Èol» Mm S. WIENER SC». I No. 274. Maandag 21 Wovembar 3SJS2 ï70' jaargatv MIDDELBURGSCHE COURANT. i dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. STUDIECONFERENTIE VOOR DEN VREDE. v Op de studieconferentie voor den vroe de te Amsterdam heeft mevr. Moss, die als plaatsvervangend afgevaardigde van Australië deelgenomen beeft aan de laat ste Assemblée van den Volkenbond, get sproken over de deelname der vrouwen aan deze Assemblée, die grooter moet worden, en een uiteenzetting geg^ van de wijze, waarop het vraagstuk van de herleving van liet Protocol van Gei- iève in deze Assemblée is behandeld. Prof. ïtuyssen, secretaris-generaal de Unie van Vereenigingen voor dien Volkenbond heeft de kwestie van de veiligheid behandeld. De heer De Madariaga (Spanje), voor- tzitter van de Ontwapeningssectie van dien iVolkenbond, heeft gesproken over: Ont- wapeningsvraagstukken Vervolgens sprak admiraal Allen (En geland), die het noodzakelijk achtte te geraken tot een algemeene verminde ring van bewapening ter zee bij interna tionaal accoord. Verscheidene afgevaardigden maakten gebruik van de gelegenheid tot gedach- t en wisseling betreffende hel gesprokene. Prau Emmy Ereundlich, Oostenrijksch parlementslid, wees er op, dat men om de ontwapening te bereiken de oorzaken van den oorlog moet kennen. Mme. Malalerre stelde een resolutie voor waarin de conferentie dien wensch uitspreekt, dat de vrouwen en moeders alle krachten zullen insponnen om zede- delijke ontwapening voor te bereiden door de opvoeding van de jonge generaties zoowel op school, als in het huisgezin. «ETOURGELD BIJ ,I)E IIAdpSCHE BEDRIJVEN. Naar dc Itesb. vati een der ambtena ren der Haagsche becÜrijven vernam, zouden <Te thans voor ontslag voorge dragen leden van het personeel mede- deelingen hebben gedaan omtrent andere personen, werkzaam Dij onze bedrijven, die evenals zij retou- en steekgel' hadden aangenomen en leveranciers aan jonze gemeentebedrijven en ander tak ken van diensten. In verband daarmede zouden naar de zegsman mededeelde, op dit oogenblik niet minder d'an 130 personen', alle ge- meentte-ambtenaren over verschillende bedrijven en takken van dienst verdeeld', in dienst der gemeente 's Graveuhage onder verdenking staan en zou naar hun gedragingen thans een onderzoek wor den ingesteld. Het blad heeft getracht ter bevoegjcüer plaatse nadere inlichtingen omtrent dleze nog al alarmeerende mededeelingen te krijgen maai' men weigerde pertinentjel- ke inlichting. Het onderzoek was nog steeds in vol len san8 en hangende dit onderzoek kon men aan de pers geen inlichting ver strekken. Men wensclite deze mededeelingen noch Ie ontkennen noch te bevestigen. MIDDELBURG. Practïsehe Zeer uitgebreide collectie. Zie Etalage. (log. Uit Stad an Provincie. Uit Middelburg. Zooals wij Woensdag aankondigden is Zaterdag en Zondag door het Instituut voor aiheidsonlwikkeling alhier in de bovenvoorzaal van „De Vooruit" eenc tentoonstelling gehouden van boeken en speelgoed, met het doel te laten zien wat voor kinderen werkelijk geschikt is. RVjj zijn Zaterdag ook even een kijkje wezen Hemen en hebben ons overtuigd, dat er met zorg een keuze van geschikte kinderlectuur bijeen is gebracht voor' motorbestuurder, die er ook ovenals de verschillende leeftijden. Deze boeken wa- duoberijdsler zonder letsel afkwam, de ren afgestaan door de firma's van Ben- regels van den weg, had voldoende licht them en Jutting en 'Gebr Hildernisse al- en stopte ook onmiddellijk hier, terwijl er tusscheu lagen do boeken, j De vrouw is lot op heden (Maandag- die op bons van de Haka (Handelskamerj morgen) nog niet lot bewustzijn terugge worden verstrekt, en die ook door de jkcerd. Men vreest liet ergstei commssiie waren beoordeeld en geschikt' bevonden. Op de andere tafels langs dc Donderdagavond is te Waarde wand en daarbij