BRONCHITIS FEUILLETON. Uw DERDE BLAD Zaterdag 22 Oct. 192? Ne. 249 Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Door den heer A. Jeronimus, lid van den gemeenteraad alhier, zijn tot Burg. en Weth. de volgende vragen ge steld: 1. Is het juist, dat het Pompgebouw- tje op het Noordplein door de gemeen te in eigen beheer is uitgevoerd? Zoo ja, waarom werd dit niet aanbesteed? 2. Indien de eerste vraag bevestigd moet worden beantwoord, hoeveel be dragen dan: a. de bouwkosten in totaal: b. de kosten van het hoofdmateriaal, bouwsteen per 1000; c. de daarop druk kende kosten van vervoer af fabriek tot wal of spoor Middelburg per 1000 steen; d. indien franco Middelburg is geleverd, het totaal van c. en d. 3. Is het waar, dat voor het gebouw tje een speciaal soort steen is gebruikt, dat hier ter plaatse door particulieren, nimmer, althans zeer weinig wordt ge bezigd? 4. Waarom is niet de hier ter plaatse algemeen gebruikelijke, zeer deugdelijke, waalsteen gebezigd? 5. Is het juist, dat deze steen af fa briek per 1000 steenen niet alleen kost baarder is dan Waalsteen, maar het prijs verschil op het werk geleverd nog groo- ter wordt, omdat de gebezigde steen bij kleine hoeveelheden per spoor moet worden aangevoerd, terwijl Waalsteen per schip aankomt? 6. Is deze steen, bovendien, daarom nog niet veel onvoordeeliger, omdat deze veel kleiner is dan Waalsteen, en er daardoor per kubieke meter veel meer van noodig zijn? 7. Komt het metselen op zichzelf ook niet veel duurder uit? 8. Is het juist, dat de kubieke inhoud van het ontvangbassin op het Noord plein, oorspronkelijk veel grooter was geprojecteerd, maar door het plaatsen van een iweecien koker in den eersten, veel kleiner is gewurden? 9. Indien de tweede koker voldoen de inhoud heeft, waarom is dan oor spronkelijk zooveel grooter geprojec teerd? 10. Hoeveel is de kubieke inhoud ge projecteerd en thans? 11. Indien de gemeente schade of bij- werkbetaling door dit onderdeel van het werk heeft, hoeveel bedraagt dit, en waardoor is dan die schade of bijwerk ontstaan? Is hieromtrent arbitrage aan gevraagd of uitgesloten? 12. Is het juist, dat door de aanwe zigheid van loop- of drijfzand, de nieuwe riooleermg veel tegenspoed heeft on dervonden? 13. Zullen door de gemeente kosten voor bijwerk voor dit onderdeel moeten worden betaald, en zoo ja, waarvoor en tot welk bedrag? 14. Was de risico van de al of niet aanwezigheid van drijf- of loopzand vol gens bestek en daarmede verbandhou dende voorwaarden voor den aannemer? Of is misschien een vage omschrijving van dit onderdeel van het werk oor zaak, dat door nalatigheid of onoordeel- kundigen opzet de gemeente- schade kan worden berokkend? 15. Is er eene arbitrage in verband WIE IS EDMUND GRAY? Geautoriseerde Tertaling naar het Bngeisch, ran WALTEB BESANT, door Mej. E. HOOGEWEBF. „Liefste Moeder, u zult doen prec:es zooals ik liet voorspeld heb. En zegt u nu niet méér, want dat zou onze ver zoening slechts moeilijker maken. Ik be hoor naar de kerk te gaan op den Zondag vóór mijn huwelijk. Wilde u toch maar weer vertrouwen stellen in do eer van mjjn geliefde, dan kon ik, niet u, naar de kerk gaan en naast u knielen. Maar als dat vertrouwen ontbreekt Gaal u dus Moeder. U zult zien, dat mijn voorspelling, woord voor woord, uit komt, of u mij nu gelóóft of niet.1' Mrs. Arundel ging naar d,e kerk. Onder den djenst voelde ze de eigenaardige prikkelingen van hoop en vrees; en ook wel wal droefheid, naar aanleiding van de verzekeringen van haar dochter- Toen zij uil de kerk kwam, merkte ze dat er geen woord, tot haar doorge drongen was van de preek. Ze gebruikte haar vroeg-diner bij «je andere doch- tpr, aan wie