Geëtaleerd. EEN GOED PORTRET KEES HELDER No. 253 Zaterdag 39 October 199$ 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. •Dit nummer bestaat uit DRIE bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag.. „Rustende schutterij" zoo kwalificeer- 'de Minister Kan de positie waarin Thtxr- becke de Prov. Staten heeft jjebracht ten opzichte van het toezicht op de ge meenten. Het toezicht zelf kwam aan Ged. Staten. In '87 werd de Grondwet gewijzigd, en nu werd voorgesteld om de Provinciale wet daarmee in over eenstemming te "brengen door het inter- pellatierecht te schrappen. Maar erg vond hij den toestand niet. Hij zou het ont werp niet intrekken als de Kamer in dat opzicht het ontwerp wijzigde, en hij vónd het ook niet erg als een gemeenteraadsled in zijn hoedanigheid van~lid van de Prov. Staten een interpellatie richtte tot Ged.. Staten. Maar hij achtte het wenschelijk de wet in overeenstemming te brengen met de Grondwet. Door een fout in de Grondwet van '48 is het interpellatierecbt in de Prov. Wet gekomen. Nu die fout hersteld is, moet het interpellatierecht er ook uit. Dat was een zeer rustige opvatting te genover de zwaarwichtige betoogen, die te voren in de Kamer over deze zaak wa ren gehouden. Met 47—32 stemmen ging de Kamer met hem mee. Toen kwam de eindstemming, en daar bij bleek dat naast de voorstanders vair het interpellatierecbt zich ook schaarden de "bezwaarden over de mogelijkheid van een vrouwelijke griffier. Met de nietgroo- te meerderheid van 42—36 st. werd het ontwerp echter aangenomen. Nadat het ontwerp tot voorkoming van misbruiken in den haringhande! en nog -eenige "kleine ontwerpen, z. h. st. waren aangenomen, ging de Kamer uiteen tot Dinsdag 8 Nov. Dan komt "de S taats be grooting aan de orde. BINNENLAND. ©E AANKOMST VAN DE POSTDUIF. Ruim drie kwartier vóór men het ver wachtte, is de Postduif gistermiddag tc kwart over drie te Schiphol gedaald, on middellijk omringdj dpor een juichende menigte, die de dadelijk ieder met een krans omhangen drie vliegers: luit Kopr ;pen, Frijn s en Elleman, geestdriftig om hoog hief. Onder de aanwezigen waren ook mevr. Koppen met hun zqontje, en de Minister van Oorlog. De vliegers werden toegesproken door overste Hardenberg, die volstondi met een korte begroeting, omdat later de of- ficieele huldiging zou plaats hebben. Mi nister Lambooy begroette de vliegers nar mens de regeering. Ook Geysendorffer en Scholten kwamen Koppen en zijn ge zellen geluk wenscben. Met hnn kransen, waarbij ook een Was met oranje-linten en een kroontje, nam het drietal plaats in een auto. waarl- mee zij hun intocht in Amsterdam dedpn naar hotel L'Europe in de Doelenstraat, onderweg overal toegejuicht door talloo- zen. Ook het hotel was vol belangstell- 3enden, waaronder onderofficieren en manschappen van Soesterberg. Namens de Kon. Ver. voor de Lucht vaart en het Comité VUegtochty-Indiê werd het eerst het woord gevoerd door don heer Vogel. Hij bood aan luitenant Kop pen en de heeren Fryns en Ell©man. daarna de goud,en eeremed|aille aan, waarover het hoofdbestuur der Kon. Ver. voor de Luchtvaart beschikt om degenen te huldigen, die zich op luchtvaartge bied buitengewoon verdienstelijk heb ben gemaakt (Toejuichingen). Minister v. d. Vegle vroeg of het wel •waar was. dat het drietal, nadat zij 28 dagen geleden afscheid hadden genomen, in Indië zijn geweest (gelach) Hij noeml- de hun vlucht: het slot van 't begin der voorbereiding van het ideaal der verbin ding tusschen Nederland en Indië door de lucht. Voorts deelde hij mee dat alle drie benoemd zijn tot ridder in de Oi(- de van Oranje Nassau (luide toejuichin gen en het Wilhelmus). Vervolgens werd nog gesproken: door wethouder Ter Haar namens het gemeen tebestuur van Amsterdam; door overste Hardenberg, commandant van het vlieg veld Soesterberg, die namens liet korps aan ieder een zilveren beker aanbood; door den directeur-gen. 