5SS FUROL No. 276. Woensdag 23 November 1627 170' Jaargang gUJ (Hl nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 's Middags binnenlandsche zaken met diverse kleine en groote wenschen. Avonds. Arbeid, Nijverheid en Handel Door den heer v. d, Ileido werd de partieele herziening der krankzinni genwet bepeit, waarbij bij herinnerde- aan het bekende „geval, dat zich nooit meer (herhalen mag"; dat volgens ds. v. d. Heide meer is gebeurd. Een betere re geling der observatie acht hij' noodzake lijk. By de afdeeling Armwezen werd voor al het woord gevoerd door s. d. afgevaar digden. Maar bepaald over het artikel dej- werkverschaffing en steun verleen ing aan crrisiswerkloozen, waarvoor de regeering 33/a millioen heeft uitgetrokken. De heer S t e n hu i s heeft toen weer aan gedrongen op een meer uitge,breid plan, van werkverruiming doch Minister Kan wees op de ondoenlijkheid. De loonen, aldus de heer Stenhu hij do werkverruiming zijn onvoldoende. De regeering wijst op het peil der loonen van de landarbeiders, maar laat de re geering toch het pachtvraagstuk aanpak ken en zorgen, dat de landarbeiders be hoorlijke loonen kunnen bedingen. Wat de regecring lot nu toe deed is negatief. De arbeiders, die willen, maar niet kun nen werken hebben meer recht op on derhoud dan de bezitters, die niets uit voeren. Hq achtte 't ook absoluuut noodzake lijk, dat de werken, die hier uitgevoerd kunnen worden, ook niet naar het bui tenland gaan.. In denzelfden geest sprak ook de lieer Hiemstra. JDe heer v. Voorst tot Voorst juiebtte 't toe, dat de post voor werk verschaffing met 250..000 gulden ver minderd is. Het ontwateren van goe den grond achtte hij de beste werkver schaffing. De heer L. de Visser gaf de schuld der werkloosheid- aan dë grondslagen der maatschappijHij meende dat het be drag enorm verhoogd moest worden. Maar van den c. h- heer Bak kei kreeg minister Kan een pluimpje, voor al wat hij gedaan heeft in het belang der werkverschaffing. De heer IJ z e r m a n vesligl de aan dacht op een werkverruiming van be scheiden omvang n.ï. op het gebied der bouwbeeldhouwkunst. Deze komt voor namelijk bij Rijksgebouwen in toepassing Minister Kan zou een brief aan zich zelf schrijven (hij is n lf. ook minister van onderwijs ad int.) hierover! Met den heer Stenhuis heeft spr. ver leden jaar van gedachten gewisseld over de werkverschaffing.. Hij kan dus vol staan met daarnaar te verwijzen. Met loonsverhooging 111 de werkverschaffing moet men zeer voorzichtig zijn. Spr.. heeft arbeiders in het vrije bedrijf ge sproken, die zoo gaarne terug wilden naar de werkverschaffing! In de avondzilting werd fle begroolintg van Arbeid behandeld. De heer Veraart klaagde er daarbij over, dat niets gedaan wordt voor uit breiding der Arbeidswet tot de Velen, die buiten fabrieken en werkplaatsen werkzaam zijn, b.v. chauffeurs en koet siers. De minister heeft zich er op beroepen, dat dan de arbeidsinspectie zou moeien worden uitgebreid en op de rhooilijke controle. Dit standpunt acht spr. een toetssteen voor het beleid van den mi nister. Voor breede groepen der landar beiders blijven maatregelen ter hunner bescherming achterwege Een wettelijke regeling betreffende' minimum loonen in de huisindustrie moet wachten tot na de Internationale Arbeidsconferenlie van 1928; op deze wijze zou Genève een kap stok worden. Bovendien is de kwestie der huisin dustrie er niet alleen een van regeling der minimumloonen. Een