BASALT MAATSCHAPPIJ Nutsspaarbank Bogardstraat 0 51 VERSCHILLENDE BERICHTEN. De 33-jarige mej. A. II., wonen - do in een pension in <te Archimedesstraat in Den Haag, is in de badkamer door gas, dat uit den geyser stroomde, be dwelmd geraakt. Door den tocht was de vlam uitgewaaid. Toen mej. H, zich on wel begon te gevoelen, is zij aan het gillen gegaan. Blijkbaar was zij niet in staat, de deur, die op slot was, open te maken. Toen de gaskraan was afgeslo ten en frissche lucht kon binnentreden, kwam de juffrouw weer bij. Op den Papaverweg, aan de over zijde van het IJ, staat een Joods, welke zoo goed als ledig is. Een barbier had in een gedeelte ervan zeep bereid en daarvan was nog eenig materiaal aan-1 *wezïg. Vijf jongens van 16 tot 22 jaar j oud hebben een poging gedaan om in deze loods in te breken, blijkbaar in de hoop iets van hun gading te vinden. Zij zijn echter niet binnengekomen, daar 'menschen, die in de buurt woonden, de klim- cn breekpartij ontdekten. Terwijl mevrouw 0. te De Krim zich dezer dagen naar den kelder wilcfe bej- geven, struikelde zij en viel erin. Be wusteloos werd zij opgenomen. Zondag morgen is zij tengevolge hiervan over leden. Omtrent de poging tot vergiftiging te Jubbega (Fr.) verneemt de „Telg." nog het volgende: De vrouw A. J. had al sinds geruimen tijd in een ongeoorloofde verhouding lot den weduwnaar de K. gestaan, waarop zij door haar man verschillende malen zou zijn gewezen. Telkens beloof de zij beterschap, welke belofie zij even wel niet nakwam. Toen eenigen tijd ge leden wederom oneenigheid tusschen man en. vrouw over deze verhouding ontstond, vatten De K. en vrouw J. het plan op, den man dpor middel van arse,- nicum uit den weg te ruimen. Onlangs echter ontving de K. een briefje van dp vrouw, waarin op deze plannen werd gezinspeeld- Bureri vonden dit briefje en brachten het bij de politie, waarop arrestatie van het tweetal volgdp. Bei den hebben inlusschen Woensdag volle dig bekend. Zij zijn ingesloten in het huis van bewaring te Leeuwarden. Ge lukkig heeft de poging tot vergiftiging geen gevolgen gehad,: de man is reeds wedpr herstellende. Woensdagmorgen viel le Gramsber- gen bij het verplaatsen van eendorsch- machine deze plotseling om. De land bouwer H. T. geraakte er onder. Toen men den ongelukkige met vereende krachten bevrijd bad, bleken de levens geesten reeds geweken te zijn. Te Öharlottenburg schoot na een voorafgeganen twist de poliliewachtmees- te>r Abraham zijn vader dood. De politie beambte zegt uit noodweer gehandAid le hebben, daar zjjn vader met een bijl op hem poogde los te slaan. Het stoomschip „Devanha" vaD de P. en O.-lijn, is dezer dagen op weg van Colombo naar Aden, bij mooi weer en kalme zee op een grooten walvisch geloopen. Door de kracht, waarmede het schip voer, drong de boeg in het lichaam van den visch, waardoor deze aan het schip bleef vastzitten. Zoodra het schip stilhield, viel de walvisch Van den boeg af en zonk. De lengte van den walvisch was volgens schatting meer dan acht meter. Wolff seint aan de Maasb. uit Sa- ckingen: Dinsdagnamiddag sloeg bij het overzetten over den Rijn een met 6 arbeiders bezette boot om. Drie der inzittenden, waaronder twee huisvaders, verdronken. Een zending juweelen, ter waarde van 500.000 frs., dpor een firma te Parijs aan een Xondenschen juwelier