TVlacRïnBShs iVÏ&Z'l Toffee deluxe ERfiELSEB ZILIËB PLATE heeft wegens het uit winstbejag in be-1 een eenvoudige priester op een voet-spoeltje werkt goed over een groot golf- zei de onderdeelen in een logische volg- handeling nemen van vrouwen, daarbij reisje een touriste ontmoette, die zich, bereik (50 2000 M.). de verwachting van abortus opwek- omdat het nu eenmaal steeds gezelliger Men kan ook goede hoogfrequent- kende. is getweeën dan alleen te wandelen, bij smeorspoelen koopen, b.v. Lissen. Maakt Het O. M. heeft 14 dagen geleden 4 hem aansloot om te samen verder te [men er zelf een, dan moet men. er voor geleden 4 hem aansloot jaar gevangenisstraf geëischt en tevens trekken. Eensklaps werden zij overval- de ontzetting van verdachte uit het ambt len door een hevige onweersbui en zoch- van arts. ten daarom een veilige schuilplaats in De rechtbank veroordeelde thans den een hotel. Om den tijd op een aange- arls tot 1l/e jaar gevangenisstraf. name wijze te verdrijven, besloten zij ge- zamenlijk te dineeren en bestelden dus eeQ ujtgezochten maaltijd. In de eetzaal LANDBOUW. gekomen, deed de dame haar mantel af i en tot grooten schrik van den zielenher- - Op 28 en 29 Dcc a.s. zal te SI.' f*r vertoonde zij zich nu in een zeer Maartensdijk norden gehouden een laag "'«eenethn tapon van door Provinciale tententoonslelling van Pluim vee. De algemeene vergadering zal1 28 Dec. gehouaen women, waarbij het HoofcLbe- staur der „Vcreeniging Pluimvee Zee land" al'smede de afdeelingsbesturen uit geheel Zeeland mede hopen tegenwoor dig te zijn. De laatste jareu is de pTuimveeteejli; opi het eiland Thoien en niet in "t minst in deze plaats, snel en aanzienlijk uit gebreid. mede dank zij de regeering die zeer veel doet voor dit belangrijk onder deel van den Landbouw te steunen door subsidies en voorlichting der Rijkspluim- veeconsulenten. In de verschillende hoenderparken al daar worden de jonge hennen ingeënt tegen diphetherie en pokken. Een elee- trische verlichting, a's avonds van 8—9 uur, om den winterleg te verhoogen is aangebracht. Voorts is aldaar gevestigd een fokstation der Atgemeenc Nedert- landsche Pluimveevereeniging genaamd „de Zeeuwsche Kip",' waar men werkt met broedcentrale, mengmachine om het oroogvoeder zelf te mengen. Voor de tentoonstelling worden voor hoenderrassen gevraagd Leghorns. Wij- andolles, Rhode Island Reds, Sussex, Minorca's, Ancona's Barnevelders, Well- summers, Australorps en Braekels. Voor eenden: Indische loopeenden, N, H. spreeuwkopeenden, .Khaki-Campbell] eenden, en Pekingeenden. Tenslotte ganzen en kalkoenen. Als keurmeester zal optreden 'de heer B. van Asperen Vervenne, Rijkspluinwee- consulent te 's-Gravenhage. zichtige slof en zonder mouwen. De brave man zeide echter niets. Toen nu het diner zoover gevorderd was, dat de beide dischgenooten aan het dessert zouden beginnen, bracht de kell- ner een mand met fruit, waarin een prachtige goudgele, geurige appel direkt de aandacht trok. ,J)ie appel moet u nemen, hoogeer waarde," zeide de dame beminnelijk. Maar, de priester schudde lachend het hoofd. „Volstrekt niet, mevrouw, die appel is voor u bestemd." „Hoe weet u dat?" vroeg zij hem uiterst verwonderd. „Ja, ziet u, u kent toch immers de geschiedenis van Eva, niet waar? Die at van zoo'n appel en nu ja, u kunt het in den Bijbel nazien en toen zij nauwelijks van de vrucht geproefd had, werden haar' de oogen geopend en hm toen zag zij, dat zij naakt was en beschaamd maakte zij vlug een schorr van vijgenbladeren." (H.V.) iDe bemeslingswaard-e van suikerbietenblad. Het