en ander toont welken socialen kijk de minister lifee.Pt. Ook de heer Sten huis was heel slecht te spreken dat niets wordt gedaan voor iStbouw van het collectief arbeids contract, wettelijke regeling der werk loosheidsverzekering. Bovendien zijn er nog schrikkelijke lange arbeidstijden Voor sommige arbeidersgroepen. Algjemeene invoering van den 8 urendag is nog ver verwijderd. Ook het oordeel van den partijgenoot van prof. Veraart, de heer Kuip er was niet fe gunstig voor den minister, die hem rondweg niet in staat noemde het departement te beheeren, zoo als dat be hoort. Iets zachter was de- a.-r. heer S me enk. Deze wenschte dat de mi nister vooral diligent bleef in zake de' be perking van den arbeidlslijd der trans portarbeiders, terwijl de a.-r. afgevaar digde voorts nog noemde de ziektever zekering, de huisindustrie, de wettelijke regeling van de werkloosheidsverzeke ring en de verbindendverklaring der C. A.O., waarvoor naar spr. meende, een meerderheid in de Kamer aanwezig is. Gaarne zal spr. met den minister samen werken om zooveel mogelijk voor de ver kiezingen van 1929 lot sJand te bren gen, doch de minister moet dan ook door zetten. Evenzoo vond de heer Ba kker (c.h.) de criliek niet billijk, 't Ontbrak den mi nister niet aan werklust, werkkracht; &ft ook de heer Ivo r ten liorst vond de criliek overdreven van, de hceren Veraetrt en Stenhuis. Er is veel in voorbereiding aldus dat lid, en de economische om standigheden zijn moeilijk. Doch hij laakte 't dat de minister geen stappen wilde doen ten gunste der verbindend verkla ring van de 0. A. O.,, waarover de mi nister vooral werd gecritiseerd do oir den heer v. d. WaCrden. Een sterke meer derheid was daarvoor, volgens deze af gevaardigde, aanwezig^. Alleen de minis ter staal die verbindend, verklaring (in den weg. Ten slotte waarschuwde de commu nistische heer L. de Visser met klem tegqn de illusie, dat door een minister- wisseling betere sociale wetgeving te wachten is. Deze. politiek van sociaal- illusionisme is in strijd met de socialisti sche theorie en practijkzelfs al zou do heer Stenhuis als minister van Ar beid optreden, dan zou deze weinig meer tot stand brengen dan de huidige mi nister. BINNENLAND. NOODWONINGEN IN IIET LAND VAN MAAS EN WAAL. Op de vragen van het Twee-dp Kamer lid den heer Keielaar betreffend® het nemen van maatregelen voor den bouw van vijftig woningen inliet land van Maas en Waal, heeft de Minister van Arbeid, H. en N. geantwoord, d(at daar geen nood woningen zijn welke geenszins aan re delijke eischen voljdjoen. Voorts kan niet gesproken worden van slachtoffers van den watersnood),. Ged. Stalen van Gelder land hebben d;an ook bij brieff >van 5 Maart 1927 een voorstel gedaan om voor de desbetreffende gevallen voorzienin gen te treffen krachtens de Woningwet. De minister heeft 28 April 1927 aan, Ged. Sla- ten geantwoord, dat de Regecring in be ginsel bereid is tot het toekennen A'an voorschotten en bijdragen, mits dp ge meenten in het jaarlijksch tekort 50 pel. bijdragen. Een nadpr schrijven van Ged. Staten is 13 November j.l. ingekomen. Wat het nemen van nadere maatregelen •oor woningbouw betreft, beantwoor ding der daarop betrekking hebbende vraag is thans niet mogelijk. -en, g&ne&st. I (Ingez. Med.) dit Stad an Provlncls. Dit Middelburg. Morgen gaat de ontheffing in op de verordening der winkelsluiting, lot en met 5 December, met het oog' op het St. Nicolaasfeest. Nu