Mo. 232 Woensdag 26 October 192? 170' Jaargang MIDDELBURGSC COURANT. Sii dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. We voelen weinig lust om uitvoerig 'verslag te geven van de daverende rede waarmee de communist de Visser gister over de straffing der Indische communis- ien interpelleerde. "Wat we gister onder Laatste Berichten meldden geeft de hoofdzaak weer van interpellatie en mi nisterieel antwoord. Daarop is echter een lang debat ge volgd, zoo lang dat de interpelljant eerst heden zal kunnen replïceeren. Met na tuurlijk een motie als* slot. Maar van de concurxeerende zijde der sociaal democraten zijn 'gister al twee moties aan dit debat opgehangen. De heer Cramer vroeg in een motie een onderzoek naar de redenen van elk der interneeringen. En de heer KI ecre- koper haakte aan het debat vast een motie vragend om ook voor het Rijk bui ten Europa de doodstraf af te schaffen. Die motie-Cramer wqrd echter door de heeren J o e k e s (V.D.), B ij 1 e v e 1' d (A. R.), en D'rooglee ver Fortuij n (V.- B.) bestreden, omdat daarin zou liggen een afkeuring van het beleid der Indi sche regeering, en zij meenden dat dit beleid tegenover de opstanden goed is geweest, al werd er ook een te grpote haast betracht bij de berechting. En de motie-Kleerekoper werd door •den heer v. Rijckevorssel (R.K.) zeer ontijdig geacht, daar die zaak niet isvoorbereid, terwijl de heer Drooglever Fortuijn eerst Indische stemmen wilde hooren. De heer Itejrsten wilde well gelijkheid in het geheele rijk, maar dan overal de doodstraf. .Vandaag repliek van L. de Visser. BINNENLAND. DE POSTVLUCIIT UIT INDIE. Luitenant Koppen heeft gisteren ,uit Bagaad aan het Haagsche Anetalcantoor geseina Wij zijn na een vlucht van 81/2 uur op het vliegterrein alnier aangekomen. Wij hadden een goede neis en maakten een vlotte landing. Morgen vertrekken wij naar Aleppo. ACTIEVE HANDELSPOLITIEK. In een bijeenkomst in Den Haag vian de IVereen. voor actieve Handelspolitiek on- •de leiding van prof. Diepenhorst, heeft het oud-Kamerlid mr. F. J. W, Drion ieen rede gehouden met de strekking -dat de vrijhandel als algemeen beginsel en als basis voor de Nederl. handelspo ilitiek een fout is. Mr. Kortenhorst heeft "betoogd dat de -geheele Nederlandsohe nijverheid actieve handelspolitiek eisóht. En de heer F. Valstar zette uiteen dat de oplossing moet gezocht worden in het scheppen van een mogelijkheid voor de regeering -om bij liet voeren van onderhandelingen het vrije ruilverkeer te "bevorderen. PRINSES JULIANA BEKROOND. Onder de nieuwelingen van' de Mcisjes- sluüenlenclub te Leiden was als gewoon lijk een prijsvraag uitgeschreven voor het clublied van dit jaar. De inzendingen, ge schieden anoniem. De commissie lieeft, naar de Telegraaf meldt, na lang aarze len tusschen twee inzendingen er einde lijk een gekozen dat van Prinses Juliana] bleek te zijn. Toen de Commissie hoorde dal de Koningin de meening had uit gesproken dat de commissie wel ver moed zou hebben dat het gedicht van de Prinses was, heeft de commissie in jeen brief aan de Koningin verzekerd dal geen der leden vermoedde dat het lied van de Prinses was. Beau Geste. Een zeldzame film. Verzuim haar niet. Tot en met Donderdag. Electro Bioscoop, Markt (Ingez. Med.) Uit Stad an Provincie. Met de Staatscourant vpn 25 Oct. zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende „Het Wit-Gele Kruis", RR.K. vereeniging vorr volksgezondheid