afval van de suikerbieten, t.w. hef blad en de koppen, wordt, gelijk bej- keiwl is, meestal als veevoeder gebruikt. In streken, waar weinig vee gehouden wordt, is liet uiteraard als veevoejdejr minder waard; er is dan te veel beschik baar. Dat men in die streken dit afval! met voordeel als bemesting kan bezigen, blijkt uit een proefneming op een boer derij in den Waardpolder, waarvan ,,De Boerderij" de uitkomsten vermeldt. Dp die boerderij had men de moeite genomen om op een stuk laad eenigje strooken van bietenbladeren en -koppen te ontdoen. Daarna werd hel land vok gens gewoonte geploegd en bezaaid met tarwe. De bemesting der proefgronden werd overigens geheel gelijk gehouden, zoodat het verschil alleen hierin bestond, dat op één der twee proefvelden htet bie- tenafval niet was ondergeploegd. Het verschil in opbrengst tusschen het niet en het wel met bietenafval bemeste land bedroeg, omgerekend per H.A.: 256 K.G. eerste soort tarwe, 160 K.G, tweede soort tarwe en 2240 K.G. stroo in het voordeel van het met bietenafval be,- mesle land. Echter was de kwaliteit van het zaad op 't perceel zonder bietenafval beter dan op 't perceel met bietenafval bemest. Het koren van het eerstbedoelde perceel bracht f13.10 per 100 KG. op, dat van het andere perceel f 12.85 per 100 ■K.G. De oorzaak van dit kwaliteitsven- schil ligt waarschijnlijk in den regenaclv tigen zomer; de invloed van het slechte weer deed zich vooral gelden bij hel welig opgegroeide koren op den met bietenafval bemesten grond, hetwelk ging legeren en niet tot volle korenzei tin; kwam. In geld uitgedrukt, was de op brengst van het met bietenafval bemes te land tot circa f 90 per H.A. hooger dan die van hel land waarvan dit afval niet verwijderd was. Haast dit directe voor deel staan natuurlijk nog indirecte. SUIKER - ROOM - BOTER Geeft U zelve en Uwen kinderen goede en tegel ij k voedzame Snoeperij Med.) UIT DE RADIO-WERELD. XX. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een jongmensch uit Amersfoort, dat te Nijmegen in garnizoen is, had zich daar ontfermd over een zwervend hondje. Het beestje hechtte zich zeer aan zijn nieuwen meester. Deze kon het echter niet langer houden en gaf het beestje aan een kameraad, die in Leiden woont. Dit is nu vijf a zes weken geleden. De vorige week kwam de hond evenwel weer bij zijn ouden baas in Nijmegen te rug, na instinctmatig het parcours Lei denNijmegen te hebben gezocht en ge vonden, Dezer dagen werd gemeld, dat ei langs de kust van den staat Washington een Japansche visschersboot met twee personen werd opgepikt, die den heelen Stillen Oceaan moest zijn overgedreven. Nader wordt thans bericht, dat uit een onderzoek gebleken is, dat er aan boord van het vaartuig zich 7 a 8 andere men- schen bevonden moesten hebben, die achtereenvolgens door het overgebleven tweetal moeten zijn opgegeten. In het vaartuig werd een aanzienlijkè hoeveelheid menschenbeenderen gevon den. EEN MODERNE PARADIJSAPPEL. Het gebeurde in een klein plaatsje er gens in het Zuiden van Frankrijk, dat Vervolg van de beschrijving van een 4-lamps ontvanger met de nieuwe lampen. Laagfre- quenttransformatoren, die lage en hooge tonen gelijkmatig ver sterken. Een nieuwe eind- lamp, de B 405, die binnenkort in den handel komt. Con- striutie-aanwijzingen. Wat de terugkoppeling betreft, kunnen we verschillende 'wegen inslaan. In de eerste plaals kunnen we inductieve te rugkoppeling toepassen, waarbij dan een tweespoelenhouder op het toestel wordt gemonteerd, waarvan de terugkoppel- spoel draaibaar moet zijn. Men moet er aan