogstaak vóór te bereiden. Zoo bepaalt art. 8 hat wij, ter voorbereiding van onze oorflogstaajk in tijd van vrede steeds beschikbaar moe ten houden 7500 bedden, zoomede de tioodige artsen, hoofdverpleegsters en verpleegsters. Voorts 2000 helpsters en 2400 leden van transporïcolonnes. Tof on^e voorbeieidingsaajc behoort óók) hetgeen mei zooveel woorden is vastgelegd „liet bevorderen van de op leiding van verpleegsters en helpsters en de vorming van Iransportcolonnes". ,,U voelt dus wel, dat wij, om ap.il deze verplichtingen, onze officieele, nationale organisatie bij IC. B. opgelegd, te kun nen voldoen, eenige eigen ziekenhuizén moeten onderhouden. Daarin leiden wij ons Roode Kruis-personeel op, dat j.n tijd van qorlog als kern moet dienen Van dé veel grootero organisatie welke onze ooriogstaak zal moeten uitvoeren. Inmódklels meldt het Liiub. Dgfald, dat in de lo Maastricht gehouden vergadering van hel distriet Limburg van het Roode Kruis, m. a. st. besloten is zich geheel 'te richten naar de bezwaren van den bis-1 schop van Roermond. Uit Stad ar» Provincie. Dit Middelburg. De minister van financiën maakt bekend, dal ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen bij den inspec teur der directe belastingen, ebz. Ie M i d d e I b u r g, f 50 wegens gewetens- geld. -- De op 28 Nov. ai hier gehouden winter collecte ten behoeve van de dia conie der Ned. Herv. Gem. heeft opge bracht de som van f 1900.37. Uit Zuid-Beveland. - De heer J. J. Ochtman, die le G o je s op 82-jarigen leeftijd is overleden, is een bekende en invloedrijke figuur ge weest in de liberale kringen van Goes in de vorige eeuw. Hij was van 1878 tol 1904 raadslid en 15 jaar (nl. van '79 tot '94) wethouder. Bovendien nam hij ook in andere opzichten ijverig deel aan het openbare leven. Zoo heeft hij hard medegewerkt aan de oprichting en 3<^ instandhouding van de Ambachtsschool, waarvan hij secretaris en later voorzitter is geweest. Jaren lang was hij voorzitter der liberale kiesvereenlging. Builen Goes heeft hij zijn invloed o. a. doen gevoelen als lid van het Bestuur der Visscherijen op de Zeeuw- sche Stroomen, en als oommissaris der St.Mij. „Zeeland". Uit Schouwen en Dulveland. De motorboot van den veer dienst te Herkingen is Zaterdag te Brui- n i s s e tijdens den dikken mist op den dam van de Spuikom geloopen. Zij' is door de motormosselvaartuigen Bru. 8. Bru. 51 en Bru. 31 vlotgesleept. De vrachtboot der R. T. M. „Schou- wen-Duiveland" is op de Krammerplaat omhoog gevaren en eerst Zondagmiddag dopr het s.s. „Minister C. Lely" vlotge sleept. U i t Z e u w i c fa-V laanderen OD In de jongste raadsvergadering v. d. gemeenteraad van Westdorpe werd een bericht van de K. N. A, C. en de N. M. C., dat zij drie honderd gulden hebben betaald in de kosten van het afbreken en opruimen van een tweetal woningen in een gevaarlijke bocht in de gemeente, voor kennisgeving aangeno men. Bij de begrootingsdebatten spreekt wethouder Kalle er zijn voldoening over uit, dat sedert de jongste verkiezingen alle standen flink in den raad zijn ver tegenwoordigd. Zonder opmerkingen werd vastgesteld de begrooting voor het Burgerlijk Arm bestuur 1928 met een bedrag van f 1788, Betreffende de begrooting van het ge meentelijk electriciteitsbedrijf vraagt de heer De Jonghe inlichtingen over het resultaat van de zomertariefregeling en bespreekt de wenschelijkheid van het centraal inkoopen van materialen. Hier over zal de voorzitter de volgende ver gadering inlichten. De begrooting wordt vastgesteld op een bedrag van f 10.888 gewonen dienst en f500 voor kapitaal- dienst. Aan de orde kwam daarna de gemeen- tebegrooting. De heer De Jonghe vindt den post van f 2000 voor werkverschaf fing veel te laag en zou dezen willen zien gebracht op f 3000. De heer Daelman vestigt er de aandacht op, dat er