Donderdag 3 November 1939 Mo. 239 MIDDEL 170' Jaargang EENZIJDIGHEID. Op het Dinsdag te Amsterdam gehou den congres van (h'et N.V.V. over "het Werkloosheidsvraagstuk is op wel zeer treffende wijze nog eens naar voren ge komen de trouwens al lang geopenbaarde eenzijdigheid waarmee sommige leiders alleen aan het arbeidersbelang denken, en al de rest aan him Laars lappen. Het vond zijn toppunt in de slotwoor den van den voorzitter, den heer R. Sten- huis, volgens het verslag in de N.R.Crt. „Het grootste belang van een land is, dat de arbeiders een behoorlijk levenspeil hebben. Andere belangen zijn daar aan ondergeschikt."' Dat iedere industrieel dagelijks efVaart zonder kapitaal evenmin iets te 'kunnen doen als zonder arbeiders ,telt voor hem niet mee. Dat de dfiéraan verbonden be langen, behalve belangen van do zon dige kapitalisten, ook nog belangen van de productie zijn, dus ook van allen die door zoo'n onderneming be staan, blijft buiten zijn gedachten. Maar er was nog meer. Eén der inleiders ,de heer v. d. Walle had o.a. betoogd dat, d,e overheidsor ganen aan de binnenlandsche productie den voorkeur moeten geven, ook in ge vallen waarin ze iets duurder is dan de buitenlandsche productie. Tot 15 pet. hooger toe. Die stelling was sommigen aanwezigen •te kras. Dat zou h.i. de overheidsbedrij ven in een nadeelige pos'itie brengen, om dat dc productie duurder zóu wohden dan noodig is. Zelfs vreesden enkelen daarvan een betóadeeling van de arbeids- bepalingen. De heer v. d. Walle redeneerde dat in zijn repliek weg met Se opmerking dat men niet voor gevaar van de ar beidsvoorwaarden behoefde te vreezen, daar het overheidsbedrijf een monopolis tisch bedrijf is. M.a.w. de klsnl van dat overheids bedrijf, het groote publiek' ,kan er toch niets tegen doen, wanneer de prijzen wat hoog zijn. Je kunt dus gerust de ex ploitatie wat duur maken. Algeméén belang? Wie durft tegemr Xvooraig daarover nog spreken. UIT DE PERS. Hel niet vervolgen der Robaven. Onder dit laatste opschrift vraagt het „Handelsblad" nadere aandacht voor de justitioneele noot in de rede van ons Ka merlid Vliegen over den regeeringssteun aan de Rotterdsmscbe Bankvereeniging De beer Vliegen heeft ronduit gezegd Er is in 1924 met een valsche balans gewerkt en dat is een strafbaar feit waarom if er geen strafvervolging inge steld? Omdat „niet is aangetoond, dal door die publicatie eenig strafbaar feit zou zijn gepleegd'" heeft de heer De Geer geantwoord. En de heer Vliegen heeft hel daarbij gelaten, waarschijnlijk begrijpend, dat deze minister liem toch niet nader kon inlichten. Maar mag het daarbij nu verder ook blijven? Daar is een lid van de Volksver tegenwoordiging dat openlijk gezegd heeft- Er is in 1924 een strafbaar feit ge pleegd en omdat bet gepljeegd werd door eenige hooge financiers, blijft het on gestraft. Kan men daartegenover genoe gen blijven némen met de schrale ver klaring van minister De Geer. „hel is niet aangetoond" enz? Men Vergete toch niet dat de heer Vliegen zijn beschuldi ging heeft gestaafd met, zoó voor het oog althans, sterke „aanwijzingen" en met eenige opmerkingen ontleend aan een zoo gezaghebbend oordeel ials dat van nu wijlen onzen betreurden collega Keesing. SWatl zoo zal de meerderheid des volks zeggen waren die aanwijzingen niet voldoende' En zij zal, evenals de heer «Vliegen, de diagnose „klassenjustitie" stelleu. Het blad vraagt daarom vau den mi nister van Justitie eeu