wij den winter ingaan, en de da ken onzer stad vandaag bestrooid zijn met een feine stofsneeuw, blijkt 'l ons dienstig er nog cpns aan te herinneren, wat bij vriezend weer, sneeuw of ijs verboden is, en wat men verplicht is te doen: Het is verboden bij vriezend) weer aan de straatzijde eene stoep of een huis te schuren of glazen Le wassëhen. Het is verboden sneeuw of ijs, voor een gebouw of erf liggende, op dp straat bijeen te vegen of op te lioopen. Dit' ver bod is niet toepasselijk op sneeuw op eene sloep liggende, mits pver de straat gelijk verspreid wordende,, alsmede wan neer de wegruiming op bevel djer politie moet geschieden. Bij gladheid tengevolge van ijzel of sneeuw moet de bewoner of gebruiker van de benedenverdieping en bij gebre ke van dezen de eigenaar of bchcclrdcr van het gebouw of erft onmiddlelijk langs de geheele lengte van het perceel, ter volle breedte van minstens één meter van de grens van liet perceel te rekë- tweemaal 's daags, des morgens vóór half negen en dies namiddags lus1- schen 4 en 5 uren genoegzaam asch of zand strooien of djoen strooien. Hij is eveneens verplicht de sneeuw of het ijs van het klinkerpad llangs de gchce'e lengte van het perceel op te ruimen of te doen opruimen, nadgt het bevel daartoe door den Burgemeester zal zijn bekend gemaakt door aankondiging in de nieuwsbladen, die door den ;raad zijn aangewezen lot opname der gpmeen- leaankondiging, «(por aanplakking en door den gemeenteomroeper en binnen den tijd daarbij bepaald. Zonder eene dezer bekendmaking is bedoelde opruiming verboden Uii Vlissingen. Hedennacht zijn te Vlissingen aan wal gebracht 16 schipbreukelingen van het gezonken Ncdcrlandsche tank schip „Georgia", welk schip bij Schotland op een bank geloopen is en doormidden gebroken is. De 16 opvarenden werden gered door het Ned. s.s. „Trent", welk schip de schipbreukelingen hedennacht op dc reede heeft overgegeven aan de motorboot van het Ned. Loodswezen. Na dat éen verhoor was afgenomen door den comm. van politie, fungeerend wa terschout, zijn ze hedenmorgen naar hun respectievelijke woonplaatsen in ons land vertrokken. Volgens nader bericht zijn de 15 an dere opvarenden die zich nog op de „Ge orgia" bevonden, eveneens gered gewor den en in Engeland aan land gebracht. De minister van financiën maakt be kend, dpt ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen bij den ontvan ger der ^irecte belastingen en accijn zen te Vlissingen per postwissel door N. N., lijdielijk te Middelburg, f 68 aan gewctensgeld. Uit Walcheren Maandag hield de gemeenteraad van Seroo skerke een openbar*© ver gadering. Afwezig weth. A. Goedbloed wegens ongesteldheid. De voorzitter sprak den wensch uit. dat weth. Goedbloed spoedig moge her stellen van zijn ongeval. Dc commissie tot wering van school verzuim werd samengesteld uit de vol gende heeren G. v. cl. Krekje, J. de Wolf, P. II. Broerse, L. Melsc, W. Jobsc, II. Louwcrse en P. Willéboordse. Een verzoek was- ingekomen van de landarbeidersvereeniging „Wederzijdsch Belang", om ingevolge de Landarbeii- derswet een voorschot groot f2380 15, te verkrijgen uit de gemeentekas wegens aankoop van een perceel bouwland, sec tie E, groot 65 A. 35 cqA'. Bij de algemeene beraadslaging werd er op gewezen, dat er in dit jaar in deze gemeente prijzen voor land zijn besleed an f650 f1000.- en f 1300.