ze Elsie's merkwaardig ge drag meedeelde, en haar voorspelling,, èn haar uitnoodiging. Het weid ouder met de riooleering hangende of bestaat daarvoor geen gevaar meer? 16. Indien vraag 15 ontkennend zal worden beantwoord, is er dan een re kening, staat of declaratie of iets der gelijks door den aannemer ingediend, en aan hem betaald en zoo ja tot welk be drag en indien niet ten volle is betaald, welk bedrag is dan in dispuut? Uit Zutd-Beveland. In de Donderdag gehouden raads vergadering van Kattend ij ke werd o.a. medegedeeld, dat de Breede Wate ring bewesten Ierseke en het Burgerlijk Armbestuur van Goes niet wenschen mede te betalen in de rioleering of af rastering. De brieven van de P. Z. E, M. voor kosten straatverlichting werden voorge lezen en besloten een afwachtende hou ding aan te nemen en te zien o.a. wat Goes doet. De rekening 1926 en begrooting 1928 van het Burgerlijk Armbestuur wegd^ goedgekeurd. De verordening op de personeele be lasting werd opnieuw opgemaakt en be sloten voor 1928 100 opcenten te heffen. Van de spoorweg maatschappij werd in onderhoud overgenomen een lijdelijk in onderhoud door haar genomen weg op den Mannekendijk. Als le plaatsvervanger van den Bur gemeester zal fungeeren wethouder G. M. Timmerman en als 2e plaatsvervan ger wethouder A, de Groene. Besloten met 4 stemmen de postcheq ie engirodienst te laten op naam van de gemeente. De he eren van der Kemp en Hundersmarck blijven buiten stemming. De zitdagen van den gemeente-ontvan ger worden gewijzigd, zoo dat voortaan zitting zal gehouden worden den eersten Maandag van elke maand van 910 te Kattendijke en van 1112 uur te Wil- helminadorp". In December den eersten Maandag van 9-12 te Kattendijke en van 24 te Wilhelminadorp. Aan de leerkeraad te Kattendijke wordt in bruikleen afgestaan 2 lantaarns voor verlichting bij den avonddienst in de kerk. Op voorstel van B. en W. wordt meti 4 tegen 2 onthoudingen besloten het raadsbesluit van 13 Juni j.l. in te trek ken tot heffing van pensioenspremie der ambtenaren. Waar dit genomen is als een plagerij (2 leden werkten daar niet aan mede) is besloten die onbillijkheid op te heffen. De ambtenaren genieten dus van 1 Juli 1927 weer premievrij pen sioen. Destijds was besloten het gemeente huis van gas te voorzien. Waar slechts enkele avonden daar vergaderd wordt, is op voorstel van B. en W. dat besluit ingetrokken en zal de petroleumlamp nagezien worden. Het Reglement van het Burgerlijk Armbestuur wordt aangevuld op verzoek van Ged. Staten, dat bij uitbesteding van een arme de geneesheer moet ver klaren of in dat gezin de gezondheids toestand goed is. De begrooting 1928 werd artikelsge- wijze behandeld. De heer Hundersmarck neemt er geen deel aan daar volgens hem de begrooting niet is aangeboden. De voorzitter verklaart met gegevens, dat dat wel is, leest de notulen voor. De begrooting wordt na behandeling met 5 stemmen vastgesteld. De heer van der Kemp had de vorige vergadering gevraagd de inkomsten van 1925, 1926 en 1927 te zien, waartegen de Burgemeester geen bezwaar had. Hem is evenwel verzocht, dat niet te doen, daar de rekeningen door den Raad zijn vastgesteld en de wethouders mede- geteekend hebben en geheel óp de hoog te moeten zijn. De reden waarom de heer van der Kemp dat al wil zien, geeft hij niet op. De burgemeester vraagt wat de Raad wil, laten inzien of niet, hem is het goed. Met 4 stemmen werd be sloten die stukken niet te laten zien. Enkele vragen van zeer ondergeschikt belang werden alsnog beantwoord haar beiden uitgemaakt, dat Elsie zeker leed aan een voorbijgaande hersensloor- nis en dat liet maai' beter zou zijn, liier niet tusschen beide le treden, Inlusr