Donderdag 17November 1999 Ho. 271 170* Jaargang MIDDEL «Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. ONGEDEKT VERLIES» woningbouw. De gemeenlerasd van Middelburg heeft aaau i.u uau jiuiiii a.ui /.um v-cm filiwt ?is,w pen !- liculiere exploitant zou het nooit zoo gedaan hebben. Maar dat zijn dingen van het verleden. Er was 'toen door den woningnood aan leiding voor de overheid om aanzienlijk bij te dragen Wat echter nu de aandacht vraagt is het vooruitzicht. >We vreezen, dat de pessimisten gelijk krijgen, die voor een volgend jaar een nieuw verlies vree zen En dan komt waar zulk een groot Cholera. Te Pintoe Besh zijn enkele gevallen van cholera voorgekomen. Op groote schaal zijn inentingen gedaan (V.D.—Ancla) daarom toch zeer onbehaaglijk besluit moeten nemen dóór wederom bijna f 2000 als renteloos voorschot te ver- leenen aan de Alg Woningbouwvereni ging ter dekking van hetgeen van het ongedekt verlies op de woningen op het Bagijnhof nog overbleef, nadat ruim f 3400 uit het onderhoudsfonds daarvoor was aangewend. Dit komt nog bij het bedrag dat die woningbouw reeds méér van de gemeente heeft gevorderd dan oorspronkelijk ge raamd was. Het begon rèeds dpdelijk. Bij den opzet was gerekend op een ieeriïng van f 138.000 van de Rijksverze keringsbank en een tweede, hypotheek der gemeente van f 60.000. Maar toen na schatting der woningen de R. V. B.. slechts bereid was f 127.000 te verstrek ken, verhoogde de gemeente haar hy potheek met f 11.000. Dit was in '24. Fen jaar later werd er weef f 25.000 gevraagd. Bij arbitrage whs aan den aan nemer f 12.793 toegekend als schsde- geanoeid is, de vraag op of men tipt gemeentebelang in handen mag latfii^ van een vereen/ging, ook al staat die ouder voortdurende controle der gemeente. INNENLAHD. G rondbel. vergoeding, er was ruim 6000 noodig pers pej geweest voor extra-betonwerken tegen verzakking, er waren door den langeren duur van den bouw hoogere opzichters- kosten en renteverlies, en het eerste half jaar had op de exploitatie een tekort op-1 geleverd vau f 512. Ondernemingen die met zulke tegen vallers beginnen, wekken al dadelijk zorg. En daarvoor is ook reden gebleken. De exploitatie van 1 Jan. '25 tot 31 Maart '27 blijkt een ongedekt verlies te heb ben opgeleverd van f 5329. Blüjkens het antwoord op de vragen van den heer Mes is dal verlies ontstaan „doordat voor de eerste maal ten laste van de exploitatie ■werd gebracht de afschrijving op de hui zen over een tijdvak van twee jaar", en door een huurder ving van f 31*1 door leeg stasn der woningen. Dat is een verklariug maar geen geruststelling, want afschrij ving op de huizen is noodzakelijk en huurderving zal wel telkens terugkomen. En wat de zaak nog onaangenamer maakt, is het feit dat ook de exploitatie van de andere woningen dlezer Vereeni- ging verlies blijkt op te leveren. Ook daar hebben allerlei tegenvallers daartoe meegewerkt. We herinneren aan de moeilijkheden met hel schaiWLerwerk indertijd; daar blijken nog bij te zijn ge komen reaile-orikostem door het te laat uitbetalen der rijksbijdragen, èn andere1 boekingskwestiesdoor overschrijding der onkosten, en door nieuwe ingevoer de polder!asten, verhooging vian kosten van waterleiding. De exploitatie had een ongedekt verlies van f 1093, dat men Jjoopt te dekken door een bijslag op de huren van 15 cent. Let wel: een bij slag, geen verhooging, want vian een ver hooging