— per gemet; dal er door B. en W. publieke verpachting is gehouden, waarbij door de teden der Vereeniging „Wederz. Belang" niet is ingeschreven. Ditmaal werd besloten, dal gelden zul len toegestaan worden, doch dat boven genoemde feiten "Ier kennisneming aan het bestiuur van „Wederzijdsch Belang" zullen worden gestuurd. De voorzitter deelde mede, dat de wij ziging van den ligger der wegen en voet paden nu veertien dagen ter visie heeft gelegen, en hoewel er verschillende af doeningen hebben plaats gehad, geen en kel bezwaarschrift is ingekomen. Er werd besloten dc goedkeuring van Ged. Staten te vragen. Bij de rondvraag wijst de heer W. Jobse op den slechten toestand van den weg naar de brandplaats. De voorzitter zegt verbetering toe. De voorzitter betuigt den heer W. Job sc dank voor zijn bemiddeling voor den aankoop van het perceel bouwgrond. Uit Zuid-Beveland. Gistel* was het feest te Wi i 1 h e 11- inadorp De veldwachter L. Wisse was 25 jaar alszoodanig in oeze gemeente werk zaam. En was te Kaltendijke een comité gevormd om hem te huldigen en 1e Wit- helminadorp bteer men niet achter. Des morgens werd hem door den Burgemeester namens dc gemeente dank gebracht voor wat hij als veldwachter gepresteerd had en werd hem in tegen woordigheid dor ibeide wethouders cn van raadsleden een gouden horloge met in scriptie overhandigd. Toen kwam de heer I. ,L F l'eleus met commissieleden namens de ingeze tenen van Kattendijke hem een gouden horlogeketting met oen tafel en kleed aanbieden', onder hartelijke woorden in dichtmaat. De heer G van der Vliet met com" missieledcn sprak namens de ingezetenen van Wilhelminadorp den veldwachter woorden van lof toe en kreeg hij twee armstoelen met 4 bijpassende) stoelen Zijne collega's, die talrijk vertegen" woordigd waren overreikten hem onder vele redevoeringen, waaruit "bleek den prettigen omgang met hem', 'n prachtklok aan, Vete andere geschenken werden hem dien dag overhandigd cn werd hem door het muziekgezelschap „Oefening en Uit spanning" te Kaltendijke directeur dc heer Goverts te Goes eene oyati© bracht eveneens onder aanbieden van een cadeau. Tol laat in den avond was het op het dorp een prettige stemming en was deze dag voor den heer Wisse een onvergete lijke gemaakt. In de voltallige vergadering den raa<l te W o 1 p h a a r t s diij k op Maandag j.l. werd) op zijn verzoek aan M. Nijsse eervol ontslag verleend -als on derwijzer aan de O. L School Ooslkerke Tot gemeentegeneesheer werd be noemd no. 1 der voordracht, de heer G. J. W. Meynen met 5 stemmen, legen stemmen op den heer A. Gcill, no. 2 dier voordracht Bij de rondvraag merkt de heer va Stricn op, dat dp toestand, in betrekking tot het salaris van den gemeentegenees heer is verandeindj nu gebleken is, dat dr. Geill zich ook in deze gemeente heeft gevestigd. Spr. zou er voor voelen het salaris van den gemeenlegeneesüeer té verhoogen zoolang er in de/c gemeen te 2 dokters gevestigd) zijn. Ook vroeger is tijdelijke verliooging van het salaris al eens voorgekomen. De voorzitter licht dit geval nader toe, waaruit blijkt, 'dat deze verhooging een geheel andpr doel had. De heer Noleboom meëkt op, dat er vroeger minder djokters waren en men dus noodwendig tot het jgeven vara hooger salaris moest overgaan. Nu dit miet' 'meer zoo is dient voor de bepaling van het bedrag rekening gehouden te worden met de door de gemeente gevraagd© werkzaamheden. En hel is spr. geble ken, dat die thans voldoende betaald worden. Indjen liet salaris niet voldoen de is, had| de