waren vele zeer doeb mej. RL. N. door de gladheid der stralen matige stukken speelgoed uit deu wan- gevallen, en heeft daarbij haar been ge- delbazaar van den heer I). C» Boujvpnse broken. Zij is nog denzelfden avond naar bijeengebracht. Voor de kinderen en de het ziekenhuis te Goes vervoerd, opvoedsters was echter wel het neusje van den zalm de etalage van voorwerpen uit de fabriek van de N. V. B. Schilte en Zonen le IJselstein, die speciaal hout- Uit Noord-Beveland. In navolging van verschillende an dere gemeenten is ook te C o I ij n s p 1 a at waren vervaardigd en daarvan zeer aar- een COmité van winlerlezingou opgericht, dig bedachte voorwerpen voor slöjd- en ZOOwei van Christelijke» aard, als vooi montesori onderwijs bracht en dank zij de vrijzinnigen. Het 'bestuur heeft beslo- de welwillende medewerking van de da- ten, dal de eerste 2 lezingen zullen ge- mes van de/gemeentelijke bewaarschool;, houden worden over Christelijke onder was alles zoo geschikt, dat het doel werpen, terwijl de derde lezing meer tén zeer goed tot zijn recht kwam. Van degerieve van de andersdenkenden zal zijn. verschillende blokjes waren allerlei voor werpen gemaakt en daaruit bleek ons, dat hier voor het onderwijs zeer welkomen hulpmiddelen waren geetaleerd Uit Scnouwea en DuWeiand Te Z i e r i k z e e is Zaterdagmiddag ten 2 iure de nieuwe brug over de Nieu- Men verzoekt ons nog le melden, dat we Haven tegenover de Zuidhavenpoort, het voornemen om op de tentoonstellfing door den Burgemeester, mr. A. J P. Fok- een jeugdboekengids genaamd „Dc klei- ker iQ tegenwoordigheid van alle raads- ne vuurtoren'" te verkoopen, niet konf |eden officieel geopend Nadat de bar- doorgaan, omdat de gidsen nog niet vva-, gemeesler aan de hand van wat de kro- ren ontvangen. Zij zullen nu echter hij verschijning in den boekhandel der firma Gebr. Hildernisse verkrijgbaar worden ge steld. —Vrijdag werd in de St. Joris de 5e le denvergadering van den Zeeuwschen Bond van Tuberculose-huisbezoeksters gehouden. In de middagvergadering hield de heer D. N. van Gelderen, arts te Mid delburg een boeiende voordracht mot lichtbeelden over „Nazorg'*. Uit Vlissingen. Burg. en Weth, van Vlissingen deelen den raad mede, dat het in hun voornemen ligt als plaatsvervanger van den secretaris, met ingang van 1 Januari aan te iwijzen den heer A. de Beyl, hoofd mies ter secretarie. In verband daarmede stellen zij voor hem na het bereiken van zijn maximum salaris van f 3700 op 1 Juni 1928 nog telkens om de twee Jaar f ,100 te verhoogen en, dus te laten klimmen lol een maximum va|t*'f -1000. Van den Algemeenen Bond van po litiepersoneel is een verzoek ingekomen om vacantie toeslag voor het politieperso neel. Het blijkt dat het hoofdbestuur dit adres inzond zonder medewelen en zon der instemming van het afdcelingslbeistuur te Vlissingen, hetwelk met een verzoek aan hel hoofdbestuur om het in te trek ken geen resultaat bereikte. Waar Burg. en Weth. bovendien vinden, dat er thans geen aanleiding bestaat aan personeel in dienst der gemeente zulk een toeslag te verleenen, terwijl de financieele gevotlt- gen, het verzoek ook niet voor inwilliging atbaar maken, stellen zij voor afwijzend op het verzoek te beschikken. In een danszaal le Vlissingen is gister een 18 jarig meisje aangehouden, dat uil Axel afkomstig is. Zij is onder het ouderlijk gezag teruggebracht.. Uit Walcheren Vrijdag had een algemeene vergade ring plaats der Chr. wijkverpleging S o u- b u r g en R i 11 h e m, in Rehoboth onder leiding van dr. J. Th. Ubbink, waar v<Jl- gens art. 6 van het reglement de verkie zing van een nieuw bestuur plaats had, bestaande uit 11 leden, 9 uit dc gemeente van Souburg,: 2 uit die van Ritthem. Vol gens dit artikel worden ze gekozen uit en door de leden der (vereeniging uit tweetallen door het bestuur opgemaakt en van te voren bekiend gemaakt. Tot bestuursleden werden gekozen mevr. Piugge—Korleweg, A. van Veen, W. Cc- vaal, Ritthem, ds. G. B. W.