B4-43 (la. 269 Dinsdag 15 N ovembep, 19X3 170' Jaargang Sij (fit nummer behoort een Bijvoegsel. BELGIË EN DE SCHIETOEFENINGEN TE VLISSINGEN. De Nation Beige schrijft dat volgens eéh door haar uit Vlissingen onltvtanf- gen bericht de Neder!andsche kustbat- terijen aldaar op 8, 9, 10 en 11 dezer schietoefeningen hebben gehouden, wel- Ike de scheepvaart op de Westex-Schelde •en de reede van Vlissingen telkens ge durende verscheidene uren onmogelijk maakten. De batterij van Kaapduinen bestreek de heele breedte van dè Wie lingen, doch buiten de Belgische wa teren. Ditmaal, zoo zegt "hel annexlonis- tisehe blad verder, werd het (Belgisch gebied niet geschonden, zooals enkele jaren geleden gebeurde door Nederland- sche torpedobooten, die schietoefeningen hielden ter hoogte van Heyst in de Tichting van Zeebrugge, maar dit neemt niet weg, dat vier dagen achter elkaar gedurende verscheidene uren de vaar- geulen van Oostgat, Wielingen en Schel- demond practisch gesloten waren voor de scheepvaart naar en van Antwerpen, Gent en Brussel». Nederland is ongetwij feld meester over zijn wateren, maar de Schelde behoort feitelijk gemeen schappelijk aan Belgié en Nederland, daar de Iractalen van 1839 het gebruik ■ervan zonder voorbehoud aan België waarborgen, en vooral sedert den af koop van de tollen door LambermondJ. De Nation Beige meent, dat dergelijke -oefeningen alleen na accoord tusschen de beide regeeringen en met goedkeuring van België zouden mogen plaats hebben, en verwacht, dat een lid van Kamer of Senaat aan den Belgischen minister van buitenlandsche zaken de vraag zal stel len, of Nederland, alvorens aldus te han delen, zich daaromtrent met België 'had verstaan. Wanneer werkelijk de scheepvaart op ^Antwerpen telkens gedurende cenige uren onmogelijk gemaal;! werd", en de genoemde vaargeulen werkelijk practisch gedurende verscheidene uren gesloten" waren geweest voor de scheepvaart op de Belgische havens, dan zou er inder daad reden zijn voor België om zich tol de Nederlandsche regeering fie wenden met het verzoek die belemmering te voorkomen. Natuurlijk niet om de door het Bel gische blad aangevoerde reden, dat de Schelde feitelijk gemeenschappelijk aan België or Nederland behoort, of omdat de tractaten van '39 het gebruik ervan zonder voorbehoud waarborgen. De in aie verdragen toepasselijk verklaarde ar tikelen van het Congres van Weenen betreffende de vrije scheepvaart, laten de souvereiniteit onaangetast. Er is geen sprake van „zonder voorbehoud", en evenmin van een gemeenschappelijk aan beiae landen toebehooren van de Schel de. Het blijkt, dat dit wel weer telkens mag worden herhaald. Maar een oponthoud der scheepvaart van eenige uren op vier dagen wegjeos schietoefeningen zou niet in overeten- stemming zijn met de plichten van een goede nabuurschap, of met den geest der „vrije" scheepvaart. We hebben dus te vragen hoe de werkelijke toestand is. Welnu, in dat opzicht zijn de bewe ringen van de Nation Beige eenvoudig gelogen. De toestand is zoo, dal de scheepvaart geen minuut vertraging van die schietoefeningen ondervindt. Nog ster ker: de scheepvaart trekt er zich niets van aan, dat er schietoefeningen gehou den worden, hoewel die van tevoren aan haar (en den laatsten tijd ook aan de luchtvaart) vooraf bekend gemaakt wor den. Wie op zulke dagen in die buurt komt, zal zien, dat de handelsschepen en visschers eenvoudig doorvaren. Eu dat kunnen ze doen omdat de militairen niet schietep als er een schip nadert. Dat vertraagt natuurlijk de oefeningen, maar de militairen weten dat nu eenmaal en handelen daarnaar. We