f ÜJktMI (Stóö4 Mo. 279 Zaterdag 26 November 1929 170* Jaargang MIDDELBURG COURANT. DK nummer bestaat uit DRIE bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag Onze verhouding tot België is gister bij de behandeling van de hegrooting van buitenlandsche zaken ook bekeken. De heer Vliegen die nog altijd de verwerping' van het verdrag betrcuirjt, vond den toestand er niet op verbeterd, nu in België ais minister van buitenland sche zaken, inplaats van een anti-mili- tairïst die ons welgezind is (v. d. Velde) is opgetreden de auteur van de beruglMe Limburgsche circulaire van 1919. Een tac tiek van afwachten vond spr. echter ge vaarlijk. Een ander geluid liet de heer Knot tenbelt hooren. Deze verheelde niet de ongerustheid van sommigen hier te lande omdat de Minister niet is i^maftid die overtuigd was van de tegen het ver drag aangevoerde nadeelen. Maar hij ver trouwde dat de Minister rekening zal houden met de hier geopperde bezwa ren, en hij staat daarbij sterk, omdat ons land geen Wijziging van het verdrag uoodig heeft. Al het noodige kan geregeld worden in afzonderlijke opzegbare ver dragen. Al wat mogelijk is moet aan onze Zuiderburen worden toegestaan. Maar bij de onderhandeling wordt van den mi nister verwacht, welwillendheid, doch, te vens fierheid en moed en geen „huive ring" Wat gister tegen de garanlieverdragfen werd gezegd, die ons in militair en eco nomisch opzicht kunnen binden, was in zoover academisch, dat er voorloojpig geen uitzicht bestaat dat ons land zich daartoe zal binden. Bijna door alle sprekers werd onbe perkt lof gegeven aan den Minister voor zijn optreden in den Volkenbond. Alleen de heer Heemskerk drong aan op jgroote voorzichtigheid. Hij vond het uiterst gevaarlijk een oorlog te willen berechten als internationaal misdrijf. Wie moet dat berechten? Beperking der be wapening is alleen mogelijk al's zij ge- Lyken tred houdt met arbitrage en voor- zórg. Maar toch liet ook deze spreker gaarne het streven naar den vrede aan het beleid van den minister over. Dinsdag voortzetting. PASTOOR HEUMANN'S Geneesmiddelen steeds ook voorradig in het Alleen-depot: NV. Apotheek „Coronae" Bergen o. Zoom, Zulvelstr. 35, Tel. 52, Postgiro 3269, Het groole Pastoor Htu- mann-Boek 352 bh. 150, afbeeldingen ontvangt gratis enJranco ieder lezer, die zijn adres in zendt aan Henmann en CoAmsterdam C 87, Staalkade 4, Briefkaart voldoende. (Ingez. Med.) BINNENLAND. OPLEIDING VAN WIJKVERPLEEG STERS IN KINDERBESCHERMING Onder voorzitterschap van Dr. R. N. M. Eiijkel heeft eenc vergadering plaats gehad van de Inspectie voor de hygiëne van het kind, de tuberculosebestrijding en de bestrijding van geslachtsziekten; met eene daartoe benoemde commissie, in welke vergadering besproken is hoe de opleiding moet zijn van wijkverpleegsters, welke bij den zuigelingcnbeschermings- dienst zullen worden betrokken. Gestreefd 'zal worden naar combinatie van de cursussen voor lubcrculoschuis- bezoekster en voor kinderbescherming. De cursussen zullen in het algemeen niet meer dan 15 leerlingen omvallen. Het aantal lesuren wordt 3G a 40 De verpleegsters zullen een „stage" moeten doormaken op een consultatie bureau voor zuigelingen Deze stage zal voorloopig een maand moeten duren. Verder zal de verpleegster plaatse],ijk worden opgeleid door de dislrjctshuiisbe- eoekster. Er zal een diploma worden uitgereikt vanwege de Commissie, nadat een examen is afgelegd .1 UIT OOST-INDIE. De cholera. Batavia, 26 Nov. (V.D. Anela). ■Tandjong Priok is met cholera besmet verklaard. OTTVMI MUtf asaaM&ji 'V =D0ET VERMOEIENIS VEROWUNEN? (Ingez. Med. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Alhier is op 78 jarigen Leeftijd overleden de heer G. J. Nijland, oud- secretaris van de gemeente St. Laurens. De heer Nijland, die verder bij de brand weer alhier van onderbrandmeester af alle rangen doorliep en dezen dienst al£ opperbrandmeester verliet, was tot zijn dood toe eere-lid van het college van brandmeesters. Ook door zijn nict-ambte- lijken werkkring was de overledene bij velen bekend en geacht. Het bestuur van de Groep Mid- delburg Vlissingen van het Comité der Jongeren-Vredes-Actie ver spreidt een circulaire van het Centraal Comité, waarin ten behoeve van het in 1928 in Nederland te houden eerste We reld-congres der Jongeren voor den Vrede, giften worden gevraagd voor de onkosten der voorbereiding van het con gres. Het bestuur der groep Middelburg- Vlissingen zal gaarne bijdragen, hoe klein ook of hoe groot ook, in ontvangst ne men. Het bestaat uit: L. K. van Zalt- bommel, Veersche Singel S 127, Voor zitter, J. Lorier, Beenhouwerssingel K 70, Secretaris, Mej. T. Koppejan, Wa- genaarstraat E 115, Penningmeesteresse, (allen te Middelburg), en Mej. S. M. Smit, Aagje Dekenstraat 127, Vlissingen. Uit Vlissingen, Volgens een bericht in „De Me taalbewerker" heeft de dineclie der „Schelde" te Vlissingen in een con ferentie met de vakbonden m(edegje- deeld, dat aan de loonverzoekon nipt kon worden voldaan. Hel bedrijf kan het niet dragen. De vakbonden besloten te wachten tot de in Januari te verschijnen nieuwe landelijke loonregeling. Uit Zuid-Bereland. B. en W. van Goes stellen naar aanleiding van hel verzoek van. den Ned. Fed. Bond van P. in O. D. een commissie van onderzoek naar e. v. corruptie bij het gasbedrijf in het leven te roepen voor, dit niet te doen daar een dergelijk onder zoek in Goes gerust achterwege kan wor den gelaten en voor de personen in kwestie noodeloos kwetsend zou zijn. Ook voor intrekking der subsidie aan den Bond van Gasfabrikanten "bestaan h.i. althans voorloopig gieen termen. Al leen stellen B. en W. voor, om vooral,, het in dienst der gemeente staande perso-^ neel een verbod van het in functie aan nemen of vorderen van geschenken vast te stellen, voor zoover hel nog niet bestaat. I - f I Voorts stellen B. en \V. voor: niet in te gaan op het verzoek tot uitvaardiging van een vloek verbod; af te wijzen liet verzoek van A B. van Poliliepers. om een vacantia--toet- slag; de s traatverllchling uil te breiden met zes lantarens; dein kostprijs van bijlevering van ma terialen bij werkzaamheden in 't gas bedrijf met 10 pet. te verhoogen; vast te stellen een plan voor straatver betering tol een kosten van f28 000; vast te stellen een plan voor werkver schaffing tot een bedrag van "f6210 (o.a. verbreeding Oostsingel, verbetering ha venterrein, dam in de vest bij het Rave lijn, terreinsverbetering Zaagmolenstraat., betonplaten voor de liavenboorden verhooging van de opcenten op ide Pers. Belasting van 50 op 65, in verband met de verlaging dier belasting; verplichting voor gpmecnlepersoneel om in de gemeente te wonen, en van opneming van ambtenaren in een van gemeentewege aangewezen ziekéiivórplé- ging; i f' 1 stemming over de molie-Crucq tot her ziening der loonen van gemeente-werk lieden Uit Noord-Beveland. - Te Wissekerke werd Vrijdag j.l. Ier aarde besteld hel stoffelijk over schot van den heer A. Lootens, bode dezer gemeente cn van verschillende pol ders. De raadskoets werd o.a gevolgd door B, cn W), ,een 5-tal raadsleden en een oude gemeente-ambtenaar. Aan het' graf werd het woord gevoerd door dten heer M. J. Verhorst, burgemeester, die namens liet gemeentebestuur liooge waar deering uitsprak voor de stiptheid en trouwe plichtsbetrachting, waarmee de overledene gedurende 21 jaren de ge meente had gediend en als hel ware