schcn deelde Sir Samuel mee, dat er be sloten was tot een bevel van.inhechtenis neming van Edmund.; Gray uitgevaardigd le krijgen. Vreerad", meende de ridder,' „d,al er niets ontdekt werd, betreffende 's mans ambt of bezigheden. Ik heb er zelfs iemand naai' gevraagd» die aan de politie vorbonden is. Nu d,it komt alles wel le berde, wanneer hij maar eenmaal ler recbtslaat". „En Woensdag is zoo dichtbij! O, waarde Sir Samuel, zet er toch wal haast ach Ier. Zelfs op hel laatsle oogen<- blilc; zelf op gevaar af, van een vree- selijk schandaal als Elsie maar gered kon worden'." ,Ja, dat is ook zbo eigenaardig gcloo,- pen, eigenlijk begrijp ik het zelve niet. We zouden Vrijdag aj om zoo'n uitvaar diging gevraagd, hebben, maai" de oude Oheckley wilde er niet om gaan. Hij zegl, dal liij meent, dvat het niets geven zal, Daar had je eerst d,'e Austin, d;ie het op;- gaf, en nu Oheckley weer, het lijkt wiel of ze samenzweren 0111 liet gerecht maar niet zijn loop te laten hebben. Maar mor gen ga ik zelve naar mijn broer. Het is tijd, dat er een eind komt aan deze zaak". „Ja, ja", zei Mrs. Arundel. „En loch voor Woensdag, waarde Sir Samuel. Voor Woensdag, ter wille van ons allen,!" UitZeiuwic n-V laan deren OD Donderdagavond kwam de raad der gemeente Sas van Gent in open bare zitting bijeen. Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van de heeren Geer- naert en Neyt, dat zij niet accoord kun nen gaan met de teekening, welke was ontworpen door den heer Hennink, waarom zij verzoeken alsnog te willen besluiten, dat de woningen worden ge bouwd, volgens teekening door hen in geleverd, behoudens enkele kleinere wij zigingen. Omtrent dit onderwerp ont spon zich een breedvoerige discussie. Wethouder Neeteson had geen bezwaar tegen het bouwen van die huizen, doch vond ze niet geschikt als hoekhuizen. B. en W. zullen de zaak nog eens nader onder het oog zien. Op mededeeling der commissie van onderzoek der rekeningen en begrootin gen, werd de begrooting van het bur gerlijk armbestuur, alsmede die van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf over 1928 m- a. s. vastgesteld. Betreffende de gemeentebegrooting had de commissie enkele aanmerkingen. De minderheid wilde een post op de be grooting brengen voor werkverschaffing, daar z. i. niet kon worden gerekend op den post van onvoorziene uitgaven, waar deze volgens spreker toch wel noodig zou zijn voor het tekort, aan te vullen van de bouwvereenigingen, wier wonin gen hoe langer hoe meer ontruimd wor den, omdat de huurprijs door de werk lieden niet meer is op te brengen. De kosten voor werkverschaffing wilde de voorsteller, de heer de Leux, dekken door het heffen van 90 opcenten op de vermogensbelasting. Dit voorstel vond bij den raad geen steun, waarop de heer de Leux antwoordde, dat hij niet juist die dekking wenschte. Voorts merkte de commissie op, dat voor brandweer een post op de begroo ting stond, die volgens haar veel te laag was. Dit zal nader worden onderzocht. M. a. s. werd daarna de begrooting aangenomen. Het verslag omtrent den toestand der gemeente over 1926 werd aangeboden. Het verzoekschrift van P. C. van Oor schot te Vlissingen om concessie voor een radio-distributie-centrale, werd voor kennisgeving aangenomen, evenals dat van de Vereeniging Schoolmuseum te Middelburg, om een jaarlijksche bijdrage, en de missive van Ged. Staten met uit noodiging om aan de handelsdagschool der R. K. Middelb. schoolvereeniging te Hulst een jaarlijksche bijdrage te ver- leenen, en de missive van B. en W, van Oostburg om adhaesiebetuiging aan het verzoek tot intrekking van het verbod van aancengekoppelde wagens. Ingewilligd werd een schrijven van