Of* f£4 TWEEDE BLAD steld. En wat zou de regeering dan de in Vlissingen. En we herhalen dat dat moeten beginnen met dat terrein en mogelijk heengaan n et denkbeeldig was. die gebouwen? jHet contract is in September al opgezegd. Degenen, die van rijkswege dit contract) Volgens de nieuwe overeenkomst zal de van 1913 hebben gesloten, hebben nu in nieuwe sluis, ter breedte van "35 meter de stukken en in de Kamer een scherpe en met een slagdrempe.diepte van 7.30 kritiek te hooren gekregen. Hjet is eenild. beneden N.A.I', den lsten Maart 1930 onereus contract genoemd, waarvan de gereed moeten zijn Zij blijft in onder- Zaterdag 22 Oct 1927 No 249. HET CONTRACT MET DE SCHELDE. De Kon. Maatschappij „De Schelde", maar ook Vlissingen en de omgeving zijn geluk te wenschen met de gister door de Tweede Kamer genomen beslissing inzake het nieuwe contract met genoem de werf, waarvan wel de voornaamste strekking deze is: dat de werf der Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen blijft gevestigd met toezegging van een grootere sluis naar zee> waardoor het haar mogelijk zal zijn grootere schepen te bouwen, en dus met beter gpvolg de concurrentie te voeren. Aan het voorstel tot goedkeuring van deze overeenkomst zit vast een and/er voorstel tot onteigening van eenige ter reinen te Vlissingen voor uitbreiding van het verfbedrijf, o.a. van den kop van het „Eiland", ter eventuee'e verbreeding van het water voor den uitloop c(er sche pen die van de werf te water wordjen gelaten. De gunstige beslissing (een aanneming zonder hoofdelijke stemming) is des te gelukkiger, omdat er elementen in zaten die allicht hadden kunnen leiden tot een verzet, tot nadeel van wat ons hier ter harte gaat. We bedoelen het feit, dat de Staat gedwongen was méér toe te geven dan anders het geval zou zijn geweest, omdat hij vast zat aan een contract van 1913, dat hem een grooten strop zou hebben bezorgd, voor het geval „De Schelde" het dit jaar eindigende erfpachtscontract opzegde en ergens anders heen ging. Dat was niet zoo'n fantastisch toekomst beeld, want alleen reeds dat gebrek aan een grootere sluis gaf aan het blijven te Vlissingen een groot nadeel. Maar Sis de Schelde heen ging, zou de Staat wel haar erfpachtslerreinen terug ge kregen hebben, maar had hij aan „De Schelde" een vergoeding te geven voor de daar op staande gebouwen, waarvan hel bedrag, volgens een conïractueele bouwrekening, op 5 millioen werd ge Slaat zoo spoedig mogelijk bevrijd dien de te worden. Èn de Minister erkende volmondig dgt de Schelde, dank zij die bepaling, dc macht iu handen had, en met haar medecontractant kon doen wat zij wilde. Maar hij voegde er nog bij dat De Schelde d,aar geen onbillijk gebruik van houd bij hel Itijk. En door de onteigening van nog nieuwe terreinen zal „De Schel de" geleidelijk aan haar bedrijf de uit breiding kunnen geven waaraan zij be hoefte heeft. Moge deze verandering een nieuwe pe riode van voorspoed voor de onderne ming niet haar 2000 geëmploieerden in gemaakt heeft. En het is ook zoo dat telden! zij die macht bovenal heeft aangewend Wissingen daarbij een rem heeft óm van den Staat te verkrijgen wat ten gekregen voor mogelijke be astingplan- bate kan strekken van den btoei der nen> ^eel dc lezer uit de raadsdebatlen onderneming, n.l. d(e bree-Jere sluis (die van e'nd April. De regeling is, nu talen ten Zuiden van de bestaande zal komen we zeggen: niet bijster mooi. „De Schel en 21/2 millioen zal kosten), de onteigo- d.eWl1 teen te Vlissingen blijven als ning van nog eenige terreinen, e-u lec- Z'J de zekerheid heeft, dat haar gom ning van 3i/a millioen, en dan nog een zwaardere gemeentelasten worden opge- waarborg tegen te zware gemeentelijke dan haar concurrenten in ons land lasten, waarmee de gemeeuteraad van hebben. Ze doelde voornamelijk