'F. en T.- Dam me. die o.a. meedeeldie, dat hij een tee legram van de postadministratie in Indië had ontvangen met gelukwenschen en de verzekering, dat ook zij het hare er toe hoopt bij te dragen opdat tot standi kome datgene, waartoe de vlucht van De Postduif de stimuleerendp factor bij uitnemendheid is geweest. Voorts nog door den heer J. Bol nar mens de Kamer v. K., den heer Nieuw/- huis namens de K. L. M., den heer E. v, Baumhauer namens den Rijkssludief- dienst voor de luchtvaart, gen. maj. In- singer namens hel wapen der artillerie, luit. Woltering namens den marine^vlieg- dienst; ir. Stephan van de Fokkerfabrie ken; den vlieger Scholle ook namens Geysendorffer; en door den heer v. d. Burg namens Oost en West. Aan het feestmaal, dat 's avonds in „L'Europe" werd aangeboden door^de IC. L. M. en waaraan ook Minister v. d. Vegte deelnam, werd nog veel gesproken en werd aan de drie vliegers e®n penning! aangeboden^ speciaal voor deze vlucht geslagen. .Van Prins Hendrik werd een telegram van hulde ontvangen. De meegebrachte poststukken zijn on middellijk verdeeld, en nog gisteravond in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in de avondbestelling opgenomen. Vachten, Voetzakken. Tochtdekens. Toohtbont. Dirankleeden. Tafelkleoden. Dekens. Bedden. Jacobeanmeubelen met Riet enz. Meubel- en Beddenmagazijn A. M. HOFMAN, L. Noordstraat 134 MIDDELBURG. (Ing. Med.) Uit Stad eo Provincie. Uit Middelburg. Wij kunnen wel zeggen dat de uit voering van „Mercurius" ten bate van het comité-huldeblijk J. Morks, gisteravond in het Schuttershof a 1 h i e r, goed ge slaagd is en naar wij vermoeden, dan ook wel een gunstig financieel resultaat zal hebben. Na een openingswoord door den voor zitter van „Mercuiius", waarin hij zijn spijt uitdrukt dat de opkomst, hoewel zeer bevredigend, toch nog te gering was, gezien het sympathieke doel, wer den een drietal aardige éémacters opge voerd, op de wijze zooals wij dat vhn „Mercuiius" gewoon zijn. Er is dan ook veel gelachen en gul geapplaudis seerd, wat zéker wel verdiend was. Jam mer, dat de pauzes zoo gerekt werden, wat vermoedelijk zijn oorzaak vond in de groote rolbezetting, wat meestal veel tijd in beslag neemt. Het was "dan ook reeds laat, toen de eerste toonen van de balmuziek en de danslustigen hun hart konden ophalen aan de „blue's en Char leston's" Naar wij vernemen is de heer H. "W. J. Callenfels alhier bij Kon. besluit herbenoemd tot raad van den Polder Walcheren. Nog steeds heeft de bestuurder van de groentenkar, die verleden week Zater dag in de St. Janstraat stond, loen aldaar het ongeluk plaats had, zich niet gemeld. Namens den commissaris van politie ver zoeken wij nogmaa'ls, dat hij zich aan meldt om als getuige te worden géhoord. De commissaris van politie a ï- hier verzoekt ons te melden, dat te Oulemborg vermist wordt de 17-jarige bakkersknecht Hermandus van Malssen, gekleed in grijs vest en dito broek en pet. Namens de ouders is opsporing ver zocht. Uit Vlissingen. Te Vli ssingen Ts een comité gevormd dat gelden wil inzamelen voor liet Helden-der-zee-fonds. Dit comité zal heden een speldjesdag houden, waarvan de opbrengst 'ten goede "konft aak noemd fonds. De volgende week wordj in „de" Oude Vriendschap" een bazaar ge houden, die op 1 Nov. door den burge meester geopend wordt en tot 4 Nov. geopend blijft. Tal van nuttige en doel matige voorwerpen zijn vooï* Hezen ba zaar beschikbaar gesteld en het comité vertrouwt dat deze bazaar een flinke bij drage voor het goede doel zal afwerpen. Er zal op den bazaar voor afwisseling zorg worden gedragen, terwijl verschil lende musici belangeloos hun medewer king hebben toegezegd. 