Dinsdag 25 October 1929 170' Jaargang JACQ. FRANK. Uit Stad eu Provincie. No. 251 MIDDELBURGSCHE COURANT. BINNENLAND. klasse. kring rijkswegen in verband met wielbelasting en snelheid. De St. Crt. bevat een beschikking van ■den Minister van Waterstaat waarbij een klasse-indeeling wordt aangegeven der rijkswegen ingevolge art. 36 van het Mo tor- en Rijwielreglement. Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen dat dit niets uitstaande heeft met de nu ook aanhangige verbete ring der wegen volgens het rijkswégeii- plan. Deze klasse-indeeling heeft betrekking op de in art. 38 van dat Reglement igeven voorschriften voor de maximum- snetheid op de wegen van ieder dier klas sen, in verhouding tot de wielbelasting, en ook in verband hiermee'of de motor rijtuigen zijn voorzien van luchtbanden, cushionbanden, of massieve banden. Een in dat artikel opgenomen tabel geeft voor ieder dier gevallen de maximum snelheid aan. Voor Zeeland is slechts één weg in de eerste klasse opgenomen, n.L. de Rijksweg door IW. Z.-Vlaanderen v]an Breskens naar de grens bij Eede. In de tweede klasse zijn opgenomen: Do Rijksweg op Walcheren (overgang Staatsspoorweg bij de begraafplaats te Middelburg—Oostelijk eind van den Sloe- dam); Rijksweg op Zuid-Beveland (Sloedam- kruin naar Yersekendam) Rijksweg op Tholen (veer Gorishoek- veer over de Eendracht bij Tholen); Rijksweg in den Hogerwaardpolder van het Oostelijk eindpunt van den provincia- 2en weg van Zeeland tot de grens ius- sclien Zeeland en Noordbrabont); Weg van Wemeldinge naar Hansweert beoosten het Zuid-Bevelandsche kanaal; Weg van Wemeldinge naar de Postbrug bewesten het Zuid-Bevelandsch kanaal Weg van Hansweert naar de Schore- brug bewesten het Zuid-Bevelandsch ka naal tot de bestrating bij de Schorebrug; Wieg van Terneuzen naar Sas v. 'Gent bewesten het kanaal van Terneuzen; idem van 't Buitenhoofd van de West- sluis te Terneuzen naar 't Noordelijk einde gemeentelijke keibestrating te Sas van Gent; idem van 't Zuidelijk einde gemeente lijke keibestrating te Sas Van 'Gent- grens tusschen Nederlanden België; de weg van Axel naar de Axelsche Sias- sing. Alle overige rijkswegen in Zeeland zijn geplaatst in de derde Masse. Bij het doorkijken van den in de St. Crt. opgenomen tabel trok het onze aan dacht dat ook in andere provincies slechts enkele wegen in de eerste klasse zijn geplaatst, behalve in Limburg en Noord-Brabant waar een groot aantal wegen onder de eerste Masse werden ge- rangschikt en slechts een enkele in de tweede. Voor N. Brabant werd o-ia. eerste 'klas se: de weg PrincenhageTiholensche Veer; en het in die provincie gelegen gedeelte van den Rijksweg in den Hoo gerwaardpolder (deel van den weg Ber gen op Zoom—Goes). Zooals uit de bo venstaande opgave blijkt, is het Zeeuw- sche gedeelte van dien weg in den Hoo- gerwaardpolder in de tweede Masse ge plaatst. Wat tot de eigenaardige conclusie leidt, dat op 'het Brabantsche gedeelte v'an den. weg in dien polder met grooler Snel heid mag worden gereden, althans met zware auto's, dan op het Zeeuwsche ge deelte. Zware auto's met luchtbanden en met 2400—3600 K.G. wielbefastïng op 't Brabantsche gedeelte 30 K.M. max. snel heid en op het Zeeuwsche gtedeelte 20 K.M. Hebben ze massieve banden dan mogen ze wel op het Brabantsch deel rijden met 12 K.M., maar op het Zeeuw sche gedeelte heelemaal niet. Voor de autobestuurders maakt dat de zaak niet makkelijker. ide mariner!ad voor scheeps rampen'. Op 17 Juni '26 heeft de centrale commissie voor bezuiniging