vernamen dan ook, dat er geen enkele klacht over vertraging door dp schietoefeningen van deze maand) en van 'vroeger is .ingekomen. BINNENLAND. PASSEEREN VAN NEDERLANDSCIIE INDUSTRIE. Gisteravond beweerde Het Volk onder het opschrift „Een nieuw schandaal in aantocht?', dat inzake de gunning van -carrosserieën ten behoeve van de Pos terijen door belanghebbenden aan den Minister is verzocht een commissie van onderzoek in te stellen, evenzoo voor de door de Nederlandsche Spoorwegen (A.T.O.) in het buitenland bestelde car rosserieën. Er wordt echter medegedeeld, dat tten behoeve van de posterijen geen carros serieën in het buitenland zijn besteld, D© geheele bestelling wordt daar van in ons eigen land geplaatst. Een ge deelte is reeds ondergebracht bij de Carrosseriefabriek Verheul te Waddinx veen, bij de Amsterdamsche Rijtuigmaat schappij en bij de Carrosserie-fabriek Pennock te 's Gravenhage; over het vier de perceel was Zaterdag nog geen "be slissing bekend. Iets anders is het met de A. T. O.» Deze schijnt inderdaad het moependeel van haar bussen kant en klaar in het buitenland (Duitschland) besteld te heb ben. Slechts een kleine post is bij Werk spoor geplaatst. DE VACCINATIE. Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging en aanvulling van de wettelijke bepalingën betreffende de vaccinaties. Voorgesteld wordt, wegens de beken de ernstige ziekteverschijnselen na vac cinatie, om deu vaccinatiedwang voor drie jaar buiten werking te stellen. Daar naast worden echter speciale bevoegdj- heden aan den Minister gegeven voor 'l geval pokken worden waargenomen; o.a. om niet gevaccineerde kinderen en on derwijzers van de scholen te weren. De gelegenheid tot kostelooze inenting blijft onverzwakt gehandhaafd. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Door een niet opgehelderde oorzaak is het bericht betreffende de uitvoering van de Mandoline-Vereeniging „Apollo" gisteren niet op de zetterij gekomen en daard|Oor niet in ons nummer van gis teren opgenomen. Wij deelen daarom thans mede, dat de Schuttershofzaal Za terdagavond geheel met belangstellfenden was gevuld en er nog kaarten tekort kwamen. Zoowel voor als na de pauze werden een viertal muzieknummers ten gehoore gebracht, onder leiding van den heer P. C. Oorschot, Er werd zeer verdienstelijk gespeeld en de stukken waren niet te zwaar gekozen. Af en toe hadden wij wel wat vlugger tempo gewenscht, terwijl1 de vereeniging zeker nog wel eenige ver sterking kan gebruiken. Sedert eenigen tijd is aan de ven- eeniglng een afdeeling Tooneel verbon den en die afdeeling heeft zich ook zoo wel voor als nai de pauze doen zien en. hooren. Voor de pauze werd het klucht spel in één bedrijf „Meneer de Inspec teur" opgevoerd en ,na de pauze. „De aardschok" een familie-tafereel in een bedrijf. Het bleek bij beide stukken, dat deze afdjeeling ovier goede krachten be schikt, zoowel van de damdS aNs van de heeren blonken bepaalde personen uit. De gezellige avond werd besloten met een geanimeerd bal, waarbij dp „Een dracht Jazzband." zijn gewaardeerde me dewerking verleende. Door het gemeenteraadslid den lieer P. Ph. Paul zijn aan Burg. en Weth- de volgende vragen gëïïcht le Is het juist dat in October j.Tj cokes naar elders is verkocht cn deze per schip is vervoerd? 2e Wordt vraag 1 bevestigend beant woord, wat was dan dejpfc-ijs, die voor'die cokes is bedongen en hoe groot was de verkochte hoeveelheid? 3e Hoe groot was de totale voorraad cokes op het tijdstip, waarop die oplees naar elders is verkocht (na aftrek van die verkochte hoeveelheid) en hoe groot Is de cokes voorraad thans? 