PUROL So. 277. donderdag 24 November NIDDELBUR6SCHE COURANT. 170' Jaargang dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag. „Het ijdele gebaar'", zooals de heer N o 1 e n s de motie-Stenbuis kwalificeerde (vragend toetreding tot de arbeidscon- ventie van Washington, en volleckige in voering van de AArbeidswet), werd verworneu met alleen de stemmen der socialisten vóór. De meeste leden willén het wel eens geweest zijn met den. heer Nolens dat dit niet mogelijk is, zoolang er nog zooveel verschil van interpretatie dier conventie beslaat, en nog zoovele landen bezwaar hebben tegen een strikte uitvoering. Bij de toen volgende behandeling van de begrooting van landbouw was de pachtkweslie overwegend- We gelooven dat de heer v. Voorst tot Voorst den kern der kwestie be roerde toen hij het gebrek aan cultuur gronden, in verband met de toeneming der bevolking, de oorzaak noemde van dé opdrijving der pachten. Want dat heeft sommige eigenaren giebracht tot het ver derfelijke stelsel van publieke verpach ting op korten termijn. Maar we gelooven ook dat deze zelfde spreker gelijk had toén hij, tegenover de felle aanvallpn 'die de soc. sprekers v. d. S1 u y s en Sten- huis deden op de grondeigenaars, in liet licht stelde dat de eigenlijke landadel daar niet aan mee doet, en zijn pachters jaren en jaren achtereen op hun boer derij laat zitten tegen niet te hopgen pacht, terwijl men meer onder de, nieuwé rijken de personen moet vinden die mis bruik van den toestand maken. Maar hoe nu den in ieder geval alge meen erkenden en speciaal in het Noor den duidelijken wantoestand te verbe teren? "De Minister heeft een voor-ontwerp betreffende het pachtvraagstuk voorge legd aan zijn collega van Justitie, dat uitgaat van de gedachte dat van onder linge samenwerking van pachters en pachtheeren geen afdoende verbétérïïig~fó verwachten is. Maar in dit debat bleek dat er ook an dere stroomingen in de Kamer zijn. Zoo drongen de heeren Ebels (V.D.) cn v. d. Slays aan op, adviseerden althans, tot liet i nstellen van wettelijke pachtcom- missies die de pachtprijzen of de nor men daarvan zullen vaststellen. De heer Deckers (Rit.) gaf minder een be paalden vorm aan, dan dat hij aandrong op spoed. Nog zij vermeld dat de heer Ebel's in het bijzonder het .^hrbeidslooz© inko men" van den grondeigenaar de oorzaak noemde van den lagen levensstandaard op bet platteland. Waartegenover de heer B ie rem a (V.B.) stelde dat op de arme gronden liet inkomen der zelf standigen niet grooter is dan dat der pachtboeren. Voorts werd nog gesproken over de onvoldoende verzorging van het land bouwonderwijs en) over de T andarbeiders- wet. Minister Kan kon nog de eerste zinnen van zijn antwoord uitspreken. Vandaag zou hij voortgaan. BINNENLAND. UIT OOST-INDIË. De chorera. Te Tandjong Priok, Batavia en te Mees ter Cornelis zijn volgens een V. D.-Ajtfe- ta bericht tot dusver 80.000 personen van 6verheidswege legen cholera ingeënt. De z aalc-Van R ij n. Madioen, 24 Nov. (V.D.-Aneta). De heer v. Rijn die den candidaat- notaris den heer Hijman Cohen dood schoot is op vije voeten gesteld. De1 offi cier van justitie achtte 't onnoodig hem in preventieve hechtenis te houden. Uit Stad en Provïstsie. Dit Middelburg. In de gisteravond gehouden ver gadering van dc afdeeling Middel burg van den Vrijz. Dem. Bond, her innerde de voorzitter, de heer W. de Graaf, aan het verlies, dat de afdee ling leed door het vertrek van het oud raadslid, den heer M. G. Boasson en het bestuurslid mevrouw Hes-Boasson, en wees er op wat beide voor de afdeeling en voor de V. D.