van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel zich met een adres gewend tot de Tweede Kamer der Stalen-Generaal, waarin, in verband met (le indiening van een wetsontwerp tot het vaststellen van bepalingen voor het onoerzoek van rampen en ongeval len, overkomen aan Ned. oorlogsvaar tuigen, met klem betoogd werd, dat dit wetsvoorstel overbodig is, en dat, naar de meening der commissie, volstaan kan worden meï aanvulling der Schepenwet, en het onoerzoek te doen plaats heb ben door den Raad voor de Scheepvaart Naar wij vernemen, heeft de centrale ootnmissie voor bezuiniging der Ned Mij. voor Nijverheid en Handel thans opnieuw een schrijven gericht tot de Tweede Kamer der Staten Generaal. Na kennis genomen le hebben van tie Mem. van Antw. op het bedoelde wetsontwerp is oe commissie nog versterkt m de overtuiging, als in haar vorig schrijven uiteengezet. De commissie acht het ,uit bezuini- giugsoogpunt volstrekt ongeweuscht geheel nieuw lichaam als de voorgestelde, marineraad in het leven te roepen. Niel alleen moet bezuinigd worden op be staande uitgaven, doch ook moet worden jgezorgd, dat niet onnoodig nieuwe lasten ontstaan door de instelling van organen, welke niet strikt noodzakelijk zijn te achten. De centrale commissie voor bezui- 'niging verzocht de Kamer met aandrang haar goedkeuring aan het wetsontwerp te otithouden. de postvlucwt uit ln'dië. Luitenant Koppen, seint d.d, 24 October uit Bender-Abbas aan het Haagsche Ane- ta-kantoor "Wij zijn na een vlucht van zeven uur alhier aangekomen. Wij hadden, een goe de reis en maakten een vlotte Landing op het vliegterrein alhier. Morgen vertrekt de „Postduif i de nieuwe rijwielplaatjes. Op de nieuwe rijwielplaatjes, zal, naar de ,,N.R.Gt.'' verneemt, een vakje worden uitgespaard, waarin de naam of een merk- teeken van den eigenaar gekrast kan worden. De plaatjes zullen ook dezen keer nog de afkorting R.W1.B. dragen, maar vermoedelijk zal het wel do laat ste keer zijn. Men heeft n,l. onlangs ge constateerd, dat een verv&lscner de plaat jes in het zuiden van Duitschland ma chinaal liet namaken. Hij had opgegeven, dat het insignes waren voor een Room- schen Werklieden Bond. Gelukkig werd het bedrog tijdig ontdekt. Indien U iets noodig mocht hebben van Goud en Zilver, Horloges enz., denkt dan aan den Uitverkoop bij (Ingez. Med.) Uit Middetb urg. Gisterenavond tegen 9 uur kwam aan het politiebureau alhier zekere H. R,., die hevig uit een zijner polsen bloedde. Het bleek dat de slagader was doorgesneden. Tengevolge van het bloed verlies verloor de man, die ook een wond onder het oog had, zijn bewustzijn» Na voorloopig verbonden te zijn, werd de man naar het gasthuis vervoerd. Het onderzoek wees voorloopig uit, dat R. bij een ruzie in een café in de Latijn» sche schoolstraat de wonden heeft op- geloopen; hetzij dat zij hem zijn toege bracht, hetzij hij door een nfit in slaan, zich zelf verwondde. De man is steeds bloedend naar het politiebureau geloopen, en was de door hem gevolgde weg te herkennen aan de bloedplassen en bloedsporen op straat, die ook heden morgen nog goed waar neembaar waren. Uit Vlissingen. Burg. en Weih. van Vlissingen stellen dpn Raad voor, overeenkomstig het voorstel van d(e commissie voor hel grondbedrijf, de prijzen van den grond voor twee perceelen bouwgrond in de omgeving der Hendrikstraat le verlagen van f 25 op f 20 per M.2 en van een derde perceel in dat deel der stad, van f20 op f 15. Verder wordt voorgesteld de prijzen yan den tuingrond van diverse villater*- reinen aan de