So. 270 Woensdag 56 November £989 170' Jaargang MIDDELBURGSGHE COURANT. By dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. Minister de Geer verklaarde bij de algemeene beschouwingen - zijn oor te luisteren te hebben gelegd, maar niets te hebben geboord dat zou kunnen wij zen op de tol standjcoming Van een meer derheid,. En bovendien vestigde hij de aandacht op de onmiskenbare lacune in ons parlement, dat er wel gesproken is van verschillende manieren om een par lementaire meerderheid te vormen, maar dat daartegenover geen minderheid; slaat die meerderheid kan wordlen, bij het af- itreden van het kabinet. Hij roerde daarmee een belangrijk punt van het parlementair stelsel aan. Zoo is inderdaad dp grondslag van het „klassieke" parlementaire stelsel mits er twee partijen zijn, zooals vroeger het geval was. Dat is allang niet meer zoo. De heer van Schaik betoogde bij de replieken dat het ook niet noodig is dat een minderheid bij het ten val brengen van een ministerie liet bewind moet aanvaarden. De realiteit is inderdaad zoo. Maar wat hij eraan toevoegde over de positie van de ministers niet als vertegenwoor digers djer Kamer doch als dienaren van de Kroon, waartegenover de Kamer staat niet als plichthebbenden om de neg iringstaak op zich te nemen, maar als Vertegenwoordiger van dpn volkswen1- schen, dat brengt ten opzichte van het gebruik van het parlementaire stelsel een veranderd,e zienswijze naar voren Een zienswijze echter die dpet vragen of het stelsel door de praktijk dan niet scheef gezakt is. Men denke slechts aan de consequenties van Koninklijke kabi netten. Maar dat is voor 't oogenblik geen reali- teitsproblecrn. Dit intermezzo-kabinet blijft voorloopig zitten. Meer contact met de werkelijkhjeid hadden de fiaancieele beschouwingen van den Min i ster-pre sid,ent. Het verwijt van den heer Mar chant, dat dit kabinet niet genoeg bezuinigd heeft wees de minister af. ïïjet zou gep wenscht zijn als de heer Marchant zelf eens voor de „uiterste noodzakelijkheid" kwam n.ï. zelf minister werd. en dan zelf zou voelen "hoe moeilijk het was te be zuinigen. De verwijten van den heer Albarda over een bedoeling dpr regeering om de rijken te bevoordeelen noemde de Minister ongegrond. Hij doet hetzelfde wat de soc. democraten ook doen in die gemeenten. De belastingheffing is bij ons te zwaar geworden en daardoor een eco nomisch Icwaad. Den dooi* den heer v. Vuuren met zoo'n dreigement namens de Katholieken gevraagden kinderaftrek in de inkomsten belasting kon de Minister niet aanvaard den. Wel was hij te spreken over (hot idoor diens partijgenoot Fleksens geop perde denkbeeld van verhooging van dén aftrek na ecu zeker kinderaantal. ■Ten opzichte van de handelspplitiek bleef de Minister aan de oppervlakte. Er zal trouwens, naar hij in het licht stel de, nog genoeg over gesproken kunnen worden, want er moeten nog veel ad viezen worden ingewonnen. Het is hem niet te doen om onze tarieven te verhoo- gen, maar om die van andere landen te verlagen door ook iets aanl te bieden te hebben bij Onderhandelingen. Voor een algemeene verhooging van het salarispeill ziet.de regeering geen re den. Dat belastingverlaging geen verhoo ging voor de ambtenaren zou beteekenem, ontkende hij. Dat zou, vergeleken met an" deren, alleen dan het geval zijn, als deze weer hun inkmen zagen gebracht op1 de het peil van de „hoogconjunctuur" van '20. Ook is bij het vaststellen van de het salarispeil van '20 door de commissie rekening gehouden met de toen voort durende stijging van den index. Aldus enkele hoofdpunten uit de rede van den Minister die twee en een half duuurde en alle detailpunten aanroerde door de sprekers te berde gebracht. Avondziltng. Minister Lambooy, wiens beleid door Minister de Geer 's middags wa,s verde digd als van een bewindhebber die ons waar voor ons geld geeft