Vaseline Chesebroügü maken van Ge nclft van dezen weg ge legen in het quartier van Middelburg, zijn de volgende betalingen gedaan. 'Eerst een bedrag in drie diversche partijen van 410 pond 13 schel. 4 gr. vlms., waarvan kwitantie gemaakt is op den 15 Nov. 1595, alsmede een som van 300 pond op den 16 Augs. 1596; en mede nog een ordonnantie inhouden- de 360 pond 1 gr. vlms op den Thesau rier Generaal Jacob Valke, welke uitgaaf bedraagt 1079 pond 13 schel. 5 gr. vlms. 1 Het maken van dezen weg was aanbe steed in 18 perselen, waarvan de per- selcn 1 tot en met 9 tot Middelburgsch rendant behoorden, doch deze admini stratie komt niet in het archief van Vee- re voor, zoodat volstaan moet worden met het geldelijk bedrag, zooeven ge noemd aan hem betaald. Van de administratie van dc 9 overige perselen van den rendant te Veere kan het volgende gemeld worden. Eerst vinden we een uilgaaf gedaan van 108 pond 8 schel. 11 gr. vlms. van den weg te verhoogen en boven het winterwater te brengen. Daarna een uitgaaf van 157 pond 14 schel. gr. vlms. voor het beleggen van den weg met zand, „omme den clync- kaart daar ïnne te wereken". Vervolgens een bedrag van 686 pond 11 schel. 5 gr. vlms., alsmede een uilgaaf van vracht van dc klinkers en den steen van 148 pond 16 schel. 11 gr. vlms., met nog de noodige uilgaven wegens arbeidsloon van dezen weg te bestralen met de „clynckaert als calcijesteen". zijn de geweest 165 pond 9 schel. 3 gr. en, 12 miten. Mede is nog betaling gedaan aan „sijnckrijsch endc houdt in de leegten van dezen wech gebrnijekt", en van ar beidsloon daarvan, mitsgaders van t maecken der bruggen, heulen, tenen, al les tot een bedrag van 139 pond 19 schel. 8 gr. vlms. Ook vind men nog een betaling van 2S pond 6 schel, en 12 miten wegens het aanvullen van den zeiven weg om de sponden en kanten van de geleide klinkers te bewaren. Daarop vinden we een uitgaaf vermeld van koop van boomen en poolen, om den weg mede te beplanten alsmede het arbeidsloon, alles zijnde 52 pond 2 schei. 2 gr. vlms. - Ook is nog een betaling gedaan van 46 pond 18 schel. 4 gr. vlms wegens onkosten van gelagen bij de aannemers, als in 't vergaderen en ander verteer. Verder vinden we nog een uilgaaf aan personen wiens land men heeft afge nomen tot het leggen en maken van den weg, doch dit bedraagt slechts 3 pond vlms. Tot slot der uitgaven vinden we nog vermeld wegens betaalde wedden en gai- gen een bedrag van 57 pond 11 schel. 8 gr vlms. Alles te zamen, hebben de uitgaven bedragen 2664 pond 6 schel. 10 gr. vlms. en de ontvangsten 2432 pond 6 schel. 10 gr. vlms., zoodat er een nadeelig saldo is geweest van 232 pond 5 schel. gr. vlms. (Slot volgt). J. W. PERRELS, Agent v. Politie. Veere, Oct. 1927. GEMEENTERAAD! VAN GOES. Donderdagavond vergaderde de Raad der gemeente Goes. Voorzitter de bur- gc mees ter. Aanwezig alle leden.. Ecni ngekomen verzoek van den Ned. Federatieven Bond van Personeel in Openbaren Dienst om een Commissie in te stellen, belast met een onderzoek naai de juistheid der berichten omCrent onre gelmatigheden, welke in de gasbedrijven j zouden plaats gevonden hebben bij Ie- veranlies ten behoeve dier bedrijven en om stopzetting van een e. v. aan de i Vcreeniging van Gasfabrikanten verleend subsidie, werd gesteld in handen van B. cu Het bedrag der aan de besturen van dc bijzondere lagere scholen uit te keeinm gemeentelijke vergoeding als bedoeld bij art. 101 der L. O. wet 1920 over liet jaar 1925 werd vastgesteld voor gewoon L. O. op| f 11.92 en voor Jiet U. IA O. op f 23.89 per leerling. Voor deze ver goedingen is in totaal bcnoodigdif 2120.88 Het voorstel van B. en Wu voor opnieuw vaststelling der vergoeding ex. art. 101 der L. O. wet 1920 over de jaren 1922, 1923 en 1924 in verband met thans