4e Achten B. en Wl den thans aanwe zigen voorraad cokes voldoende om aan alle normale aanvragen der ingezetenen te voldoen, wanneer men rekening houdt met hetgeen er geregeld wordt bijgepro- duceerd? Uit Walcheren In de raadszitting op Zaterdag 12 dezer te Vee re gehoudpn en waarin afwezig de heeren Bolier en Poppe. was een verzoek van den heer Koekendorp betreffende betaling schoolgeld); onthef fing werd verleend; tot een bedrag van ongeveer f 4. Door Ged. Staten was machtiging ver leen tot het aangaan van een leening groot f 3650 voor den bo,uw van een slachthuis; besloten werd pan te nemen de ingekomen aanbieding van het be- noodigde bedrag 4% pet. tegen 1 Jan. 1928. Aan Joh. Brouwer werd f 3 schade vergoeding toegestaan en toezegging gé- daan om 'dien grond, die bij d/en £>ouw van het slachthuis over bleef, te kunnen pachten. Een verzoek om een verbod op het vloeken uil te vaardigen werd, voor ken nisgeving aangenomen Ter vervulling eener vacature van re gent van het Godshuis was een voor dracht ingezondeu: 1 Jac. Maas en P. L Bolier, waarui m, a. s werd benoemd Jac. Maas. Van A. F. van Flierenburg was eon verzoek om ontheffing van de pacht groot f 40 van een tuin bij hem in huur tot 1930, besloten werd in de volgende zitting deze zaak af te dpen. Door de ver Volksonderwijs was een dankbetuiging ingezonden voor den steun aan den ontwikkelingscursus, welke In tegenwoordigheid van den Burgemeester was geopend. Namens B. en Wl had aanbieding der begrooling voor 1928 plaats: dp ge|- wone dienst in ontvang en uitgaaf ge raamd op f 33.407.02 met een post voor onvoorzien van f 1905.10 en de kapitaal- dienst op f 6526.30V2- De hoofdelijke om slag zoo ongeveer f 8700. Aangenomen werd een nieuwe veroor- dening, op de heffing van schoolgeld en besproken een plan tot verdere ver nieuwing der bestrating van de kade, waartoe, zoo de kaai gelden het mogelijk maakten 10000 klinkers k f 20 zouden kunnen worden aangekocht- Vastgesteld werd de pensioensgrond slag van den vader en de moeder van het Godshuis, voor elk of f 815. Bij de rondvraag dringt dc heer Simon- se aan op uilbetaling der vergoeding van f 800 aan de ver, vpor Ger. schooiend!, bepaald wordt de betaling per kwar taal te doen. De gemeenteraad van Biggeker- ke kwam Maandagmiddag in voltallige zitting bijeen. - I j In verband met het eindigen van den huurtijd van het vroon en het verlaten kerkhof te Krommenhoeke, wordt voor gesteld deze eigendommen opnieuw te verhuren. Bij voorlezing der voorwaar den acht dp heer P. Janse hpt gewenscht dat wordt toegevoegd een bepaling, waarf in de mogelijkheid wordt geopend om de pachters nog oen andere bron van inkomsten te verschaffen en wel door hun het reclilt te geven het terrein be schikbaar te stellen voor het beoefenen van sport en een eventueel te vrageji (vergoeding ten bate dpi" pachters te la ten. De voorzitter juicht dit toe doch fcou hiervoor het toezicht van B. |an W. verlangen, daar hij dpr gelijke spelen al daar op Zondpg liefst wilde wenen. Be sloten wordt het contract in diensteest aan te vullen. Tot bespreking van de pachtsom wordt overgegaan in besloten zitting. Na heropening komt in behandeling een voorstel van B. en W. om 'aan den veldwachter een jaarlijksche vergoeding te geven van f 25 voor het door hem be haald politic-djploma met aanteekening. De heer P. Janse meent, dat in idpn regel als minimum hiervoor f 30 wordt gegeven en stelt voor dit bedyag te ver- leenen. M. a. s. wordt hiertoe besloten. Door B. en W. wordt voorgesteld aan L. wijkhuijs een vergoeding te geven van f 5 voor dit jaar en