No. 278 Vrijdag 25 November 1929 MIDDELBUR 170* Jaargang Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen- EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Minister Kan heeft het prijzenswaar dig talent getoond om in drie kwartier vijf tién sporékers te beantwoorden. Maar toch zou het begroo tings werk niet vol doende opschieten wanneer niet de voor zitter de leden nog eens extra had gerant soeneerd in hun spreektijd. Nu had Minister Kan dit voor. dat hij niet behoefde uit te wedden ovei" het pachtvraagstuk. Immers het voorontwerp is nog bij de regeering in overweging Hij waarschuwde alleen tegen te grootc ver •wachtingen. Nieuw was zijn aankondiging van ,de instelling van een commissie, die de oor zaken van de wanverhouding tusscken productie ea laaaprijs zal onderzoeken. Ten opzichte van de Amerikaansche taktiek om onuer het mom van zorg tegen overbrenging van plantenziekten den in voer yan planten speciaal1 van bloem bok ten te verbieden, had hij het optimisme, dat een nieuw verloog in Washington wel zou kunnen helpen. In Genève is die methode van Amerika afgekeurd, en de Amerikaansche minister van buitenland- sche zaken schijnt niet altjjd ingenomen met dergelijke maatregelen die zijn col lega van "Landbouw neemt buiten zijn medeweten. Bij de artikelsgewijze behandeling der andbou w begroo ting. De kwestie der tien nieuwe landbouw lagere scholen vond veel "instemming maar natuurlijk ook' aandrang tot uitbreid 'ding, o.a. voor den tuinbouw. Maar de Minister wilde dat voorzichtig aanleggen, daar de jongens reeds vroeg in den tuin bouw meewerken en dan is het de vraag of ze de school zullen bezoeken. De begrooting werd z. h. s. aangeno men. En daarna ook die der landsdrukkerij. Avond.zitt.Lng. De voortzetting van de behandeling van de begrooting van Arbeid bracht grootendeels een bespreking van de toe passing van de arbeidswet. Reeds door die vermelding zullen som mige lezers al begrijpen dat ter van de zijde van zijn democratische critici werd .aangedrongen op een uitbreiding van de arbeidswet, op mindere slappe toepas- sing, minder vergunning tot overwerk enz. Anderzijds werd door den, lieer van Gijn het stelsel van overwerk vteirgulniiinr gen bestreden dat er van uitgaat d,at deze niet verleend mogen worden lan ger dan na het eindigen Van de specia le» reden, ook wanneer he't bedrijf er be ter door zou worden. Van de mededeelingem van den Minis ter in zijn antwoord zijn antwoord zij vermeld, dat hij wel iets bleek te voelen voor het door de heeren Veraart en van Gijn aanbevolen denkbeeld om meid,e te letten op de overeenstemming van werk gever en werknemer. Hij verzekerde, dat de directeur van den arbeid en ook spr. persoonlijk scherp volgen het op en neer gaan van het economische peil. K)ver- werkgerguTiaingen worden thans in den regel gegeven voor een half jaar. Verder zegt spr. dat er bij hem geen bezwaar bestaat om op 1 .Tan. 1922 de kwestie van het verplegend personeel te effecteeren. Aan dezen datum wil spr. vasthouden. Hij is niet bereid deze arbeiidswet te suspendeeren voor bepaalde' groepen. Daarvoor zou noodig zijn dat er bij het Nederlandsche volk een meerderheid is, die ervan overtuigd is dat men- met de ar beidswet op den verkeerden weg is ge gaan. De kwestie der rusttijden voor het winkel per soneel wénscht de minister sa men met de winkelsluitingswet af 'te1 doen. BINNENLAND. de LEERVERPLICHTING VOOR HET ZEVENDE LEERJAAR. De vraag van den heer Suring, of de regjeering, afgezien van den gezond heidstoestand van den Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen den heer Waszink, bereid is haar mede werking te verteeneu (ot een verdere behandelingen van het aanhangige wets ontwerp tot Wederinvoering van de leer verplichting voor het zevende leerjaar op een zoodanig» tijdstip, dat het dn wer king treden der wet uiterlijk op tl Juli 1$28 mogelijk zij, heeft