8IWHEHLAHD. 3s. 263 Dinsdag 8 Movembei* tSSf 176' iaargang fiy dit nummer behoort een Bijvoegsel. 1>E KATHOLIEKEN EN BET ROODE KRUIS. In ons vorig nummer heeft men hun nen lezen, dat naar het oordeel van den bisschop van Roermond' het niet toelaat baar is, dat Katholieken lid zijn van afdeeliugen van het Roode Kruis, om dat dezo vereeniging ook in vredestijd aan ziekenverpleging doet, en „dus op gelijken voet wil staan met onze zieken verpleging". Als niet-katholiek zullen we niet pro- beeren dat argument te bestrijden. We beschouwden het als een nog al verstan- digeu maatregel dat hel Roode Kruis ook in vredestijd de praktijk van ziekenver pleging uitoefent om niet bij oorlog en rampen in eens zonder voorbereiding voor een omvangrijke verpleging te staan. Maar wellicht geven *le Katholieken, ook dat grif toe. 25e zeggen alleen: wij kunnen er dan niet meer aan meedoen, want wij wenschen alle katholieke ener gie te concentreeren op „onze" zieken verpleging. Maar als de Katholieken dan dit argu ment zóó zwaar laten wegen, dfcit ze mee- nen ook aan het overige (en voornaam ste) werk van het Roode Kruis bij oor log en rampen geen steun te mogen ver- leenen, dan moeten ze toch wél over wegen, dat zoo ieder vrij is in zijn daden, hij dan ook de consequenties van die da den aan zich zelf moet wijten. En één van de onvemiijdelijke conse quenties van die nieuwe afscheiding der Katholieken van alles wat niet volkomen Katholiek is, zal deze zijn, dat alle niel- kalholvcken lesamen komen te slaan te genover de katholieken. En als dat bij een of andere gelegenheid bljjkl. moeten de Katholieken niet dadelijk gewagen van anli-papisme of iets dergelijks, zooals maar al te vaak gebeurt. Behalve nog dat wc het voor de saam- hoorigheid van een volk treurig vinden, dat een deel der bevolking van zeker ge loof, op die wijze iedere aanraking met het andere volksdeel schuwt. DE VEREEN. VAN GASDIRECTEUREN EN DE CORRUPTIE;. „Het Gas", orgaan der Vereeuiging van gasfabrikanten in Nederland, bevat een brief van het bestuur der vereeniging aan „de verschillende, daarvoor in aanmer king komende gemeentebesturen.": Daarin worclt, naar aanleiding van ver schillende opmerkingen gezegd: le. De Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland is. een zuiver technische vereeniging, die, overeenkomstig art. 2 van de statuten, zich uitsluitend bezig houdt met de bevordering van den bloei der gasnijverheid. Dat er leden zijn, die zich aan ongeoorloofde handelingen heb ben schuldig gemaakt, betreurt het be stuur ten zeerste, zooals een ieder het zal betreuren, die op een zeker oogeai- blik tot de wetenschap komt, dat hij met personen heeft omgegaan, op wier hande lingen aanmerkingen te maken zijn. Nim mer echter is ons van een lid vóór zijn schuldig bevinden ter plaatse waar zulks geconstateerd kan wor den, uit eenige betrouwbare brou bekend geweest, dat hij zich aan 'foutieve handelingen s&huldig maakte. En al ware ons dit ter oore gekomen, dan dog zou slechts een onderzoek door de justitie of andere autoriteiten hebben kunnen leiden tot de bewijslevering van hetgeen gemompeld werd. 2e. De Vereeniging wordt ervan be" schuldigd, dat zij de gelden, die ter liarer beschikking zijn gesteld en waartoe ook bijdragen van verschillende gemeenten behooren, zou hebben aangewend voor andere doeleinden, diau bevordering der gastechniek. Zoo wordt gezegd, dat d^ gelden der Vereeniging werden bestemd voor het organiseeren van feesten e.d. Ons bestuur verklaart hierbij uitdruk kelijk, dal de gelden der Vereeniging niet voor 'dergelijke doeleinden zijn be steed. 