f 2.50 voor volgendp jaren, voor het afstaan zijner weide voor brandspuitoefeningen. De heer P Janse vindt het geld, dat wordt besteed,1 aan de oefeningen met de spuit, weggegooid', wanneer niet meer ernst daaraan wordt besteed. Zooals ook bij d)e laatste oefe ning is gebleken, wordt er niet ^gewerkt. Hij acht het hoog lijd, dat, desnoods met hoogere vergoedingen, dp oefeningen op hooger peil worden gebracht. De voor zitter was ook niet voldaan over dp laat ste oefening en heeft zich voorgenomen hieraan zijn bijzondere aandacht te schenken. Het voorstel wordt z.h.sl. aan genomen. Vastgesteld wordt een wijziging van t Reglement voor 't Burgerlijk Armbe stuur, betreffende geneeskundig onder zoek van de ledjpn van hel gez.in. waar in een arme wordt uitbesteed/. De pensioensgrondslag van mej. Ris- seeuw onderwijzeres, wordt vastgesteld op f (1748, dc vergotedjing voor de Bijzon dere school over 1926 op f 605.45. 9 De heer J Janse vraagt of het werk aan hel gemeentehuis naar genoegen van B en W. is afgeleverd, waarop de voor zitter toestemmend antwoord. Uit Zuid-Beveland. - Op 1 Jan. 1928 zal het 300 jarig be slaan van het Weeshuis te Goes her dacht worden met wcezen, en oud-wee zen, voorzoover de adressen der oud- weezen bij het bestuur bekend zijn. In de Vrijdagavond in het Schutters hof te Goes gehouden jaarvergadering van de Goesche Burgerwacht, die flink bezocht was, had de uitreiking plaats van de diploma's behaald door de ved- schillende bij dp door kapitein Van Aalst afgenomen schiet vaardigheidsproeven, n.l. de heeren: Jac. van Zwecdpn, M G. v. d. Wiele, B( ,71/ v. c^. T(prg, en L,. J, J. Meijler (klassjc A, diploma met zilve ren kruis) M. de Jongte. I. Gunst, 0 Sin- ke, J. Gunst, W. J. van Doeselaar en M. 0. v d. Bout, (klasse B, diploma met bronzen kruis) en A. A. Nederhand, J Laporl, P. Kodde, P. Droogers, Mr. 0. M Kegge en T. Faberij de Jonge (klasse 50, diploma X"7A I N I WAT T" E I N DL A/AP DE BEKENDE HOOFDREDACTEUR VAN „RADIO-EXPRES". DE HEER CO R VER. SCHRIJFT: „DE MEEST SCHITTERENDE LAMP OOIT GEPRODUCEERD DOOR PW OPS DIT ZEGT VOLDOENDE, DAT KRACHTIGE EN KLARE RADIO ONTVANGST SLECHTS MOGELIJK IS MET PHILIPS „MINIWATT" '(Ingez. Med.) Vervolgens werden aan de heerfen J. Rouw, M. G. v. d. Wiele, Jac. van Zwee- den, en L. J. J. Meijler een diploma met verguld zilveren kruis uitgereikt voorliet dezen zomer behaalde koningschutter- schap le klas van den Bond van Vrijw, Burgerwack ten Alsnu werd de uitslag hekend gemaakt van de plaatselijke wedstrijden: A. Lauwerkrans (wisselprijs)le Jac. •an Zweeden 139 punten; 2. L. J. J. Meijler 137; 3. 0. Sinke 135; 4. J. M. van Riet 134; 5. J. Donner 134; 6. J. Kriekaard 134; 7. J. Gunst 133; 8. W, J, an Doeselaar 133; 9 M van Slee \133, 10. A. Jansen 132; 11. M. G. van (der Wiele 129, 12. P. Melis 129; 13 B/J. van den Berg 129; 14 M- dp Jonge 427; 15 J. Rouw 126; 16. P. Droogers 125; 17. I. 'Gunst 118; 18. A. A. Nederhand, 117; 19. A. Zandee 113; 20. P- Kodde 109; 21 L. Korstanje 108; 22. A. Hillebrand 103; 23. Dr. J. van den Berg 10124. Gj M. den Herder 95; 25. T. Faberij de Jonge 84: 7. J. O van de Veldp 75; 27* Mr. O. M Kegge 58; 28. J. Laport 36; 29. Oj Ruiten beek 33. B Personeele baan: 1. M. G. van der Wiele 46; 2. Dr. H- Snoek 46. 