door de franjes af te "knippen, had 's avonds het vuur van zijn tegenstanders te doorstaan bij de be grooting van Mprine. Maar de verscliillien- de wijzigingen in zijn beleid hebben de sterkte van dat vuur verplaatst. liet nog niet doorzetten van de opheffing van het afzonderlijk marine-departement en het aanhouden van de vliegveld de Mok ter wijl vroeger de minister sprak van den marinevliegdienst als een overbodige lu xe, hadden rechts de gemoederen zachter gestemd. De heer Snoeck Henkemans had zelfs woorden van lof, hij meende, dat door het beleid van den Minister de marine op hooger peil is gebracht. En al sprak de heer Du ij ma er van groo- te verwarring in den vhegdienst en in de overbrenging van de lnatrozenopleiding naar Vtissmgen ,zijn rede was toch kal mer gestemd dan die van het vorig jaar. Daarentegen trok de heer Brauli- gam geducht van leer tegen de front veranderingen van dezen Oor'.ogs-minister die z.ï, zwicht voor den aandrang van rechts. Ook wat betreft <len nieuwen, aanbouw van onderzeebooten, waarvan d© spreker niets weten wil. T)ok de heer Drooglever F o r- t u ij n die de kritiek op de meenihgs- wisseLiingen van den Minister niet onjuist vond, vroeg nadere inlichtingen over dien aanbouw, over den vliegdienst en over het personeelvraagstuk. De heer v. <L B i 11 had ook reeds dat personen- vraagstuk als het moeilijkste aangeduid. Deze spr. kwam op legen verlenging van den eersten termijn in indië van twee op drie jaar. De heer Oud erkende, dat de Minister ten aanzien van het over compleet meer bereikt heeft dan een ander, en dat hij goed, gehandeld hëeflt door inkrimping in de hoogere rangen. De heer v. D ij k bleek wel bezorgd over de verminderde aanvraag voor nieuwbouw, maar was veel minder scherp dan bij vorige debatten. De heer Kersten vond de richting der geestelijke verzorging in strijd (met de roeping der overheid in verband met de historie en drong aan op meer Zon dagsrust en verbod Van dansen. De Minister heeft nog een begin kunnen maken met zijn antwoord. BINNENLAND. HET ONDERWIJS DER PRINSES. Naar wij vernemen zal H. M. de Koningin ditmaal reeds in deze maand het winterverblijf in de Residentie ves tigen, teneinde persoonlijk de regeling en de leiding op zich te kunnen nemen van verschillende voordrachten welke ge durende dezen winter door de daartoe door de Koningin aangezochte en nog aan te zoeken deskundigen voor Prinses Juliana^ zullen gehouden worden op' de dagen gedurende dewelke de Prinses niet te Leiden aanwezig is voor haar studie. Deze voordrachten betreffen onderwer pen die voor de Prinses van uitnemend belang kunnen geacht worden met 't oog op de hooge taak die haar in de toekomst wacht (Ingez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Zaterdag 19 November zal vanwege het hoofdbestuur der Prov. Zeeuwsche Vereeniging „Het Groene Kruis" te Middelburg een buitengewone alge meene vergadering worden gehouden ter bespreking van een rapport inzake het instituut schoolartsen in de provincie Zeeland. De commissie is, blijkens dit rapport, van meening, dat de meest ideale toe stand voor de gezondheidszorg en het geneeskundig schooltoezicht zou zijn een rerdeellng van de provincie in de vol gende districten, met in totaal 6 school artsen 1. -Walcheren, Noord-Beveland en het Westelijk gedeelte van Zuid Beveland met 2 scfloolartsen. 