op de Vlissingen zich in het voorjaar reeds belasting op de bedrijven waarvoor zij vereenigd heeft. nu 138.000 betaalt. En tot die grens wil ze blijven gaan. Maar pmdat onze Grond,- (Ingez. Med.) De behoefte der werf aan een breie- wet het geven van privileges op liiet dere uitwatering is al lang aanhangig. s[uk va„ bciasli„Bnn',orbiedt, was het De daartoe uitgesproken wonsch der Diet zoo g<,makkeiiik cen vorm te vinden Schelde was reeds in 14 aan een spe- die dflor den kon. fi commissie voorgelegd En deze Mell Ileelt or nll di, op bedacht: als kyvam toen met de aanbeveling van een <j© gemeentelijke belasting te Vlissingen nieuwe sluis ten Zuiden van do beslaan- voor ,)e schelde" hoogor moeht worden tip QPhtlTcMIK Hhor tip* Irtician utorHan to de schutsluis. Maar de kosten werden te dan in overeenkomstige gemeenten aan hoog geacht, ha toen is geprobeerd het dergelijke ondernemingen is opgelegd, denkbeeld te vereenigen met dat voor dan za] de staal dat meerdere aan Dc vergroeiing van de buitenhaven vanVUs- Schelde" vergoeden, maar dan .al de ge- singen. Wellicht sullen zich sommige le- meen[e dat bedrag weer terug geien aan zers herinneren, dat toen we hel eerste het „ijk Hel is dlls oon ^„derih™ i kaartje van die vergrootmg publiceerden, omwog> „aar het schijnt zoo te kunnen. I daarop was aangegeven (behalve een ma- En in dc praktijk zot het wel nooit rinehaven) ook nog een werfhaven van worden toegepast, want Vlissingen zal „De Schelde die zou doorloopen tot uu wej nooit tot zulk een verhooging tusschen Soubnrg en Ritthem. Maar ook overgaan, die haar immers toch geen dat heeft bezwaren ondervonden, o. a. gel(j< m ne<t iaadje zou brengen, wegens de splitsing van het bedrijf der werf. In '20 vroeg „De Schelde" opnieuw een keersluis als boven bedoeld. En na een aarzeling wegens de moeilijke omstandigheden is in '23 die vraag we derom aan de commissie voorgelegd, met tevens de vraag of er niet een andere overeenkomst lusschen Staat en Schelde moest gesloten worden. En het is op den grondslag van het rapport, in '26 door die commissie uitgebracht, dat het nu aan de Kamers voorgelegde contract werd gesloten. Geen erfpachtcontract meer. De Schel de wordt eigenaar van de nu in erfpacht aan haar gegeven terreinen. We kunnen dien afloop slechts prijzen, want er is voor deze omgeving een groot belang gemoeid bij het blijven der Schel- VARIA. DF. WF.G VEEItE-iWIODELBURG. In het bijvoegsel van de Middelburg- sclie Courant no. 24 van 1926, schrijf 1 de heer De Meij, in zijn stuk over den Noordweg: „Oolc is in 1649 de weg van Middelburg naar Veere bestraat." Het kan een schrijf- of drukfout zijn, want j deze weg is eerst in 1669 bestraat, j waarvan het octroy daarvan is vastge steld in dc vergadering door do Staten in 't Hof van Zeeland te Middelburg op 30 Januari 1669. Evenwel was dit voor de tweede maal, dat deze weg verhard werd, hetgeen uit het volgende moge blijken. In het archief is hiervan nog de afgo- hoorde rekening aanwezig, welke is van 5 Augustus 1599. Aan hel hoofd van deze rekening leest men: „Nadat eenige liefhebbers van de steden Middelburg en Veere le samen haaden gesproocken ende gecommuni- ceert van het maeckcn ende leggen van 1 een voetpad ofte straatweg tusschen de zelve steden", maar ook welvaren moch- Le toebrengen aan dezelve steden; „ende 't eijlant van Walcheren int ge- meene een groot gerief ende getmack". Nadat deze zaak door de vroedscbap!