in de exploitatiekosten opgenomen bedragen uitgegeven terzake van de pensionneering van vakonderwijzers(essen) en beambten, werd aangehouden op verzoek van een der leden, die wees op hel K B. van 27 Mei 1926 waarhij is beslist dat admini- slraliekosteu van het O. L. onderwijs, deel uitmaken van de kosten van dat onderwijs en daarmede in het voorstel van B. en Wi. geen rekening was gehou den. Tot onbezoldigd Ambtenaar van den1 Burgerlijken Stand werd benoemd de heer A. L. van Melle, wethouder en tot bezoldigd ambtenaar van den Burger lijken Stand, de heer F. Bazen, die op 16 Nov. as. in functie zal treden al's Commies ter secretarie. Overeenkomstig het voorstel van B. en W werd zonder stemming besloten tot demping van de sloot langs den Parallelweg en daardoorheen een riool te leggen naar de spoorsloot ten noorden van de spoorbaan. Het is de bedoeling deze werken aan te besteden. De kosten worden geraamd, op f 22 000. Aan den heer A. van Zwedpn werd toe stemming verleend voor een vaste lig plaats in de haven voor zijn bootje tegen vergoeding valhj f 5 pdr jaar. Overeenkomstig het daartoe gedaan voorstel werden B. en W. gemachtigd lot f het overnemen van stoepen, tel- lijk het daarbij is toegegaan, en dan ook! kens wanneer de gelegenheid zich daar- welk een groote rol daarbij gespeeld; is toe voordoet, waarvoor aan in /ie plaats door een jong Engelsch officier, die een trottoir zal worden aangelegd. j oorspronkelijk daar vertoefde voor ar- Besloten werd tot het doen rooi e n theologisch onderzoek, maar ten slotte en verkoopen van een zeer groot aan- een ware „koningsmaker" werd. Dat was tal boomen, welke in zoodanigenstaat Lawrence, de schrijver van dit boek. verkeeren, dat rooiing absoluut noodza- En wie wil weten welk een inspanning kelijk moet worden geoordeeld, aange- i en onvermoeidheid daarvoor uoodig wa- j zien het gebleken is dat zoowel1 oude ren, maar ook bob daar geleefd; word;t als jonge boomen aangetast zijn door de door dp Arabieren waaronder hij als onbekende ziekte, en het te voorzien Arabier meeleefde, kan het in dit pak-1 is dat binnen afzienbaren tijd) geen enl- kend en toch bescheiden geschreven kote oude boom het zal! overleven. De opbrengst der verkochte boomen zal worden aangewend voor het aanbrengen van nieuwe beplantingen waaromtrent overleg zal worden gepleegd met den be kenden tuinarchitect, den heer L. A. Springer te Haarlem. Voorts werd vastgesteld de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1926. Op voorstel van B. en W. werd besla ten tot het verbieden van de kei- en klin- kerbeslratingen of de trottoirs te hespui ten met een waterstraal of wiel deze te schrobben of te spoelen. Aangenomen werd het voorslei van B. 'halen der inlanders? Dc schrijver zegt en W. om de woningen aan den "West-'zelf dat hij ze geeft, met den ernst, havendijk én liet Pieter .Tasperseplein waarmee zij als geschiedenis of welenj- voor den tijd van 50 achtereenvolgende schap worden aanvaard, door de plaat jaren te verhuren aan de bouwvereeni- selijke inheemsche bevolking." ging „Nieuw-Goes" voor f 2625 47 per In het tweede gedpelte zijn cL« verba jaar. opdat deze ze aan de daarvoor in hen heel anders van aard. Ze geven ver aanmerking komenden zou kunnen on- halen uit streken „aan den boschzoom, derverhuren en de verdere exploitatiewaar de mensch geleidelijk voortschrijdt, werk vinden. „Waar mensch en tij- ger buren zijn", door L. 0. Westenenk. H. P. Leopold's U. Mij. De schrijver is oud-gouverneur van Sumatra's Oostkust. Wat hij daar heeft beleefd en geleerd, gaf hem do stof voor een aantal schetsen die in dijt boek zijn verzameld. Is het wonder dat hij onder den ini- vloed van de herinnering aan de myste rie use natuur van Indië iu het eerste gedeelte van zijn boek