3e. Door ons bestuurslid J. Pb» Bruin- wold Riedel, thans als zoodanig afgetre den, is aan den gewezen gasdirecteur Van der Stel een som gelds ter hand ge steld, waarover uitvoerig in „Het Volk" Ons bestuur verklaart, dat aan deze som gelds op geen enkele wijze uit de kas der Vereeniging is bijgedragen en verwijst ïe dien opzichte notj naar een Oesoetreffenden brief van oen heer J. fh. Bruinwold Riedel. Ons bestuur stelt er prijs op. nog eens nadrukkelijk te verklaren, dat het met zeer groot leedwezen heeft kennis ge nomen van de corruptieve handelingen van sommige leden der vereeniging, wel ke handelingen het ten zeerste afkeurt. Wij stellen ons echter op het stand punt, dat ons bestuur de bevoegdheid mist om een onderzoek naar dergelijke handelingen in te stellen; de justitie is in dezen de eenige bevoegde macht. Niettemin wordt overwogen of zoo mo gelijk in samenwerking met andere ver- eenigingeu, maatregelen kunnen worden getroffen om het geconstateerde kwaad te voorkomen." IIET KORT KAMERVERSLAG^"4 Blijkens het afd. verslag der Tweede Kamer werd het voorstel-v. d. Waerden tot het weder uitgeven van een Kort Kamerverslag betuigden „sommige" leden hun instemming, doch konden „verschei dene" leden niets voor de weder invoe ring gevoelen. Sommige leden gaven in overweging de zaak eerst naar een com missie van voorbereiding te verwijzen. DE SCHEEPVAARTWEG VAN AMSTERDAM NAAR DEN RIJN. Het Hand. publiceert een samenvat ting van het rapport van ir. L. R./ Wentliolt over 'den scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn. Na oit\oerige beschouwingen over, en vergelijkingen van de drie plannen (door Gcldersche vallei, over Utrecht en Wijk bij Duurstede naar Tiel, en over Utrecht en Vreeswijk naar Tiel) beveelt hij het laatstgenoemde plan aan. Dit plan beslaat uit; to. verruiming van het Merwedekanaal; 2o. den aanleg van een nieuw ka naalvak van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel; "o. den aanleg van een zijtak met schutsluis te Vreeswijk ten behoeve van de vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam. De kosten van het aanbevolen kanaal van Amsterdam over Vreeswijk naar Tiel worden geraamd op 50 millioen. De kosten van deu zijtak met sluis bij Vreeswijk, welke uilsluitend bestemd is voor de binnenvaart, worden geraamd op f1500.000. Hel werk kan in lien jaren, nadat tot de uitvoering wordt besloten, zijn vol tooid. De tijd. noodig voor de voorbereiding en uitvoering van de verruiming van het Merwedekanaal en van het kanaalvak Utrecht—Vreeswijk met inbegrip van den zijtak met sluis voor de binnenvaart al daar, wordt begroot op acht jaar. Door de uitvoering van de voorgestel de werken, wordt een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn en naar het Maas-Waalkanaal (Zuid Limburg) ver kregen, welke geschikt is voor het ver keer met de grootste Rijuschepen. Bovendien wordt de scheepvaartweg tusschen Amsterdam en Rotterdam, voor zoover gelegen benoorden de Lek, op afdoende wijze verbeterd. Door de totstandkoming van het nieu we kanaalvak ViauenTiel zullen de verkeersbelangen in de betrokken streek worden gediend. Door de tot slandko- ming van do ontworpen werken zal de waterstaatkundige toestand van het Z.- Weslelijk gedeelte der provincie Gelder land en van het Zuid-Oostelijk gedeel te van de provincie Zuid-Holland in be- teekenende mate worden verbeterd, ter wijl de werken ook op den waterstaat kundigen toestand van de streek tus schen Utrecht en Amsterdam een gun- stigen invloed zullen hebben. --———-33 - - NIEUWE INDUSTRIE IN LIMBURG. Volgens het LimburgschDagblad heeft Zaterdag een bespreking plaats gehad op initiatief van den burgemeester van Am- stenrade met medewerking van het fonds voor sociale instellingen der staatsmij nen, waarbij men er in slaagde de Rhei* nische Parasyn Werke le Bonn te doen besluiten haar zetel en werkkring naar Amstenrade over te brengen. Bij deze fabriek, waarin kunstdarmen vervaardigd vvoraen. zullen eerst 40 en later enkele honderden dochters van mijnwerkers te werk worden gesteld. Dit is de eerste industrie in de mijnstrceek, die werk aan vrouwelijke arbeidskrachten zal ver schaffen. Deze kunstdarmen worden gefabri ceerd uit zijde, welke bepaalde behande lingen ondergaat, waarbij aan de te ver werken zijde dierlijke stoffen