denken, dat bij gelijk gewonden spoelen de bovenste bus van den spoel- ho.uder voor de secundaire spoel aan het rooster van de detectorlamp komt (d. w. z. aan den roosteroondensalor), terwijl de onderste bus van den spoel- houder voor de terugkoppelspoel aan de plaat van de detectorlamp moet worden bevestigd. Doet men het anUersom, zoo krijgt men tegenkoppeling en verzwak king in plaats van versterking. Men kan ook secundaire en terugkop pelspoel vast ten opzichte van elkaar opstellen, al of niet in het toestel en aan de terugkoppelspoel een regelbaren weerstand parallel schakelen. Naarmate men. den weerstand kleiner maakt, zal een grooter deel der trillingen door de zen weerstand vloeien en niet door de terugkoppelspoel. Zorgt men er nu voor, dat bij geheel ingeschakelden weerstand het toestel ge nereert, door de terugkoppelspoel vol doende dicht bij de secundaire spoel op te stellen, zoo kan men het toesUel weer uit genereerien brengen, door weer stand uit te schakelen. Als weerstand kan men met succes een Eleclrad of Bradley gebruiken van 100— lOO.OOOohm. Een voordeel van deze methode is, dat men geen beweegbare spoelen noo- dig heeït en dus twee stel vaste spoelen voor lange en korte golf kan inbouwen- Een derde manier is, de terugkoppte- ling te regelen met een draaicondensator van b.v. 500 c.M. (300 c.M. is gewoonlijk al voldoende). Deze draaicondensator legt men met de losse platen aan plus accu, met de vaste aan de zijde van de terugkoppel spoel, die met plus hoogspanning is verbonden. De gelijkstroom kan niet door den draaicondensator passeerenmaar voor trillingen vormt de draaicondensator een zekeren weerstand, die afneemt, naarmate de capaciteit van den conden sator grooler wordt. Opdat nu deze tril lingen zooveel mogelijk den weg door den condensator nemen, brengen we in de hoogspanningsleiding een hoogfre- quentsmoorspoel aan. Hiertoe wikkelen we 500 windingen 0.1 ra.M. koperdraad met dubbele zijde-omspinning op een ebonieten kokertje van pl.m. 3 c.M. mid dellijn en 12 c.M. lengte. Een dergelijk oppassen, dat het spoeltje geen kort gesloten windingen krijgt; anders heeft men kans, dat de ontvanger op bepaal de golflengten niet wil genereereui. Stond tot voor korten tijd weerstand- versterking op den voorgrond, thans be ginnen de nieuwere transformatoren de weerslandversterkereenheden eenlgerma- te te verdringen. En dit is geen wonder, daar men met transformatoren steeds nog ae grootste versterking haalt. Achter de A 415. die we als deleclorlamp heb ben gekozen, past in ons toestel de nieuwe Philips laagfrequenttransformator 1 3 uitstekend, trouwens deze transfor mator is voor die lamp gemaakt. Het eigenaardige van dezen transfor mator is wel, dat de afmetingen zeer klein zijn, veel kleiner dan van de be kende eerste klas transformatoren. Daar achter een lamp als de A 415 in 't geheel geen kernverzadïging optreedt, moet hier wel van buitengewoon goed materiaal gebruik gemaakt zijn. Bij be proeving blijkt verder, dal practisch ge sproken, de versterking buitengewoon gelijkmatig is; veel gelijkmatiger dan bij oudere transformatoren het geval is. Feitelijk doet de weergave.niet onder voor die, welke met de beste weerstand- versterking wordt bereikt, zoodat b.v. do zeer lage tonen zeker even krachtig uit den luidspreker komen, als bij weer standversterking het geval is. Met twee trappen laagfrequent bereikt men met deze transformatoren een sterk eindgeluid, dat ook kwalitatief in orde mits men een goede eindlamp ge bruikt; als 1ste laagfrequent de A 415, als eindlamp de B 443. Daar deze laatste lamp de lage tonen niet meer versterkt dan de hooge, voldoet ze beter dan de B 403. Overigens is hier ook de B 405 zeer goed op liaar plaats. Binnenkort zal deze lamp in den handel komen, die oVer aezelfde kenmerken beschikt als de A 415. Deze lamp bereikt bij een anode- spanning van 150 volt een stelheid van 2 m.A. per volt. terwijl de roosterspan- ning dan plus minus 18 volt moet be dragen. 