- pen van beide steden herhaaldelijk was behandeld in hunne vergaderingen, waar bij vooral het geldelijk beheer het moei lijkste punt was, werd het volgende mid del gevonden. Een der leden bracht in,hef midden, dat de middelen daartoe gemakkelijk kon den worden gevonden, indien men de steden van Walcheren remitteerden, de arresten over schulden van eenen "Steven Cavaillero, welke zij den onrechte hadden moeten betalen, terwijl deze ten laste was van de gemeene zake. Alsook dat zij in de jaren 1588 en '89 te veel hadden betaald op de menselaercn (bie ren) ten aanzien van de andere eilanden van Zeeland, da.»r dezelve deze niet zoo hoog hadden belast. Nadat deze voorslagen goed waren gevonden, zou men verder met den Rade van Zeeland onderhandelen, en is ten dien einde zooveel bereikt, dat de mid delen zijn gevonden om den voors. weg te piaken zooals uit de volgende posten van ontvang blijkt: Eerst een som van 1969 pond 6 scheL 9 gr. vims, over reste van do schuld van de schaden ende intresten die de burgerij van Middelburg, Vlissingen en Veere handen geleden te Rouane ran eenen Steven Cavaillero volgens den appoincte- ritante en ordonnan. van de gecon. ra den. Alsnog een ou<fe actie, cffe de drie steden van Walcheren hadden op de Staten van Zeeland van bovengenoemde bieren, daar deze 8 gr. per ton meer belast waren dan in de andere eilanden, hetwelk een som van 1363 pond 12 schel, vlms., welke actie of schuld kwijt gescholden is volgens de Aclen gegeven bij de drie steden, boven de schuld van Cavaillero voorn noch zouden genieten ©en som van 363 pond 1 gr. vlms. Dat de rendant mr. Pieter Reigers- berge te Veere en de Burgemeester Ja cob Simonse Schotte te Middelburg, wel ke bet toezicht over het maken van dezen weg hadden, geen contanten meen den genoeg te hebben aan 'de schuld van Cavaillero en "3e rest van "de acli© van de menselaer, verzochten aan com missarissen, gesteld over net opzicht van de landmachten uit hare beurze en ont vangst, zouden willen voldoen de reste van het tekort der onkosten, „alzoo den ganschen lande van Wplcheren grooten dienst hier van kregen ende hadden", welke 200 pond hebben geconsenteert, mints dat ook tot de wegen in het quar- tier Vlissingen 100 pond werd betaald. Hierdoor werden de ontvangsten 2432 pond 6 schel 10 gr. vims. Aan Burgemeester Jacob Simonse Schotle, die het toezicht had over het Hier langs af te knippen en te bewaren ,ürXINDmDLADÏÏ, fpl VAN DC MiDDELDVRC3C=ME COV-WHANJ^ mxmam&mFxmExmExmt Wat er voorviel in de Tent van Kees Dappers door Tante Joh. Met al het lekkers ging toen K^es naar de heg terug en daar deedi hij zich te goed, vooral aan de jam, de appelen en de ongare pannekoeken. Alsof er niets I bijzonders was gebeurd, liep hij daarna terug naar zijn liui9 en ging weer in het schuurtje aan zijn eigen tent kjnutselen^ J Maar al heel gauw moest hij daarmee ophouden, omdat hij zich heel' zjek; be- begon te voelen. Kreunend© en steu- nende vond zijn vader, loen die even later in het schuurtje kwam, hem dan 1 ook. op den grond liggen!, „Maar, jongen, wat is er met jou ge- i beurdl" riep hij angsligr j Doch Kees voelde zich te ellendig, om 1 iets te kunnen zeggen. Hij lie't zich dan ook heel gedwee door vader naar huis dragen en in bed neerleggen- Moeder nóg angstiger dan vader, had reeds den dokter opgebeld,. En toen die ai heel gauw was gekomen en Kees had onderzocht, zei hij: „Geef d/en jongen maar flink} wonderolie. Hij heeft zeker allerlei viezen rommel gesnoept..." ,,'tWas heelemaal geen vieze rommel", kreunde Kees. ,,'t Was jam en panne- koek en appelen Twee dagen bleef Kees ziek, en terwijl hij in zijn lied lag, k|wamen er allerlei vreemde dingen in zijn lioofd opc „Mijn tent kan toch nooit zoo prach tig worden, als d,ie van de jongens van Groen," dacht hij, „En daarom mkak ik van mijn tent een "kjjkspel of een.'