worden toe gevoegd. De op deze wijze gefabriceer de darmen vervingen natuurlijke darmen en worden vooral gebezigd door export slachterijen. Sommige Nederljandsche ex- portslacliterijcn zijn refhemers van de te Bonn gevestigde induslrie. Het ligt in de bedoeling der maatschappij, binnen kort reeds te beginnen met den bouw van de fabriek onder de ^gemeente Amsten rade. Uit Stad an Provincie. Uit Middelburg. Blijkens een advertentie in dit num mer zal morgen een gedeelte der water leiding in het Noorden der stad van 10 4 uur aïgesloten zijn Gisteren werden ruim 30 personen gewaarschuwd, die blijk gaven de ver keersregelen of de bepalingen der mo tor- en rijwielvvel nog niet te kennen of ze althans niet naleefden. (Voor verder Stad en Provincie zie men hel Bijvoegsel. TIENJARIG BESTAAN VAN DE IN DUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL TE MIDDELBURG. De driekleur, die heden wappert uit het gebouw der Industrie- en Huishoud school in de St. Pieler straat, geeft aan, dat er een feestelijke herdenking plaats heeft, en dit is ook het geval, want heden bestaat deze nuttige onderwijsinrichting 10 jaar. Allen, die zich herinneren welke moeilijkheden le overwinnen zijn geweest bij do oplichting dezer school en die den gesladigen opbloei er van hebben gevolgd, zullen zeker begrijpen, dat er voor het personeel en de leerlingen reden was om feest te vieren. Te meer was dit het geval, nu cr onder het per soneel 3 jubilaressen waren, die van het begin af aan de school verbonden waren, iiamelijk de directrice, mej. M. J. H. Bomer en de leerarcssen, mej. J. Lobman en mej. Visser. Deze drie dames zijn hedenmorgen per auto van huis afgehaald en naar de school gereden, waar zij in de gang door eerebogen moesten gaan alvorens in de tol ontvangzaal ingerichte bestuurs kamer te worden ontvangen. Hier werd haar een zeer toepasse lijk liep op de wijze van „In naam van Oranje, doet open dc poort" toegezon gen, waarna de waarnemende directrice, mej G. W. van K ,u ij k, hel woord nam en zich het eerst richtte tot mej. Bomer, om haar namens allen geluk te wen schen met dezen dag Spr. meende, dat de gedachten van mej. Bomer deze dagen wel dikwijls zullen teruggaan naar den lijd, dal zij voor het eerst naar Middel burg ging om alles voor de nieuwe school in orde te maken en de eerste leerlingen te ontvangen. Ofschoon het aantal leerlingen missciiien de helft was van thans, bleek hel gebouw spoedig le klein en verhuisde een deel naar die Dé pendance op den Wal. Spr. zette de ge breken van dat gebouw uiteen. Regen en wind hadden er vrij spel. Een parapluic in de teekenlcs was geen weelde. De klimopranken groeiden er niet builen, doch binnen langs de muren en de lem- peraLuur in het liandwerklokaal schom melde van het vroege voorjaar tot het late najaar zoo tusschen de 80 en 90 graden. Toen hel te erg was, verhuisde men naar de Verwerijslraat, en al is dit ook nog verre van een uiealen toestand, toch was het een groole verbetering. Maar ook daar groeit de school vanzelf sprekend binnen afzienbaren tijd uit. En wat dan? Spr. vraagl of het ministerie allen lieden niet zou willen verblijden met een telegrammetje, dat het lucht kasteel op het Molenwater werkelijkheid mag worden. Dan zouden zeker aan de directrice in het bijzonder heel wat moei lijkheden worden ontnomen. Maar hoe het ook zij, mej. Bomer kan met vol doening terug zien op alles wat in deze tien jaar bereikt werd. Met liefde en toewijding heeft zij zich aan haar werk gegeven en daarom biedt spr. nameus allen een blijvende herinnering aan in den vorm van een electrische lamp, om le eindigen met den wensch, dat de school steeds zal blij ven groeien en bloeien met mej. Bomer als directrice. Hierna richtte mej. Van Kuijk zich lot de dames Lobman cn Visser om ook haar namens allen geluk le wenschen, onder aanbieding respectievelijk van een koperen bak met plant en een ets. De dames, allen zeer verrast door deze oprechte