1B00B0B0BBBB00BB00BB00B0BBB00Ö0BBBB0BB0B0 £2 BEZIT BLIJVENDE WAARDE Last daarom in Uw gezonde dagen Uw foto maken Uw familie en kennissen zullen U zelfs later er nog dankbaar vaar zijn. FOTOGRAAF MIDDELBURG I.ANGEDELFT 34 VLSSSINGEN BELLAIVSYPARK 38 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BBBB0B0BBB00BBBBB0BB0BBBBBBBBBBBBBBBB0BBBBI (Ingftz. bimL) Uit Walcheren. Zooais bekend is, is door het Duifc- sche stoomschip „Dietrich Bohnekamp" in den nacht van( 1 op 2 October leen schade van ongeveer f6000 toegebraicht aan hoofd no. 20 van den Poltfer Wal cheren tusschen Zoutelande en WiesC- kapelle. Naar wij thans vernemen, is deze schade door de reeder ij aan den Poli- der vergoed. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, heeft Dinsdag a.s. in de Ned. Herv. kerk te Domburg de eer ste van een reeks Christelijke winter- lezingen plaats. Het is de eerste van een viertal, dat de commissie zich 'gedacht heeft te doen plaats vinden, deze com missie bestaat uit de heeren ds. Swaan, ds. J. E. Visser, P. Dourleijn ,A^ Francke, P. de Visser Szn. en J. Bimmel. Laatstge noemde is penningmeester en kan men zich bij hem als lid opgeven, waarna een gezinskaart wordt verstrekt Uit Zuid-Beveland. - De marechaussee A. Roth te ÏKan af weert is met ingang van 5 Nov. a s. gedetacheerd te Apeldoorn. - Donderdagmid/iag hebben onder lei ding van Dr. Hasinga van de Visscheriji- inspectie en vergezeld van controleur J. 0. Oornelisse, twee Japanners een be zoek gebracht aan de oesterputten en oesterperceelen te ierseke in de Ier- seksche Bank. Zij hebben veel studie materiaal verzameld; ze zullen ook el ders de visscherij toestanden in Nedpr- land bezichtigen. Ui i Tèolen Stcrt. 210 bevat een opgave van de perceelen, welke krachlens Kou besluit zullen worden onteigend voor de over brugging van de Eendracht, in de ge meenten Tholen en Halsteren, ea ten name van de gemeente Tholen Ier uil voering van de wet van 10 Juni 1927 (Stbl. no. 177). Te 0 ud-Vossemeer heeft de collecte voor het Roede Kruis ruim f30 opgebracht. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Derde Blad. GEMEENTERAAD VAN SOUBURG. Begrooting 1928. Gister werd de behandeling der be grooting 1928 voortgezet. Voorzitter: de 1 burgemeester, jhr. H. A. v. Doorn. Alle leden waren aanwezig. Ingekomen was een schrijven van de Electr. Tramw. Mij., dal het ondoen lijk is bij een halle op verzoek een wachtkamer Ie slichten. Nagegaan zal worden, hoe een signaal bij de brug aan te brengen. De heer Leenhouts vraagl, hoe de pacht van landerijen gaat. Bij inschrij ving? De voorzitter bevestigt dit. Wat de grasverpachting betreft, dal wordt telkens aoor dezelfden opnieuw ingepacht. De heer Hildemisse vindt de kos ten van instandhouden van schoolgebou wen en onderhoud schootmeubelen (sa men f700) wat hoog. De voorzitter zegt, dat er 't eene jaar wet eens mfeer noodig is dan een ander. De heer De Pag ter vindt f 25 voor voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen niet veel. als 't bijz. onderwijs daar ook bij komt. De voorz. legt uit, dat hel voldoende is. De heer Jobse is in principe legen dezen post en wenscht als tegenstemmer te worden aangemerkt. De