profiteert het Rijk voor drie kwart. Want men vergele niet, dat het Rijk, evenals de gemeente jaarlijks een aan zienlijke bijdrage geeft im de exploita tiekosten. Voor de beide woningcom plexen dezer Alg. Woningbouw vereen i>- ging draagt het Rijk per jaar bij f 22.747, en de gemeente jaarlijks f 30.329. Wanneer nu, ondanks die aanzienlijke bijdragen uit do overheidskassen in het tekort, ook de kapitaalbelangen der ge meente bij deze vereeniging telkens ver hoogd worden terwijl de vooruitzichten op een spoedige verbetering zeer ne velig zijn, dan is hel duidelijk dat er iels niet deugd, al moet men volledig toege ven dat er van verkeerde handelingen van het bestuur geen sprake is. Ja, het trekt wèl de aandacht, dat de andere houwvereeniging die wij hebben, n 1 de woningstichting „Volksbelang" ge lukkiger boert. Met de rijksbijdrage van f 21.120 en van de gemeente Van f 28.160 per jaar in de exploitatie kómt zij toe. Men zegt dat zij door strengere controle op de huurders voor minder tegenvallers staal Misschien telt ook de smaak van 'l publiek voor den aard, en de ligging der huizen mee Maar de hoofdoorzaak van hel ver schil zit toen blijkbaar in factoren, die voor den oen wel hebben gegolden «n voor den ander toevallig met Want dit lijkt o.ns wel het voornaam ste dat in de jaren '20—'23 toen aller- wege die bouwvcrceuigingen op rijksini- liaiief aan het werk gingen, men «te door de Inspectie voor de Volksgezondheid als model aangegeven ramingen le lichtvaar dig heeft beschouwd als definitieve be groot ingen. Men is ecmee in zee gegaan, zonder te rekenen op tegenvallers Zou dat ooit gebeurd zijn, als men niet de wetenschap had gehad van bijslag uit de overheidskassen9 Als dat woord „ga rantie door de gemeente' niet velen doof gemaakt had voor bezwaren? Een pav- DE RIJKSMIDDELEN IN OCT. 192 De opbrengst van de Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten' over de maand Oct. 1927 bedroeg f 41„972.505, tegen f 41.445.803 over dc maand Oei. 1926. Het één twaalfde gedeelte der ra ming over het geheele jaar bedraagt f 39.375-716. We laten hieronder volgen dp op brengst over de eerste tien maanden van 1927, vergeleken met die over de eerste tien maanden van 1926. 1927 192G f 18.989.211 f 18.399.146 - 25.109.474 - 24.211.734 Ink. belast. - 84.638.106 - 81.400.360 Verm. bel. - 9.471.808 - 7.725.624 Div. en T. - 16.992.290 - 16.636.642 Inv. reent - 48.824.921 - 47.914.395 Stat. recht - 3.635.029 - 3.433.162 Zout - 1.788.653 - 1.731.170 Geslacht - 8.513.865 - 7.899.879 Wijn - 2.124.597 - 2.211.966 Geaistill. -"37.062.128 - 37.381.368 Bier - 11.267.059 - 10.377.178 Suiker - 37.634.064 - 36.719.599 Tabak - 19.053.371 - 18.752.425 Goud, Zilv. - 792.244 - 726.370 Rijw. belast. - 6.796.020 - 6.635.373 Zegelrecht - 22.842.382 - 20.S14.673 Registr. recht - 17.620,899 - 17 339 513 Suec. recht - 40.651.367 - 38 313 365 Domeinen - 2.693.579 - 2.738.332 Staatsloterij - 622.291 - 623.507 Jacht, visch - 237.274 - 239.849 Loodsgeld - 4.144.922 - 4.083,888 Totaal f421.505.562 f406.309 528 De opcenten ten bate van het Lee ningsfouds gaven over Oct. 1927 een opbrengst van f 7.584.660, tegen een be drag van f9.592.287 in Oct. 1926. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over Oct. 1927 een opbrengst van f 335.235. NEDERLAND EN BELGIL. In de Belgische Kamercommissie voor buitenlandsche zsken, die gister bijeen kwam onder voorzitterschap van Kamer president Brunes, heeft de minister var buitenlandsche zaken, Vandervelde, on dermeer verklaard, dat de officieuse wis selingen van gedachten met de Nedjer- landsche regeering betreffende 't vinden van een basis voor nieuwe onderhande lingen in den geest van vriendschap en wederkeerige waardeering worden voort gezet. Vandervelde zou hieraan hebben toegevoegd, dat men hoopt nog yóór de eerstkomende Kamerverkiezingen in Ne derland tol een oplossing te geraken. DE GASBEDRIJVEN. De leden van den gemeenteraad le Roosendaal C. Jongenclcn en Ignatius (s- d.) en Vermunt en Voeten (r„-k. dissident) hebben aan B. en W. verzocht, op de agenda der eerstvolgende raadsverga dering een voorstel te plaatsen tot benoe ming van een commissie van drie leden uit den raad welke zal hebben te onder zoeken of door den directeur der bedrij ven corruptie is gepleegd. Een voorstel tot instelling van een onderzoek was reeds enkele weken ge leden door de r. k. raadsfractie inge diend Deze had jn de jongsle raadsver gadering haar voorstel teruggenomen om haar actie le scheiden van die van den Neder], bond van overheidspersoneel cn besloten, in de eerstvolgende vergadering erop terug te komen. UIT OOST-IN DIE. Vergiftiging door injectie. De pandhuishoofdbeheerder D. V. Swie- ien is overleden tengevolge van vergif tiging. Het is mogelijk, dal hem een verkeerde injectie is toegediend. (V. D.—Aneta). Maatregelen tegen de pers. Hel Balaviaasch Nieuwsblad deelt me de, dal de regeering een regeling voor bereid tot het nemen van maatregelen tegen de pers. Tot deze maatregelen zal 'behooren de sluiting der drukkerij mei pen maximum tijd van 1 maand (V.D.—Ancta). Uit Stad en Provincie. Uil Middelburg De in ons nummer van Zaterdag 22 October opgenomen vragen van den lieer Jeronimus betreffende de realecringswcr- ken cn het pompgobouwtje. zijn door Burg en W'etli als volgt beantwoord 1 liet pompgebouwtje bij de Noord- brug is in zoogenaamd eigen beheer uit gevoerd Niettemin is liet metselwerk, hetwelk het voornaamste werk uitmaak te, opgedragen geweest aan een alhier gevestigden aannemer, na desbetreffende inschrijving. 2. a De bouwkosten in totaal, zonder den beton vloer, hebben f 2221,45 bc dragen. b. De kosten der gebruikte bouwsteen waren f 32 per 1000 stuks af fabriek c. De kosten van vervoer per spoor waren rond f 7.50 per 1000 stecncn d Is reeds door c beantwoord (Deze vraag sloeg op eventueel franco le vering 3 Inderdaad is voor het gebouwtje een speciaal soort steen gebruikt, name lijk dunne handvorm steen uit Maastricht en wel 15000 stuks, die rond f 100 meer gekost hebben dan wanneer gewone waalsteen zou zijn gebruikt. Bedoelde steen wordt wegens haar mooie kleur, goed formaat en deugdelijke eigenschap pen in de laalsle jaren ook elders vaak bij nieuwe bouwwerken toegepast. Zij werd in casu vooral ook gekozen ter jprhooging van het uiterlijk aanzien van gebouwtje met omgeving 4. Waalsteen werd lot een aantal van 5000 stuks mede aan het gebouwtje ver werkt Zij werd niet uitsluitend, gekozen, omdat zij niet gemaakt wordt in de kleur- schakeeringen. welke Burg. en We tb wen schel ijk oordeelden 5. Als in Waalsteen eöa"handvormsteen wordt verlangd en dan in een kleine par tij (zoodal vervoer-per schip is uitgeslo ten,! komt zij even duur als ol duurder dan de nu gébruikte steen uit. C. De gebruikte ljandvormsioen is 1 c.M. dunner dan gewone sleen. doch even breed en lang. Daardoor was .er iels meer van noodig, maar op de totaal-prijs gaf het toch een onbeteekenend verschil, zoo als reeds onder 3 is medegedeeld 7. Het metselen der handvormsleen is per 1000 stuks volstrekt niet duurder dan van andere steen. 