Oostzijde van den Koude- kerkschen straatweg thans te bepalen op f5 per M}.2 voor dip eerste 100 M).2 en f2.50 per M.2 voor den meerderen tuin grond, inplaats van voor de eerste 100 M-.2 f 2.50, voor do vólgende 100 M.2 i 2 en voor d,en meerderen tuingrond fl per M.2, zooals d,e raad op 18 Febr. j.ll vast stelde. Ook voor de andere villaterreinen wordt een gelijke prijs voor tuingrond voorgesteld,. hoogen leeftijd, bedankte, werd gekozen d,e heer W.. M. Verkroost. De voorz. cjaukle den heer Willemse voor de goede zorgen, als commissaris van het mate rieel, en de aangename samenwerking. Tot bode-magazijnmeester werd be noemd de heer J. Bosselaar. Tot kasopnemers werden gekozen de heeren W. Oevaal Pz en W. Kraamer Jz. ^_De begrooting 1928 werd, aan inkom sten en uitgaven vastgesteld; op f1010 en f fR220. pe begrooting t. b. c. pp f ilGtf £n f 851. Daar sommige inwoners eerst lid wor den van het „Groene Kruis" als ze door ziekte gedwongen worden, stelt het be stuur voor, djat zij, die langer dan 1 jaar in de gemeente wonen en lid "wor den, eerst 2 maanden na aangifte de goederen kunnen betrekken.,Na uitvoe rige bespreking aangenomen. vJTot afgevaardigde naar de Provinciale Zeeuwsche Yereeniging „Hel Groene Kruis", een propagan^avergadering voor het schoolartsenvraagstuk, 19 Nov. te Middelburg, wordt benoemd d|e heer J. dp Priester. In de raadsvergadering vkn Arn muiden vroeg de heer Schuit aan wet houder Janse een nadere verklaring in zake het aannemen Van zijn benoeming als zoodanig. De heer Janse antwoordde dat hij zijn zetel bezet houdt, totdat der Techtsche raadsleden hem wënschl over te nemen. Het raadsverslag moeten we wegens gebrek aan plaatsruimte aanhouden. De Roode Kruiscollecte te Arne- muiden bedroeg de stom van f 9.53. Het raadsverslag Van Seroos- k erke moest worden aangehouden. Uit Zuid-Beveland. B. en W. dipr gemeente Goes heb ben besloten met ingang vani 1 ^November a.s. in le trekken alle thans beslaande vergunningen tot hel hebben van uilstal lingen, rijwielstandaards enz. op aa openbare straat gelegen stoepen. Uit Schouwen en Duivslani Maandagmiddag is de werkman D. B., uil Rotterdam terwijl hij boven in de balans van de nieuw te bouwen brug bij dc Zuidhavenpoorl te Zierikzee aan het werk was, daarvan gevallen op djen steenen pijler en vervolgens het water, met hel gevolg, dat hij, na op het djroge gebracht te zijn, ernstige kneu zingen bleek le hebben bekomen. Per ziekenauto is hij naar hel ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd. De op 12 en 13 October j.I. door een een dames-comité uit de gemeenten Haamstede en Burgh gehouden ba zaar ten bate der getroffenen door de jongste stormramp iieeft een netto-be drag van f 540 opgebracht. De Zondag j.I. le Burjjh iru de Ned. Herv. Kerk gehouden Oogslcollecte heeft f 156,75 opgebracht, terwijl een de zer dagen aan de huizen gehouden in zameling ten bate van het Roode Kruis f 13 opleverde. ÜitZeeuwscb-VïaanderenO. D. Zaterdag reed de auto van den T. uit Terneuzen langs het kauaal tusschen Sas van Gent en Sluiskil, toen met het uitwijken de aulo tegen een b'oom reed. De inzittenden kwamen gelukkig mei den schrik vrij, terwijl de wagen deerlijk werd beschadigd. Zaterdagavond was in de sUjfselfa- briek le Sas van Gent de fabrieks'- arbeider R. van A. wonende le West- cjorpe, bezig met het schoonspuiten van een strooplcuip, waarvoor hij in die kuip had plaats genomen. Hij gleed uit en viel achterover op oen aangrenzende kuip waarhoven zich een drijfas bevond. Zijn kleeren werdgn