den vrijwilligen landstorm te Terneuzen om de voormalige pottenbakkerij in huur te verkrijgen, tot het houden van vóór oefeningen. De huurprijs zal zestig gul den per jaar bedragen. Op verzoek van C. Fermont om scha devergoeding voor extra fundeeringskos- ten van zijn woning op gemeentegrond, werd wegens de bijzondere omstandig heden dertig gulden toegestaan. De ra ming was zestig gulden. Het verzoek van F. van Laere om ge meentegrond in erfpacht, en afwijking van art. 7 der bouwverordening, werd ingewilligd, onder voorwaarde, dat ge bouwd wordt naar genoegen van B. en W. In de rondvraag, waarvan de heer de Mul een druk gebruik maakte, besprak deze het venten in de gemeente, de elec- trjficatie van de wijk Stuiver, den toe stand van den weg voor de huizen der St. Anthonykade, en den toestand van den Westdam op verschillende punten- De heer Marquinie vestigde de aan dacht op den gevaarlijken bocht van den weg nabij het Schippershuis, en wilde een tweetal boomen doen rooien om een breeder plaats le hebben om uil le wijken. Dit bleek de juiste oplossing niet, waar dan nog altijd het woonhuis op den hoek een sta-in-den-weg blijft en het „Waarde Mrs. Arundel, het zal mor gen plaals hebben". Tegen twaalf uur was Efsie terug1 in nair Moon Street, waar George wachtte. Ilc heb nog een poging gewaagt!", zei ze, met tranen iu de oogen. „Maar (liet was tevergeefsch. Zij was al even verhard jegens jou, als jegens Alhelstan. Verwon derlijk, d,al ze zoo weinig vertrouwen bezit, ik geloof, dat d,at komt, d(oor haar geld-maken in dp Oity. Althans, dit zou Edmund, Gray zoo zeggen. Nu van middag hoop ik de zaak lot een einde te krijgen. O, George, is het mogelijk?... Is het Woensdag al onze trouwdag nu aan staande Woensdag?Zal die onheil spellende wolk dan afgedreven zijn, en P". HOOFDSTUK XXXIII. Volledige bekentenis. Zondagmiddag al vroeg, ging Etsie <op haar zending uil. Ze verkeerde in groote spanning, want ze stond aan het begin van een hoogst belangrijke onderneming, die groot beleid eischte. Het was ge noeg, meer dan genoeg, dat haar getui gen, de een na den ander., in slaat zou den zijn, Mi*. Dcring te identificeci-e,n met Mr. Edmund, Gray, maar, hoe veel sterker zou ze slaan, als zij een volledig verslag van de heele zaak kon ge vein, geschreven door dengenen, d.ie -het al len bedreven liad. Om d.at bewuste ver slag nu le krijgen, was het doel van haar samentreffen met den meester, dien middag. Maai' zij was vol hoqpdeels, punt steeds gevaarlijk blijven zal, zoo lang dit huis er staat. De heer Verschaf- fel wilde enkele waarschuwingsborden doen plaatsen met de internationale code van gevaarlijke bocht. Door B. en W. zou de zaak worden overwogen. GEMEENTERAAD VAN SOUBURG. Gisteren vergaderde de raad van O. en W. Souburg. Voorzitter de burgemeester jhr. H. A. van Doorn. Alle leden aanwezig. Notu len. De notulen werden na een verzoek om aanvulling van den heer Hildernisse z. h, st. goedgekeurd, waarbij de heer Suur mond opmerkt dal *t z.i. vol doende is, als in de notulen opgeno men worden opmerkingen, die van in vloed zijn op de te nemen besluiten. De lieer J o b s e is van dezelfde meening. Ingekomen stukken- Het Kon. besluit tot goedkeuring Van het genomen raadsbesluit (door Ged. Staten niet goedgekeurd) tot opheffing van het vervolgonderwijs en in te stel len een algemeen© avondschool. De heer Janssen vraagt wat er nu zal gebeuren. De voor z. zegt. Een oproep voor de onderwijzers. De heer Flilde misse vraagt inlich tingen over dat onderwijs, die de voorz. verstrekt. Dc heer Job se dankt den voorz. voor diens gehouden verdediging voor den Raad van State. Spr. gelooft dat "t een goede bezuiniging mee