8. 9 (?n 10 Oorspronkelijk was het onl- vang-bassin grooter geprojecteerd cn ook aangelegd. Bij de uitvoering werden even wel verschillende moeilijkheden onder- Vonden, zoodat hel bassin niet op dc ver- eischle diepte waterdicht kon worden ge maald. In het eerste bassin (met een in houd van 160 M2 is toen een tweede (met een inhoud van 135 neer ge lalen, maar levens werd de pomp-inslali- latie gewijzigd op zoodanige wijze, dat de capaciteit voor de eventueel le verwerken hoeveelheid rioolstoffen niet verminder de. 11. Dc desbetreffende schade w.?s ge heel voor rekening van den aannemer. Arbitrage te dien aanzien is ook niet le wachten. Inderdaad heeft de aannemer der rioleeringswerken ielve veel tegenspoed gehad door aanwezigheid van "loop- cn drijfzand en door overvloedig grondwe- tcr. 13. Neen (Betreft de vraag or de ge meente kosten voor bijwerk voor dil on derdeel moet betalen 14. Hel risico voor al of niel aanwezig heid van loop- oF drijfzand, was volgens van hel bestek geheel voor ré- kening van den aannemer In het bestek as ecu en ander voldoende duidelijk omschreven 15. Zie het antwoord op vraag 13. Ar bitrage hierover is llwns uitgesloten 16. Aan den aannemer is niets anders betaald dan de gewone termijnen zijnei" aannemingsom. Ten slolle hebban Burg en Wolli be sloten, gezien de groote toename van het stellen van vragen, zich slipt te houden aan art 23 van het reglement van orde. en bij inkomen van vr;gen. steeds eerst aan den raad over te Ialen de bosllssiing over de al- of niet toelaatbaarheid. Voor een volle Schuttersliofzaal hield de C. J. V Rom 1 16a alhier Woensdagavond haar feestelijke bijeen komst. De voorzilter der commissie van bij stand do heer mr R M. van Dusseldorp opende dezen avond mei liet laten zin gen van Psalm 89 7. las een gedeelte uil den Bijbel en ging daarna voorin ge bed Hierop volgde hel welkomswoord waarbij spr er- op wees dat het geen de zen avond werd opgevoerd niet was. dlajt gene wat de vereeniging gewoonlijk doelt in liaar eigen gebouw Spanjaardstraat Immers het houden van een BijbeMiespre- king, hetzij, onder lending van een predi kant .hetzij onderling, het leveren van op stellen door de leden over diverse onder werpen, hel zijn allemaal dingen welke hier minder op hun plaats zijn, doch wel worden beoefend in den meer Inliemen vriendenkring. Wil men hel werk propa- georen, dan zijn daarvoor xleiaini' icavun den, die reeds meerdere malen werden gehouden Dus thans als zoodanig geen propaganda-avond, doch eenige uren van gezellig en vroolijk bijeenzijn en laten zien wat het hoofd en de spieren bui ten het liiervoren genoemde nog 'wel vermogen Do muziek liet zich toen hooren, zette liet Wilhelmus in, dat spontaan door alien werd medegezongen. Met het ge zamenlijk zingen werd nog een ©ogen blik doorgegaan en daarbij bleek, dat do Zangers.' Uw stem blijft helder als kristal, onvermoeid en krachtig bij het gebruik van de zoo verf nsscbende (Ingez Med.) - - eenige woningen aan den Prov. straatweg Zeeuwen nog we.I zingen kunnen endur- en Grachtwcg ven. Als de stemming er maaT is. En die was er! Goedgekeurd werd de wijziging en op- nieuw