-beginselen in het alge meen hebben gedaan. Op voorstel van het bestuur werd be sloten geen afgevaardigde voor rekening afdeeling te zenden der vergadering op te Leeuwarden. naar de Bonds- Zaterdag en Zondag De heer Van Gelderen, die als hoofdbestuurslid er heen gaat, zal de afdeeling vertegenwoordigen. Bij de bespreking van den beschrij vingsbrief van genoemde vergadering, werd het beleid der Tweede Kamer fractie goedgekeurd ep besloten de can- didatuuur der heeren Oud, Meijer en Kel derman, voor het hoofdbestuur te steu- De afdeeling Middelburg van het Chr. Blindentehuis „Sonneheerdt", hield Dinsdag een goed geslaagden propaganda- avond. Als sprekers traden op Ds. Ren ders van Rotterdam en Ds. Hcy van Koudekerke, terwijl het gesprokene af gewisseld werd door muziek en zang. Verscheidene leden en contribuanten gaven zich op, In verband met de publicatie, waar de gemeenteraad tot een spoed-eischen- de vergadering op morgen wordt bijeen geroepen, melden wij, dat die alleen doorgaat als de raad heden niet met behandeling der begrooting gereed komt. Hedenmorgen ontstond door het vlam vatten van een bus bpnziBs een be gin van brand in de loodgie terswerkplaats van den heer Kooman in de Spuistraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur reeds met water, zout en een miaimax gebluscht. Niet hedenavond, doch eerst morgenavond 25 November gaat de ontheffing der winkelsluitings verordening voor het St. Nicolaasfeest in. Naar wij nader in dje Maasb. lezen bevond zich ondier de gister te (Vlissin- gen gelandd© opvarenden van 't bij Gran- gpmouth gestrandde Ned., s.s. „Georgia" de alhier woonachtig tweedje'machiinist de Vos. Uit Vlissingen. Gister is afgekondigd; het Staatsblad no. 352, bevallende de wet van den lOden November 1927, tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per- ceelen, erfdenslbaarhedpn en andere za kelijke rechten noodig voor uitbreiding van het werfbedrijf van de Kon. Maat- sehappij „De Schelde" lerVlis*sip.gen Dit Walcheren Woensdagavond vergaderde de af deeling Het Groene Kruis te A a g t e - kerke onder voorzitterschap van den burgemeester J. Bosselaar. Een schrijven van het Centraal Genootschap van kin- derherstellings- en vacantiekolonies werd voor kennisgeving aangenomen. De heer G. Janse deed verslag als afgevaardigde van de laatstgehouden Provinciale ver gadering. De begrooting werd vastgesteld op 100 gulden. De aftredende bestuursleden, J. Bos selaar, J. Moens en J. de Voogd, wer den herkozen. Het salaris van den maga zijnmeester-bode werd evenals 't vorige jaar vastgesteld op 35, Door het bestuur zal worden getracht een spreker te doen optreden in het belang der vereeniging. Dinsdagavond hield de Anti-Revo lutionaire kiesvereeniging te St. L a u r e n s een ledenvergadering. De voor zitter, de heer Boon, gaf een terugblik op-de dit jaar gehouden verkiezingen en de resultaten daarbij bereikt. Voorts deelde hij mede, dat het Bestuur beslo ten had het 25-jarig bestaan van de kies vereeniging in Februari 1928.feestelijk te herdenken; o.a. werd in verband hier mede een meisjeszangkoor opgericht, dat zich in de komende maanden zal oefenen. De heer Simonse, lid van den Raad, ,f een overzicht van wat door de Anti- Rev. Raadsfractie in de laatste acht ja ren, dus in de laatste twee zittingsperio den was gepraesteerd. Nadat verschillende vragen door spv, waren beantwoord, dankte de voorzitter den heer Simonse voor zijn verdienste lijke uiteenzetting. Uit Zuid-Beveland. De particulier klerk M.. M. Griep teHansweert (kantoor) is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd tot Rijks- *klerk ter inspectie der directe belastin gen aldaar. Uit Noord-Beveland. In de Maandag te Colijnsplaat gehouden vergadering van den gemeen teraad was dhr. W. Potappel afwezig. Ingekomen was een bericht van dhr. D. J. de Koster, dat hij zijn benoeming tot lid van de schattingscommissie voor de inkomstenbelasting niet aanneemt. Ver der was ingekomen een verzoek van den Rijksbond van houders van politiehon den om subsidie. Dit verzoek werd af gewezen, omdat reeds subsidie wordt ge geven aan den Provincialen bond. Naar aanleiding van een adres van C. P. J. Gast e. a. met verzoek om riolee- ring aan te leggen onder langs den ha- vendijk, wordt besloten daaromtrent met voorstellen te komen, zoodra de geld middelen der gemeente zulks toelaten. Een adres van de gymnastiekvereeni- ging om gebruik te mogen malren van een lokaal der O. L. S. of van een deel van 't gebouw, waarin de electrische centrale is gevestigd, werd in handen ge steld van B. en W. ter fine van advies. Ook