gezon den, is tijdens hef vervoer op geheimzin nige wijze verdwenen. Er bestaat geen enkele aanwijzing, waar en hoe de diefstal gepleegd kan zijn. heden gewijd. En toch geven zij een vreesclijk beeld van de tegenwoordige toestanden in Rusland. Het eerste wat den lezer treft bij het lezen van de uitvoerige verslagen van al die processen in de Sovjelbladcn (o. a. in het staatsblad der Sovjetregeering, de „Tzwesliais het feit, dat er nooit eenig document overgelegd wordt, dat er geeu enkele getuige opgeroepen wordt. Het goheclc proces beslaat alleen in het afnemen van een verhoor aan de be schuldigden, de redevoeringen van den procureur en de „verdedigers" en het vonnis. En de lezer vraagt zich af „Hoe is dat mogelijk? Iloe kon het ge^- bcuren, dat al die complotten tegen het Sovjetregime, de spionnage ten gunsle van Engeland en de randstaten, éti de voorbereiding van terroristische aansla gen enz., dat dit alles mogelijk was zlonder dal één enkele getuige zich bij de politie heeft aangemeld? Iloe is hel mogelijk, dal de politie geen enkel docu ment, geen enkelen brief, geen enkelé scflriTtefijke aanwijzing kon Demacntigen, die ae scnula van ae garresteerden zou aantoonen?" Voor een West-Europeaan blijven deze omstandigheden onoplosbare raadselen, maar wie de verhoudingen in Rusland kent, wie op de hoogte is van de metho den, die de bolsjewiki in hun strijd legen de tegenstanders toepassen, weet, dat de zaak heel eenvoudig is. Al deze pro cessen zijn eenvoudig het werk van agent- provocateurs van de G. P. OE. Bij de ar restatie wn de schuldigen worden na tuurlijk documenten gevonden (al zijn die documenten gewoonlijk van dien aard, dat een normale rechtbank er alleen om zou lachen), maar uit 3ie documenten, uit net verhoor van de getuigen enz. zon onomstoolelijk komen vast le staan. kaar en bevatten veel ongerijmdheden. Het is dus duidelijk, dat dc G.P.OE. haar slachtoffers sorteert. Wie bij een proces gevaarlijk kan zijn, wordt een voudig neergeschoten; de overigen wor den door "de agenten van de G.P.OE be werkt. Er wordt hun beloofd, dat zij, indien zij verklaringen afleggen, die de autoriteiten verlangen, niet alleen niet Ier dood zullen gebracht worden, maar zeUs belooning zouden krijgen Op deze wijze wisten de bolsewiki niet alleen on- noozelc halzen als de vijf „samenzweer ders die kort geleden ter dood wer den veroordeeld, voor hun doeleinden te winnen maar zelfs zulke ervaren men schen als wijlen Sawinkow. Een enkelen keer houden dc bolsjewiki ooit woord en wordt de doodstraf niet toegepast. Dit gebeufl echter alleen dan wahneer de gearresteerde de G.P.OE. groote diensten kan bewijzen Overigens worden de ter dood veroordeelden ook afgemaakt. Hoewel men de verklaringen en be kentenissen van de beschuldigden op der gelijke geënsceneerd© processen slechts ondfr zekere reserve mag aannemen, is het toch waarschijnlijk, dat de verkla ringen van die ongelukkige jongelui in het algemeen wel waar zijn. Uit hun ver klaringen blijkt nu, dat de monarchisten hot mogelijk achten den arbeid voor de afschaffing van het bosjewistische juk te combineeren met 't verrichten van spion nage voor de naburen van Rusland. De monarchisten huldigen n.l. de opvatting, dat m den strijd tegen de bolsjewiki alle middelen (dus ooi: spionnage ten gunste van de vijanden van