vaststelling van twee leeningen De padvinders der C J. M troep voor de gasfabricK a f23.000 en f30.000 (onderafd van de vcreenigimg heten zich iegen 4®/, pc», rente, met net Pensioen zien en hooren. Hel „groot saluut", een ionds voor Kol Landsdienaren en Locale padvinderslied, en daarna door dfc wel- Ambtenaren te 's-Gravenhage Aan den pen een figuurdans lieer M. J, der Weduwen werd. onder- „Een Advocatenstreok", blijspel in twee ]lands verpacht het genot van jacht aan liedrjjven, was het tooneelstukje dat door den Schouwschendijk eenige leden der Vereeniging, mei me- j Besloten werd in net reglement voor de werking van twee dames, werd opge- het burgerlijk armbestuur een bepaling voerd. Het geheel maakte een echt leu- op te nemen, waarbij niet tot uitbeste- ken indruk. Er werd vlot spel te zien ding van verpleegden zal worden o verge - gegeven waardoor „de streek goed tot gaan. dan ua geneeskundig onderzoek, zijn recht kwam. dat de gezondheidstoestand geen gevaar Als laatste nummer stond de "M T. oplevert. „Wilholmina" op het programma. Zoo- j Aan het muziekgezelschap „Kunst en als altijd, zoo ook nu. alles getuigde vau Eer' werd een verhoogd subsidie van degelijke oefening I f 200 - gegeven, terwijl het nu zelf tot Vermelden we nog dat liet strijkje zich benoeming van een directeur moet over- zoo nu en dan liet hooren en dat twee gaan. padvinders als „Korporaal en Recruut" Aangenomen werd oen voorstel van optraden B. en W. tol aankoop van een schuur Aan hel einde gekomen dankte die van J. P. Uijl voor de som van 1' 1300.- voorziller allen die hebben gearbeid «aan teneinde daar een noodslaclitplaats te het welslagen van dezen avond stichten, waarvan de kosten worden ge- Na het zingen van Gez 180 1 sloot raamd op f3930- in totaal. ds. J. de Visser met dankgebed Een vraag van een der leden of het ge bouw was geschat en of ook was uitge zien naar meerdere gebouwen, werd be vestigend beantwoord, waaruit tevens De uitslag van de Dinsdag en Woensdag door hol M id de lb u rg s c h u Ziekenfonds gehouden stemming ter ver- j bleek, aal hel bedoelde perceel hot voor- kiezing van afgevaardigdejn uier leden deeiigst was te veranderen voor de algemeene vergadering van het j Aan oen heer J. van Ballegooyen werd fonds is dat herkozen zijn de heerem op zijn verzoek met ingang van 1 Maart A van don Ende, M. Gilde, Jac. Onder- I 1928 eervol ontslag verleend als hoofd dijk, J. J. van Aart son, B. A. K,. Crucq. i van school A. onder daukbeluiglng voor Fraanje, I J. Caljouw en Jj Pee-de bewezen diensten, man, allen aftredend j Tot lid der commissie van toezicht lnplaals van het aflreqemd lirl don lieer op nel L O. werd benoemd de heer P. P. van Sorge die zich niet meer beschik- j Verbeek, lol regent van het burgjer baar stelde werd gekozen dc heer V. j weeshuis de lieer Smits, terwijl als Rotb. J regent van het burgerlijk armbestuur wera benoemd de heer J B. Geluk. - Naar do Goesche Courant ver- ^a.de rondvraag werd de vergadering neemt, is de chauffeur, welke met de gesloten ieeuwsch-Vlaaafleren W. D. vrachtauto van de ijsfabriek „Dc Noord- i pool" te Goes, kort geleden le M i d de 1- J U 11 Ze Burg een auto-ongeval had. waarbij het Maandagavond vergaderde de raad 3-jarig zoontje van B. liet leven verloor. dcr gemeente BreskeSs Afwezig «e. botsingen ran alle rechtsvervolging daar g[,n, zicklo wethouder A du Burch 'gebleken is, dat hij geen schuld had 1 Hel verzoek van de Commissie voor werkverruiming in Z.