was nog ingekomen een adres van de zangvereeniging „Hosanna", het ver zoek maatregelen te willen nemen, dat haar concerten roet meer door lawaai worden verstoord. Besloten wordt bij een eventueele wijziging van de politie verordening met dit verzoek rekening te houden. Een adres van Gebrs. van der Weele, om een gedeelte gemeentegrond op het havenplein in koop of in erfpacht te ver krijgen, wordt in handen van B. en W. gesteld tot nader onderzoek. De gemeentebegrooting 1928, die door Ged. Staten is teruggezonden, ondergaat eenige wijziging. Dhr. G. Israël Sr. wordt herbenoemd tot lid van het burgerlijk armbestuur. Door B. en W. was voor dc benoeming van een lid van de schattingscommissie voor den R. I. B. een tweetal opgemaakt, bestaande uit de heeren Potappel en A. de Pree Az., eerstgenoemde werd be noemd met 4 st'émmen. Tot lid van de commissie van toezicht op het L. O. wordt herbenoemd dhr Slotemaker. Mede aanbevolen was dhr. J. C, A, Varel. Door genoemde commis sie wordt bericht, Jlat dhr, J. Felius tot voorzitter is benoemd in de plaats van dhr. A. J. Ridder, die de gemeente heeft verlaten. Een verzoek van de afdeeling „Noord- Beveland" van den Zeeuwschen Bak- kersbond om een gratis-abonnement op de provinciale veerboot voor bezoekers van de Nijverheidsschool te Goes, werd afgewezen. De vereeniging „Het Groene Kruis", aldaar, verzoekt om haar lighal te mo gen plaatsen op het terrein achter de openbare school. Dit terrein wordt gra tis beschikbaar gesteld tot wederopzeg- gens toe, mits alle onkosten voor reke ning der vereeniging komen en niets aan het terrein verandepd zal worden. Vervolgens kwam aan de orde een cir culaire betreffende ide instelling van een vloekverbod. De burgemeester stelt voor dit in te willigen, doch de wethouders wenschen afwijzend te beschikken. Met 4 tegen 2 stemmen wordt het voorstel van de wethouders aangeiïomen. Door J. Verburg Jz., wordt verzocht om ver mindering van pacht voor weiland. Met ingang van 1 Januari 1928 zal die pacht met 46 per jaar worden verminderd. Aan art. 22 van het reglement voor het burgerlijk armbestuur wordt toege voegd, dat geen armen mogen worden uitbesteed in gezinnen, dan nadat door een geneeskundige is verklaard, dat de gezondheidstoestand in dat gezin ge gevaar voor de verpleegden oplevert. Aan de beide gemeentearbeiders wordt elk een gratificatie van 25 verleend, voor overwerk en aan den rijksveld wachter een van 10 voor bewezen diensten tijdens ziekte en verlof van den gemeenteveldwachter. Het suppletoir kohier der hondenbe lasting wordt vastgesteld op 18 voor 9 honden. Verder werd nog vastgesteld de pensioensgrondslag voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Ten slotte wordt aan art. 115 van de politieverordening toegevoegd, dat dit artikel enkel voor de bebouwde kom der gemeente van kracht is. Uit Tfaolen. - Zondagmorgen werdl door een he- vigen rukwind de landbouwschuur van den heer E. J. Kosten, hofsledje ,J)e Puil" te T h o 1 e n, als een kaartenhuis in el kaar gedrukt. Gelukkig <Lat de schuur ;cvuld was mei hooi en strooi, eoodjat iet ingestorte dak hierop bleef rusten; anders waren dp ongelukken niet te overzien geweest, daar om dpzen lijd al liet vee op de stallen hLaat. Een ca ander is een groole schadbpost voor den eigenaar, djaar de gebouwen niet te gen stormschade verzekerd zijn (Z. N.wsb Te Oud-Vossemeer werd fisteren de telefoonleidingen over de ge- heele Molenstraat weggenomen, nadat eerst een ondergrondsche kabel was ge legd voor de aansluitingen aldaar en voor den dienst naar Tholen. In een door het Waterschap Sint Maartensdijk gehouden buitenge wone algemeene vergadering van inge landen, werd besproken hoe te geraken tot het verkrijgen van een verbetering in den afvoer van het water in den Uiterslnieuwlandpolder. Te dezer zake waren door den water bouwkundige twee ontwerpen ingediend. Het eene betrof het graven van een ge heel nieuwe waterleiding, terwijl het tweede plan beoogde verbreeding van den duiker in den derden dijk met daar uit voortvloeiende werkzaamheden. De kosten der respectieve