verhooging de vorige vei gadering moeten geschiedpu. Thans le verhoogen en om die redpn vin<T|t spr. een fout. Het komt spr. bovendien voor, <lat, nu de toestand) in de gemeente beter is dan hij vroeger was, toen dg. genccshee. ren veel wan-belal.ingen haddpn. De po sitie van geneesheer in deze gemeente is, een van de beste. De voorzitter oppert de vraag of diet wel billijk is tegenover anderen, d|ie misschien zouden gesolliciteerd hebben, indien zij geweten hadden, dat verhoo ging in uitzicht was. Het was bjj de op roeping reeds bekend), slat dr. Gcill zich zou vestigen. De heer Goetlieer (weth.) zou de be handeling van dieze zaak willen aanhou den lot d|e volgende vergadering, het idee komt zoo onverwacht en er is dpn gelegenheid voor de lcdpn een onder zoek in te stellen. De lieer Noleboom is daar sterk te gen, omdat dp volgendp vergadering om trent de schadje, <l,ie de benoemde 'Van den tweeden diokler ondervindt toch nog niet bekend is en we nu wel weten m hoever *0e werkzaamhedendie de ge meente vraagt voldoende wordjen be taald. De heer Lindenbergh is het volkomen eens mei den heer Noteboom, te meer waar de heer Meynen aan spr. heeft verklaard te weten van de aanstaande concurrentie, en zïch daarvan wel re kenschap heeft gegeven De heer Valkier vindt het ook gewaagd nu reeds ongevraagd) het salaris Voor dit dlpel te verhoogen Dc heer van Strien verklaart, gehoord de overige leden geen voorstel' te zul len doen, terwijl ook idje heer' Goet lieer zijn voorstel intrekt om de volgen de vergadprimg op dj© zaak terug te ko men. Ten slotte vraagt dfe Iiper Overbeek© of de gemieente ook zeggenschap he©ft in het houden dier spreekuren, en of er een instructie bestaal, in verband met afwezigheid van den gemeentegenees heer. v Spr. verklaar! zich mei de daarom trent gegeven inlichtingen tevreden. 'O 1 Uit Schouwen en Duivelend, Door het motor-mosselvaarluig Bru. 19 is gistermiddag in do tramhavcn fte Zijpe binnengesleept hot aakschip ..De Hoop", van St Phiiipsland geladen mei suikerbieten liet schip verkeerde in zinkenden toestand. STI KKEN VOOR DE PROV. STATEN, Verbetering Pr o v. wegen en werken Ged Staten stellen Prov. Staten voor ten behoeve van het verbeteringswerk aan den steigerdnm te Kamperland be schikbaar te stellen de spm van f26.000. an den aanleg van een diucdalf bij den steiger le Kortgeue eene som van f 1200. van hel beslralingswerk aan den Prov. weg Neuzen—Axel eene som van f 15 000; van do voltooiing van dp vernieuwing en verbreeding van die kunstbaan Van den Prov. weg Builenlusl—Groede eene som f 20.500, met machtiging op Ged. Sta ten, om lot aankoop dor gronden \over te gaan; an werken lot verbetering van den steiger te Iloedckenskcrke ©ene som van f 20 000, van de aanduiding van de indeeling der wegen in klassen, de gesloten-verkla ring der wegen en de cventueele sluiting der Prov wegen bij opdpoi. ©en en ander op grond van het Molor- en Rijwielregle ment, beschikbaar te sfellcn een som van f 25 000 Wij koinen hier morgen nader op terug. KERKNIEUWS. Een aantal leden van e'fc Gerof Kerk alhier hebben zich naar de „Rolterdj." meldt als tijdelijk inwonende leden aan gesloten bij de G|eref. Kerk in Herstek! Verband te Rotterdam Binnenkort zul len vanwege deze kerk alhier godsdienst oefeningen worden gehoudjen Door wijlen mevr Noordijke—Breas is aan de Geref Kerk te Oolij ras- plaat gelegateerd dp som van f 2500, vrij vpn successierechten. Ds. J. Hetcbrij