weerlegging van «Vliegends argumentatie en hoopt dat dit in de Eerste Kamer gevraagd zal wor den s De officier van justi tie en de stemming te Aardenburg. Het Ned. J.ustitieblad behandelt de vraag of de subsi, officier van Jus Li lie uit (Middelburg binnen de perken van zijn bevoegdheid is gebleven toen hij in zijn hoedanigheid tijdens een stemming in het stemlokaal verscheen. Art. 97 Sv. geeft aan 't parket uitge breide bevoegdheid. Het kan in geval van heeterdaad op alle plaatsen, tot in wo ningen toe, een onderzoek instellen. Diit artikel veronderstelt dat een strafbaar feit is gepleegd. Het moet min of meer vastslaan, dat een strafbaar feit is ge schied, daar toch de wet als voorwaarde stelt dat dc Officier, Iegelijk een vordéining lot vooronderzoek doet. Het spreekt van zelf dat zulks ia dasu niet hel geval kon zijn, daar de stemming nauwelijks een aanvang had genomen. Een ander artikel dal den Officier for meel volgens het wetboek van strafvor dering de bevoegdheid gaf pm q qin het stemlokaal te verschijnen, is art. 130 Sv. De Officier is volgens dit artikel bevoegd om tc allen tijde, teneinde eenigen plaat selijken toestand of eenig voorwerp ie schouwen, met de door hem aangewezen personen elke plaats te betreden, met uit zondering van een woning waarvan de toegang door den bewoner wordt ge weigerd. De Officier kan dus een „schouw" houden ten dienste van een aanhangig onderzoek. De doelmatigheid daarvan blijft vanzelfsprekend aan zijn oordeel voorbehouden. Indien dus de S.-Officier van .Middelburg het noodig heeft geoor deeld om naar aanleiding van het bij hem aanhangige onderzoek naar beweerlijk vroeger plaats gehad hebbende onregel matigheden bij de eerste stemming de feitelijke gesteltenis van het stemlokaal met eigen oogen te aanschouwen, dan is hiertegen niets in te brengen. Ilêl stem lokaal is een openbare plaats, niet een woning In het laatste geval toch zou de Officier slechts kunneu binnentreden in geval van dringende noodzakelijkheid (151 Sv.) Ten deze is evenmin artikel 123 Sv. toepasselijk te achten, dat hel betreden van zekere openbare plaatsen, als de vergaderzaal der Staten-Generaal, van de stalen eener provincie of van den raad eener gemeente uitsluit gedurende de vergadering. Formeel genomen, alleen bezien vol gens bet "Wetboek van Sv.. is het optre den van den vertegenwoordiger van het O Af., onaanvechtbaar. Alen kan hel van tactisch oogpunt laken, formeel geno men had de Officier de bevoegdheid op te treden als lyj deed. Materieel rechterlijk bezien ligt de zaak wel wal anders. Alen krijgt dadelijk de vrasg Was het öuderzoek nu bepaald noodig t ij d c n s de stemming' Indien de Officier meende dat eigen aanschouwing an de lokaliteit nuttig was, dan had hij waarschijnlijk evengoed een ander oogenbiik kunnen kiezen. Daarnaast vraagt men zich af, of hel wel .noodig 'was om een "kapitein der ma rechaussees mede te brengen. Deze zelf blijft natuurlijk buiten het geding. 