veel Belgen te werk worden gesteld, doch meent, dat dit zijn oorzaak vindt in het feit, dat de Hoilandsche werklui in de suikerfabrieken thans werk vinden, De heer Kalle bestrijdt den heer Daelman, als zou dit de eenige reden zijn, waarom Belgen worden tewerk gesteld. Volgens spreker zien velen de uitzonderingen daargelaten in het te werk stellen van Belgische arbeiders een middel om de belasting te ontduiken. Door Belgen in het werk te nemen, kan men de be drijfskosten hoog opvoeren, zonder dat een ambtenaar der belasting of wie ook, eenige controle in België kan gaan uit oefenen, of de loonen zijn uitbetaald. De voorzitter zegt nogmaals te zullen trachten, de 'werkgevers te bewegen, gemeentenaren in het werk te nemen. Tot den heer De Jonghe zegt de voor zitter, dat wanneer mocht blijken, dat f 2000 voor werkverschaffing niet vol doende is, B. en W. met een voorstel ter tafel zullen komen. De begrooting wordt vastgesteld met een totaal van f38.960.61. Omtrent het laten schoonmaken van de losplaatsen in de gemeente door wer- keloozen, zegt de voorzitter zijn mede werking toe. Ook zal worden getracht meerdere deelname te verkrijgen in den cursus in de Fransche taal en den ver volgcursus. Na de rondvraag sloot de voorzitter de openbare zitting, waarna men over ging in gesloten bijeenkomst ter behan deling van den brief van Ged, Staten in zake bouw ambtswoning van den burge meester. VREEMDELINGENVERKEER EN DE OLYMPISCHE SPELEN. Herhaaldelijk is in de laatste dagen, ook weder in den raad der gemeente Middelburg, de waag gesteld',, of Vreem delingenverkeer wat doet, oiiil ter gele genheid van de Olympiad)© iu 1928 be zoekers naar deze streken le lokken. De vraag is het eerst opgeworpen in de vereeniging .Handelsbelang le Middel burg Haar bestuur stelde zich in verbin ding met dat van de vereeniging lot be vordering van liet vreemdelingenver keer le Middelburg; dit laatste riep dc zuslervcreenigingen te VILssingen eu te Goes op. Dc besprekingen gaven aanleiding lot het besluit om eene flinke actie te voe ren tot bereiking van het voorgestelde doel. De vereenigingen te Middelburg, wier leden liet meeste belang hebben bij vrccmdelingenbezoek, stelden flinke geldelijke bijdragen beschikbaar; teVIis- siugen verwacht men geld le verkrijgen (Uit voorstellingen door verschillende ver eenigingen. In afwerking van verdere reclame is reeds dadelijk gereedgemaakt e©n keu rig bewerkte folder, waarin beknopt de merkwaardigheden van Zuid-Beveland, Schouwen en Walcheren worden opge somd en waarin, aankondiging wordt ge daan van een driedaagscben toer, een deel van de genoemde eilanden en een uitstapje naar Brugge omvattende Van dezen folder zijn exemplaren uit gereikt aan de vertegenwoordigers van talrijke reisbureaux uit ons land en uilt den vreemde, die Woensdag 23 November j I. in verband mjel de Olympische spe len te 'sGravenhag© vergaderen met ver tegenwoordigers van spoorwegen cn van de Alg. Vereen, voor Vreemdelingen ver keer en anderen. De eersfé stappen zijn dus gedaan. Er zal nu verder contact worden zocht met andere vereenigingen in de aangewezen deelen van onze Provincie. Aan de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Zeeuwsche eilanden is een subsidie gevraagd. Op deze wijze hoopt men door alge- meene medewerking te komen tot een reclame, welke niet alleen voor 1928 doeltreffend zal kunnen zijn, maar ook, en niet het minst, ruimere bekendheid zal geven aan onze streek en dus in de toekomst goede vruchten zal afwerpen. PROV. STATEN VAN ZEELAND. Hedenmorgen werd do winterzitting der Stalen van dit gewest geopend door den Commissaris der Koningin Jhr. Mr J- W). Quarles van üfford. Afwezig de heeren v. AVaesberghe en Fruijtier- Ingekemmen stuk ke u, Ingekomen is o.a,. een K. B. tot goed keuring der Prov. begrooting 1928. Ingekomen