heer De Pagter vindt den post subsidie aan muziekkorpsen (f 80) veel te hoog. De voorzitter zegt, dat door de twee muziekkorpsen ieder 4 uitvoeringen gegeven worden. B. en W. willen dus f 10 per coucert geven. Het is een voor»- stel van de meerderheid van B. en W. De heer De Pagter meent, dat de genen dat betalen moeten, die er van genieten. De heer Jobse heeft geen bezwaar tegen f25 alleen voor het Souburgsche muziekkorps, en stelt dit voor. Hij ziet niet in, waarom het Ritthemsche korps met evenveel gesubsidieerd mopt wor den. De heer Cysouw is tegen subsidie aan een muziekkorps van een andere gemeente. Spr. wil aan het Souburgsche korps f 50 geven. De heer Hildernisse gaat alleen accoord met "het subsidie voor het Sou burgsche (f 40), het Ritthemsche zou hij f20 willen geven. De heer J a n s sen juicht den post van f 80 toe. Ieder muziekkorps is een noodlijdende vereeniging. Spr. bepleit ook dezelfde subsidie te geven aan het Rit themsche. Hij wijst op de groote belang stelling bij de concerten; wij dienen ook de kunst te subsidies ren. De heer De Priester zegt, dat het inderdaad een voorstel is van de meer derheid van B. en W., en men begrijpt wel wie die meerderheid is. Spr. ont raadt het voorstel- Hildernisse; het Rit themsche korps zou dan voor i 5 per concert spelen. De overgroote meerdjer- heid der leden en donateurs wonen te Souburg. Spr. doet een beroep op den raad, die beide korpsen te steunen. Spr. hoopt, dat de korpsen Tater zoo finan cieel kraVTiTig zullen rijn, dat ecu vaste muziektent kan worden geslicht. Den heer Jobse lijkt het beste, als het Ritthemsche korps zijn domicilie verplaatst naar Souburg. Dan is 't iets (anders. Spr. handhaaft zijn voorstel. Evenzoo de heer Hildernisse. De heer Suurmond is voor een subsidie van f 40 voor het Souburgsche en bepleit dit. De heer De Priester zal met zijn fractie tegen stemmen, als de beide vereenigingen geen gelijke subsidie krij gen. Het voorstel van B. en W. (f 80) wordt verworpen met 3 st. vóór (de S.D.A.P.). Hel voorstel-Hildernissc wordt niet on dersteund. Met voorstei-Cysouw (f 50 Souburg) wordt verworpen mét 3 st. voor (de Pagter, Cysouw, De Visser). Het voorstel-Suurmond (f 40 aan Sou burg) wordt aangenomen met vier st. tegen, (de S.D.A.P. en de heer Jobs©). De heer Jobse wil de subsidie bur gerlijk armbestuur (f 6000) met f 1500 verlagen, met het oog op de hooge be lastingen. De heer Leenhouts vindt, dat wij hier nogal veel noodlijdenden hebben. Wij zijn hier zoo'n beetje gezondheids kolonie van andere gemeenten, 't Is hier een gezonde omgeving. Velen komen hier ziek, doch niet bepaald armlastig, maar worden dat. Zoo krijgen we' hooge kosten, die eigenlijk op andere gemeenten verhaald moesten worden. De voorzitter zegt, dal daar nog weinig aan te doen zal zijn. De heer Cysouw zegt, dat de post wel noodig is. Het werk van het B. A. wordt steeds grooler. De uitgaven wor den in ieder geval besproken. De heer De Pries'ter doet 'n krachr tig beroep op den raad. Het B. geeft slechts dan, waar 't hoogst noodig is. Er kau dus geen cent van dezen post af. j De heer Melis zegt, dat de post i werkverschaffing aan werkloozen (f 3200) (hoog lijkt. Doch wij hebben voortdurend productief werk kunnen vinden. I De heer Jobse zou willen, dal men geleidelijk kwam tot een anderen toe- I stand. Velen, die ergens anders geen werk kunnen krijgen, komen hier. Spr. zal tegen dien post stemmen. Hij had f 1000 minder beier gevonden. De heer De Priester zei uiteen, dat de toestand nog zoo is, dat deze post voor de werkverschaffing noodig blijft. I De heer