plannen werden geraamd op achtereenvolgens 10.000 en ƒ8.000. Het resultaat van langdurige bespre kingen was, dat beide plannen werden verworpen, met het gevolg dat in den afvoer van het polderwater voorshands geen verbetering komt Dit Zeeu wsch-Via an deren W. D Dinsdagavond was in de sociëteit te Aardenburg een volkszangavond georganiseerd. De opkomst had grooter kunnen wezen, gezien het matig entrée van 25 cent. Nadat het gemengd koor een koorzang gezongen had, noodigde een der koorleden het publiek uit nu ook het eerste vers mede te zingen. Zoo kregen we allerlei liederen te hooren uit het Ned. volksliederenboek, waarvan het publiek dan telkens het refrein mede zong, soms ook het geheele vers. Een der aardigste nummers was een lied, gezon gen door 4 meisjes in oud-modische dracht gekleed. Een 4-tal als clown vcr- kleede koorleden wekten 'zeer den lach lust op. De zang werd afgewisseld door een strijkkwartet, waarbij mevr. Bar- nouw evenals bij de zangstukjes op de piano begeleidde. De gemeenteraad van Aarden burg heeft gister vergaderd. We zijn niet in staat heden het verslag op te ne men. Het voornaamste dezer vergadering was wel, dat bij de behandeling der begroo ting op voorstel van den heer v. d. Hooft met 4—3 stemmen werd beslo ten om het thans in hooger beroep in behandeling zijnde proces tegen het Burger Gasthuis stop te zetten. De burgemeester heeft aan de Kroon vernietiging van dit raadsbesluit gevraad. De Raad besloot voorts tot vernieti ging van bef door den vorigeü Raad genomen (en nog niet door Ged. Sta ten goedgekeurde) besluit om een door mevr. de wed. v. d. Broecke in ruil ge vraagd stulc grond (dat vroeger door haar man in ruil was afgestaan om er z:(aü te delven), niet aan haar te geven maar in erfpacht te geven aan G. Trie)ink. Het verzoek van mevr. v. d. Broecke werd in handen van B. en V. gesteld. De begrooting van het Burger Wees huis werd op voorstel van de meerder heid van B. en W. niét goedgekeurd. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gévallen van besmettelijke ziekten over de week van 13 tol en niet 19 November in de provincie Zeelandf be droeg: Roodjvonk, Zierikzee 2; Diphteri- tis, Ovezande 2. GEMEENTERAAD VAN .MIDDELBURG. (Vervolg van het Bijvoegsel). De heer Jeronimus heeft begre pen, dat de toorn van vele heeren zien over hem zou uitstorten. Hij zegt, dat de beer Naezcr vrij staat. Meu heeft bij hen niet als bij andere partijen discipline; het individualisme is geheel gehandhaafd. Spr. is voor handhaving van goed on derwijs; maar school G opheffen, die f 75 per leerling kost, kan spr. niet steunen. De kinderen zullen ten deele naar de H. B. S. gaan, wat f 125.— per kind zal kos ten; ook het gymnasium zal veel duur der zijn. Spr. en de heer Xaezer zitten niet als marionetten en kunnen gerust een afwijkende meening hebben. Do heer Jeronimus is het niet eens met den lof van den heer Cornelisse in zake de beantwoording der vragen over de rioleering door B. en W. Hij komt er ter zijner tijd wel op terug. Spr. be grijpt niet, waarom makkelijker kan wor den betaald van vermogen dan van in komen uit werk of handel. Bij beoor deeling der verkiezingsuitslagen moet men procentsgewijze te werk gaan. Spr, behartigt de belangen van deii benardén middenstand. Inzake werkloosheid zegt spr., dat er te weinig verschil is tusschen den sleun en het werkloon, en dit is funest voor de werkloosheid. Na interiunptie van de heeren Onder- dijk en v. d. Weef zegt spr. dat wel' de gelijk ook in de handel het Indexcijfer van invloed is. De abattoirkwestie zou toch ook niet vaststaan als el" Tïijv een geheel' nieuwe raad was gekozen. Zeker is bezuiniging geen beginsel, doch wel zuinig beheer. Spr. is er zeker van 3e leden niet te kunnen overtuigen. Bij de opname dér calorische waarde van liet gas besprekende, begrijpt spr. dat de lieer de Veer zijn ambtenaar hei hand hoven het hoofd houdt De opname bij hem is geschied door volledig deskundiih gen. Als de heer de Veer zegt dat spr.. incea fabrieken bad moeten nagaan, d,an zegt hij toch zelf een bedrijfseconomisch on derzoek te