Rusland, terroristi sche aanslagen enz.) geoorloofd zijn. Sommige monarchisten verklaren trou wens openlijk, dat zij het mogelijk achten met die mogendheden samen te werken, die naar de vernedering Van Rusl|and, dat de Sovjetregeering willens en wc-1 naar annexatie van Russisch grondgebied fetlS rTf*r(Ipflïl:o rnmnlntfnn" en cm'er» sfneven 7\\ (.fitppn nnnri'iwwi innriAlni 'DOET VERMOEIENIS VERPWUNEN?! (Ingez. Med.) BUITENLAND. UIT RUSLAND. (Nadruk verboden). De processen in Rusland. Den laalslen tijd vonden in Rusland veel processen plaats, die lot talrijke terechtstellingen hebben geleid. AI deze processen vertoonden dezelfde eigenaar digheden, werden op gelijke wijze geleid en geënsceneerd. In West Europa werd te weinig aandacht aan deze ejgenaardig- tens dergelijke „complotten" en „spion nage" uitlokt, dat agenten van de G. P. OE. tevens aan de terroristische orga nisaties van de monarchisten verbonden zijn, dat zij de onnoozele jongelui, die in den door de ageaten van de G. P. OE. opgestelden val loopen, terwijl zij ge- looven, dat zij zich ter wille van de bevrijding van het Russische volk op offeren, eenvoudig over de grens van de Sovjel-Ünie lokken, om hen daar te kunnen arresteeren. De rechtvaardigheid cischt te erken nen, dat deze methoden niet door de bolsjewiki uilgevonden zijn, dat het cza- rislisclie regime ook van dergelijke min derwaardige middelen gebruik maakte om de vevolutionnairen te bestrijden. •Er is echter een groot verschil en niet ten gunste van de bolsjewiki. Het oude regime vervolgde de revolutionnaiven, wanneer het overtuigende bewijzen van hun schuld bezat; de regeering gaf deu rechters veel documenten, zij liet tal rijke getuigen oproepen en zij gaf den beschuldigden de mogelijkheid zich te verdedigen (de advocaten waren in cza- ristisch Rusland volkomen vrij in hun uitlatingen; de rechtzaal was in czaris- lisch Rusland de eenige plaats, waar het woord vrij was). De Sovjetregeering kan echter geen enkel bewijs overleggfen zom- der zich te blameeren, haar advocaten zijn armzalige siaven, die op hun woor den moeten letten, want één onvoorzich tig woord kan hen naar de gevangenis, naar het barre Noorden leiden. De Sovjelrechters hebben dus tol hun beschikking alleen de verklaringen van de beschuldigden zelf, hun bekentenissen. Zjj bezitten niets, wat zij als toetssteen zouden kunnen gebruiken om de woor den van de beschuldigden te contro- leeren. Onder dergelijke omstandigheden moet een rechter, wil hij op grond van de bekentenissen der beschuldigden alleen recht spreken, óf alles geïooven, öf alles verwerpen. De Sovjetrechters vinden echter mogelijk sommige verkla ringen der beschuldigden wel te aan vaarden, andere niet, zonder dat zij iemand mededeelen, waarop zij dit ge drag baseeren. De verklaringen van de beschuldigden geven steeds hetzelfde beeld. Er was geen sprake van werkelijke spion nage, geen sprake van werkelijke complotten. Feitelijk hebben de be schuldigden ook geen enkele straf bare daad verricht. Hun plannen, voor zoover zij die hadden, waren zoo vaag, zoo naïef, dat zij een eigenaardig licht werpen op de monarchisten, die de lei ders van al deze „activisten-organisa ties" zijn. Op grond van dergelijke bewij zen zou geen enkelö rechtbank de be schuldigden (voor het meerendeel jon gelui, bijna kinderen