't Blad wijst op de bepalingen om de verkieziug van alle overheidsbemoeiing vrij te houden, en op de rechten aan den voorzitter van het stembureau gegeven ter handhaving der orde in het slemlo- lokaal. Slechts op zijn vordering mag een gewapende macht in het stemlokaaL wor den geplaatst. Die gewapende macht is cr nu geweest. Stellig tegen den zin den voorzitter van het stembui-esu. Deze toch schijnt, ontdaan over hel justitieel optreden, zijn taai te hebben neerge 1. en te zijn heengegaan. Dc voorzitter van het slembureu heeft volgens voormeld artikel het recht de burgerlijke en militaire autoriteiten op te vorderen om de orde te handhaven. Heeft de voorzitter dit recht, dan volgt daaruit, dal hij gelijkelijk het recht heeft de ongevraagde aanwezige autoriteiten te gelasten het stemlokaal te verlaten. Een eigenaardig conflict had dus kunnen onslaan. De voorzitter had toch den Of ficier van Justitie, en zeker de militaire autoriteit, tegen zijn wensch in het stem lokaal vertoevend, kunnen gélaslen zich daaruit te verwijderen. Wij hadden dan een conflict gehad, dat voor den onder- fescliikten opsporingsambtenaar bijzon- ere moeilijkheid had kunnen hebben. De kapitein der marechaussee liacC 'toch te beslissen gehad, wiens beveljen bij zou involgen. Had hij zich naar het verlangen van den Officier gericht en zich niet verwijderd, zoo was wellicht voor hem een disculpatiegrond gelegen in artikel 43 Strafrecht. Zou de Officier zjch echter niet' schul dig hebben gemaakt aan overtreding van artikel 139 Sr. indien hij zich biet op de vordering van den voorzitter van" het slemlokaal had verwijderd? Wij gclooven van wel. Hij zou zich zelfs dubbel te verantwoorden hebben. Immers zoowel voor eigen daad als voor hel optreden van den hem ondergeschik ten ambtenaar in dat laatste geval dus wegens een „doen plegen'" kan den Of ficier nu een beroep op art. 12 Sr. baten, met andere woorden ligt er voor den Officier een disculpatiegrond in de be voegdheid van liet wetboek van straf- voi'dering om ten allen tijde 'n schouw" tc houden? Ilel binnentreden' van het stemlokaal en het aldaar vertoeven is immers „wederrechtelijk" indien dit in strijd is met de bestemming van hel lo kaal en de betrekkelijke voorschriften. De 'jurisprudentie neemt aan, dat on der uitvoering van een wettelijk voor schrift waar van art. 12 Sr.. spreekt, te verstaan is een wettelijke |b e v o e g h e id. Iemand die doet wst noodig is ter uit voering eener wettelijke toegekende l>e- voegdheid, gaat vrij uil. De bevoegdheid tot schouwen geeft nu het recht datgene te verrichten wat rede lijkerwijze noodig is om een schouw met gevolg te houden. Alles wat mogeljjker- wijze met een schouw verband kan hou den, is nog niet geoorloofd. In de .doel matigheid van het middel ligt de begren zing Daarmede is dus uitgesloten, dat de Officier in het belang der schouw dal- gene doet, wat niet door het belang der schouw zelve is aangegeven. Hij mag dus wel den plaatselijken toe stand van het stemlokaliteit bezien cn in oogeuschouw nemen, maar niet door den schouw op het karakter van vrije stem ming inbreuk maken. Al slaat het stem lokaal niet bij de art. 123 Sv. opgenoem de plaatsen, welke de Officier 'niet be treden mag, dan in geval van heeterdaad hel karakter dat de speciale wet aan het stemlokaal geeft, brengt mede, dal de Of ficier niet vrij is om dit tijdens de stem ming te betreden, anders dan in geval van heeterdaad. Immers het betreden van het stemlokaal is allieen aan den kie zers voorbehouden. Dc Officier kan wel van zijn bevoegd heid tot schouwing der stemlokaliteit ge bruik maken, maar niet jndien daarmede levens inbreuk wordt gemaakt op een bij de bijzondere wel gegeven recht. Gelukkig is de zaak indertijd niet al te scherp gesteld. Hel ongelijk was toch formeel en zeker materieel aan des Of ficiers zijde. Uit Stad an Provincis. Dit Middelburg. Gisterenavond had op de bovenzaal van de Eendracht eene