de heer >(de Geer, Minister van Financiën, voorzitter van den Baad van Ministers, bevestigend be antwoord UIT OOST-INDIK. De cholera. Een V D,-Aneta-bericht uit Batavia meldt dat Batavia met cliofera besmet is verklaard. De heer A. F- de Vries, assist, 'boek houder bij de Ned. Hautlplmaaschappij is overleden, vermoedelijk aan cholera. Hooftman's Heeronklesding is niet duur Vlaamarkt Middelburg (Ingez. Med.). Uit Stad en Provincie. Uit Middel burg. Zooals uit een advertentie bLijkt houdt de Dageraad, Maandag a.s. éen openbare vergadering op de bovenzaal van „De Eendracht'" met den heer J. Hoving als spreker over: „Zijn er in de werkelijke wereld sporen van een God te ontdekken. Uit Vlissingen. Gisteren is te Vlissingen een kwartiermeester van de Marine, die met het stuur van zijn rijwiel in zijn jasmouw verward raakte in de zeesluizen terecht gekomen. Gelukkig kwam de man vlak bij een roeiboot terecht en ikon zich zelf daarin in veiligheid brengen. De fiets werd later opgehaald. Oit Walcheren - .In de Donderdagavond door de af deeling .S tLaurens van de slich ting „Vrederust" gehouden ledenverga dering moest voorzien worden in drie vacatures van bestuursleden, terwijl ook de voorzitter, ds. J. H. van 't Hoff als bestuurlid wenschte af te treden Op verzoek van de aanwezigen zegde hjj toe nog tot de in Februari a.s. te houden vergadering te zullen aanblijven.. Tot be stuursleden werden gekozen Ds. A. Koning, ,T. Francke en P. Pieterse. Uit Zuid-Beveland. - Naar de Z. ineldit is Dinsdag tegen eenige winkeliers in de Lange Kerkstraat te Goe s proces-verbaal opgemaakt, we gens het plaatsen van koopwaren op het trottoir. Zooals bekend, werden enkele winkeliers uit andere straten voor een dergelijk feit vrijgesproken. Maar hier staan de zaken anders. Het trottoir in de L. Kerkstraat is geen particulier bezit meer, maar eigendom der gemeente. - Met ingang van 1 Jan. ais. is ver plaatst de rijksklérk P. Hoondert van Hans weert (kantoor 'dir. bel;.) naar Tilburg. Uit Schouwen en Duiveland. Woensdagavond j-11. hielfd de af- deeling Haamstede eni "Burgh van de vereeniging „Het Groene Kruis" een algemeene ledenvergadering. De begroo ting werd in ontvang en ujtgaaf o(p] f 620 vastgesteld. De aftredende bestuursleden Mevr. J.. Fokker en de heeren M. Gpiepi en G. A. van Zuijen werden, herkozen en 'in de vacatures, ontstaan door het vertrek van mej. A- Bom en dhr. J. Janzeu wer den als bestuuursleden benoemd de heeren W|. G. Boot Jz. en J. C. M. Pi laar. Besloten werd tot het alsnog aan schaffen van eenigé verplcgmgs-artikel(en. Op voorstel van. den heer C. Bl|om werd m. a. s. besloten, dat de afdeeling met bekwamen spoed nog eens zal trachten de aanstelling van een wijkverpleegster voor die gemeenten te bevorderen. Uit Zeeuwse h-V laanderen OO In de Dinsdag gehoud,en vergadering van den gemeenteraad van Koewacht was aan de orde bespreking overnamjö electrisch bedrijf. De vergadering be gon, naar Zei. meldt, met een geheime bespreking van de leden met dén direc teur-boekhouder om de leden inzicht te geven van de inrichting en resultaten van, het electrisch bedrijf in de afgeloopen ja ren en de rapporten te bespreken, die in gekomen waren van P.Z.E.M. met Üe voorwaarden, waarop zij 't net willen over nemen. Om 11 uur arriveerden de heeren Streefkerk directeur en Everwijn, tech nisch ingenieur van de P Z.E.M. te Mid delburg. De beraadslagingen duurden 2 uur, waarna de gemeenteraad weer iji ge heime vergadering gixigf om de zaak on derling nog eens te bekijken. Bij terugkomst der heereu uit Middel burg werd f 35.000 voorgesteld doch dooi de P.Z.E.M. verworpen waardoor de on derhandelingen waren afgebroken en de heeren vertrokken. Toch bleef de raad bijeen om een ander voorstel te formu leeren. Met 5 tegen 2 stemmen werd besloten het tiet over ie doen voor f 32.000 op voorwaarde ,dat de prijs Voor het liclit nooit meer mag bedragen dan 50 cent per K.W.L* dat de prijs voor kracht verbruik niet hooger mag gaan dan thans is vastgesteld n.l. 20 cl. voolr ver bruik van minder dan 500 K.