nog) kunnen ver- oordcelen en de sovjetrechters veroor- deelën hen ter dood, en de sovjet-regee ring laat hen doodschieten! Het is dus duidelijk, dal al die processen geënsce neerd worden, dat het vonnis reeds bij voorbaat vast staat, dat de zwakke re geering op deze wijze bij haar onderda nen, die geen andere bladen don de bolsjewistische mogen lezen, den indruk wil wekken, dat de regeeringen der nabu rige staten voortdurend tegen Rusland konkelen. Even merkwaardig is ook het volgen de. Alle beschuldigden, die voor de rech ters gebracht worden, leggen een volle dige bekentenis af en doen dat steeds in ongeveer dezelfde bewoordingen. Maar tegelijkertijd verneemt liet Russische volk, dat sommige „samenzweerders" en „spionnen" bij de arrestatie doodgescho ten werden. De omstandigheden, waaron der die moorden hebben plaats gevon den, zijn gewoonlijk van zeer vreemden en verdachten aard. De mededeelïngen van de verschillende autoriteiten over de omstandigheden, waaronder die per sonen gedood werden, weerspreken el streven Zij sturen onervaren jongelui naai- Rusland, den dood in, en spiege len den ongelukkigen jongens alge- mcenc sypalhie van dc bevolking voor. Het heet gewoonlijk, dat zoodra die jon gelui een aanslag hebben gepleegd, een gebouw hebben opgeblazen e.d., een op stand zou uitbarsten. De jongelui bemer ken echter in de eenige dagen, die zij in Rusland doorbrengen vóórdat de agenls-provocateurs, die ook lid van die monarchistische vereenigingen zijn en de ongelukkigen over de grens lokken door de voorspiegelingen van de monarchis tische leiders te ondersteunen, hen arres" toeren, dat in Rusland vrijwel in het ge heel geen monarchistische stemming be staat, dat niemand er aan denkt ter wille van een van de twee candidaten voor den Russischen troon een opstand te or- ganiseeren. En de onervaren jongelui ver klaren dan aan de rechters, dat men hen voorgelogen had, dat het Russische volk tevreden is met het sovjetregime. Deze verklaringen worden natuurlijk door alle sovjctbladen met vette letters gedrukt. In plaats van de bolsjewiki te verzwakken versterken dergelijke misdadige en on" doordachte daden het sovjetregime. En de sovjetregeering laat (Be stumperds na hen uitgebuit le hebben, kalmpjes neer schieten. Dr. BORIS RAPTSOHINSKY. BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Van 19 lot 21 Oct. Ondertrouwd: F. Vriens 24 j. en M. J. Kloosterman 22 j B. Goudswaard, 31 j., en N. de Buck, 27 jaar. Getrouwd: G. van Oversteeg 25 j. en L. J. de Smidt 26 j.; A. Jonkheer 31 j. en J. Leijnse 30 j. Bevallen: M. C. C. Verhage gel», de Wilde z. Vlissingen. Van 13 tot 20 Oct. Ondertrouwd: W. P. Burrekelfs 28 j., en E. P. Louws 25 j. J. C. A. De Poortere 30 j. en E(. M. Balje 26 j.; J, Nieuwland 34 j. en J. Bode 22 j.; M. J. J. Claessens 36 en G. M. Velghe 40 j.; B. A. Potters 66 j. en C( jD<. J. T. Bondewal 58 j, i Getrouwd: F. van Gessel 24 j. en A. J. E. Haaze 22 j.; A Lenaerts 27 j. en M. C. Rats 20 j. Bevallen: M. Weerpas geb. Krul d. C. C. Goedbloed geb.. van der Harst d.; M. E. M. van Dijke gel». Bukkens z.; J. Berger gel». Blokpoeï d.; C. Si van der Linden, geb. Troclc z. Overleden: A. Geljon z. 13 j.; F. Wis se man van D. Louwerse 67 j O. e n W. Souburg. Van 13 tot 20 Oct. Getr/öuwd iD. van den Est, jm. 30 j., en E. Roose jd. 26 jaar. Bevallen: C, Koppejan geb. van Vlaan deren d.; W. C. de Groot geb. Barlbier dochter; Overleden: A. Geljon 13 j. z.; A. Hen- drikse 78 j. wede van J. Schout; F. Wisse 67 j. man van D. Louwerse. VERKOOPINGEN - VERPACHTINGE. IN ZEELAND. Oct. 25 tot en met 26 Vlissingen, Meubels, Botting. 