hulde, dankten diep on der den indruk voor deze bewijzen van toegenegenheid. Het bleef echter niet bij deze geschcn. ken. Dc oud-leerlingen hadden mej. Bo mer een schemerlamp toegedacht, en vele bloemen waaronder van het dag. bestuur en van de leerlingen werden bezorgd, terwijl ook telegrafisch en op andere wijze gelukwenschen binnen kwa men. De leerlingen werden op school ont haald en namen ieder nog een versna pering mede naar huis, terwijl zij zich hedenmiddag met de leeraressen in de so ciëteit St. Joris vereenigden, waar een filmvoorstelling plaats had, o. a. van een paar films over Nederlandschc fabri katen. Na deze feestelijke herdenking had in de bestuurskamer van de school een tea plaats waarop ook het bestuur ver scheen om de jubilaressen 1e couiplimen-1 )eeren. "Wij meeuen uit naam van zeer velen te schrijven, als wij onzerzijds inel de beste wenschen voor den verderen bloei dezer school besluiten. kerknieuws. Geref. Kerk. Beroepen te Nieuwdorp ds. J. W;. van Tol, te Scharendijke. Geref. Gem. Beroepen te Tholen ds. II. Kievit to Veenendaal. Bedankt voor het beroep naar Maar- dingen door ds. J. Vreugdenhii, te Bruinisse. KUNST EN WETENSCHAPPEN, Belangrijke opgravingen le Pompei. Professor Maiuri, die met grooten ijver do opgravingen van Pompei leidt, is er thans in geslaagd een geheel nieuwe goed. geconserveerde wijk van de stad van een dikke laag lava eu asch te be vrijden. In die wijk hebben de rijke pa triciërs gewoond, zooals Publius Paquius Proculus eu Publius Cornelius Tages, die de grootste fortuinen van Pompei beza ten. Het huis van Cornelius Tages schijnt een der merkwaardigste, die men tol dfus- verre aan 't licht heeft gebrach|t. Het is heel groot, bevat meer dan twintig vertrekken aan de rez-de-chaussée en minstens evenveel op de eerste ver dieping. In de woning waren vele mees terstukken bijeengebracht, die voor hel meerendeel ongeschonden zijn gebleven. Dc muren der vertrekken zijn niet uilsteL kend bewaard gebleven fresco's bedekt. Alle gevonden voorwerpen zullen precies op dezelfde plaats blijven waar ze ge vonden zijn en dc nieuw opgegraven wijk van Pompei zal op die wijze een museumstad vormen van buitengewoon groote arcliaeologische en historische waarde. „G e d e n s c h r i f t e n" van mr. P. J, Troelslra. E. M. Querido's U. Mc Het eerste deel „Wording" is versche nen van de gedenkschriften van den so- eialislischen leider. Dit deel betreft zijn jeugd in Friesland en zijn studentenleven in Groningen en eindigt met zijn toena dering tot de socialistische richting. We komen er nog verder op terug. ONDERWIJS. Op de alg voordracht voor directeur ran de ambiclits- en nijverheidsschool te Veendam is geplaatst de heer J. J. Butli- fer, directeur van een dergelijke school te Terneuzen. Geslaagd te Utrecht vo-or het can- didaatsexamen wis- en natuurkunde I. de heer M. II. van Raalte. RECHTZAKEN. Voor den krijgsraad 'te 'sHertogen- bosch stonden 5 militairen terecht we gens principieele dienstweigering, n 1. B», H. en P. H. te Amsterdam, E II. le Sneek N. IC. te Helder en Gv. L. te Wolvega. Allen werden veroordeeld lot 10 maan den gevangenisstraf met aftrek van voor arrest en ontslag uit den dienst. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCIIEMJf. Maandag is het motor-tankschip „Dordrecht", van de N. V Phs. van. Om- meren's Scheepvaartbedrijf, te Krimpen as.n den IJssel te water gel'aten. Op de vrijgekomen helling zal direct do kiel worden gelegd voor het vracht en passsgiersstoomschip „Tjibadak", groot 9100 ton, jn aanbouw voor de Java- China-Japan Lijn. De turbine-installatie voor dit schip wordt geleverd door de Kon. Maatschappij „De Schelde" te Vlisslngen. Werkloosheid Bij de arbeidsbeur alhier stonden Zaterdag als werkloos ingeschreven: 3 Typografen, 4 grondwerkers, 1 lood gieter, 5 metselaars, 8 opperlieden, 13 schilders, 3 steenhouwers, 16 timmerlie den, 6 meubelmakers, 2 stoffeerders, 4 kleermakers, 2 bankwerkers, 1 kopersla ger, 2 machinisten, 1 plaatwerker, 2 rij wielherstellers, 1 smid, 4 stokers, 1 scheepmaker, 9 bakkers, 1 kok, 2 slagers, 6 boerenarbeiders, 8 reizigers, 6 winkel bedienden, 2 chauffeurs, 4 kellners, 12 kantoorbedienden, li van andere groe pen, 51 met vakkennis zon,der bepaald beroep, 151 zonder vakkennis (onge schoolden) Verder 19 vrouwen, w.o.; 3 Eenige druppels zijn voldoende I (Ingez. Med.) naaisters, 3 winkeljuffrouwen. 