in 't harnas is gestorven. Ds. v. d. Linde herinnerend aan de geslotenheid van den ontslapene omtrent zijn innerlijk be staan, verheugde er zich in, dat alles wat we wél van hem wisten, getuigenis gaf van deugd en rechtschapenheid^ waarom wij getroost hel oordeel kon den laten aan Hem), d e alles weet. De lieer Nt D. v. d. Heijde, ontvanger-gril-, fier sprak namens de polderbesturen woorden van dank voor de -nauwgezet heid, waarmee de overledene die col leges ruim 20 jaar ten dienste stond. UitZewuwsc h-V laan'! eren OD Op de lijst van aanbeveling voor gem.-opzich'ter te Axel komen voor de heeren D. van den Berg, Den Haag, A, C. Izebout, Middelburg en I. B. van Verre, Goes. Bij Kon. besluit is toegekend de zilveren eere-medaille der Oranje Nas- sau-orde aan mej. P. R. van Dorsselaer, huishoudster bij de familie v. Waes- berghe—Janssens te Hulst. tegen Verstopping! (Ing. Med.) DiE BIOSCOPEN. E Lec t ro. Ben Ilur is inderdaad geweldig! Te recht beroemd geworden op zijn tounnée door de heele wereld. Geweldig in mas saalheid vooral. Wat dat aangaat schijnt 't telkens bij iedere groote film nog over weldigender te kunnen. We denken dan aan de Romeinsche wagenrennen, die een geheele acte duurt, en die wij a.h.w. mee-rennea. Door telkens kleine flitsen: soms alleen vier koppen van dravende paarden, soms twee wagens naast elkaar, werd 't geheet de suggestie vau „rennen" en een beklemmende spanning bij het pu bliek. Hetzelfde dient gezegd bij den zee slag, tusschen de Romeinen en zeeroovers Ook weer telkens heel korte momentop namen van dezen grooten strijd van man tegen man. Dit wat de massa-regie betreft. Trouwens de massa-actie slaat niet, zoo als soms, los van hel geheel, maar gaal er volkomen mee mede. Hoe sober en teer is daarnaast "het bijbelsche verhaal. Hoe buitengewoon mooi van vondst, hoe indrukwekkead- eerbiedig het simpele arm- en lianRgja- baar, wanneer Christus spreekt. Ben Hur wordt door Ramon Novarro uitstekend1 ^gespeeld, volkomen, de jonge helden figuur van het Oosten Mary Mac. Avoy is evenzoo goed als Esther. En wait een prachtlype Bad de Metro-GoWwyn voor den Romeinschen veldheer gevonden Door een, door vele gewensche, wijzi ging was de projectie aanmerkelijk hel derder en scherper. Een goede verbe tering. Het strijkje komt een woord van lof toe voor de zeer welgekozen muziek. F1 ora. Een vroolijke geschiedenis die „Ko ningin van den Moulin Rouge"! En dan, met iemand als Mary Christians in tie/ hoofdrol, natuurlijk levens de/s titelrol Zij heeft voor vele exemplaren generis masculini aantrekkingskracht, in het bjj- zonder voor drie jongelui kostschool- kornuiten, van wie één prins van de bloede, en wel zoo, dat zij besluiten het ponsionnaat te ontvluchten. Juist ech ter wordt de prins opgeroepen 0111 den regeerenden vorst van Aanland op te volgen, en er zou van de heele esca pade niets zijn gekomen^ mhiar de prins voelt er nu eenmaal meer voor de roep stem van zijn jeugd te volgen in pllmts van die van zijn plicht, tón gaat dus op stap. Wat er dan allemaal volgt, is amusant genoeg om er een avond aan te spendee-i ren. De eene verwikkeling volgt op de andere. Een reeks komische situaties, als blijkt dat de koningin van dén Mou lin Rouge eigenlijk een dame is milt de Aarlandsche hofkringen, emz. enz Eddie Polo geeft weer cenige krasse staaltjes van zijn overbluffende lichaams krachten .waar wij de vorige week al op hebben gewezen. fefyt tigen. neutverktudAeid BUITENLAND* '-iya;nesn Overzicht. Na Rralianu's everr lijden. Het Roemecnsch kabinet heeft gister onder voorzitterschap van VinUla Bra- tianoe vergaderd, waarbij het program voor de bijzetting van Ionel Braüanoe werd vastgesteld. De