ürth. A. Poelman Ritthem, J. Cijsouw, tlr. J. Th. Ubbink;, mej. A- Melis—Matthijsse, H. W, Huson, Vreeke, A. Boogaard. De voorz. herdacht het overleden be stuurslid P. Puijpe, die verscheiden jaren zijn krachten in het belang der wijkver pleging heeft gegeven. Hel bestuur benoemde tot voorz. dr. J. Th. Ubbink, tot vice-voorz. ds. G. B. Wurfb, tot penningmeester J. Cijsouw, lot 2den penningmeester één der bestuursle den "van Ritthem, voorteopig is 'mevr. Plugge nog secretaresse. Uit Zuid-Beveland. Vrijdagavond werd de 71 jarige vrouw van den wagenmaker J B,. te It ape lie in de nabijheid van de pasto rie der Ned. Herv. Kerk aangereden] door den motorrijder P. K. uit Kloetinge die ook zijn zuster mede op de dw)zilting bad Bewusteloos en hevig blloedend werd de vrouw bij dr. Pfeiffer binnengedragen, na behandeling is de patiënte naar haar woning vervoerd, waar zij slechts even hij kennis is geweest. Naar men ons mededeelde hield de nieken aangaven, van af 1537, een opsomming had gegeven van de verschil lende bruggen die op- of nabij dc plaats waar nu de brug ligt, voor de verbinding met Duiveland hebben dienst gedaan, en gememoreerd had dat de brug die nu is afgebroken, dagteekende uit het jaar 1839. zette spr. verder uiteen dat waar de vervoermiddelen ook hier hoe lan ger hoe meer zich aanpassen aan den modernen tijd, de raad het noodig oor deelde er een nieuwe 'brug werd gemaakt Dat werk is nu gereed. Fen brug, pas sende in deze omgeving en van 't mo del zooals voor 1839 er was, zien we hier voor ons; hulde wenscht hij 1e bren gen aan den gem bouwmeester, don heer F. Houdkamp die dit werk op zoo'n uit stekende wijze heeft doen 'tem uitvoer brengen; aan de N.V. Rolterd. Mach. fa briek Braat, en aan de fa. Vclthoven al hier die voor den onderbouw zorgde Daarop werd de afsluiting weggenomen en verklaarde de biirgcm de brug voor 't verkeer geopend. De ophaalbrug is een flinke massaal stuk werk. De bogen vormden met de poort een prachtig ge heel De ryweg vau de brug is ruim 4 M. breed, terwijl aan weerszijde een verhoogd voetpad is van ongeveer 1 M. Vele toeschouwers waren aanwezig UitZecuwsc h-V lainrterfln OC Te Gent overleed de heer Jos A, Jacobs, vroeger algemeen directeur van de Nieuwe Nederlandsche Glasfabrieken en de surperphosphaalfabriek le Sas van Gent. De Ier aardebestelling heeft plaats op Maandag 21 Nov., des voor middags half elf, waarvoor de II dien sten zullen plaats vinden in de St. An- nakerk te Gent. Uit Zesnwsch-Vlaantleren Wi. D Woensdagavond kregen twee jon gens, de 17 jarige Iz. N„ en de 15 jarige M. v. d. B., beiden wonende te Groe de ruzie op den Rijksweg over werkzaamhe den op de fabriek. V„ d. B. ontstak zoo in woede dat hij N. met een vijl drie ste ken toebracht in hoofd en rug, waarvoor geneeskundige hulp moest worden inge roepen. De toestand van N. is wel niet heel) ernstig doch hij moet toch het bed hou den De vijl die den anderen dag rug gevonden is vermoedelijk afkomstig van diefstal uil de voren bedoelde fa briek. Door onachtzaamheid liet de land- bouwersknechl van II. le Ooslhurg Vrijdagavond bij de bietcnlosplaals aan deu Zuidzandschen straatweg de paar den afgespannen voor den wagen en on beheerd staan De paarden van hun vrijheid gebruik makende, deden op hun dooie gemak, zooals hel boerenpaarden betaamt een uilslapje. Op het oqgenblik dat ze de Walslraat wilden ingaan, waar vóór zc over de tramrails móesten gaan, kwam de tram uit de richting Zuidzande aangesloomd. Niettegenstaande het krachtig remmen van den machinist, kou deze niet verhinderen, dat de paarden een 25 a 30 meter ver voor-dem-lram-uit werden voortgesleept. De paarden moe ten danig le keer gegaan zijn; van één werden