Jobse wijst op de seizoen- werkloozen. Hij stelt voor den post met f 1000 te verlagen. De heer Cysouw verdedigt evenzoo den post. De post wordt z. h. st. aangenomen. De heer Jobse wordt geacht tegen te hebben gestemd. De land- en tuinbouwvereeniging heeft verzocht f 50 voor 1928, en een lokaal aan te wijzen. De heer Janssen zegt, dal het be sluit gevallen is geen schoollokalen meer beschikbaar te stellen. Hij is dus tegen I dit laalsle. De heer Cysouw heeft gezegd in de lanabouwvereeniging, dat het wel niet Izou gaan dat er een lokaal zal worden beschikbaar gesteld. De heer Hildernisse vraagt of f 50 voldoende is. Kan op de avondschool ook voorbereidend landbouwonderwijs gegeven worden? De voorzitter zegt, dat die avond school heel Iets anders is. He heer De Priester geeft nog een naderen uitleg. De voorzitter zegt, dat de inkom stenbelasting op f 60.000 geraamd is om de begraoting sluitend te krijgen. B. en W. zullen het belastingstelsel op Souburg herzien. De heei De Priester zegt, dat er inderdaad weinig gezegd, kan worden over hét betastingvraagstuk. De belas tingen vormen nu eenmaal den sluitpost. De fin. verhouding van rjjk en gemeen ten is thans in handen van een commis sie, die een rapport heeft uitgebracht, Volgens de conclusie <i aar van zou Sou- |>urg f 10,000 meer krijgen. De meeste eu hoogste posten zijn ons opgelegd door het rijk. Spr. toont aan, dat de heen Jobse met zijn voorstellen weinig de belasting had kunnen verlagen, dat zou een bedrag van f 3500 bezuinigingen hebben gegeven. Voor een arbeider zou 'l komen op 1 ct. per week minder, en zou daarvoor de noodige salarissen zoo veel moeten verminderd woeden. B. een W. hebben het plan het heele belasting stelsel op Souburg te herzien. Alleen kan dc raad zich uitspreken over op centen van de vermogensbelasting. De heer Janssen stelt voor 100 opcenten op de vermogensbelasting te heffen.. Spr. voelt dat iemand trteffi f 1600 rente geen weelde heeft, doch die is toch ontlast door de 100 opc. op de rijks- inkomstenbelasting. 't Blijft voor zoo iemand toch hetzelfde. Gezien het groot bedrag der inkomstenbelasting acht spr. die 100 opc. vermogensbelasting volko men billijk. Spr. mist in de begrooting een post belasting van /andere gemeenten, volgens art. 122a gemeentewei Laten B. en \V. daar bij de herziening aan deu ken. De heer Cysouw acht opcenten op de vermogenslMJlasting een onbillijke hef fing. Dat zou iels z5jn. als 't bier een ge meente was van kapitaal en arbeid. Dat is hier niel het geval. De minder gegoe den worden dan '1 meest "belast. Daar komt spr. tegen op. De heer Jobse in '1 groole trekken met de heer Cvsouw eens. Hjj wijst op de middelmatige renteniers. Iemand mei f 40 000 a f 50 000 kapitaal krijgt een Arente als een Ia-:g ambtenarensalaris. Spr. meent dat die vermogensbelasting weinig zal geven voor de inkomsten. Als al de wenschen van Spr. aangaande de bezuiuiging waren bevredigd, ha<t dit een bezuiniging gegeven van f 6000 vol gens spr. is dat dus veel meer dan waartoe de heer de Priester "komt. De heer de Priester toont aan dal die kleine vermogens niel zoo zwair worden getroffen. De heer Melis zegt dat men be zig is Souburg zoo aanlokkelijk mogelijk te maken, doch dat blijft 't niel als men 100 opc. vermogensbelasting heft. Dat zal in de hand werken, dat men zich uiel op Souburg vestigt. Souburg kan men dan niet zoo opvoeren, als werd gewild. Het voorstel-Janssep (100 opc. verm, belasting) wordt verworpen 3 sl. voor (de S. D. A. "P..) De heer Hildernisse wijst op de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1