3. Jac. van Zweeden 45; 4. J. M van Riet 43, 5. M van Stee 43; 6. B. J.. Aan den Bcrgj 42; 7. A. Jansen 41; 8. J* Gunst 40. C- Vrije baan buks: 1. M. Gt. van der Wiele 200, 2. J. Rouwf 199; 3. O Sinke 199, 4. W. J. van Doeselaar 199; .5. M. van Stee 198; 6. J. M. van Riet (198; 7 P Melis 198; 8. I. Gunfct 198; B. J. van den Berg 197; 10. J. Gunst' 193, D Eerebaan buks: 1. M. Gf, vau $er Wiele 100; 2. M. van Slee 100 Dagprijzen: J. Rouw 93; J. Gunst 94. O. Sinke 87. Bozenprijs: M. G. van der Wiele 42 rezen. Hiervoor waren extra prijzen gege ven door de heeren Joh Pilaar, T. Faberij de Jonge, 0. Sinke, Jac. van Zweeden, Van Hoven, cn J. 0. van dp Velde. (Een gisterochtend tijdig te elf uur tc Goes op den post gedanen brief mei dit verslag, bereikte ons pas anet de avondbestelling) - Twee 16-jarige knapen kregen op den Goeschea straatweg nabij Ka pel Ie ruzie om een meisje. Deze twist liep zoo hoog dat de 16-jarige Kant in een vlaag van woede zijn mes nam cn zijn mede dinger Paauwe ran uil Biezelimge een steek in den nek toebracht die veel bloedverlies veroorzaakte. Direct moest deze onder geneeskundige behandeling gesteld worden* De getrof fene moest per auto naar zijn woning te Biezelinge vervoerd worden,. Deze zaak is in lianden der politie. Woensdagavond vangt le Waarde een cursus aan voor meisjes en vrouwen, in eerste hulp bij ongelukken* 26 cursisten hebben zich aangemeld- Do lessen zullen gegeven worden door mevr- Hondelink—Van Voorlhuijzen, arts te Ivrabbendijke ,in een schoollokaal vian de O» L. S. aldaar. UitZeauwsc h-V laanderenOD. Met de Staatscrt. van 14 Nov. zijn. verzonden afdrukken van 4e akten betref fende de Maatschappij tot Exploitatie van de sloomsleepboot „Ilclfra", te Terneu- Men meldt ons uit S a s v a n Ti e n t De campagne aan de beide suikerfa brieken te Sas van Gent vordert bui tengewoon goed. Van af den beginne is er een voldoende aanvoer ge weest en hebben beide fabrieken op volle kracht kunnen stoomen. De bieten zelve zijn lichter dan andere, jaren ,wat zijn oorzaak wel zal vinden in de vele regens, die aan de veldgewassen in. den afgeloo- pen zomer over het algemeen geen goéd hebben gedaan. Per tram en trein is de aanvoer aan de fabrieken zeer druk. Ook per schip wor den groote hoeveelheden aangevoerd, vooral voor de coöperatieve beetwortel- suikerfabrieken liggen geregeld vele sche pen ter lossing gereed. Dit alles gpeft een aangename drukle» Het einde der campagne is reeds tegen begin December le voorzien. Te Selzaete werden verleden niet minder dan drie fietsen gestolen, w. o. een nieuwe van een inwoner van Sas van Genl* Het nieuwe karretje was ver dwenen en er was een oude slechtte fiets voor in de plaats gezet). Ook in de opslagplaats van het station Selzaete hebben de dieven een bezoek gebracht» Hier werd een hoeveelheid wijn (ont vreemd, die verder per trein naar Sas Gent moest worden vervoerd- We verna men, dat juist de beste wijnsoorten wer den vermist» (Voor verder Stad en Provincie ziei men het Bijvoegsel KERKNIEUWS. Ds- L. Bouma, emeritus-predikant van de Geref- Kerk te Middelburg, die sind/s zijn emeritaat de kerk te Hijum dient, herdacht Zaterdag den dpg waarop hij 45 jaar geleden le Driesuni het ambt aanvaardde. Hij diende vervolgens de ker ken te Terncuzen, Emlichheim en Mid delburg» Als een bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat ds. Bouma van alle synodes sinds 1892 deel uitmaakte. Zaterdag 12 dezer werden herko zen als notabelen 'der Ilervu kerk te Vee re de heeren Jac» Poppe, Joos Me- su en P. Wondergem en gekozen de heer L» Vermeulen. Te Waarde zijn de periodiek, aftredende notabelen hij de Ned» Herv. Kerk Jan Schrier en Jan v. Kruiningen herkozen met 23 stemmen van de 25 uitgebrachte stemmen» Als notabelen der Ned,. Herv. kerk te Poortvliet zijn herkozen J. C. Vos, I» W. Nortier en T. J de Bruij- ne ieder met 24 stemmen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1