'De gfoeispanning bedraagt 4 volt, de gloeislroom 0.15 ampère; de anodespan ning 50—150 volt; de verzadigingsslroom 50 m.A.; de versterkingsfactor 5; de stielheid 2 m.A./V.; de inwendige, weier- slana 2500 ohm. Uit onze proefneming blijkt, dat men met voordeel de B 403 door de B 405 kan vervangen. In vergelijkig met de B 443 valt het op, dat de hooge tonen iets minder worden versterkt, zoodat een toonfiller bij eiken luidspreker, die aan normale eischen voldoet, wel over bodig zal zijn. Overigens is dit bij den B 443 ook geheel een kwestie van ge bruikten luidspreker. Bij Schrack of Phi- lipsluidspreker is het toonfilter over bodig. orde, o. i. zooals bet schema aangeeft. In dit geval naderen rooster- en plaat leidingen elkaar niet, wat steeds funest is. Gebruik de beste lampvoetjes, die maar in den handel zijn; slecht isolatie materiaal van lamp voetjes bederft het best-gemonteerde toestel grondig. 3. Plaats de spoelen zóó, dat de ver bindingen met de draaicondensatoren zoo kort mogelijk worden, terwijl, wanneer men de spoelen buitenop plaatst, dit het beste boven op het toestel kan gebeu ren, dan krijgt men bij de afstemming geen verstemming door het naderen met ae band van de spoelen. Dit is des te nooazakelijker, naarmate men kortere golven wenscht te ontvangen. 4 Zet roostercondensalor en regel bare lek zoo dicht mogelijk bij het lampvoetje van de deleclorlamp, welk lampvoetje het best veerend kan zijn, om microfonisch effect te voorkomen 5. Zet de kernen der beide laagfre- quenltransformaloren loodrecht op el kaar; aardt de ommantelingen. 6. Zorg voor korte rooster- en plaal- ver bindingen. 7 Zet de draaicondensatoren niet te dicht bij elkaar, anders beïnvloeden de beide afgestemde kringen elkander 8^ Wikkelt men zelf de ingebouwde spoelen, clan doet men het best, hiervoor geribde radionkokers te nemen en dubbel katoen of dubbelzijde voor draadiso latie. 9. De spoelen worden niet gelakt, Maakt men een stel voor lange en voor korte golf, die met behulp van een vierpoligen Utility schakelaar kunnen worden omgeschakeld, dan zetten we ae spoelen met haar assen loodrecht op elkaar, waarbij de spoelen voor lange golf haar windingen in een horizontaal vlak krijgen, om raamwerking te voorko men. Spatieeriug is bij gebruik van dub bel katoendraad overbodig. Honingraat spoelen uit den handel gebruike men niet: slechte isolatie; te dun draad. 10. Gébruik zoo weinig mogelijk scha kelaars; hoe meer schakelaars, hoe slech ter werking. Daarom liever een sterkte regeling loepassen, dan op drie lampen luisteren. Als sterktercgeling kan men over de primaire van een transformator een re gelbaren weerstand schakelen, b.v. Elec- trao 100—100.000 ohm. Overigens kan men ook bij raamont- angst het raam een afwijkende richting geven, waardoor ook het geluid ver zwakt. 11. Soldeeren aan schakelaars en lampvoeljes moet steeds met hars als vloeimiddel plaats hebben; iu geen geval met zuurhoudende pasta's en dergelijke, die de isolatie voor goed bederven. 