vertelt hoe dat saamgeweven is met legendarische verc In het da- gelljftsche (even komen vaak kwetsuren, brand-, snij wonden, enz. voor- Verwaarloozing baart dan dikwijls groote zorg. Behoedt U daarvoor met VASELINE'CHESEBROUGH (spreek uit: Tschiesbro) want deze is de eenige zuren vrije ter wereld, 'n Doosje, tube of fleschje in huis Is een hulp in den nood. Vraagtaltijd met nadruk naar VASEUNE-CHESEBROUGH Het beste middel voor de huid! Gebruikt ook Chesebrough Cold Cream en Chesebrough Vanishing Cream de ideale vetvrije huid-cream. ervan kan voeren. Besloten werd de woning Rozemarijn- straat no. 1 onbewoonbaar te verklaren, hakkend en kappend: aan de grootheid oer woudreuzen". Hel is ook al weer begrijpelijk dat die verhalen veel vertel;- aangezien die ongeschikt als [er hew»-Jen van dieren, van dm dieren van bet ning is aangewezen en niet door hefi aanbrengen van verbeteringen' in be woonbaren staat is te brengen. Gocdgek. werd, de Begr. van het Gast huis voor 1927, terwijl nog besloten werd om aan H. M. de Koningin ver- lenging te vragen van den termijn van 'éen jaar, bedoeld bij art. 80 sub. 4e laatste alinea der Onteigeningswet, ten aanzien van de onteigening ten "behoeve van Bouwplan III. Hierna ging de Raad over tot een ge- *heime vergadering. KUNST EN WETENSCHAPPEN. oerwoud. Geen fantasie, maar tastbaan- oprechte verhalen. En zeer onderliou- dend beschreven, vaak met een komisch tintje, en sommige vermakelijk zo»als dat van den krankzinnigen controleur, spot tend met menschelijke dwaasheid. 0*9*. M«t.) Forluna bovenaan doet echter wat na- ief aan. De Kroniek. In het Octobernummer van de Kroniek (uitg. W. H. ten Hoet Parson) koinen weder een aantal zeer mooie voorbeel den voor van linoleumsneden, oa van Frans Bosen, J. van Jole, D. Boode en S. de Jongh. Onze Aarde. De uitgeversfirma Van Holkema en Warendorf te Amsterdam zendt ons een proeve van bewerking en een prospectus van een, in het volgend jaar, bij baar- te verschijnen tijdschrift van bovenge;- noemden naam. De naam dpidt de bedoe ling al1 aan. En volgens den prospectus Kalenders. is die ruim opgevat. Onze Aarde, lezen Bij Era. Queriodo's U. Mij. verscheen wij daarin, wil zijn dB sloere samenvat- een Jan S c h o n k-k al end er, een ling van het nieuwste, dat or op liel ge- maamtkalender met groote bladen, teder bied d,er geographie, op dat van de tech!- gevend een houtsnedp, passend bij de niek en van het tourisme bestaat. Heel maanden. Daar zijn mooie tonder, bijv. de de aarde zal worden doorkruist van haan van Januari, de zwanen van Juli, Noordpool tot Zuidpool, van Oost tot de kraaien van December. Andere zijn West. Zoomwe 1 de grandjose razernij der minder geslaagd. De vleugels van de vo- millioenenstad, als d,e ondpordrmgbare gels op de Meiplaat bij het nest dpen erg beklemmende geluidloosheid van den theatraal aan, en. de lompe veulens van rimboe. de Juniplaat zijn wel natuurgetrouw, i Hiervan bevat dan dit proefnummer maar daarom nog geen geschikt versie- ai eenige voorbeelden, met uitstekende ringsmotief. Het zwart-wit van de platen illustraties. Onder de vaste medewerkers is doorgaans mooi in evenwicht gebou- vinden wij bekende namen als dr. W. van t>rt.„w.rtlen .1V. TXT d AT „p„ /Ipr .Qlnon „Arabië in opstand", door T. E. Lawrence. H. P. Leopold's TT. Mij. Telkens weer worden we gewaar dat er in den grooten oorlog nog zooveel den. Maar in het kalendergedeelte; oh- Bemmelen, dr. W. G. N. van der Sleen. meer gebeurd is dan wij wisten uit de be- deraan is het wit onrustig, en benadpelt A. N. J. Thomassen a Thuessink van richten van de Europeesche slagveldpn. 