van Sleenwijk, die het beroep aannam naar de Vrije Evang. Gem. te 11 i 11 a n d-B a t h, hoopt Zondag 4 Dec. a.s. zich aan deze gemeente te verbinden. (de Z Lutb°Kcrk Bedankt voor het beroep naar Midf delburg—Vlissingen door ds P. Boender- maker te Hilversum KUNST EN WETENSCHAPPEN. Het Chincesche Land huis Vereenigd Tooneel. Schouwburg. „Het stuk behandelt de onoverbrug bare kloof tusschen twee rassen, het Europeesche en het Chineesclie ras". Al dus dc eerste zin in de toelichting van het programma. Die moeilijkheden ineen huwelijk tusschen Oosterling cn "Wes terling zijn ons welbekend in de litte ratuur, die ons met vele voorbeelden gewezen heeft op droeve en blijkbaar onvermijdelijke conflicten daaruit voort vloeiende. En die verbalen, zij mochten /dan verdicht zijn, bevatten toch alle min of meer een zedenbeeld uit Japan of China. In Marion Osmond en James Corbet's spel „Hel Chineesche Landhuis" is dat onflicl geen zedenbceklj meer te noe men. Daarvoor is het gegeven te on- werkelijk-romanlisch uitgewerkt. Hier wordt de ver-Europeeschte Chinees der mate opgezweept èn door tie beleediging van zijn eer, èn door jalousie, dat hij alle oogenschijnlijke vriendelijkheid vergeet, openhartig wordt in de geraffineerde moreele marteling, die hij zijn Engclsche vrouw doet ondergaan, om achter haar liaison te komen met haar rasgenoot, la ter in het even verfijnd duel m)et zijn En- gelschen rivaal om zijn schoonzuster. In het rijk, waar geleefd wordt van intrigues, spionage en verraad, waar men de kunst voortreffelijk verstaat van het mengen en hot toedienen in tallooze va riëteiten van vergift, schijnt de over winning aan de zijde van den Ooster ling; maar het lot van hel gafllooze glas champagne beslist ten gunste van den Europeescliem medeminnaar. Al wordt dan herhaaldelijk gesproken van ónze eer, ónze wpt, en <nl mag die tot dergelijke consequenties kunnen lei den; dit is - en wij hooildpn t van meer dan een bevoegde zijd© bevestigen toch niet de typeering van dp ..onoverbrug bare kloof" bovengenoemd. Eerder heeft de fantaisie dier beide schrijvers hen ge roerd in een drama van lugubere Oos- tersche romantiek. Maar dan ook met al den navrant griezeligen sfeer erbij pas send. En die was er van bet eerste tafereel af, met de naargeestige geluiden eener Ohineeschc omgeving; 111 de slraits settlements; die was er door bet decor, en die was er vooral door liet geweldige spel van v. Dalsum, den Chineeschcn edelman. Welk adjectief zou juist zijn voor deze grootsche creatie, die voor dc toeschouwers (con geheel bczcllc zaal) haast word suggestie! Su bliem cn nog eens subliem! Iels anders alt er niet van te schrijven. En hoe goed daartegenover stond die Westerling, de Fngelschman Harold Mar ques; machteloos, ondanks de zelfver- trouwende krach l van den Bril ira de. ko loniën. Ja, toen, toen die Europeaan liet schro melijk af moest leggen tegen het tenslotte berustende flegma van den Chinees, diens zelfbewustheid verwerd tot triest-angstijg zich zelf vergeten .toen "n de laatste acte - xverd die nimmer te slopen scheidsmuur tusschen beide rassen wel heel sterk belicht Ook Henri Eerens een woord van lof zijn Richard Marquess. Minnie ten IIovo als de Engclsche jonge vrouw van den Chinees had zeer, zeker uitstekende oogenblikken, en ia het tweede bedrijf vooral in dc climax van den dwang, die tot haar bekentenis

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1