ziekenverpleging, gevestigd te C 1 i n g e (dorp); de commissie voor de Hygiëne van het kind in Zeeland, gevestigd te Middelburg. Uit Vlissingen, De Minister van Financiën maakt bekend, dat uit Vlissingen onder let ter Q, is ontvangen een bedrag tfata f 200,60, wegens te weinig betaalde ver mogens- en inkomstenbelasting over de jaren 1921—1927, van welk bedrag f 102.77 komt ten voordeele van het Rijk, f 13.30 ten voordeele van de provincie Zeeland en f 84.53 ten voordeele van de gemeente Vlissingen. Dinsdagmorgen is de 56-jarige G. uit VI i s s i n ge n, werkzaam op de mo torboot Kotaradja van de maatschappij „de Schelde", dat in reparatie ligt bij de firma Wilton te Schiedam, in de ma chinekamer van het schip gevallen. Hij kwam met het hoofd op een scher pe punt terecht en moest in bewusteloo- zen toestand met een hersenschudding en een ernstige hoofdwond naar het zieken huis te schiedam worden vervoerd. Uit Zuid-Beveland. In de Maandag gehouden voltallige raadsvergadering te Wo 1 p h aar t s d ij k werd, na mededeeling van "de benoeming van den wethouder Valkier tot pl. verv burgemeester, op voorstel der commis sie van onderzoek, de gemeentebegroo ting voor 1928 onveranderd vastgesteld in ontvangsten en uitgaven van f 59.530.11' voor den gewonen dienst en voor den kapitaaldienst op mem. En eveneens de begrooting van het burg. armbestuur in ontvang en uitgaaf op f84ó7.55V2- Op voorstel van B. en W. (werd besloten afwijzend te beschikken op het verzoek der ver. Schoolmuseum, nadat eerst de heer van Strien had voorgesteld per jaar f 5 bijdrage te verleenen. Hieal voorsleL- van Stxicn werd verworpen rafelt 5 tegen 2 stemmen. Aan de afd. Wolphaarlsdijk der cen.- trale tuinbouwver. Zuid-Beveland werd op haar verzoek een verlicht en ver warmd schoollokaal te Oostkerke voor dezen en den daarop volgenden winter beschikbaar gesteld voor het doen geven van een rjjkstuinbouwwintercursus. M. a. s. werd herbenoemd tot lid van hel burgerlijk armbestuur de heer A. Wejjns, no. 1 der aanbeveling van B. en W. v i Op ziju verzoek werd aan den heer J. J. Preuniger, gemeenle,-geneef>hecr, met ingang van 15 Januari 1928, eervol ontslag verleend. Besloten werd een oproep van sollici tanten te doen op dezelfde jaarwedde als door den 5/egenwoordigen titularis genolen wordt. M. a. s. werd besloten, naar aanlei ding van een schrijven van God Staten, om het reglement voor "het burg. arm bestuur aan te vullen met bepalingen', teneinde te voorkomen, dat uitbestede armlastigen worden verpleegd in gezin nen, bij welke de gezondheidstoestand van een of meer leden gevaar oplevert voor andere huisgenooleu. Uit Schouwen en Duiveland. Hel hoofdbestuur van den Bond voor Staalspensionneering heeft in zijn nagenoeg voltallige vergadering van "i 7 dezer het overleden hoofdbestuurslid, den heer J. A. van dei- Valk, te Zie rik- z e e, h'erdacht, die zich gedurende vel© jaren en op velerlei wijze voor doel en streven van dien hond op belangeloo- ze wijze zeer verdienstelijk heeft ge maakt, en met algemeene stemmen be sloten, dat de begrafenis van den heer Van der Valk geacht moet worden op bondskoslen te zijn geschied, als excep tioneel blijk van hulde. UitZeeuwsch-VIaanderenO. D. - Hel „Dagblad van "Noord-Brabant" meldt dat de II ulster gasdirecteur wegens overtredingvan zijn ambtelijke bevoegdheid is gestraft met salarisvermin dering en terugstelling in rang. Dit laatste deel van