binnenland. Gr fcftisasssi No. '268 MIDDELBURG Maandag 14 November 1927 170* jaargang atrroitT over de ujchtvaaht iri). te soesteitbebo. mS°v S,e' ra"Por'1 1° missie van onderzool- «„k._ den I Works alhier, reeds een 50-lal is aan- 'Si r^" 20Udea "«'■toe W - Het schijnt wei, dal r meer weggebruikers gaan begrijpen dat 'LZ'S6.h±'!e-n-'e ""toto s isr=^^M=l maar enk i kostprijzen „p z,chzelf, van d0„ aard der hoovéi 1™ T son,lniS<' l'j'Iers vaak a nfbfri^''e" vo"r an<toe. zijn niet I ken™ KeeVOn M"ar Ialcr toml ae re. AfiDËl Per cii nis gegevj derlandsc! den tol d; Middensta lijke cred aard Diet wending i mocht te stroominge De bestaan ■een Algem instelling g denslandsbi Voor de£ denstands-fl -eensfemmin menwerking ■drie belangi ■stands-organ 4estantsch-C Katholieke Nederlandsa re gemeen» terwijl do i groepen doq lijkelijk gewj Dank zij de Regeering van de State derlandsche I drijf op een i recht geeft ol den middensta ooraeel der waarborgen dttenren aany den. In verband 2a' op uitnoo en van de Ne<i mr. J. G. de 1 dam naast col ter van den j instelling optre Als hoofddire reD G. Calkoe, Meyjes. LOO.\DORSCH| De minister richt, dat hij gee te bevorderen dj der bepaalde Ij van wegenbelasl houden tractors! de geschiedenis i wet blijkt, dat H heeft gelegen, dj lecnen voor moto worden in dienst drijf. UIT 0< De u ie t-t<j n Pe ,Je gouverneur Hillcu, beeft bel tenrijkscnen landai de emigratie-comn Indië was ontzegd, Aan den Ier doo tamschen commun verleend. i-g Isa - to .£3 5 .O E -5 .2 .S S o'ABftc o'sa-j-Bfli '-resii';!® i Fictti-- v b 3 o 5|j.g j J S||| g g jj-8:^ aï^jï 3 °-S-f jg g B J ~0 -c 2 P ■s "'3 s g "sïs- Si 3 32 u JSJ= S- 1 O *T* c _j -r- "C ft) C to cj C O „3 ft) S tn "O S C «0)3 to ft) G "2 ft) -1ïS|SSiaa<I°..Ï£|?li s li •S g I "c o« g >-o c w g £*- s .5 Ti b r "O 1= H g .-ce "0 "3 CJ 5 S B «g-Ssfj-j - O T O g p q (lïoo s g v u~ nj-az: i. o o JS~ s "e"5- I- w c -Ö 33 *o ,0) c gü s 3 c^g ;3 s »-a-- S o.. o» S c S* o. i. 5 5 4) c §2^"" o°Ofl laf 1"S O W-O g jf Tb s "Si 1 T ft) 5 e 1 wijzen. De slagers zullen er door onthe ven worden van de verplichting hetzij ieder voor zich, dan wel gezamenlijk een aan de eischen der Vleesclikeurings- wet beantwoordende slachtplaats in te f- I richten. Dit laatste zal voor verschillen- n de hunner zeer bezwaarlijk zijn, gezien H 1 de offers, reeds van hun gevergd voor het in orde brengen van hunne winkels. Aan een abottoir zal keuring en verifi- catie van slachtdieren vlugger geschie den, dan bij aanwezigheid van verschil lende slachtplaatsen, hetgeen aan do werkzaamheden in hun bedrijf ten goed© zal komen. De slachttechniek is aan een abattoir beter en werkt dus gunstig in bovenbedoelden zin, en ook voor de kwaliteit van het geslachte. Aan een j abattoir zullen verschillende producten -1 uit hun bedrijf tot hooger waarde ko- i men (afvallen, jjpek enz j. Rel risico aan - het in voorraad hebben van vleesch ver- I bonden, wordt door een slachthuis met I koelhuis voor hen beduidend geredu ceerd, terwijl de kwaliteit van het pro duct er door verbetert. De invoering van een goede arl>e idsvordefcling in het slagersbedrijf wordt door een openbaar slachthuis bevorderd. Verliezen door I snelle weersveranderingen worden voor al ook vermeden. De vleeschhandel ten slotte zal cr door op meer rationeel© basis komen staan, waarvan ieder in zijn bedrijf