zyn nog: een nader schrijven van de N V, stoom tram „Walcheren" om do subsidie n,iet mit t© stellen tot de zomerzitting; een schrijven van den raad der ge meente Middelburg over de subsidie van bet handelsonderwijs, een adres van ambtenaren Ier Prov. Griffie over bet voorstel tot vaststelling van een reglement betreffende de rechts toestand van de Prov. ambtenaren. Mededeelingn Ged. St. De mededeeling betreffende de samen stelling der afdeelings- en algemeen© ver slagen, wordt voorgesteld aan te nemen voor kennisgeving. De heer Adriaans© stelt voor deze zaak naar de afdeelingen te ver zenden. Z. h. sl. goedgekeurd. De mededeelingen betreffende het on derhoud van monumentale gebouwen, voor wier herstel subsidie uit tie open bare kassen is verleend, wordt z. h. st. voor kennisgeving aangenomen,. Die betreffende den uitslag van het rechtsgeding inzake de aanvaring lus- schen den hoogaars van J. F. de Pauw te Breskens en hef s,s^ „Zeeland"', werd voor kennisgeving aangenomen, nadat de heer de P a u w er op heeft gewezen dat men in den vervolge voorzichtig moet zijn. Die betreffende den stand der werk zaamheden der P Z. E. M. werd gezon den naar de afdeelingen Fen mededeeling van Ged. Stalen in zake de verordening van hulplioon we gens door het s.s. „Noord Beveland" ver leende hulp aan het klipperschip „Water geus" wordt voor kennisgeving aangeno men. Eervol ontslag H J. G. Hartman. Aan dc orde is de toekenning van eer vol ontslag aan den heer II J, G. Hart man als Griffier der Stalen, en de aanbie ding van de gemelde voordracht tot benoeming van diens opvolger. Dit wordt aan de orde gesteld op 20 Dec. direct na de pauze. De heer Brandsma zegt «lat cr ten vorige jare een; eigenaardige toe stand is ingetreden Toen er sollicitanten waren opgeroepen, heeft de heer Hart man op verzoek van Ged Staten besloten te blijven Spr. waardeert dozen zeer, doch verleden jaar is tegen die sollicitan ten iets geschied, wat niet heelemaalj juist is. Spr. vraagt of loon op voldoende wijze aan de sollicitanten bekend is ge maakt, dat hun niot benoemen staat bui- ton hun bekwaamheid. Zoo dat niet is ge schied is er dan nu de sollicitanten er op gewezen, dal ze gerust kunnen solljci- teeren? Spr heeft nl bij de sollicitanten (Imgez. Mei.). thans er een van verleden jaar gemist, nadeel te zijn voor die andere sche- die hij er graag op had willen hebben pen door onrustiger ligplaats, vooral De voorz. zal de vraag aan Ged,. bij storm9 Staten overbrengen. (Op de inleiding kómen wij morgen Aanhouding voorspel- nader terug) jen De voorzitter deelde mede, dat Aangaande de aanvraaom subsidie Ge<1 Stalen deze *"8» schriftelijk of 5 nt -e ei t w t anders mondeling op 20 December zullen voor de N.V Stoomtram Walcheren taMtwoorden. zullen Ged. Staten de volgende verp-utaverman vroeg niet dermg met een voorstel komen, dat dan tcn f doch ,a„ op 21 Dec. in de afdeelingen kan behan- dcld worden, en op 17 Januari openbaar, ,Iicrna wer(1 de vwgadering gesloten Aangehouden wordt 'en de volgende openbare bepaald op Het verzoek om vrijverklaring van den Dinsdag 20 December, te 10 uur calamileuzen polder Borsselen wordt aan- j gehouden, evenzo© de mededeeling vanWij ontvingen nog een voorstel van Ged. Staten inzake hot'plegen van óver-' Ged. Staten, aan de P. Z. E. M. ten be leg tusschen 't „Het Groene Kruis" en het hoeve van de electrificalie van een deel „Wil Gele Kruis", naar aanleiding van de der Noordgroep een crediet te verlee- aanvraag der diocesane Federatie „Het oen van f485000.— Wij komen hierop Wit Gele Kruis" ia het Bisdom Breda, om nader terug subsidie voor wijkverpleging. Aangaande een dergelijk voorstel betreffende het 1 1 adres van die Commissie voor de hygiëne lfkkmi-IHvs van 't kind in Zeeland om een jaarlij ksche subsidie, zegt de heer 'Reiüug met leed- wezen dit foorstel te hebben vernamen. de te Zoutelande Wordt dit voorstel aangenomen, dan fho"^n herstemming voor een notabel wordt geen subsidie voor '1928 verkre.