2. De Oostelijke helft van Zuid-Beve land, Tnolen en St. Philipsland met 1 arts. 3. Schouwen en Duiveland met 1 arts. 4. Oost- cn West Zeeuwsch Vlaande ren met 2 artsen gezamenlijk. De commissie komt tot een berekening, waaruit blijkt, dat de totale onkosten per schoolarts op f 10.000 zouden moeten women gesteld De onkosten van ver pleegsters zijn daarbij niet inbegrepen. De onkosten zouden zoo per inwoner f0.25 bedragen. Maandagavond heeft De Dageraad een goed bezochte De Cosler-herdenking gehouden in de zaal van hel café „Do Eendracht" alhier. De heer L. P. van Oorschot uit Vlissingen hield op de hem eigen duidelijke wijze een rede, waarin hij het leven en werken van De Coster in de herinnering terug riep. De heer Van Eenennaam declameerde een drietal deelen uit de werken van den grooten dichter. Het Instituut voor Arbeidersont wikkeling geeft blijk ook de jeugd niet te vergeten en ook in het belang van de ontwikkeling voor de kinderen in goede richting te willen werken Een eerste vereischte voor een kind is goede lec tuur en het mag daarom zeker een goede gedachte worden genoemd van dit instituut om a.s. Zaterdag en Zondag een tentoonstelling lo houden in een der zalen van de Vooruit in de Nieuwslraat, van kinderboeken, die gespeend van alles wat voor de jeugd nog niet te verwer ken valt, toch veel goeds bijbrengen. Daartoe in de gelegenheid gesteld door de boekhandelaren Van Benthem en Jut ting en Gebrs. Hildernisse. is een door een commissie gekeurde keuze van boe ken bijeen gebracht, die ouders en op voeders den weg zullen wijzen, als zij bijv. bij het a.s. St. Nicolaasfeest boe ken voor kinderen willen koopen. Op de tentoonstelling worden de boeken niet verKOcht, hoogstens worden bestellingen opgenomen. Wel wordt verkocht de Jeugdboekengids „De Kleine Vuurtoren", bevattende een opgaaf van 420 goede jeugdboeken, samengesteld door Hcn- rietle J. Kluit, assislente Gemeenttebi- bliotheck te Rotterdam, en Saskia Lobo, bibliothecaresse Gemeentelijke Jeugdlees zaal en Centrale Schoolbibliotheek te 's Gravennage Naast de boeken zullen ook verschil lende voorbeelden van praclisch speel goed, o a. van den heer D. C. Bouwense alhier, worden ten toon gesteld. Uit Vlissingen. Te Vlissingen is binnengeko men het Spaansche stoomschip „Tiflis" met een lading olie uit Roemenië Te Vlissingen zijn door de po litie aangehouden twee meisjes van 14 en 16 jaar, die zeide de ouderlijke wo ning te Schiedam te zijn ontloopeu, om dat zij geen goede behandeling ondervon den. Dit laatste bleek niet waar te zijn, en zij zijn onder het- ouderlijk gezag te rug gebracht. Te Vlissingen is een Oostenrij ker aangehouden in het bezit van een re volver geladen met scherp. De man had zich op een Duitsch schip verborgen en wilde zoo gratis in Mexico komen. een snelwerkend en pijnstillend middel Importeur: N.V. v/h. G. A. SCHULTE Co., L. Delft H 2. flogee- M«d.) Dit Walcheren In de Vrijdag te houden vergade ring van den gemeenteraad van O. en W. Souburg komt o. a. in behande ling een voorstel van B. en W. lot intrekking van het raadsbesluit van 3 Juni j.l. tol overdracht der woningen van de Alg. Woningbouwvereniging aan de Vereen, lot verbetering van-de Volks huisvesting te Vlissingen, de exploitatie der woningen door de gemeente te doen overnemen, daar vol gens een berekening van B. en W. dit vooraeeliger voor de gemeente zal zijn, dan wanneer de Vlissingsche gemeente de woningen exploiteert. B. en W. stellen voor afwijzend le be schikken op een verzoek van de be woners van den N Viiss. weg, om de kom der gemeente uit te breidien tot aau de grens der gemeente aan de N. Abeele, en verplaatsing van het bord max. snelheid 20 K.M. tot de grens. B. en W. achten het niet doenlijk, het snelverkeer tusscheu twee steden aan zulk een band te leggen. Ten opzichte van een tweede verzoek om daar ook de derde postbestelling te doen geschie den, stellen B. en W. voor adressanten naar den directeur der Posterijen te Middelburg te verwijzen. Nu de commissie van advies van "de Chr. wijkverpleging is komen te verval len, wordt voorgesteld een contact-com missie le benoemen, bestaande uit do heeren: N. Cijsouw, A. C. Hildernisse, en L. C. Jansen. Voorts om den heer F. Leen hout s le benoemen tot lid dei- commissie voor de werkverschaffing, in plaats van oen heer J. de Priester. Voorgesteld