zal, brengen. Dc heer Suurm ond gelooft, dat nu dc gelijkstelling een knak heeft gekregen. Het bijz onderwijs is nu in het ongelijk gesteld. Overigens gelooft spr. dat de be hoefte hier in het dorp matig is. Hij meent dat de Kroon de zaak alleen heefl bezien uit het oogpunt van financiën. De heer J o b s e zou geen hezwaar hebben als een Chr. onderwijzer kwam. De heer De Priester zegt dal wij nu een uitspraak in hoogste instantie hebben. Het ging er hier om bf er on derwijs zou worden gegeven of niet. Daar heeft de Kroon naar gekeken Het besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. Mede dee 1 i n ge n. De sprink bij den lieer de Bruin zal gedolven worden door den Polder Wal cheren. Ontslag mej. L u ij m e s. Mej. Luijraes wordt op verzoek eer vol ontslag verleend als onderwijzeres, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. Gedurende twee maanden zal zoolang een kweekeling worden aange steld Met 1 Januari zal dan een onder wijzeres weer worden aangesteld. Dc heer Janssen betreurt 't dat de gemeente een der goede onderwijze ressen kwijl raakt. Zij heefl gedurende 10 jaar naar krachten gegeven, 't Zal ons en- enkele guldens kosten, doch spr. weet dat 'l voor haar onmogelijk is geweest ontslag le verleenen tegen lateren datum. Spr. juicht het voorstel dan ook toe. Hel voorstel wordt z. h. st. goedge keurd. Begrooting 1928. De voorzitter zegt, dat de be grooting in de commissie is bekeken. Spr. meent, dat de afhandeling dus eenigszins bespoedigd kan worden. Spr. weuschl de begrooling te behandelen hoofdstuk voor hoofdstuk. De heer Janssen zegt, dat de ge woonte was punt voor punt, daar hebben de raadsleden op gerekend. Laten we dat nu nog zoo doen. De voorzitter vindt dat wel billijk. Dan kan een volgende keer de begrooting hoofdstuk voor hoofdstuk worden behan deld. Bij dc verdere discussie blijken de meeningen hierover verschillend; som mige heeren willen hoofdstuk voor hoofd- stuk, andere artikelsgewijze. De heer Jan s s e n zegt, dat de com missie van onderzoek weinig tijd had voor de beoordeeling. omdat ze haar invloed, kende op den pliilosoof en, deels omdat ze zooals iedere vrouw, die zich zelve eerbiedigt, gewoon is gedaan te krijgen, precies wat zij verlangde idpor vriendelijk vragen en vleien, of door eenvoudig haar gang te gaan. De Meester wachtte haar; dit mocht eigenlijk niet voorkomen. Maar zij was wat laat en hij wat ongeduldig. Hij had haar immers zoovéél te zeggen en te leeren en ze hadden maar vijf korte uren voor zich. Was dit nu de ijver van een studenteP Maar, juist op dit oogenblik d,eed ze de deur open en trad buiten adem en met slralenden glimlach met beiidp handen uitgestoken op hem toe; zijn leerlinge, zijn dochter; de dochter van ae Nieuwe Menschheid;en hij vergat zijn ergernis, vatte haar handen in d,e zijne en kuste haar het voorhoofd. „Kind", zuchtte hij, „je bent wel laat maar je bent or dan toch! Je bent mij zoo lief geworden, zie je, dat ik niet hebben kan, dat je een minuut te Iaat komt. Het is mij zulk een geluk, zulk een vreugde voor het heden en een belofte voor de toekomst, dat ik zoo'n leerlinge heb. Zet je hoed af; ik heb een stoel Voor je hij het venster geschoven en ga dan i daar rustig aan tafel zitten. Hier is je aanteekenboek. Heb je nog eens over dacht, wat ik je laatst zei? Dat is goed,. Laten we dan weer beginnen, op het punt, waar we toen opgehouden zijn: Zorg ervoor, dat Uw aandoening der luchtpijpen (broaches), die Ge kunt herkennen aan een piepende, pijnlijke ademhaling en een diepen, blaffenden en pijnlijken hoest, niet slepend wordt. Vergeet nooit, hoe dicht de bronchitis deontstekingskiemen bij de teere longen