door die as, die 80 lot 100 omwentelingen in de minuut maakt, gegrepen, waardpor het slachtoffer de kleeren van het lijf werden gerukt. Op zijn luid, geroep kwamen zijn medewerk lieden toeloopen en zette men het drijf werk stil. Van A. werd, daarop deerlijk aan het onderlijf verwond, met een been breuk en huid,wonden uit de kuip op genomen en naai- het ziekenhuis te Sluis kil overgebracht. Hit Walcheren Maandag had te Souburg een algemeene vergadering plaats van de ver» eeniging „Het Groene Kruis", ondjer lei ding van dr. 0. E. Pluggc. Tot bestuurs leden werden gekozen de heeren M. Arendse Mz. en P. J. Cornells. In de gemeenteraad van koudekerke. Gisteren vergaderde de Raad van Kou dekerke. Voorzitter dc burgemeester, de heer Bakker. Alle leden waren aanwezig. In Memoriam D. de Buck. De voorz. wijdj eenige woorden aan de nagedachtenis van den heer de Buck, die een persoon van beteekenis is ge weest in Koudekerke. Als raadslid en wethoud,er heeft hij de gemeente naar beste weten gediend. Spr. is overtuigd. vacature J. Willemse Az., die wegens 'dpt hij ie de beste herinnering van den Benige druppels zijn voldoende! Het mondwater Odol ie zoo vóordeelig in het gebruik, omdat sleohts enkele druppels voldoende zijn, waardoor men maanden lang aan een flacon genoeg heeft. Odol ia dua het voorde e- ligste van alle middelen ter ver zorging van mond en tanden! (Ingez. Med.) raad zal voortleven. (Teekenen van in stemming). Nieuw Raadslid. Het nieuwe raadslid, de heer F. Bras ser, werd beëedigd en geïnstalleerd. Notulen. De notulen der drie vorige vergade ringen werdgn z. h. st. goedgekeurd. Ingekomen stukken. Een verzoek van den heer Hollhuijzen, bouwondernemer le O. en W. Souburg, de rooilijn van het perceel Tramsingel G 7 te wijzigen. B. en W. adyiseeren de rooilijn zoo le laten. De heer Sanderse gelooft dat, ge zien d,e tamelijk groote voortuinen, wel eenige tegemoetkoming kan worden ver strekt en beveelt aan van de verordening af te wijken. De voorz. zegt dat hel stratenplan dwingt afwijzend te beschikken. Spr. ont,- raad,t afwijking te vragen; wij zullen daarmee in de toekomst niet klaar zijn. Do heer S anther se beveelt aan dc zaak nog eens te onderzoeken en die lót zoolang aan te houden. De heer Contant gelooft dat er geen bezwaar zal zijn belanghebbend^ ter Wille te zijn. De heer de Kroo zou 't wenschelijk vinden afdoend werk le maken en dp rooilijn te wijzigen. B. en W. zullen de zaak nog eens nader overwegen. Een adres van den heer van Doornink het "Molenaarspad. terug te brengen lot een breed'je van 3 M., gaat terug naar B. en W. om prae-advies. Een adres der woningbouwvereeniging „Couburg'toestemming le verleenen een gedpelle van haar bouwterreinen aan den Lagen Weg te verkoopen. B. en W. stellen voor dit in hun handen te stellen om jjrae-advies. De heer Sanderse dringt aan op be handeling thans. De voorz. acht beter eerst prae- advies te geven. De heer San de r s e wil B. en W. machtigen de zaak af le doen in overleg met d,e bouwverceuiging. De heer Contant zegt d,at de zaak geheel en al kennis moet ((ragen van den raad. Naar B. en W. om prae1-a,d1Vies. Gemeentegeneesheer. De herbenoeming van den gemeente geneesheer word! van de agenda afge voerd, daar die eerst na 1 Dgc. op de agenda kan komen Verji achting vroonen en bouwland. Aan de orde is de machtiging van verpachting van vroonen en bouw land. De voorz. zegt d,at de huurders door het fietspad eenigen last hebben gekre gen van politiemaatregelen zoodat pacht- erlaaiug gevraagd, is. Het voorstel wordt z. h. st. aange nomen. Benoemingen. Tot leden der sclialtïngscommissie wer den benoemd in de vac.