de straf betreft alleen een naamsverandering der functie .De clke- teur heeft bekend zich aan voormelde overtreding te hebben schuldig gemaakt. o Uit Ze«nw!Ch-VtanndereQ Wu D In de Maandagavond te Biervliet gehouden raadsvergadering doet de voor zitter mededeeling van het bezoek van den Commissaris der Koningin en dat daarbij ter sprake is gebracht het vraag stuk der werkloosheid. In verband hier mede hopen B. en W. op audiëntie te gaan bij den minister van Av II. en N., die, volgens mededeeling van den Com missaris, hiertoe op Zaterdag ,29 Oct. a.s. te Terncuzen gelegenheid geeft. Door de Emigratie-Centrale Holland werd gemeld, dat aan het gezin van J. C. Jansen een voorschot onder voorwaar den zal worden toegestaan. Medegedeeld werd dat lot tijdelijk brandmeester is aangesteld F. Oubrie; dat er voor de straatverlichting te Drie wegen een afzonderlijke kabelaansluiting zal worden aangelegd; dat een perceel tuingrond, thans in huur bij M. van der Ilooft, op de gewone voorwaarden aan A. Schilleman is verhuurd; dat de rekenin gen van de verpleging van het kind van Du Fossé f 118 bedragen. Besloten wordt de aflossingstermijn der geldleening voor het bouwen van het abattoir vian 40 jaar op 30 jaar terug te brengen. Een verzoek van Is. Bogte, om grond gelegen in de voorgronden van den Elisabethpolder, op de gewone voor waarden in erfpacht, te bekomen wordt ingewilligd. Aan de vereeniging „School museum" te Middelburg wordt op voor stel van B. en AV;. een subsidie van f 5 per jaar toegestaan. Op een verzoek van Is. Colijn aldaar om het subsidie voor den autobusdienst Biervliet—Breskens van f 250 op f 500 per jaar te brengen .wordt aldus beschikt, dat dit subsidie op f 350 wordt gebracht.' Aangenomen wordt het voorstel tot 't openbaar te koop aanbieden voor braak van de oude, openbare school op de Markt. Aan de vereeniging „Het Groene Kruis van IJzcndijke en omstreken" wordt f 100 subsidie verleend; een gelijk bedrag wordt verleend aan het Wit-Gele Kruis. Besloten wordt nög de jaarwedde van den eersten ambtenaar ter secretarie A. P. Kosteuse met f 200 te verhoogen we gens het bezit van het diploma gemeen te-administratie, ingaande 1 Jan. 1928. Do begrooting wordt 5n Tnk. en uiig. vastgesteld op een bedrag vïra f 75421,45 met een post van onvoorz. van f 2103,62. - De Volksuniversiteit te Schoon- d ij k c vangt dezen winter aan met 58 le den. Het begin der lezingen is bepaald op 18 November. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. KERKNIEUWS. De collecte te Middelburg ge houden len bale voor de Vereeniging v Bijbelverspreiding, heeft f 124 531/2 opge bracht. N e d, H e r v. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Ylis* singe 11. door ds E, van Meer te Wa- geningen. RECHTZAKEN. De Rechtbank te Utrecht veroor deelde den 26-ja'rigeii Duitscher E. F. die zich aan diefstal had schul'dig ge maakt en 11 dagen geleden in de rechts zaal te Utrecht poogde zich met een Gi- ïelle een slagader door te snijden, lol vier maanden gevangenisstraf, Politierechter te Middelburg. In de zitting van 25 October waren de volgende personen gedagvaard: J. L. R., 20 jaar, werkman. Vlissingen, wegens vernieling van een glasruit iin het café van A. Ie 'Clercq te Vlissingen op lï Sept. 1927. Eisch en uitspraak f 15 subs. 15 d. h;, en toekenning van een civiele vorde ring van f7.50. J. v. d. K., 23 jaar, werkman. Rilland Bath, wegens mishandeling van Johan