bijeenkomst plaats van de afdeeling Middelburg van de Vereeniging tot Bevordering der Be langen V3n Slechlhoorenden,, waarin de voorzitter der afdeeling cn levens lie geheele vereeniging, de heer Herman Snijders en mevrouw Snijders met hand geklap werden ontvangen, waarna mevr. v. Dein so—Brouerius van Ni- dek den heer Snijders met behulp van de groepstelefoon, opdat alle slechl hoorenden hel konden volgen, toesprak en hem gelukwenschte met />jn feestdag van Dinsdag. Spr. schetste wal de heer Snijders voor de slechthoorenden doel en wees er op, dal hij reeds velen in den lande uit hun isolement heeft gehaald, Nameus bestuur eu leden, die reeds Dinsdag een bloemenhulde hadden doen thuis bezorgen, bood spr. thans meer blijvende geschenken aan, namelijk een vulpenhouder en een litterair boekwerk naar keuze. De heer Snijders hield een toe spraak tot de aanwezige leden en zetle nog eens duidelijk uileen, hoe mooi hel werk is der vereeniging en wat er uog te doen over blijft als arbeidsbemid deling voor slechthoorenden met dewerking van het rijk zoo mogelijk, het stichten van een centrale school voor slechlhoorenden enz. Spr. bracht allen hartelijk dank voor de geschenken en mevr. van Deinse voor de zeer gewaar deerde woorden. De avond werd verder in, gezellig sa menzijn doorgebracht, waarbij enkele gramiaphonenummers en de door den heer Gabriêlse ter beschikking gestelde uitstekende radiomuziek afwisseling brachten tijdens het gebruik van aange boden ververschingen, terwijl ten slotte een sjoelbak-wedstrijd de vroolijkheid ton der de aanwezigen cr in bracht. De Staatscourant van 2 Nov. be vat de mededeeliug dal op 30 November alhier door den Rijkswaterstaat zal worden aanbesteed, het maken van een keersluis met bijkomende werken te Vlissingen. raming f815.000. Gisteren lieeft de politie alhier wederom 31 personen gewaarschuwd ter zake van overtredingen van de Motor en Rijwiehvet. Uit Vlissingen. Bij beschikking van de Ministers an A.. H. en N. eu van F.' is ingetrok ken bij de beschikking van 12 Afei 1924, gewijzigd bij beschikking van 6 Nov. 1924, aan de gemeente Vlissingen toegef :ende bijdrage uit 's-rijkskas. ter tege moetkoming in het tekort op de exploita tie van 48 door de Vereeniging „Goed Wonen", aldaar, gebouwde arbeiderswo ningen. Uit Zuid-Beveland. Gedurende de a s. z.g» Toondagen te Goes welke gehouden worden van af 22 tot cn met 29 Nov. a s. zijn de vtol- gende staanplaatsen gegund voor een lu napark; zweefcarousseleen luchtscliom- mel; een kijklenl; ballenwerptent bene- ens diverse kleinere inrichtingen als i poffertjes-, gebak-, speelgoed- en nou- gatkrameu. (TeHeinkenszand is opgericht éen Christelijke zangvereeniging „Loof den Hcere" liet bestuur bestaat uil de beeren II Lammers, Buteijn, Westerhof en M de Leeuw. Tot directeur is Lbe- noèmd de beer J. de Kok te Nicuwdorp De vereeniging telt thans 22 leden. Dit Zeeuwse h-V laanderen O. D. Bij het verrichten van werkzaam heden op een platform in de Fosfaatfa- brjek te Sas van Gen!, bad dc werk man de B. een aankomend luchtspioor- wagentje niet bemerkt met hel gevolg dal hij door het wagentje van de verhoo ging werd geduwd en naar beneden viel. Nadat de eerste hulp was toegediend, werd hij per auto huiswaarts vervoerd. De man werd aan den voet verwond. Dit Zeeu wsch-Vlaanderen W. D. De lijnwerker van de post- en telcp grafie de heer Van Wijghen uit Oost burg viel door hel breken van een haak van zijn steunband uit een 10 M hoogen telefoonpaal te Bre skens Op advies van den spoedig aanwezig zijnden geneesheer werd de ongelukkige naar het SI Antoniusgesticht te Oost burg vervoerd De steunband is door de gemeente politie in beslag genomen. Bestemd voor uitzending naar Ned.