\V|.Ui ,117 ct. voo-r 500-1000 K.W.U. 15 ct voor 1000 tol 22000. 12 ct. voor 2000 lot 3000, 10 ct. voor 3000 tot" 5000 enj S ct. voor daarboven. Ook zouden ,wat voor de vüasser en landbouwers van groot belang is, de sper tijden vervallen Deze voorwaarden zul len naar Middelburg worden opgezonden (Voor verder Stad en Provincip zie men hel Tweede Blad) kerknieuws. Te O u d-V osse m eer werd bij de Ned. Herv. gemeente herkozen als ouder ling de heer W. Mi- F. van de Vate, als diaken de heer A. F. PoLtie en gekozen tot diaken de heer! A. Kievit Cz. ONDERWIJS. - Tot hoofd der Ghrist. bewaarschool alhier is benoemd Mej J. Pieterman te Botterdam, die deze benoeming tegen 1 Dcc. a.s-. heeft aangenomen. Bevorderd tot arts door de Ge neeskundige Staalscomm te Groningen de heer P. Vermet van Oud-Vosse- meer. Benoemd tot onderwijzeres a. d. Ghr. school tc Terneuzen (Spui) mej N. H. V. d. Welle, in gelijke functie werkzaam a. d. Ohr school. Molendijk te Hoek. RECHTZAKEN. Het Ilof te 's-Gravenhage heeft uil- spraak gedaan injde zaak van iL. EL J. van der H. K^ makelaar in Den Haag, door de rechtbank te Botterdam wegens verduistering van geld, dat hij onder zich had van den verkoop van een mo torjacht, veroordeeld lot vier maanden gevangenisstraf. Het Hof veranderde de ze straf in een geldboete van f 10.000 subs. 6 maanden hechtenis. D. B. uit Groningen, huzaar bij het le regiment huzaren gedetacheerd] te Millingcn, gedetineerd!, heeft Dinsdag voor den krijgsraad) terecht geslaan we gens insubordinatie en bedreiging van zijn meerdere, een wachtmeester. Con form den eisch wendl verdachte veroor deeld; tot een straf lol den duur van zjjn voorloopige hechtenis met ontslag uit den militairen dienst. De Aardenburgsche verkiezing Heden heeft de ai'rrechtbank te Mid delburg uitspraak gedaan Ln de gerucht makende zaak tegen G. W{. te Aardeuburg in verband met de bekende gebeurtenis sen in hel stembureau 2 bij de gemeente raadsverkiezingen van Mei. De rechtbank heeft den verdachte vrij gesproken. In het uitvoerig vonnis wordt o.a een opsomming gegeven van de gronden waarop zij aanneemtdat op ecu aantal stembiljetten, naast het roodmaken van een hokje door den kiezer, een aantal bijvoegingen zijn aangebracht met een rood afgevend voorwerp, en tlat deze bijvoegingen zijn aangebracht Ln tien tijd tusschen het openen van de stembus on het vaststellen van den uitslag, en niét zijn aangebracht door de kiezers of door het publiek. Maar daarna overweegt de rechtbank dat zij niet door wettige be wijsmiddelen de overtuiging heeft gekré- n dat van de in bet stemlokaal1 aanwe zige personen hel juist de verdachte is geweest, die^ de bewuste bijvoegingen heeft aangebracht, laat staan dat hij het op ongeveer 69 biljetten fcf althans oj> een grftot ïfanlal daarvan beeft gedaan Overtreding L o ter ijiwe t. Bij uitspraak van de Arrond. rechtbank te Breda van Donderdag zijn (in hooger beroep van vonnissen Van den kantonr. te Tholen) wegens overtreding der Ix>te" rijwot veroordeeld .T. M. B.. winkelier, St. Maartensdijk, F. Q., winkelier te Tho- Tholen, en Pa. La. v d. huisvr van M. D winkelierster te Oud Vossemeer ieder tol f 5 s. 5 d. h. met verbeurdver klaring der i n beslag genomen góederen VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. De directeur-generaal djer P en T gelet op art. 16 van het Poslbesluit 1925, brengt na verkregen goedkeuring van den minister van waterstaat liet volgen de ter algemeene kennis: Voor o n ge ad re sseerdp monsters zon der waarde, waarbij desgcwensehl mogen worden gevoegd, eenige op liet monster betrekking hebbende ge.drulite beschei den, welke monsters in aantal en op dje wijze, als door djpu directeur-generaal 