nes van Waarde, die op een rijwiel kwam aanrijden, door dezen heet Ite pakken, waardoor hij op den grond kwam le vallen en hem opzettelijk le slaan en te stompen te Rilland Bath op 12 Sept. j.l. Eisch f 10 b. s. 10 d. li. Uitspraak f 5 s. 5 d. h. R. H. M. de S., 26 jaar, werkman, Koewacht, wegens mishandeling van M. Raes te Koewacht op 5 Sept. 1927. Eisch en uitspraak f 20 b s. 20 d. li. P. D., 38 jaar. arbeider te Korlgene, wegens mishandeling van Johannes Plat- schorre le Kortgene op 12 Sept. '192'" Eisch f15 b. s. 15 d. Uitspraak f 10 subs. 10 d. A. M. 7'., 21 jaar, arbeidster, St. Ni colaas, wegens beleediging van Johanna Triest te St. Jansleen op 30 Juli 1927. Eisch en uitspraak f 10 b. s. 10 d„ L. V., 48 jaar, werkman, 'Goes, wegens het vernielen van een glasruit in den nkel van J. Wesldorp te Goes op 10 Sept. 1927. Eisch en uitspraak f20 b. s. 20 d. <S> M., 66 jaar, zonder beroep, Vlis singen, wegens schennis van de opem- bare eerbaarneid te Vlissingfen op 13 September 1927. Deze zaak werd 8 dagen uitgesteld om dr. Schuurman als deskundige te hooren. "F. C., liuisvr. A. H., 23 jaar, zonder beroep, Zierikzee, wegens beleediging van A. Hillebrand, huisvr. T. D. van Rosmalen le Zierikzee op 23 Augs. 1927. Eisch en uitspraak f 10 b. subs. 10 d. A. L.. 65 jaar, scnipper a. b. van het motorschip „Trois Frères'k Groningen, wegens beleediging van J. Feenstra te Tcrneuzen, op 2 Sept. 1927. Eisen en uitspraak f 10 b. s. 10 d. C. de H., 46 jaar, arbeider, Zierikzqp, wegens beleediging van "Co ratel is Blan ker! ie Zierikzee op 10 Slept, ƒ.1. lilsch Cn uitspraak TïO b. s. 10 d. A van Z., 25 jaar, koopman, zonder vaste woonplaats, wegens mishandeling van den agent van politie Ileijboer, die bezig was een ander wegjéns dronken schap te arrestceren. Eisch en uitspraak f 20 b. s. 20 d. li, voorwaardelijk. E. v. d. S., 50 jaar, iandboawersku le Gosterland. wegens diefslal van 3 eieren, toebehoortende aan J. K. van As te Oosterland, op 1 of 5 Sept. 1927. Eisch en uitspraak f 20 b. s. 20 d. voorwaardelijk. H. de R-, 45 jaar, landbouwerskliecht, te Terneuzen, wegens vernieling van een afrastering, bestaande uit 30 palen, toe- behoorende aan A. ae Putter le Zaam- slag, door die palen uit den grond le trekken, gepleegd op "7 Sept. "1927. Eisch en uitspraak f 15 b. s. 15 d. D. G.. 40 jaar, koopman. Kapelle., wegens vernieling van 2 ruiten van de herberg van R. C. H. van der Borgt te Schore op 15 September 1927. Eisch en uitspraak f 25 b. s. 25 d. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Op hel verzoek van het gemleenle bestuur van "St. Laurens, om vesti ging van een publiek telefoon- en tele graafstation in deze gemeente, is door den directeur-generaal der posterijen en telegrafie gunstig beschikt. Het station zal worden gevestigd in het perqeel van den heer B. Verburg, die als sta tionhouder zal optreden Voor belanghebbenden zal gedegenheid bestaau lot ueL nemen van eien telefo nische aansluiting op dit slation tegen een jaarlijkschen abonnementsprijs van 35 gulden. Het motorschip „Kola Inlen" voor den Rotterd. Lloyd gebouwd door „Feij enoord", heeft gisteren een geslaagden proeftocht gemaakt. Bij het binnenvaren van den Nieuwen Waterweg is echtereen four öegaan door een electricfien, die, om aan een ander hel paralel-schakelen der dynamo's te verlooncu, bij ongeluk alle stroom uitschakelde. Hel stuurloos geworden schip dreef toen door den feilen