- Indië, de heer ir. J. E Kools te EJd/4 geb. te Aardenburg, als houtvester bij het boschwezen Besmettelijke ziekten Hot aantal gevallen van besmettelijk' ziekten over de week van 23 tot "en met 29 Oct. in de provincie Zeeland be droeg: Roodvonk; Baarland 1. Vlissingen 3. 4^ Hebt Gij rheumoiiek! Lijdt Gij aan jicht? Aarzelt dan niet maar gebruikt Aspirin-tablcttcn'SojKi In orlglneele verpakking met den oranjen band. Masseer dan nog met Spirosal-oplossingw<So£g&." het eenige wrljfmlddel, dol diep In de huid dringt, en Gij verkrijgt oogenbllkkelijk verzach ting van al uwe pijnen. Want Aspirin en Spirosal Genezen IT geheel eni" VERKIEZING VAN LEDEN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA BRIEKEN VOOR DE ZEEUHSC'IIE EILANDEN TE MIDDELBURG. Bij de Woensdag gehouden verkiezing «•an leden van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor de Zeeuwscke Filanden te Afiddelburg, werden bij en kele candidaatstelling gekozen Voor dc afdeeling grootbedrijf de heeren W. Bosman, Middelburg C Bou- dewijnse, Aliddelburg, J. C E. Massee, Kloetiuge; A. C de Vos, Middelburg, allen aftredend, ,T. M. van Bommel van Violen. Goes en D L II. van Ra il(le. Vlissingen, de beide laatsten in plaats van de heeren Tj. E, B. Kielslra eil J. G. an Niftrik, die zich metterwoon buiten liet gebied der kamer vestigden en zich niet meer herkiesbaar hadden gesteld. •Voor de afdeeling klein-bedrijf de heeren W. van der Berg Dz., Bruinisse; A. J. J. Klijberg. Vlissingen P. G. Laer- uoes. Vlissingen; J. P. A. MachgeelS. Middelburg, L. A. Slofkoper, Middelburg, allen aftredenden Al. Veenis, Goes Laatst genoemde in de plaats heer p. Oosterbaan. van wijlen tien KUNST EN WETENSCHAPPEN. Voor de Vereen. „Voor de Kunst' alhier, zal in de soc. St. Joris een lezing met lichtbeelden, over Bali worden gehouden, door den heer Th. van Erp, op Dinsdag 8 November te 8 uur. Zeeuwse li Genootschap der W e l e n s ch a p p e n Ia de gisteravond gehouden bijeen komst van bovengenoemd genootschap werd door mej. M. A. A. Cler eeu le zing gehouden over Emile Ver- ha e r e n In een levensoverzicht van dezen zeer vruchtbaren schrijver heeft zij den men soli en dichter geschelst zooals die zijn poëtische werken naar voren komen. Ze gaf een beeld Van zijn jeugd in St. Amand waar hij in 1855 geboren werd, en waar reeds zijn fantaiisie eu zijn nei ging tot mysticisme bleken Er w:erd ia zijn familie Fransch gesproken, eu hij schreeF beter ook Fransch. Maar bij was door en door een Vlaming. Nadat hij het Jezuiteugymnasia te Gent had afgeloopen. ging hij eerst kort in den handel; m3;ir dit bleek zijn richting niet Hij ging in Leuven in de rechten studeeren, en ves- ,*gde zich daarna als advocaat te Brus- waar een omgeving van jonge kun stenaars hem deed beseffen wihrrVéor ïnj (croepen was. Zijn eerste dichtbundel Mes Flamands" is een beschrijving van de Vlamingen en van hun uitbundige zinnelijke le veins - reugde. Vervolgens liet hij een ande ren, den mystieken kant van dat Vlaam- schen leven zien in dein bulndel „Les inoines", waarvoor hij in 1881 een tijd een klooster doorbracht. Een periode van veel reizen volgde, an groote belangstelling in