de hoefijzers afgerukt, terwijl zij heiden hevige bloedwouden opliepen; de lantaarns van de tram werden incenge- drukl, zoodat deze met eeuige hulplich- ten verder is kunnen rijden. De omstan digheden in aanmerking genomen liep 'l ongeval nog betrekkelijk goed af. De .po litie heeft van een en ander proces-ver baal opgemaakt De Roode Kruis collecte heeft le Biervliet opgebrachl f 28,80. Blijkens aankondiging is de raad v gemeente Aardenbu roepen tegen Woensdag as. des v.ni. te 9 30. Dat deze aankondiging reeds op Zaterdag is geschied, mag verwon dering wekken, daar vroeger zoo moge lijk nog werd beknibbeld op don voorge schreven termijn van 2 m. 21 uren. Deze vergadering is door vier raadsleden aan gevraagd De wettelijke termijn waarop de gemeentebegrooting dient behandeld te wezen, is reeds verstreken, en toch vond de burgemeester het niet noodig een vergadering uit te schrijven (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. DE BIOSCOPE Electro. De Boemelbaron Eein ouderwetsch- Duitsche film met bekende Duitsche ac teurs en actrices, die ons daarom alleen 'al sympathiek wgs. Ook het echt Duit sche kluchtgenre. niet "heel fjjn. maar hier en daar onweerstaanbaar grappig, zoodat we om dwaze Situaties nog eens flink kunnen lachen. Het gegeven een orgeldraaier, die plotseling op een kasteel voor een „baron" invallen moet, is v» van origineel ,manr had iets van die goedmoedige bonhemmie, die wij bij onze Oostelijke naburen aantreffen. En het strijkje speelt er de lustige wijsjes moderne en minder nieuwe, van een jaar of wat terug, die wij toch graag weer eens hoorden. Zoodat in ieder geval een paar genoegelijke uren gewaarborgdizijn. KERKNIEUWS. In de vergadering der Alg. Syn. Commissie der Ned. Uerv. Kerk kwam Vrijdag ter sprake een verzoek om voor lichting van het Prov. Kerkbestuur van Zeeland met betrekking tot een ver zuim van een classicale vergadering om een lid van het Prov. Kerkbestuur le be noemen. Besloten werd te antwoorden, dat in dit stadium voor de volgende clas sicale vergadering niets kan worden ge daan om het verzuim te herstellen. Bij de gehouden stemming ter ver kiezing van 3 notabelen der Ned. Herv. gemeente te Souburg zijn herkozen de heeren J. de Wolf, J. Gideonsie en J. v. d. Bosse. Tot ouderling der Ned. Herv. Kerk te Ritthem is benoemd de heler A. J. de Pagter, in de plaats van den lieer J. A. de Visser, die aan de beurt van aftreding was. doch voor een herbenoe ming niet meer in aanmerking wenschte te komen. Tot diaken is herbenoemd de heer W. Boogaard. Bij de Ned. Herv. Kerk te O ost- lc ape 11e zijn herkozen lot ouderlingen de heeren C. Geldof ein Wi. dc Voogd eu tot diakenen de heeren C. Brand en P. Wijkhuis. Bij de gehouden stemming voor no tabelen der Ned. Herv. Kerk te Kapel- Ie werden herkozen de heeren A. J. v. Liere met 72 st. en C. de Jager mJet 71 st. Opgekomen waren 80 stemgerechtig den. .Bij de op Zatlerdagnamiddag gehouedn herstemming voor nolabelen der Ned Herv. gemeente te N i s s e in de vacature A. Hubregtse 'is gekozen de heer M, Nieuwenhuijse met 19 st., terwijl op den heer M. A. ZonnevijUe 7 stemmen waren uitgebracht. Mijmhardt's Hoofdpijn en K i e s p ij n- tablctten Stillen spoedig de hevigste pijnen. Beide tn buisjes van 30 en 60 ct. Bil Apothekers en Drogisten '(Ingoz. MedJ LEGER EN VLOOT. De sergeant-botlelier M. Schooner- woerd en de sergeant-hofmeester H. Kruik ziju overgeplaatst van de „De Ruij- ter'" naar het wachtschip te VI is sin" gen. Blijkens bij het departement van marine ontvangen mededeeling bevond Hr. Ms. Hertog Hendrik zich Zondagmid dag op 25° 3' N.B. en op 51° 57' W.L. De sergeant-majoor-admiiustrateur N. R. Waltmau, van het 14e R. I., wordt met ingang van 19 Dec. a.s. over geplaatst bij het 5e R. I. te .Amersfoort. LANDBOUW. Het zoo juist verschenen derde nummer van den jaargang '27 der Ver slagen en Mededcelingien van de Directie van den Landbouw bevat een artikel van L. G. van Hoorn (tot voor kort gezantschapsraad te Kopenhagen) over het zuivelbedrijf in Denemarken; en een verhandeling van dr. J. J. L. van Rijn, Ned. Rijkslandbouwconsulent over: de teelt van groenten en vroege aardappelen in Italië. Ned. Herv. Ke rk. Beroepen te St. Maartensdijk, ds. H. A. Leenmans, te Delft. Evang. Gemeente. Bedankt voor het beroep naar Ier- seke door ds. Timmerman te Enschedé. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De zangvereeniging „Looft den Ileere" le Vlissingen zal Woensdag 30 November een uitvoering van de „Jalireszeiteri*' geven. Als solisten zullen optreden mevrouw B Mak van V'aa.y Doremans. sopraan, en 'de heeren Louis an Tulder, tenor en P. Meershoek, bas. ONDERWIJS. Geslaagd te 's Gravenhage voor het notarieel examen, 3e gedeelte, de heeren B. A. van Verre, alhier; P. M. Overbeke te Goes, en W. Hamle- lynck van Sas van Gent. Geslaagd te Amsterdam voor het examen apothekers-assistent mej. M. S. de Smet te Biervliet. SANDEL. NIJVERHEID E* VISSCHERIJ Het Engelsche stoomschip „Stu- heeft gelost, is naar Middlesborough ver heeft gelost, is naar Middleborough vcr- hijeengv- trokken. Alliance-Middelburg 2—0 Gisteren bad to Roosendsial de ont moeting plaats lusschen bovengenoem de vereenigingen Direct na het l>cgin ontwikkelt zich een vlug spel waarbij de voorhoede van Middelburg de Allian ce veste steeds bedreigt Middelburg» blijft gedurende hel eerste half uur in meerderheid, doch do Alliance kee per weet doelpunten te voorkomen Dan komt de Alliance voorhoede gevaarlijk op7clten doch Middelburg geeft niet thuis en de rust gaat in met (blanken stand. Na de thee weer hetzelfde spej. de Middelburg voorhoede weel haar overwicht niet in doelpunten uit te druk- totdat het spel zich na oen kwartier i'erplaatst en de middenvoor van Alliance haar na eenigc schoten de leiding geeft Middelburg heeft zich echter nog niet gewonnen, en het Alliance doel ontkomt ternauwernood aan een doorboring. aarhij de keeper wel eenig geluk hééft Dan volgt na 25 minuten weer een aan ban All iance on de rechtsbuiten maakt er 2 -0 van Die rcsleerende tijd dominieeren de heide voorhoede's. doch de stand blijft ongewijzigd Opmerker Duitschland Holland 2—2 wedstrijd Duitschlaii') Holland welke gisteren le Keulen gesoéeld wérdi leverde een gelijk spel (2 2"» op Met de rust was de leiding mei 1 9 aan Hol land Na de rust heeft Duitschland eerst gelijk gemaakt en toen nog tijdelijk met 2 I de leiding gehouden De doolvcrde- diger maakte dat het twee lo punt door Holland kon worden gemaakt Zeelandia—Bredania 2—5 Onder voor voetbal zeer ongunstig we der heeft gisteren in het Gcm Sportpark bovengenoemde wedstrijd plaats gevon den. Over hel veld stond een vinnige en harde N 0. wind. welke mooi en goed spel onmogelijk maakten. Te twee uur wordt aangevangen Zee landia telt één invaller, terwijl Breda nia volledig is Laatstgenoemde wint de opgooi en verkiest den wrtnd mede. Kort na den aftrap noleeren we Bre- da n ia -a an vallen, welke zeer goed worden geleid. Op zeer gélukkige wijze wordt doorboring van hel Zeelandia-doel voor komen. Het Z. backstel, waarbij een debutant, speelt zeer onzeker en treedt niet resoluut genoeg op tegen de zeer forsch spelende Bredanaars. Het spet verplaatst zich daarna naar de overzijde. Een mooi schot van den Z. middenvoor wordt zeer goed gehouden. De druk op het Z. doel wordt grooter "en doelpunten kunnen niet uitblijven. Als het spel dan ook 14 minuten ou3 is, is de Z. doelman gepasseerd en bet Is 0—1. Tien minuten daarna 0—2 en bin nen enkele minuten" wordt het 0—3. De Z voorhoede brengt nu een tegen bezoek en het gelukt om een tegenpunt te maken, 1—3.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1