wordt de loopende geld- leeningcn der gemeente legen lagere rente aan te gaan. Maandagmiddag had te O o s t k a- pelle de arbeider J. .J„ werkzaam zijn de met een dorscnmachine, het onge luk hierin le vallen. Hoewel de mo tor dadelijk lot stilstand werd gebracht, en hij zoo spoedig mogelijk werd be vrijd, bleek, dat zijn linkervoet zooda nig gekneusd was, dat de dokter, welke spoedig aanwezig was, en hem voorloo pig verbonden had, het noodig oordeel de, hem direct per auto naar het gast huis te Middelburg over te brengen. Benoemd tot Rijksveldwachter-brig, te Domburg, de Rijksveldw. brig, tit. M. H. Marcusse, thans le Brouwershaven. De collecte voor het ltoode Kruis heeft te Weslkapelle opgebracht eén bedrag van f 22.60^ Maandagavond vergaderde d|e Mfd „Het Groene Kruis" te Westkapelle onder leiding van den heer D-s. TT. Reus. Medegedeeld werd, dpi de heer r. Broodmau, arts, zich bereid, verklaard had dp cursus „Eerste hulp bij ongeluk ken", na Jan. '28 voort ie zetten, die door diens voorganger, dp. Engelbregt. door zijn vertrek niet is beëindigd, terwijl de herhalingscursus den volgenden winter zal gegeven worden. Daarop werd voorlezing gedaan van rapport in zake het instituut schoolartsen in de provincie Zeeland, uitgebracht door de commissie ingesteld; door het Hoofd bestuur van de Prov. Zeewscke Ver. „Het Groene Kruis". Algemeen werd ingezien het groote nut voor het onderwijs en tie volksgezondheid van het schoolartsen-instituut. Uit de breedvoerige bespreking bleek het meerendeel der vergadering te zijn vóór het aanstellen van den gemeente arts als schoolarts. Als afgev. naar de buitengewone algem. verg. van de Prov. Zeeuwsche Ver. „Het Groene Kruis" op 19 Nov. te Middelburg werd aangewezen de heer M. Dieleman. Medegedeeld werd ook nog, dat dr. v. Maren Bentz van den Berg uitgenoodigd is tol het houden van een lezing in dpzen winter over zuigelingenvierzorging. Naar aanleiding van een ingekomn cir culaire van het OentT. Genootschap voor Jkinderherslellings- en vaccantieoord werd friet a s. besloten (zich als lid: bij dat Genootschap aan te sluiten. Na voorlezing van de inventarislijst werd besloten tot het aankoopen van nog enkele noodige verplegingsartikelen. De begroeting 1928 voor de afd. „Het Groene Kruis' werd vastgesteld, op ©en totaal aan inkomsten en uitgaven van f 740 en de begrooting voor! t. b c. be|- jstrijding op f 900. De lieeren L. A. van Sighem en Jb. Itoelse verklaarden zich bereid tol het nazien *d er boeken en kas van den penningmeester. Herkozen als bestuurslid werd de he®r ds. fW. Reus en herbenoemd, als magazijn- meesier voor 1928 de heer H. Lievense» Uit Zuid-Beveland. Maandag overleed in het gasthuis te Goes de oudste inwoner van II e i n- kenszand, de heer P. Luikenaar, in den ouderdom van ruim 96 jaar. Uit Noord-Beveland. Met ingang van 17 Dec. a.s. is be noemd tot agent van politie te Amster dam, de heer L. Ketelaar, te Wisse - kerke. Uit Tholen. Tol lid van de Kanier va«n""Koophan del en fabrieken voor W. N, Brabant afd. kleinbedrijf is o.a. herkozen de heer G Amsing Jr. te T holen. Geref. Kerk, Beroepen le Anna Jacobapolder ds. B. Telder le Vianen. Aangenomen het beroep naar Zuilen door C. L. A. M, Puijvelde, voorhee* R.-K. priester, cand te Amsterdam. G e re f. Go m. Op het tweetal te Leiden komt voor ds. M. Hofman le Krabbend ijke. KUNST EN WETENSCHAPPEN. „Vadertje Langbeen". Door het Middel burgsch Dilellanleif- Toonecl wordt zooals bekend, en ook in oen advertentie dit nummür wordt aangekondigd. Vrijdagavond het vroolijke stuk „Vadertje Langbeen" opgevoerd in den Schouwburg. "Gaarne wekken wij op tot een druk bezoek, gezien ook 'dei goe de reputatie die de leden dezer vereéni- giing o-p tooneelgebiod hebben veroverd. KERKNIEUWS. - In de Ned. Herv. Kerk te Bres ken s' zijn herbenoemd tot notabelen de