- dl!r Herv. Kerk, werden Ga stem- gen. Spr. stelt voor deze zaak uit te stel- »e" ™1?TCn waarva" 48 °P,den ten tot de afdeelingsvergadering .van 21 f' 16heer J. Me me r,AP pier, hoofd der school, en 1 van onwaar- vaulted S°aw£ 'oorstel P Q ,s De heer Wal lien ondersteunt dat. j Te Burgh zijn bij de Zondag j.l. Zijn Ged. Staten van goeden wil, dan kun- gehouden stemming voor twee notabe nen zij voor 21 Dcc. met een voorstel len der Ned Herv. Kerk als zoodanig komen. I herkozen de heeren A. Groen leer Sr De voorz.. is bereid de^e zaak bij en A. Overbeeke Az. Ged. Stalen te brengen. i De verzoeken om verbetering van den - Bij de stemming voor drie notabelen stoombootdjenst HansweertWalzoorden. der Ned Herv. Keirk te Axel werd ge- De heer We Ilem an doet over deze kozen de heer M W Koster (aftrj). zaak een dergelijk voorstel. j Herslemming moet plaats hebben tus- Ged. Staten zullen "zoo mogelijk voor schen de heeren A. van Oruijningeu 20 Dec. met een voorstel komen'. De adressen van den A. N. W toeristenbond voor Nederland, en de K. N. A. C. inzake verbetering van den steiger te Walzoorden, worden aangehou den. Overige voorstellen. De overige voorstellen worden alle*' gezonden naar de afdeelingen. Besloten wordt 'n gedeelte der agenda hedenmiddag in de afdeelingen te behan delen, de punten 17 t e. m. 22 in de sectie vergadering van (21 Dec Hieron- onder is de kwestie der verordening eener wegenbelastingwet, de adressan van Reuvers en Roosa, en het voorstel over de electrificalie van de Noord- groep. Hierna werd overgegaan tot het trek ken der afdeelingen. Na bet trekken der afdeelingen vroeg de heer W a 11 i e n het woord en stelde na een inleiding de volgende vragen 1. Zijn aan G. St. de berichten in verschil lende Zeeuwsche bladen over de moei lijke bestuurbaarheid van de motorfer- rybool, vooral bij eb, bij het binnenloo- pen der haven van Breskens bekend? Indien de boot inderdaad het on- (aftr.), O. Dijkwel, H Smies Oz (aftr.) en ,Toz. Smies. Te S c h o o n d ij k e zijn tot nota belen gekozen de heeren Iz. Provoost en M. J- Dhondl, laatstgenoemde bij loting met den heer Iz. Bruijnooge, die evenveel stemmen verwierf Gere f. Kerk. Beroepen te Middelburg, ds. W. H. den Houting te Huizum. "Beroepen te Poortvliet dv K de Vries te Oostzaan. Jubileum d s. Ch. le Cornu. Zondagavond heeft in dc Groote Waal- sche Kerk te Amsterdam de herdenking plaats gehad van het feit, dat 25 jaar geleden ds Charles le Cornu zijn intre de deed als predikant bij dc Wiaalsche kerk fin Nederland Na ongeveer vier jaar le Breda, zijn eerste standplaats in Neerland, de gemeenteleden te zijn voorgegaan, werd bij naar Middelburg beroepen cn na een verblijf van ongeveer 16 jaar aldaar, in 1922 te Amsterdam bevestigd. De herdenkingsdienst, die opgeluisterd dit gebrek te on der 1 genoemde euvel bezit, hebben i werd door vioolspel en solozang, was G. St. dan reeds afdoende maatregelen zeer druk bezocht en werd bijgewoond door vele vertegenwoordigers van Waal- sche gemeenten, o. a. door ds. R. Blom- maert, afgevaardigde van afiddeJburg. De jubilaris, die door deze afgevaar digden werd toegesproken en geluk ge- wensclit, dankte, zeer onder den indruk, allen die zich hadden beijverd om dezen dag voor hem onvergetelijk le maken. in voorbereiding dervangen 3. Is bij de onder 2 bedoelde maat regelen ook begrepen een poging de ha venmond van Breskens verbreed te krij gen? Achten G. St., afgezien van de be zwaren. die de andere scheepvaart op die haven van de motorferryboot reeds ondervindt, deze. verbreeding niet een Tot tekst van zijn preek had bij

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1