1 de stemming der platen. der Hoop (van wien een artikel- Lange Wé hebben ook wel gehoord, dat het in j Bij denzelfden uitgever verscheen een afstandvluchten en Luchtverkeer^, en den Arabië toen heel anders is geworden, G e o r g Ru eter-kal en der, waarvan bekenden reiziger van Voor-Indjië Ph- L. maar de naam van koning Feisoel was de bonte kleuren van het schild! goed Visser. Deze proeve Wettigt grojoite ver- toch eerst voor velen een verrassing. En gevonden zijn tegenover het bruin van w.%chtingen van dit belangrijke lijdj- nu lezen we in dti boek hoe wionder- .het maandblad. De figuur van de naakte schriftt 0p 't Balkon. Het randje Ooslindische kers op 't balkon, dat straalt en dat schittert zoo mooi in de zon Marietje, het kindje, dat ziek is en zwak, Gat tmirl naar haar tuintje een ruw 'houten bak met schilt'rende oogjes, een lachj' om den mond, de bloemetjes maken Marietje Zij spreken van zomer, van schilt'rende zon1 gauw mag klein Marietje ook zelf op 't balkon clan ziet ze de bloempjes van heel dichtebij haar oogjes, die stralen en kijken zoo blij dc magere vingertjes streelen zoo zacht zoo'n enkel mooi bloempje, het mondje dat lacht. - Hel randje Oostiudische kers op T balkon bloeit welig en schittert zoo mooi 'ia de zon, en vroolijk zit Rie met haar poppen er Dy, ze laat ze daar wand?len en kijkt er zoo blij, met oogjes, die stralen, een lachj' oïb 5 3en mondJ die bloemetjes maaklen Marietje gezond 11 HERMANNA. Raadselhoefcje, Oplossingen der raadsels uit 't vorige nainmer, Voor grooteren. 1. Komt tijd, komt raad. Mot, dijk, taak, Tom, krijt, dak. 2 M Maassluis. r a t Frans V a a S s e n Maassluis I er land (Jouwe b I g 3. Kwart, Ier; kwartier. 4. Bordeaux. Voor kleineren. 1. Me(el), (ka)lk; melk. 2. Het was geen valk maar een arend, dien hij schoot (Alkmaar. Geef mij dien bal, Koen, - (Balk). Eric, Anton en Jan zijn drie trou we vrienden, (Erica). Worden er meloenen op de markt verkocht? "(Ermelo). De kappersbediende schoor nooit nieuwe klanten. (Hoorn). 3. Gras, kras, moeras. Mond Plet kade rood beer glas brem turf hark trog Middelburg Om op te lossen. Voor grooteren. Mijn geheel wordt met 9 letters ge schreven en noemt een dorp in de prov. Groningen. De 6, 7, 7, 8 is een rivier in Noord- Holland. Een 1, 7, 8, 9 is felén lichaamsdeel. Een 2, 3, 4 is een deel van je ge zicht. 4. 3, 5, 9 is het tegenovergestelde van slecht. 2. Op de kruisjeslfjhen komt de naam van een groot viervoetig dier. X X X 1 XXX X XXX X X X lo rij een klinker. 2o iels wat door den schoenma ker gebruikt wordt. 3o een keizerrijk in Azië. 4o 't gevraagde woord- 5o iets wat vissclien hebben. 6o een ander woord voor boom- loot. 7o een medeklinker. Mijn eerste is kinderspeelgoed, mijn tweede hoort in elke camera thuis en mijn geheel is de naam van een Nederlandsch dichter ifit de 19de eeuw. Verborgen plaatsen buiten Neder land. Hel stuk vleesch, dat de bond wegnam en opat, was heel groot. Waarom ga je niet met Rita den tuin in? De ouders gingen met hun lamme» dochter naar een badplaats om daar genezing te zoeken. Kom in de Noorderslraat, dan vind ik je daar tegen vier uur. Voor kleineren. Met z dien ik tot bergplaats, met b kan ik ook het een en ander be vatten, mét t maak ik deel uit van een boom, met h van je voet Sa met 1 dien ik om brieven en pakken dicht te maken. Mijn eerste is een voorzetsel, mijn tweede is een stad in Noord-Holf- land en mijn geheel een dorp in. dezelfde provincie. Welken 3rank kun je maken van; rank kemel' 4. Ladderraadsel. lo rij een waterplas 2o een natuurverschijnsel 3o een zitplaats 4o een graansoort 5o een gestreept, viervoe tig dier. 6o een lichaamsdeel van een groot dier. 7o een jongensnaam 8o i, een roofdier. De woorden bestaan allen uit 5 let ters en de middelste letters vor men, van boven naar beneden ge lezen, den naam van een dorp ia Zuid-Holland.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 6