minister-president bracht vervol" gens verslag uit over de onderhandelin gen met de leiders van de oppositie over de samenstelling van een kabinet van na tionale eenheid. Na de zitting verklaarde de minister aan de vertegenwoordigers van de pers, dat de onderhandelingen 'over een coal'i" tiekabinet zich gunstig ontwikkelden Het is geen gemakkelijke taak voor Vinlila Bralianoe! Alleen Avarescu heeft van de oppositieleiders groole populairi- teit in het geheele land, en bij het leger. Hij is dus ook eigenlijk de eenjige, dfLa een waarborg geven kan voor het handhaven der orde. Daarbij komt nog dat de ge zondheidstoestand van TiLulescoe zeer achteruitgaande is. Door de Roemeen- sche regecring is nog een manifest "uitge geven. waarin op wordt gewezen, dat Bratianu's werk voor altijd verbonden zal blijven aan de voornaamste feiten in de geschiedenis des lands Door de wijs heid en de vaderlandsliefde van Bratia- noe werden de lotgevallen van 't Roc- meensche volk naar de verwezenlijking geleid van de nationale eenheid en de rol van Bralianoe daarin blijft de roemrijkste bladzijde uit ziju levensboek. Het Roemeensche volk is aan 'Brali anoe verschuldigd het algemeen kies recht» hervorming van Gen landbouw, evenals het geheele werk van de staats organisatie. De arbeid van Bralianoe. waarvan de geschiedenis met piëteit en dankbaarheid zal gewagen, heeft de bc- teekenis van een voortdurend werken, met wijsheid, vaderlandsliefde en kracht ten dienste van staat en volk. Wat zal Prins Karei doen9 Hij is na tuurlijk direct geïnterviewd over zijn plannen; en heeft verklaard volstrekt geen haast te hebben naar Roemenië te rug te keeren, doch mogelijk dit in de naaste toekomst te zullen doen Wat hij daaronder verstaat9 't Is een uitgebreid begrip! Polen, Lilhauen, en Rusland. Zooals wij gister onder laatste berich ten al hebben gezien is Rusland zich gaan mengen in het Poolsch-Lithausche con flict De sovjetgezant te Warschau heeft nl de Poolsche regeering een nota doen toekomen over het Poolsch-Lithausche conflictIn de nota wijst de Sowjetre- geering op de verplichtingen, voortsprui tende uil het Russisch-Poolsch verdrag en op het gevaar voor den vrede, wan neer Lithauen zijn zelfstandigheid ver liest. Fen dergelijke nota zou te Kowno overhandigd zijn De Iszwestia weet daar nog meer van te vertellen Het blad slelj zelfs al in een hoofdartikel vast, dat de Poolsche voorbereidingen voor een inval in Li thauen reeds een zeer concreet georga niseerd karakter aangenomen hebben. Het verzamelen van Poolsche samen zweerders in de Poolsch-Lithausche grensstreek wordt door het Poolscli tele- graafagentschap zelf medegedeeld liet blad schrijft verder, dat in de streek Koningsbergen- Riga- Wilna minder waardige elementen worden aangeworven voor een gewapende» inval in Lilhauen De Sowjet-unie kan niet onverschillig blijven voor dezen onrustbarenden aan val op hel zelfbeschikkingsrecht van kleine staten Anderzijds heeft de Poolsche gezant te Moskou verklaard, dat Polen niet aan agressieve 'bedoelingen tegenover Li lhauen denkt, en evenmin territoriale veroveringen beoogt Polen wil alleen, hinderpalen verwijderen 't Komt er nu maar op aan, wat daaronder verstaan wordt, of liever hoe men dat verwij deren opvat In ieder geval schijnt de kwestie ook te Genève te worden besproken BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit de Ver. Staten. Omtrent het oproer in de staatsge vangenis te Folson wordt nog gemeld, dat de commandant der troepen dreigde de gevangenis te doen overstroomen. De ge vangenen hebben toen de witte vlag ge- heschen De leiders zullen worden ge straft. Uit Japan Dc Japansche radiodienst meldt, dat Tsjang Kai sjelc