brengt, Wapen Uw slijmvliezen tegen dc aanvallen der bacteriën door ze te versterken met de uit het sap van versche geneeskrachtige kruiden berei de Akkers Abdijsiroop. Deze helpt U het vastzittende slijm oplossen en ver lost U van een pijnlijken hoest, dia Uw luchtwegen zou vernielen als ge niet tijdig Uw toevlucht nam tot de geneeskrachtige en toch onschadelijke AKKER'5 Voorde Borst. ;.y Per koker: f 1.50, f 275, f 4.50 I (Ingez. Med.) Aig. beschouwingen. De heer Janssen wij ster op, dat ver schillende wenschen verleden jaar door de S. D. A. P. zijn te "berde gébracht, waarvan enkele zijn ingewilligd, ande re niet. Spr. hoopt voor die van thans wat steun te krijgen, zooals hij die ook geven wil aan billijke eischen van an dere zijae. Bij de memorie van toelicn- ting mist spr. weer iedere aanwijzing, hoe de toestand der financiën eigenlijk is. Spr. wil een betere omschrijving voor verschillende punten. Spr. had van B. en W. verwacht voorstellen tot verschui- iug van de belastingen, daar die belas ting vérre boven de draagkracht der ar beiders uitgaat. Spr. zal voorstellen doen en hoopt op medewerking van "B. en W. Bij de laatste raadsverkiezing is ge bleken, dat vele kiezers met de werk wijze der S. D. A. P. hebben gesym1- patiscerd. De heer Hildernisse acht de me morie van toelichting ook niet duidelijk, en wenscht betere inrichting. Spr. heeft niets gevonden voor opcenten der ver mogensbelasting. De heer J o b s e had verwacht, dat op deze begrooling meer zou zijn be zuinigd. In andere gemeenten wordt ge tracht de belasting te verlagen; dat is hier niet gedaan. Spr. zal verschillende voorstellen tot bezuiniging doen. O.a. zal hij voostellen verschillende subsidies te verlagen 't beste lijkt hem alle subsidiën te schrappen. De heer Suur mond bespreekt het beleid van B. en W., en spreelit zijn er kentelijkheid uit over hun arbeid in de taaiste jaren. De burgemeester is steeds bij gedane vragen bereid geweest den raad in te lichten en het digelijksch be stuur heeft steeds een open oog gehad voor de belangen van Souburg. Spr. zegl dat er nogal wat tol stand gekomen is, (het uurwerk op den toren, een opf- slagpïaats voor de gemeente, c. a.\ Ook wat betreft de electricileilsvooiczieu£ng is het dagel. bestuur diligent, al is die dan nog niet tot stand gekomen. Dat was wel een teleurstelling; 't spijt spr. eigenlijk, dat de Provincie tusschen- het wekken van den geest tot samenwer king, wat beduidt het wekken van de Nieuwe Menschheid." Hij praatte, twee uur achtereen, steeds het vertrek op en neer stappend, en af ;n toe eens stilstaand vopr zjjn leerlinge, om met des te meer kracht "te Le'oiogen 4e punten, waar het hoofdzakelijk op aankwam. Zij luisterde met groote aandacht. Nu stelde ze een vraag; dan maakte ze een aanleekening. Want haar belangstelling in hetgeen de Meester sprak, was niet ge veinsd. Zij hield, er van. zjjn geestdrif tige laat te hooren. Zelve raakte zij zoo zeer in vervoering, dat ze het eigenlijk doel van haar komst geheel uit het oog verloor. Hij sprak dien middag dan ook met meer bezieling dan ooit. Was de Profeet waarlijk een man van over de zeventig? Want ziin geest was jong; zijn stem klonk zelfs nog jeugdig, terwijl hij dp glorie verkondigdp van het wereldrijk, waarin geen eigendom meer bestond. Hij hield op en het visioen, dflt hij had gewekt, trok weg. Ze waren terug in Gray's Inn, waar iedere trap, iedpre kamer, is gewijd aan dp belangen van [den Eigendpm. I Hij hield op met profeteeren en begion 'te redeneeren, wat lang zoo verhef fejvï niet was om te hooren. Eindelijk hieljdl hij hier ook mee op. (Werdt rerroigd j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 9