hebben aanbevolen. Spr. vraagt nog of de gashouders voor afbvaakwaarde zijn genoteerd Spr, meent 41/2 cent nog te hoog voor het betrekken van gas van Vlissingen. winlerfianden-winiervoelen j [schrale lippen-ruwe huid! verzachten geneest (Ingez. Med.) Spr. is niet gekomen om af te bieken, maar om op te bouwen en vraagt zijn cij fers goed te onderzoeken. Keulen en Aken is niet in een dag gebouwd en daarom vraagt spr. zijn cijfers na tegaan tegen de volgende begrooting Als het cijfer 8.2 cent van den heer de Veer juist is, dan wordt er hier toch laag, dat is voor 8 cent verkocht. liet gas gaat ook nu te laag weg Een onderzoek naar gasaankoop in het groot moet worden ingesteld,, en spr. wijst op Duitschland, op Amsterdam, op Vel- sen, waar men gas voor heele streken fabriceert.. Als men overlegt moet er een sfeer zijn die onderhandelingen mogelijk maak te Economen vechten over allerlei en men weet niet waar het einde is Domein Nieuwenhuijs stelde zich ook op het Marxistische standpoint, al is het wcljicht afwijkend van de zienswijze van de S D'. A. I». op 't oogenblik. De S. I). A P, wil kapitaalsvorming} in het bezit van al len, spr. bedoelt particuliere kapitaals vorming. Waar kans is op verplichte arbeids beurzen, zal spr niet voor stellen de beurs nu op te heffen. Fr ontstond nu een tumult over de- vraag of iemand een derde maal het woord mag voeren, tenslotte werd! dit ontkennend beantwoord' De heer Paul wijst erop, dat de heer de Veer toch anders deukt over school G dan de heer Hondius. Niet alleen school G kost veel geld, maar bijv. ook bet gymnasium, waartegen spr.'s fractie ook niet is. Spr. heeft nog altijd niet gehoord waar do heer Jeronimus met de werkloozen heen wil. De S D.A.P. is niet tegen concentratie van bedrijven, maar moet zékerheid heb ben voor de gevolgen. De heer Wo ndergem ontkent, dat de steun aan de werkloozen de werk schuwheid verhoogt, maar zij gaan niet oor een laag loon 70 of 80 uur werken. Te Vlissingen werken ook Middelburgers, maar niet ieder is voor het werk ge schikt. Mevr. W e ij 1 zegt nog eens dat iemand met vermogen dat ook aan vrouw en kinderen nalaat, maar dit kan de mah met ander inkomen niet bereiken. Tiet weer aannemen van werklieden bij The Vitrilc Works is toch van groote beteekenis. De heer Ho ndi u s zegt, dat distribu tie der leerlingen van schooi G over an dere inrichtingen voordeeliiger kan zijn. De heer Ve r treg t komt op logen de uitdrukking van den heer Cornelisse dat de liefde van rechts voor het openbaar onderwijs is als die van den lager tot het varken. De linksche mcnscheai hebben zelf nooit iels aan het onderwijs gegeven, toen rechts alles betaalde. Te zes uur werd gepauzeerd. v ondvergaderinig Dc heer de V eer kan den lof van den heer Paul, dat hij de meosl democra tische zou zijn \an de rechterzijde niet accepteeren omdat de anti-rev, nu een maal geen democratische partij is. maar ei kan er verschil van inzicht zijn, zoo- als bijvoorbeeld tusschen den Hollander en spreker inzake georganiseerd overig maar ook tusschen hem en dhr. Ilon dius inzake school G. Maar ééns zijn ze als het betreft optochten op bondag, waarmcitc men een grooï deei der bur gerij ergert en wal voor anderen slechts een pretje is te noejuen Spr. is nog legen opheffing Van school het meest door het vraagstuk der co- educatie. Daar is spr. geen voorstander 11. Het is juist, dat er bezwaren kleven aan de vermogensbelasting, maar die kleven cr aan iedere belasting Als om streeks April of Mei mocht blijken, dat de uitgaven minder zullen zijn dan nu geraamd, dan zou spreker even goed medewerken aan verlaging der opcenten als aan die van den H.' O. Spr. voelt niets voor bedrijfsecono mie op dit oogenblik Er is voor 1926 slechts voor een deel geprofiteerd van dc hoogere gasprijzen. Het is spr. ge bleken, dat hij cijfers der calorische waarde geeft van 1927 en de heen* Je- onimus van 1926. Men moet dit dus nu laten rusten. Maar klachten van The Vitrite zijn in 1926 ook niet iugekomen. Wat betreft de vier gashouders, de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1