3 kan toorbedienden, 1 dienstbode, 5 werkvrou wen, 1 huishoudster, 3 waschvrouwen, voor wascli aan huis Totaal 362 vorige week 372 Ned. Mij. voor kunstmatige Oesterteelt, Ierseke. Door het bestuur dezer Maatschappij is in de Dag. Beurscoiupjit van 5 Nov. een schrijven gepubliceerd, waarin o.a. het volgende wordt meegedeeld Sinds vele jaren heeft behalve <le com missarissen nimmer een aandeelhouder onze algemeeue vergadering bijgewoond^, ook dit jaar in Auguslus j 1. niet. Sterker nog, ons heeft nimmer eenig voorstel of klacht van een aandeelhouder bereikt I Alleen hebben in de laatste weken twee beeren zich noemende „Maatschap pij voor Handelsbemiddeling en Jledrijfs- organisatie" le Amsterdam, naar zij zeg gen, namens een ongenoemde groep aan deelhouders, verschillende pogingen ge daan, om met ons in contact te treden. Op deze anomyine ,.clie zijn wij niet ingegaan; thans wordt getracht den Pro vincialen Bond van Effectenbezitters in verdere actio te betrekken, de onjuiste voorstellingen schijnen dus reeds te gaan doorwerken. Vervolgens wordt door hel best a ar vermeld het art. 19 der statuten, waar uit blijkt, dal, voordal cr sprake is van het uilkeeren van een hooger divi dend dan 9'/g pet, de nettowinst moet bedragen meer dan f 108,100. vermeer derd met dividendbelasting; de lol nu toe hoogst behaalde nettowinst was in 1911 ongeveer f 56 000. Van 1890 tot 1921 kon slechts II maal! dividend uitgekeerd worden lot een ma ximum van 5 p<cf. Fenmasl, nl. in 1901 had een afschrij ving op dc aandeelcn plaats door uilbeta ling tot een bedrag r«A f 60 per aan deel. Door de groole verliezen, die geileden werden, moesten overigens geleidelijk de oorspronkelijke aandeden van' f 1000 ge reduceerd worden tot f 100. In 1924, 1925, 1926 en 1927 werden respectieve lijk 21/2, 7, 21/2 en 5 pel dividend uitge keerd. (Van eene terugbetaling van aan deelenkapitaal is overigens nooit sprake geweest.) De brutowinst in dc jaren 1924. 1925, 1926 en 1927 bedroeg respectievelijk f 18,656.111/2!, f '26,182.70t- f 19,816.96 fcn f 40,065, tota;l dus over de laatste 1 jaren f 101.750.77i/2, waarvan slechts voor afschrijvingen f 10550 is besleed. In een oesterbedrijf, waar zooals de praktijk geleerd heeft alleen reeds door ecu strengen winter in één jaar 90 pet. van den ocstervoorpaad kan verloren gaan, wat liet bedrijf gedurende jaren fnuikt en waar nog zoovele andere on gunstige factoren kunnen werken, moet in goede jaren ruim worden afgeschre ven. Zoo veroorzaakte b.v de strenge winter van 1890-1S91 ons oesterbedrijf zulk een schade, dat de rekening „oestercultuur- onderneming" werd verminderd met f 837.816. De post ..oeslerondernemiug" is met een bedrag van f 115,000 reëel geschat; gronden beeft onze Maatschappij niet in eigendom. Deze feiten spreken voldoende voor zichzelf, wij gaan dan ook niet in op de onjuistheden, die zijn medegedeeld. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. De korlcgolf-lelefonite zender te K o o t w ij k. Vanwege hel hoofdbestuur der poste rijen cn telegrafie wordt meegedeeld: Terwijl de uitslag van de telefonieproe- ven met Nederl Oóst-Indië tusschen 1 en 4 uur namiddag (Greenwichtijcl) zeer gunstig is te noemen, zijn de resultaten der proeven tusschen 7 en 11 uur 's mor gens, den tijd waarop het ook in Neder 1. Indië dag is, hoewel hoopgevend, min der gunstig. Althans voor dit jaargetijde zijn zij van dien aard, dat het om (een goede uitkomst te verkrijgen noodzakelijk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1