zal profiteeren. Van veel der hierbij genoemd© voor- deelen zal het publiek indirect medte profiteeren. terwijl wel niemand er aan kan twijfelen, dat de hygiëne er een belangrijke slap door voorwaarts zal doen, wanneer een abattoir tot stand komt Adressanten geven zich zeer zekjer rekenschap van het feit, dat een open baar slachthuis offers zal vergen van de gemeentekas, welke gelden evenwel naar hunne meening daarin zullen terug vloeien. Bij een goede exploitatie van een abattoir zullen evenwel d© daaruit voortvloeiende kosten zoo gering zijn, per K.G. vleesch gerekeud, dat zij prac- tisch niet gevoeld zullen worden Op grond van bovenstaande meeuen adres santen dan ook, zoowel in het publiek, als in hun eigen belang, den raad t© moeten verzoeken zijn volle medjewer- king te willen verleenen voor het tot stand koinen van een openbaar slacht huis. 'Verzoekom een vloek- verbod. Van hel bestuur van den bond legen iet schenden door hel vloeken van Gods ïeiligeu naam. is een verzoek ingelcomjen, ■cgelingen te treffen, waarbij hel vloeken n ijdel gebruiken van Gods heiligen aam in woord en geschrift wordt ver boden op alle terrein, waar de plaatse- jke overheid bevoegd is haai* gezag te oen gelden. 'De geldleening Van de Oppenheim's Bank te Gronin- ?n is mede namens de Groninger Bank m telegram ingekomen, waarin zij aan- eden 97.05 f,o voor de leening van 260.000. waarvoor eerst een aanbod gen 96.5 o/o was ingekomen. Lcerl. Arabj-school te Goes. Ten slotte is een schrijven ingekomen n het bestuur van de Ambachtsschool Goes, om te verzoeken, dat do ga- ?enie Middelburg belaalt voor een lëer- ge van die school, voor wien te Mid- Iburg thans geen plaats is. B. en W„ Ivbcn dit geweigerd en dit is juridisch 1 licht juist, maar moreel niet volgens •essaut. Uit Stad sn Provincie. Dit Middelburg. W,, rernemru, dat de laatste dagen ISeett i arbeiders weer wêrt tualt kunnen vinden bij The Vitrite I 'S wTtTc^XS O^uie\bm"zc' "eremedaille van dl Oranje Nassauorde verleend. U" Schouwen en Duivel, -d - Zondagmorgen "is de tramboot. zjjpe. seined ot voor" hc[ V" 8" ad£° iujeSS, Hl,cen delburn" t„ üiP de §emeente Mid- dersrhrijven doC,e le tonnen KERKNIEUWS. - Naai* wij vernemen hebben een 8-tal in \lau de Geref. Kerk alhier hun ïaatscliap bij een schrijven aan den ieraad opgezegd. Een commissie uit college is thans met een nader on- onderzoek ten deze belast en zal .s. Donderdag laan de vergadering rap- over uiLbrengen. Herbenoemd tot notabelen der Ned. v. kerk te O o s t k a p e 11 e, de he|e- B Coppoolse en J. Sanderse La d,e vacature van D v,. Koeverin- s tot .notabele der Ned. Ilerv» Kerk chore gekozen de [lieer B Nieuweti- e. Herkozen de lieer 0. O. Slols. Gister vierde ds. J. D. v. d Velde, ikant bij de Gcref. kerk le Kralin- zijn 40-jarige ambtsbediening, op iov. 1887 deed hij zijn intrede le npost. Zijn latere gemeenten \va- \faasland. Middelburg, Klundert .inds 1902 Kralingen). Herkozen tot notabelen der Ned. Herv. Gem. te C o 1 ij n s p 1 a a t de liee- ren a. de Pree Az Wi. Flipse em A. Schuit. o Martelaren. Op 20 Nov. a.s. zal hel 400 jaar geleden zijn, dat de eerste Hollandschie martelares voor het Protestantsch ge loof, "Wendelmoet Glaesdochter gehoe- ten, te 's Gravenhage werd verbrand. In hetzelfde jaar >1527) werd le Mid-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1