vermoord is Te Peking is echter hiervan geen bevestiging ont vangen Ijzerhandel, Middelburg Goed era Goedkoop Hei adres voor practische Gadeaux Notenkrakers Roestvrije Messen Nieuw model Busopeners Geldkistjes (Ingez. Med.). KERKNIEUWS. Bij de Vrijdag gehouden verkiezing voor 2 notabelen in de Herv. Kerk te Aagtekerke, werden herkogen de af tredende heeren P die Visser Sz. en A. Maljers Benoemd tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te A arden bur g de heeren K. Lr Reepmaker en J. M. Rossel. Geref. Kerk. Tweetal te Middelburg- ds. B. van Halsema te Ermelo en ds. W. H. den Houting Jr., te Huizum. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Nieuw- dorp, door ds. L W. van Tol te Scharea- dijke KUNST EN WETENSCHAPPEN. Concert Vereen, v» Instr. Muziek. Hobo-blazen is moeilijk en vermoeiend. Móói hobo-blazen is een kunst. Wat we gisteravond van Jaap Stotijn, den solo-hoboïst van het Residentie-or'- kest hebben gehoord, was inderdaad mooi' Er zijn er onder de conoert-i bezoekers, die zich eerst moeten heen- zetten over het nasale geluid van een. hobo Dat went echter spoedig, vooral wanneer het geluid zoo smetteloos uit het instrument komt als bij dezen bla zer. Maar wat in ieder geval door ieder een bewonderd en genoten kon worden» was zijn prachtige voordracht, zijn fijn- genuanceerde fraseering. Zeer sterk heeft hij dan ook onze aandacht geboeid, eerst in do beide obligaat-partijen, ter bege leiding van sopraan-solo's uit twee can taten van Bacli; toen in een door Handel speciaal voor hobo geschreven concert; en eindelijk nog in „drie landelijke mi niaturen" voor hobo van v. d. Siglenhorst Meyer. We hebben hem het meest ge waardeerd in Bach en in Handel, die in voornamen stijl werden voorgedragen Bij de „landelijke miniaturen'' wekte hét eerste de gedachte bij ons op, hoe mooi dat zou klinken wanneer men het wer kelijk eens op een stillen avond buiten over hel veld kon hooren. Daar voel den we natuur-suggestie in Bij het twee de en derde liet ons dat los. Ze klonkjeu er ons te gekunsteld voor. Zeer warm heeft hel (tamelijk talrijke) publiek den heer Stotijn toegejuicht. Het was wèl-verdiend. Als tweede solist werkte lot dit con cert mee mevrouw G. Stotijn—Molenaar, die de beide bovenbedoelde sopraan solo's van Bach zong. Naast zoo'n prachtige voordracht van de hobo-partij wordt er aan de zange res een hóóge eisch gesteld, wil ze even zuiver in stijl blijven E11 dat werd voor deze zangeres des te mo'eilijker, omdat in de midden- en lage lonen liaar stem 3e doordringingskracht ver liest die zc in de hooge tonen wel heeft. We hebben haar dan ook meer ge waardeerd in de liederen na de pauze, en dan in hel bijzonder in het warm voorgedragen „Lied" van Zwecrs. Er zij hier nog bij vermeld, dat de heer Stotijn deze liederen begeleidde, op de piano, en daarbij trof door zijn weeken aanslag cn levendig spel. Het slotnummer van het concert „Het lied der wijsheid", van Siglenhorst Meyer, voor sopraan cn strijkorkest, lijdt onder het onvermijdelijke bezwaar, dat „beschouwingen" in zang zoo spoedig vermoeien Vooral als ze zoo lang zijn als hier. De componist is wel door veel afwisseling aan dat bezwaar tegemoet gekomen; en voorts heeft hij, vooral in het slot. een weldadige warmte in den zang en in de orkestbegeleiding ge bracht. Maar het bezwaar bleven we voe len. Het orkest "heeft de begeleidiugstaak in vier solo-nummers lofwaardig vervuld onder leiding van haar directeur, den heer Jon. H. Caro. Zelfstandig liet het zich hooren in een zeer mooi „concerto Grosso" van Co- relli. waarvan vooral de Sarabauda en de Giga bijzonder voldeden; en voorts

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1