-Vl. om een bijdra ge van f 5 werd niel ingewilligd liet verzoek van S. M de Vuijst om achter de door den raad vastgestelde rooilijn voor den zeedijk, te bouwen wordt toegestaan Vastgesteld wordt de belooning voor mej. de wed., de Bruinoogc als tijdelijk onderwijzeres aan school li aan de Nieu- i we Sluis over 29 Nov. '26- 31 Jan. 1927 I Dc raad blijkt geen bezwaar te hebben legen uilwomng van den gemeente-ont vanger te Groede Kijkuit mils dc ver gunning lot uitwioning thans verleend worde voor een Üjdvak van 5 jaar Voor kennisgeving wordt aangenomen het verzoek van het bestuur van den Uit Walcheren - De heer L. Kerkhove le Angle- kerke is mei ingang van 17 Dcc. a.s. benoemd lot agent van politie te Am sterdam Hel verslag van de raadsvergade ring le Zou te lande van Dinsdag ont vingen wij eerst heden, toen liet te laait was, het uitvoerig stuk in dit nummer op ie nemen. Uit Schouwen en DuiveJand In de raadsvergadering van Zie- rikzee van Dinsdag kwam, na voorle zing van eenige ingekomen stukken, in Bond legen hel schenden door hel vloe behandeling een circulaire betreffende j ken van Gods heiligen naam om te Bres- een verbod tegen hel vloeken De meer- j kens een vloekverobd" uil te vaardi- derhoid van B. en W. stelde voor dit gen. stuk voor kennisgeving aan te nemen. Door vier leden \on den raad A du De a, r. wethouder Timmerman stelde j Burcli, (neutrale partij .1 Wallien, evenwel voor in de politieverordening i I Cappon en VV Lnteijn -U was een een bepaling op te nemco legcai het mis- j voorstel ingediend om in dc polrtieveror- bruik van Gods heiligen naam op boe- j dening art 48 in te trekken en het le ken van straten enz gesteund door vervangen door een nieuw artikel lui- eenige andere vechtsche raadsleden. Het chr. hisl. raadslid De Broekerl, afkeurenae bel misbruik, stelde aan den heer Timmerman de vraag, hoe hij zich die zonk dachl om lot verbaal over ie gaan. Hij zag niel de mogelijkneid. Eeni ge andere raadsleden lieten zich in den- zelfclen geest uit, opmerkende, dat het ook een vraag is, wat eigenlijk-een vloek is Het voorstel van de meerderheid van B. en W. werd aangenomen met 8—3 st. In dc commissie tol nazien der be- grooting van liet burger weeshuis wer den benoemd de heereii Gerritsen, den Boer en Catshoek Aan oen cursus in bcdrijfscontrole word f 20 subsidie gegeven, nadat de lieer Gerritsen had opgemerkt, dat maar gedeeltelijk aan de voorwaarde was vol daan, om een begrooting van kosten over te leggen. Vastgesteld werden de rooilijnen van dende ..Hel is ivcrboden in liet openbaar of in dc voor hel publiek toegankelijke loka len voor logementen, tapperijen, bierhui zen of anere nriichlingen van iiüspanning of derzelve aanliorigheden of waar men gelagen zet. verlooningen, muziek, zsng, gymnastiek of andere uilvoeringen, loo- neelvoorslellen. wedstrijden of vermake lijkheden van welken aard ook le hou den „De burgemeester kan behoudens art. 4 der Zondagswet van l Maart 1815 ont heffing der bepalingeu verleenen De voorzitter heeft legen inlasscbing van liet voorgestelde artikel bezwaar. Hij wees er o a op. dat de Zondagswet bijna nergens meer nageleefd wordt. Hij vr«agt den heer Wallien. of deze het voorstel, dal hij medeonderteokend heeft wellicht nader wil toelichten De heer Wallien is evenwel de moening

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1