'met belanghebbende is overeengekomen, door d|e posterijen aan de hand van dioor de afzendprs aan elk kantoor van bestem ming verstrekte kaarten met naam, adres en woonplaats van den geaidresscerde, zullen worden bezorgjd'. zal op het alge- «neeu tarief reductie worden toegepast. (St Ort.) Indische Stoomvaartlijnen. Laertes, 23 Nov. le Port Said. Botter dam n. Makassar Meuado, p. 24 Nov. Perim, Batavia n. Botterdam. P. O. Hooft, 24 No-vL v. Colombo. Ba tavia n. Amsterdam. Blilar, 23 Nov. 18 u. le Antwerpen, tttot- terdam n. Batavia Manoeran. p. 22 Nov. Sagres, Batavia n. Amsterdam. Tabanan. 24 Nov. 13 u tc Marseille Botterdam n. Batavia. Indrapoera, p. 23 Nov 10 u Perim, n.m. te Suez verw., Batavia n. B'dam Johan de Wilt, 23 Nov. v Belawan Deli, Amsterdam n. Batavia. Kangean, 22 Nov. v. Colombo. Bata via n. Amsterdam. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. 'Bratianu f De Roemeensche minister-president Bratianu is gisterochtend vroeg over leden, zooals wij gister onder Laatste Berichten hebben^gemeld. Juist aan het begin van hel tanen van zij machteen macht die zek,er 'n achttiental jaren ge duurd heeft. Ilij toch was de staatsman, die in 1913 voor Roemenië de Dobroeds- ja wist te verwerven ,hij belette koning Karei in 1914 ten oorlog te gaan aan de zijde van de centrale mogendheden en verbond het lot van zijn land daar entegen in 1916 met de entente, walt, na den aanvankelijken, vernederenden vrede van Boekfarest, leidde tot de ver- groating van het land met Zevenbergen, een deel van het Banaal, de Boekpwina en Bessarabië. Het feit dat bij er niet in kon slagen het lieele Banaat voor Roer menië 'te verkrijgen 3maakte dat hij de vredesconferentie, waar bij eerste ge- deleerdé was, verliet en aftrad als minis ter. Daarna is hij weer van 1922—'23 on afgebroken aan het bewind geweest waardoor bij ook/ op de vorming van. het nieuwe, vergrooto land zijn stempel drukte. De tegenstand van de nieuwe pro vincies dwong hem in 1926 tot aftreden, maar dit jaar, juist voor den dood des konings werd Joan Bratianu opnieuw aan bet bewind geroepen. Deze laatste pe riode van zijn regeering,smaclit is geken merkt door zijn strijd tegen de aanhan gers van den kroonprins. Het gelukte hem tegen den wensch van het overgroole deel van het volk, en drie kwart van hel officierencorps in te gaan, edoch... het steun van die groole grond bezitters (bojaren) en de geldwereld, en- een zeer corrupt verkiezingsstelsel. Of de nieuwe kabinetsformateur Vin- Lilia Bralianu, thans minister van finan ce» waardig opvolger zal zijn, valt te betwijfelen. Menschen als zijn broer Joan zijn zeldzaam. Bratianu werd 20 Augs. 1861 geboren op het landgoed Florica van zijn vadei; den staatsman, die in 1891 overleden, is. Dezen Bralianu, ook Joan geheelem, heeft Roemenië zijn onafhankelijkheid, de rang van een koninkrijk en een groote eco nomische bloei le danken. Men ziel, dat de thans overleden zoon, dien men den stichter van het grootc Roemenië van be den zou kunnen noemen, op Waardige wijze zijns vaders voetsporen gedrukt heeft Joau junior heeft te Parijs voor inge" nieur gestudeerd, en is in later jaren als zoodanig bij den aanleg van de staatsspoor wegen van zijn land werkzaam geweest Spoedig kwam hij echter in de politiek. In 1895 werd hij kamerlid en [wee jaar later, op 33-jarigen leeftijd dus, feeds minister van bïnnonlandsche zaken In 1910 nam bij de leiding van «le liberale partij op zich en werd meteen na den val van Sturdza minister-president De kamer heeft gister nog een rouw- zLtting gehouden die 'ook; dooa* 3© op positie werd bijgewoond De nationale boerenpartij onthield zich van alle poli tieke toespelingen en besprak uitsluitend den kraebtjgon mensch Bralianu Een der eerste daden der nieuwe ré- geering was door het Roemeensche ge zantschap den ex-kroonprins le laten we ten, dat 't hem niet geoorloofd