-v. d. Borch v. Verwolde, de heer A. Baldcer met alg. stemmen; in dc vac.-de Buck de heer Stoppels (met 7 st.) Beiden aanvaarden de benoeming. Tot ambtenaar vlan den burgert stand wordt benoemd in de vac. v. d. Bojrch v. Verwolde, de heer A. Bakker m. a st De heer Contant wenscht den voor zitter geluk met beide benoemingen. (Ap plaus). Aan de orde is de benoeming tot lid an het burg. ambestuur. De heer Sand erse zegt dat reeds meermalen is toegezegd dat bij vaca tures een arbeider zou worden voorge dragen. Dit is thans weer niet het geval, Spr. adviseert de voordracht naar het burgerlijk armbestuur terug te zenden. De voorz. zegt dat 't hier een aan beveling geldt. Wie een ander wenscht, kan een ander Mezen. De heer Sanderse zet uiteen, dat z.i. ook de arbeiders in het burgerlijk armbestuur vertegenwoordigd moeten zijn. Het college is zeer conservatief. De voorz. meent dal dan liet terug zenden niet veel zal geven. De heer Sander se herhaalt zijn uit eenzetting, en wil de voordracht uitbrei den met A. Joagepier. Breeslraat. Benoemd wordt de heer L. Geschiere. 'I Zand. Na twee vrije stemmingen, waarbij werden uitgebracht op den heer L. Ge schiere 5 st op de heeren W. Verstrate. 'tZand en A Jongepier, 'l Zand ieder 3 st., een tusschenstemniing tusschen bei de taatsten, waarvan de uitslag was: Wi. Verstrate 5 en A. Jongepier 1 stemmen (2 van onwaarde' en een stemming tus schen de heeren L. Geschiere en W. Ver strate, waarbij beiden 5 st kregen en één blanco. Tenslotte werd geloof. Voor de laatste stemming deelde öe heer Sanderse mede blanco te zul len stemmen, daar de arbeiders weer ge passeerd zijn. Comptabiliteit. Bij wijziging in de begrooting van dit jaar vindt de heer d. Rijke het bedrag voor de feestelijkheden voor den ont vangst van den nieuwen burgemeester, te hoog. (f 250). Daarom had hij de lijst, die hem door den veldwachter ter tee- kening was gepresenteerd, niet geteekénd. Hij meende dat met f 175 de burgemees ter even zoo waardig Icon worden ont vangen. De heer Sanderse zegt dat er een overeenkomst was gesloten tusschen de raadsleden om machtiging te geven den burgemeester waardig te ontvangen. De lieer Contant zegt de toezegging van alte heeren te hebben gehad voorzoo ver de ontvangst de gemeente betreft. Spr. betreurt 't ook tegenover den nieu wen burgemeester, dat deze zaak hier be sproken wordt. De lieer d. Rijke zegt de betreffende; bijeenkomst van raadsleden liici Lol bet einde toe te hebben bijgewoond. Als hij toen van f 250 gehoord had was hij daar zeker niet vóór geweest De heer M oons had eerst in de f 250 één garantiefonds voor de feestcommissie gezien en was daartegen. Later is hij door den lieer Contant overtuigd. De lieer Sanderse betoogt, dat op de bijeenkomst door den lieer Contant verzekerd is. dat het geld alleen besteéd zou worden voor den ontvangst van ge meentewege, niet voor de feesten, 't Tfréft spr. dat op deze zaak wojrd't teruggeko men Er is geen cent meer uitgegeven.» Spr. heeft vernomen f 170. De heer de Kr oo zegt niet bij de be treffende- bespreking tegenwoordig te zijn geweest. De heer Sanderse zegl die f 170 uit inlichtingen te li ebben vernomen. De lieer Contant geeft nadere in lichtingen over de uitgaven van het toe gestane bedrag De wijzigingen worden z. h. st. goedge keurd. Begrooting BurgerI. l armbestuiur. Aan de orae is de rekening en de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1