wind tegen den wal, de ijzeren kettingen der snef uitgebrachte ankers knapten af Na een uur kon het schip worden afgetrokken. Naar de Maasb. verneemt zou de Kon. Ned. Luchtvaart Mijonderhande lingen voeren met het gemeentebest jur van Groningen over hel aanleggen van een vliegveld nabij laatstgenoemde sl3d. Grouiugen zou dan een station worden aan de luchtlijn na)3r Hamburg—Malmö. De duurte van den grond schijnt de afdoening der onderhandelingen nog al te bemoeilijken. A a n v a r i n g. Het le Hoek van Holland hedennacht binnengekomen Engelsclie s.s. „Incli- dearne" is tijdens slormachtigen Westen wind in aanvaring geweest met het s.s. .Gaston". Het is met machine seinde in den mond van den Nieuwen Waterweg ten anker gekomen. Hulp is ingeroepen van een groote sleepboot. De „Gaston" is tegen de Zuiderpier gedreven. Indische Stoomvaartlijnen, Ternale, 22 Oct. te Soerabava v Rot terdam. Tabanan, 27 Oct. 16 u. le Cowes ver wacht, Batavia n. "Rotterdam Phrontis, p. 24 Oct. Sagres, Batavia n. Amsterdam. Radja. p. 23 Oct. Pcriru, Batavia n. Amsterdam. Manoerau, 25 Oct. v. Colombo, Bata via n. Amsterdam Jan Pietersz. Coen. 21 Oct. v. Sa- bang, Batavia n. Amsterdam. Johan de Wilt, 25 Oct. v. Amsterdam n. Batavia. Merauke 25 Oct v. Rotterdam n Ba tavia. Polydorus, 24 Oct van Port Said Bata via n Rotterdam. Alcinous 25 Oct. v. Padang, Batavia u. Amsterdam. Insulinde 25 Oct. n.m. v. Gibraltar, Rotterdam n. Batavia Jan van Nassau, 25 Oct. v Amsterdam n W.-Indië, Siaular. p. 25 Oct. S 11. 35 m. Ouessant, Batavia n. Rotterdam. Stoomvaartlijnen op Nr- Am er ilea. Maasdam, 25 Oct. v. Rotterdam n. New Orleans. Spaarndam. 23 Oct. n m. v. New Or leans n. Rotterdam. Breedijk 25 Oct. v. Rotterdam n. NeW York. PROY. STATEN VAN ZEELAND. Hedenmorgen werd de buitengewone zitting der Staten van dit gewest her- openQ. Voorzitter: de Commissaris der Ko ningin, jlir. mr. J W. Quarles van Uf- ford Afwezig de heeren v. d Wart, O verhof, Fruijtier. v. Waesberghe W e g e n p 1 a n. Aan de orde is de vaststelling van het provinciaal wegcnplan. Afdeelingen. Naar aanleiding van de behandeling in de afdeelingen, doelen Ged. Staten Prov. Stalen nog mede, dat 't vrijwel uitgesloten schijnt, dat thans een groo- ter aantal K.M.. dan volgens de for mule van den Minister aan deze Pro vincie zal loekomen. op net Provinciaal wegenplan kan worden gebracht zonder de Koninklijke goedkeuring van dal plan in gevaar te brengen, ook Ged Statten be'reuren dat. Men moet evenwel de zaak, nu de omstandigheden zoo staan, niet nooaeloos ophouden of moeilijker maken, naar hunne meening, door op wijziging of uitbreiding van het plan thans le blijven aandringen. I11 de afueelingen waren n.l. nog ver schillende wegen genoemd. Ook was daar de Traag gesteld, of 'l mogelijk is het aantal K M. op het plan te vergrooten. Zoo heeft b.v. de provincie Zuid Hol land aanspraak op 564 K.M., terwijl zij slechts van 423 K.M. gebruik maakt, zoodat dit overschot Zeeland ten goede zou kunnen komen. Ged. Staten deelen naar aanleiding hiervan mede, dat men moei bedenken, dat daardoor wel per K.M. meer beschik baar komt, ook voor die provincie zelve, doch wanneer nu de andere provinciën hun KM.-aantal vergrooten, wordt hel bedrag per K.M weder lager. Z. Hol land zou dan een 'deel van de voor deden der zichzelf opgelegde beperking verloren zien gaan, wat ongetwijfeld lot

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1