heeren L. Lijk ein J. v. d PTassclie, Als notabelen der Ned. Herv. kerk te Hoofdplaat 2ijn herkozen de hee ren J. Blaakman en C. Dekker. Chr. Boeren-en Tuindersbond. Gistermiddag vergaderde in de melk- salon van den heer C. Buslraan te Goes dc afdeeling van Zuid- en Noord-Bcve- land van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond onder voorzitterschap van den heer P. de Putter le 's Heer Hendrikskinderen. De voorzitter zette uileen, dat deze vergadering hoofdzakelijk is belegd ter verdere bespreking van de stichting ©ener C.hr. Tuinbouwschool in deze omgeving. O vei" deze zaak is reeds in September vergaderd. De voorz. aecll mede, dat spr, en dhr. Oele een onderhoud hebben gehad met den Burgemeester van Goes, teneinde de medewerking van B. en -Wi. van Goes te vragen voor de stichting van een Chr Tuinbouwschool aldaar. Toe zegging van medewerking werd echter niet verkregen, daar men te Goes reeds eenigen tijd bezig is met de voorbereiding van de stichting eener neutrale tuinbouw school Te ICapelIe werd wel medewerking toe gezegd. Een lokaal is daar beschikbaar. Gaarne wilde men daar de plannen steu nen. Ook heeft hel bestuur geconfereerd met den heer v. d. Plassche. tuinbouw- consulent. Deze achtte een lagere tuin bouwschool voor Z. Bevelanü van groot belang, ja noodzakelijk en meende ook, dat Kapelle zich daarvoor hel best leent. De heer v. d. Plassche zette tegenover het bestuur uileen, wal aan de stichting van zulk een school vastzit. Niet alleen een gebouw, maar ook een terrein van ,pl.m. 2 H.A. is noodig. Een commissie uil het bestuur heeft bereids uitgezien naar een geschikt ter rein te Kapelle en meent, dal mlen daar in wel zal slagen, mede gelet op de toe zegging van steun van het bestuur dier gemeente. Inmiddels is ook een request aan H. M. de Koningin gezonden, waarin voor de te stichten school gevraagd wordt de subsidie, die voor dergelijke scholen is 'vastgesteld. Tevens ls ook een aantal A. R. cn C. II. leden der Tweede Katnier 'omtrent de aanhangige plannen ingelicht. De secretaris van den Alg. Bond, de heer mr J. "W. Goedbloed, verklaart, gaarne zijn volle medewerking le hebbpn verleend en te zullen verleeneu. Spr. deelt mede, dat van Rijkswege in 1928 10 land- en tuinbouwscholen zullen wor den gesubsidieerd, cn wel 4 neutrale, 3 Christelijke en 3 R.K. yBij het hoofdbestuur van den Chr. Bond zijn reeds 20 subsidie-aanvragen ingekomen. Daaronder is echter slecnts één aanvrage voor een tuinbouwschool, n.l. voor Zuid-BeVeland. Bij de bespreking werd er vanuit d© vergadering op gewezen, dat vast moet staan ,dat in Kapelle de tuinbouw schooi moet komen. Het is een centrum van fruit- en groentemcultuur. Deze meening wordt trouwens gedeeld door den rijks- tui nbouw consulent. De billijkheid breng! mee, dat, waar d© rijkslandbouwwinlerschool to Goes op neutraal standpunt staat, de tuinbouw school een "Christelijke zij. Goes heeft do landbouwschool, laat Kapelle de Chr. rtnnnouwschoof krijgen. De leerlingen zullen er midden in de praclijk ver- keeren. De burgemeester van Kapelle deelt mede, dat B. en W. van die gemeente, re kenend op de volle medewerking van den raad, hun volle medewerking ia dezen toezeggen. Men wil financieel doen, wat men kan. De vergadering besloot adhaesie met de plannen le vragen hïra de vcilingsver- ecnigingen in de omgeving en de bestu ren der omliggende gemeenten. Er werd nog eens dp nadruk op ge legd. <ial de te stichten pchool geen plaat selijk karakter draagt. Leerlingen uit all© gemeenten zijn welkom. Hiermede werden de discussies over de tuinbouwschool beëindigd. Tot bestuurslid der afdeeling werd ge kozen de heer J. A. Dominicus te We- meldinge. Bij dp rondvraag werd aange drongen op het in dp districts- en gewes- lyke vergaderingen aan do orde te stel-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1