12. Accu- en hoogspanningleidingen legt men zooveel mogelijk in één bun del. 13. De aansluitingen aan de batterijen komen aan de achterzijde van het toe stel. 14. De verbindingssnoeren van raam naar toestel worden niet langer dan noodzakelijk is en uit elkaar gehouden. APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week zijn dc navolgende apotheken ge opend: Middelburg: J. W. v. d. Garde. Vlissingen- A. J. v. Ockenburg, Kleine Markt. Wat de constructie van het toestel betreït, hef volgende; 1. Bouw volgens het schema, d. w. z. zaai de Iaagfre- quenttransfoTmatoTen niet tusschen de onderdeelen van den ontvanger in en BURGERLIJKE STAND. V lissingen. Van 27 Oct. tot 3 Nov. Ondertrouwd: A. M. Fröberg 26 j. en C. Puijpe 25 j.; P. Sijnke 24 j. en M. de Ridder 18 j.; B. J. Kuiper 27 j.. .en A. C, van dei- Staal 21 j. Getrouwd: P. Boucherie 22 j. en J. M. van der Kuijl 2 i j.J. C. van den Berge 37 j. en K. Roelse 26 j. B. A. Potters 66 j. en C. D. J. Tt- Bondewel 58 jaar. Bevallen: R. M. Groesbeek geb. Mik d.; C. Dijke geb.. van Belzen z. Overleden: C. Meuldijk man v?n T. Pieterse 65 j. O. 'en W. Souburg. Van 27 Ocl. tot 3 Nov. Bevallen: K. Vreelce geb. den Hollander d Goes. Getrouwd: P. A. Borgs, 23 j. en P. M. Beiilens, 26 j. Bevallen: A. J. Harinck, geb. v. id. Velde, d. H. A. Wiitle, geb. Verha gen, <1. D. Oorstanje, geb. Duvekot, d. Overleden: M. de Jonge, 73 f. weduwe van P. Iteijerse. H. Kosten, 31 jfe man van M. den Boer. P. Mj< de Foivw, 9 j., d. ADVERTENTIES 0m te bewaren. N° 4. Op den duur beginnen onze Zeilen en Linoleums, hoe góed ze ook uiec Vloerwas onderhouden worden, vuile plekken te vertconen. U moet ze dan eenvoudig eens laten opsohrobben met boender of luiwagen, in korte Blagen om het vuil goed los te makeD. Een weinig AmmoDia in het water kan geen kwaad. Bij opgedrukte patronen moet 0 natuurlijk zeer voorzichtig te werk gaan. Als dan het Linoleum goed schoon en droog is, kunt U weer met lust inwrijven met Was. Met enkel zuivere Bijenwas in Terpentijn opgelost is niet goed, dit blijft min o' meer klevend In onze bussen Wrijfwas zijn nog andere Wassoorten, die de Was hard doen worden, maar dat iB fabrieksgeheim en dat mogen we niet verklappen. Zeep, Ammonia, Borstels, Luiwagens, Was, Ter pentijn, alles kunt koopen in de Drogisterij SCHULTE&THIEME in Het Huls met de Roode Pilaren. VERKOOPINGEN - VERPACHTINGEN IN ZEELAND. Nov. 10 Middelburg, Afbraak, Vervaat en Willeboordse. 11 St. Laurens, Inspan, Struve. 12 Kleverskerk, Huis, land, enz. Hiooleu. 16 Oostkapelle, Inspan, Blaupof t. Gate. 16 Middelburg, Machines en Aandeelen, Ittmann. 17 Middelburg, Bioscoop Flora, Hioolen. 18 Souburg, Huizen, Struve. 19 N. en St. .Toosland, Huis en Inboedel, Blaupot t. Cate. 25 Koudekcrke ('t Zand) Ren ten ierswo ning en Land Loeff. HYPOTHEKEN le en 2detotiederbedragvooriedereen. Aanvragen schriftelijk met postzegel aan C. M. NEELE te St. Philipsland. 12 Tftfelcouverte 1 54.40 12 Defcsertcouverts - 50.40 1 Soeplepel - 11.20 2 Sauslepels - 11.20 2 Groentelepels - 12. 1 Aardappellepel - 6. 1 Dienvork - 3.60 Alle lepel soorten in voorraad ook afzonderlijk verkrijgbaar. Thee- en Eetserviezen, Brood- en Bonbonmaudjes enz. AGENTUUR Juwelier R. VERHOOG, Lange Delft B 138 (Tel. 237) MIDDELBURG. In goud en zilver in beter genre. Zeer matige prijzen. Rijwielzaak bij inschrijving te koop, welke een degelijk beBtaan opleveit, eiken werkdag te bezichtigen. Briefjes in te leveren voor 16 November 1927, bij W. A. VERHULST Kamperland. VERVEN - STOOMEN AUG. BIERENS - DORDRECHT. Agent te Middelburg Magazijn „DE LELIE", Korte Delft G 28. Tel. 1»5. Agent te Domburg P. Kampman, Huishoude lijke artikelen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1