zou zijn zijn naar zijn land terug te keeren. Er doken al berichten op over onlusten in Bessarabië. doch die zijn tegengea spro ken. Wel hccfl de leider der boerenpar tij Maniu direct een onderhoud,1 "gehad met Vinlilia 'Bratianu, Er schijnt naar een toenadering le worden gezocht In po litieke leringen overweegt men 'de'moge heid eener toenadering tusschen de re- Onder het goede, dat ons omringt, zoeken wij toch nog gaarne naar het beste Te allen tijde, heeft hetgeen boven het gemiddelde uitstak, de aandacht getrokken. Noemen wij den leeuw niet den koning der dieren? Geldt de nachtegaal niet als de beste zanger? Hetzelfde kunnen wij op STER TABAK toepassen. ROODE STER is wegens gelijkmatige samenstelling, onovertroffen kwaliteit en technisch volmaakte wijze van bereiding, een product, dat iederen tabaksrooker dwingt tot de erkenning; ..dit is het beste onder het goede". (Ingez. Med.) gearing en dc oppositie, daar in verband met den onverwachte» dood van den mi nister-president hel gevaar eener verwar ring in de binnenlandsche politiek toestand bestaat. Vinlilia Bratianu heeft voorgesteld de kwestie der troonsopvol ging gedurende drie maanden builen dis cussie te stellen, ten einde binnen dleiu tijd gelegenheid le krijgen tot het sluitea eener overeenkomst met dc oppositie. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit België. Hel nieuwe kabinet Jaspar kan, naar men uit Brussel aan dc N. R,. Ort meldt, in de Kamer op een meerderheid van 15 stemmen rekenen. Het steunt op de Katholieke conservatieven en de kat holieke democraten, die hun eenheids front", lijdelijk althans, hebben hersteld en 78 man sterk zijn, en ook op dfs 23 liberalen, te zamen dus 101 In «ie oppo sitie staan thans de 78 socialistenfi. Vlaamschc nationalisten cn 2 communis ten. te zamen 86. Uit Duitschland. De Vossiseho Zeitung beweertdat in de jongste kabinelszitling is nagegaan op welk tijdstip het beste zal (kunnen worden overgegaan tot ontbinding van den tegenwoordigen Rijksdag. De' leden van het kabinet zouden hel er over eens zijn geworden, dat voor Juni van een ontbinding van het parlement geen sprake kan zijn De nieuwe verkiezingen zouden dan kort voor het begin van den oogst plaats vinden Uit de Ver. Staten. Uil San Francisco word! gemeld, dat ln de strafgevangenis te Folson een hevig oproer heeft plaats gehad. Onge veer 1000 gevangenen trachtten ipt de gevangenis te ontvluchten Drie gevan genbewaarders werden door de Gevan genen neergeslagen, vau wie twee ge dood werden, Dc gevangenen wierpen zich op de in de zaal aanwezige bewa kers. wierpen hen oj> de vloer en ont rukten' hen de sleutels. Daarop volgden onbeschrijfelijke tooneelen. De overigö gevangenen de niet in de zaal waren werden door de opstandelingen in vrij heid gesteld. Zoodal spoedig het aantal opslandelingeu ongeveer 2000 bedroeg. Een gedeelte van hen begaf zich /naar een der vleugels van hel gebouw waar wapens bewaard worden en verbraken de toegangen tol deze bergplaats en vkwa- men in R bezit van revolvers, geweren en machinegeweren. Een ander gedeelte snelde naar hel kantoor van d<m idirec- teur der gevangenis om dezen gevan gen le nemen f De directeur had evenwel nog lijd zich in verbinding met de buitenwereld le stellen, en de hulp van troepen in tc roepen De bewakers van een ander gC- vaijgenisgobouw aau den and,eren kant van den tuin ge.legen «lie eerst hun be zinning kwijt raakten konden evenwel nog tijdig 't gebouw waarin zich nog 1800 gevangenen bevonden, sluiten en de noodingang bavricadeeren. Daarna open den zij van uit de vensters het vuur op de opstandige gevangenen, die zich m den tuin bevonden. Deze barricadeerden dagrop liet hoofdgebouw waarin zij zich terugtrokken. Op een plakkaat deelden zij mede, dat zij 8 bewakers als gijzelaars gevangen hadden gezel Intusschen ruk-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1