alles, maar zij eindigde met een inzinking, een noodza" kelijke rust die eenige jaren vorderde/ en waarin liij een neurasthenicus was. In die neerslachtigheid waarin hij aan alles wanhoopte, verloor hij zijn geloof. Maar zoodra hij genezen was, in 1890, liet hij dat pessimisme varen, geholpen Weiger namaak of losse tabletten, (Ing. Med.) ook door de vrouw wararaee hij in dien ifd trouwde, en voor wier liefde hij herhaaldelijk zijn diepe dankbaarheid in zijn verzen heeft uitgesproken. In die nieuwe periode verdiepte hij zich in de maatschappelijke vraagstukken hij stoot zich aan 'bij de socialisten, zijn gedichtenbundels van 'dien lijd getuigen ook van die andere zienswijze. De volkstypen die hij zich uil iijn jeugd, herinnerde werden voor hem symbolen \an het menscbelijke leven De droevige trek van de dorpsbevolking uaar de sle den werd aangrijpend door hem beschre ven evenais liet vreesellike der samen leving in de groote sleden Maar toch bleef hij in goede verwachting voor de toekomst, vol vertrouwen dat de geleer den in staat zouden zijn de middelen te vinden om het geluk aan nlfeu te ver- zckkcreu In zijn gedichten is overheerschend zijn groote levenskracht, zijn liefde voor liet leven, eu zijn geloof i:n de toekom stige overwinning over alle moeilijkhe den op de grondslagen door de weten schap gevonden De wereldoorlog vernietigde dal alles met één slag Hij die meende allen haat uit zijn hart gebannen te hebben, voelde een haal jegens den overweldiger weer opvlammen in zijn hart. Hij week uit naar Engeland, reisde veel, maar werd in 1916 bij een spoorwegongeluk gedood. Toch bleef bij hem ook in die oor logsjaren doorwerken de groote levens kracht en zijn vertrouwen iu de toe komst. Den moed gaf hij niet op. Deze lezing, waarin de spreekster ver schillende aanhalingen uit Vezbaeren's gcüïcnten invoegde, werd met applaus begroet De voorzitter, mr. G. J. Sprenger, In acht haar dank voor het litteraire ge not, oat zij verschaft had, als afwisseling van de wetenschappelijke lezingen. Nieuwe aanwinsten Museum. In deze bijeenkomst werd mededee- ling gedaan van de volgende aanwinsten: Weegregister, 1871 1S75, van den waagmeeslcr W. Boot Wzu, der mee- sloof ,,De Zepuw" te Burgh, geschonken door den heer \Y. G Boot te Burgh; ko peren penning van 1587, geschonken door den heer J. Nieuwenhuijzen le 's Heer Arendskerke, Z. Bevelandsch boerinnen- jakje, zgn mantel. Proleslanlsche dracht, circa 1875. geschonken door mejuffr. C. Helmstrijd—Panwe (e Iieinkenszand; pot met deksel van lichtbruin aarde werk. niet het wapen van Ovezand en het merk P. O geschonken door me juffrouw K de «fonge Aid. te Iieinkens zand, een paar klompen, gedragen "in 1826 iu dc meestoof te Ellewoulsdijk, voorzien van de brandmerken dor sloof 1826 en 11X11 (wapen van Ellewoulsdijk), geschonken door den heer C. Pieterse te Iieinkenszand; leekening van bet huis Bai-bislein te Iieinkenszand en van de R. TL kerk. te bouwen op dc funda menten van dat huis, naar de teekening van den architect, 1834, (in het bezit van den heer C. Pieterse le Iieinkens zand), geschonken door den heer J. Kreune te Iieinkenszandeen karnmolen uil het eind der 19e eeuw, geschonken door den heer At Kwekkeboom te SI. Laurens, door bemiddeling van ds. van 't Hoff aldaar, welke voorwerpen alle werden ontvangen van de Commissie voor Zeeuwsche Folklore; een verzameling photo's van 'Germaan-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1