27 Middelburg, Huis, Itlmann. 29 Arnemuiden, Huis en erf^ v. d. Harst. 29 Veere Inboedel, Vervaal en Willfebofordse. Nov. 3 Middelburg, land en visscherij, Blaupot ten Cate. 11 St. Laurens, Inspan, "Struve. 16 Oostkapelle, Inspan, Bkupot f. Cate. ADVERTENTIEN, 0m ie bewaren. Pi" 2. Er zijn honderd en een eooiteu zeep om wo leu goederen te was BOhen, alle met de klinkendBte aanbevelingen, vaak met cadeaux om de deugden tt- vervangeu. Weet U wel, dat U zelfs zonder zeep wollen goed, vooral dekens beat schoon kunt krijgen. U neemt een flinke zinken teil, doet duariu zooveel water als noodig ïb om het goed onder te houden en lost in het water op 1/4 KG. zout op een emmer water, waarbij 1/4 L goede ammonia (geebt vaD Brilmiak, vliegende geest,) gevoegd is. In dit koude mengsel moet het goed een dag blijven onder telkenmalen drukken en uitknijpen, niet wrin gen Dau ban het goed uit do teil en opgespoeld worden, zoo lang tot er enkel schoon water uitkomt. Hot goed kan nu drogen in de lucht, niet bij de kachel Het zout kunt U niet, de ammonia kunt D wel koopen in de Drogisterij SCHULTE THIEME in Het Huls met de IRoode Pilaren. U ontvangt dan goede ammonia. Vóór de bewerking moet het goed stofvrij geborsteld worden. ANTQINE IVIES. Gortstraat Middelburg. Piano's - Orgels. Vraagt bij ons prijs eu conditie van een PIANO of ORGEL. ■Vakkundige voorlichting. Langdurige garantie. Gemakkelijke betalingsvoorw. Belangrijke verkoop van Hout op stam. In de gemeente UU0-VOSSEfóEER dollar e polder). Te koop bij inschrijvifl1» PERCEKL 1 24 stuks Gimeboomen. b. 31 stuks Canadaboomen, aanwezig op de Hofstede bowooud door dhr. van ENGELEN. PERCEEL 2. c. 63 stuks Olmsboomen. d. 3 stuks Esschenboomen, aanwezig op de Hofstede bewoond door dhrn. COL AAK O en AAR- NOUDSE. PERCEEL 3. e. BS stuks Olmeboomen, f. 6 stuks Canadabooman, aanwezig op de Hofstede bewoond door dhrn. Gebr. POLDERUAN. De pachters doen op verzoek aanwijzing. De Olmeboomen meten van 1 «vitot 2.60 M. De haven in de Hollarepolder ie vrij van alle rechten. Gesloten inschrij vingsbilj e tten (op zegel) worden tot en met 7 November ingewacht ten kantore van dhr. J. ERMERIN8 te Hoe- dekenskerke, alwaar desgewenscht nadere inlichtingen zijn te ver- krijgen. De inschrijvingen worden ver langd per perceel en in mas;a. GELDERSCHESTRAAT 12, TEL. 5678-5678 ROTTER!» ABS, WATERBOUW Zullen, Zetsteen, Zinksteen etc. WEGENBOUW Baseltsteenslag, Duitsche en Zweedscne Kelen. SPRAMEX- en TQPECA-SPLITT van BASALT, In speciale aorteeeïng voor Sluis- en Bouwwerk. MIDDELBURG. Aangestoten bij het Nederlandsen SpaartmMnream. Eiken é*g geopend r»n It—1 u., Donderdags ran ÏO—lï u. en 1-J o. iWocmartag rm Zaterdagavond van 7—8 nor. Rente 3 pet. van één lat 10.000 pdden par dag berekend. Serlsit jaren gtiegenheid tot BETALING VAN BELASTING door tWnebenkaBat der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van schooA InüchtingMi hieromtrent, omtrent Spaarbuajes, het ontvang» ar giro Spaarbaak No. 92296

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 7