... wilde dierentheater! Maar "K vertel ér Dog niets van, aan geen Van allen I O, en wat zullen ze dan aïiemaal vreemd staan te kijken, als in mijn tentO, en 'k zal ze neerzetten op het weiland, hier achter ons huis. Daar kunnen alle jon gens en meisjes haar zién! Doch alleen van DuitenKr mag voorloopig niemand dichtbij komen, want 't is toch op ons eigen weiland, dat ze zal staan," Nauwelijks was Kees beter, of Bij be gon weer met nieuwen, moed aan zijn tent. Gelukkig was 't in de groote vacan tia, dus k<*n hij er ongestoord mee voort gaan. AI heel gauw stond ze dan ook op het weiland achter liuu huis, en d(i.ir was d© jongen toen weer bezig met het plak ken van groote vellen papier tegen het zeildoek, vlak bij den ingang. Op dit papier had hij met groote letters geschre ven, dat ei- in deze tent iets heel bijzon ders zou wordpn vertoond. En daaronder stond in nog grooter letters: „De ope ningsvoorstelling zal plaats hebben a.s. Zaterdag, precies half twee in den na middag. De entree-pry's bedraagt 2 cen ten per persoon!' En loen het nu Zaterdagmiddag was en nog lang geen half twee, stond reeds een troepje kinderen, waarbij óók de jongens van Groen éu hun zusje An nie, voor Kees' 'tent t© wachten op het leeken, dat zij daar binnen konden gaau. En wat zij daar dan wel voor hun twee centen zouden te zien krijgen ,was na tuurlijk nog een groot geheim? „Micsjc Peters heeft verteld, dat er een echt wild beest in ©en kpoi te zien is," fluisterde Annio Groen tot haar broertje Paul. „En er moet óóit; cen echt© slang zijn," spralq Joop de Wilde, „Nou maar^ begon Bop Groen. Ver der kwam hij niet, omdat juist Kees, in een jas van zijn vader, en ook met diens lioogen hoed op, uit de tentkjvam en met een schreeuwstem begon: „Ge achte dames en heeren, komt allen in mijn tent! Hier in mijn tent kunt ge zien wat ge nog nooit hebt gezien-! No. 1. een vrouw met een baard; no;. 2. ©en echt wild boschdier; no. 3. een slangen- bezweerster, die zoo maar ©en levende slang om haar hials bindt; no. 4. een prachtig getatoueerd Indianen-kind; en dan komt no. 5. dat is... de kleinste dwerg der wereld' Kom, Ireedt dus bin nen dames en heeren, 't kost maar 2 cenlen en zoo dadelijk, begint de voor stelling 1" Heel veel kinderen waren reeds, met de 2 centen in hun hand;, naai* de tent geloopen. Doch de jongens van Groen geloofden niet heel veel van alles, wat Kees stond uit te galmen,. Toch kreeg oolc bij hen de nieuwsgierigheid de over hand, zoodat ook'zij, na behoorlijk ieder 2 cenlen te hebben geofferd, de tent bin nengingen. „Onze tent is toch vrij wat modïer", fluisterde toen Paul Groen Johan toe. „Stil toch, 't begint," fluisterde Johan terug. Ja, 't begon! Want toen Kees met een stokje drie keer op een houten kist, di© middpn in de tent stond, had geklopt, k\vam uit de kist ,die zonder deksel was, het hoofd van een meisje, dat een 'lan gen zwarten baard had. „Hier ziet ge „de vrouw met den baard", sprak Kees. „Maar kom er niet te dicht bij, want „de baardvrouw" is erg verlegen". Weer lik te hij toen met het slokje op de kist, waarop d© „bajardvrouw in de kist ver dween. „Nu komt „de slangen-bezweeTster"! riep Kees nog 'luider dan strakjs. Nauwe lijks had hij djt geroepen, of uit dezelfde kist kwam weer een meisjes-hoofdje, na tuurlijk, zonder baard, doch met een groene slang om haar halsje. Daarna nam ze het dier van haar hals en kronkelde het om haar arm „Wat een gekke slang," fluisterden toen weer de jongens van Groen,. „Wal kronkelt die raar, en wat een staart!" zei Johan, ,,'t Is misschien een stuk tuinslang, die in een groenen lap zit..." Lang konden zij er zich niet meer in verdiepen, of de slang echt of nieteohfc was, want op eens was weer het sllangen- meisje ïn de kist verdwenen en toen kwam, van achter de kist, „het getatou- eerde Indianen-kind! Dit was een klein meisje, gekleed in een wit jurkje, waarop huisjes, poppetjes en allerlei vreemd-ge vormde dieren waren gcleekcnd, in rooA i de en blauwe kleuren, Doch niet alleen het jurkje was zoo beschilderd, neen, ook het gezichtje, de armpjes en de hand jes waren vol gctatoueerdP „O, 't Is Mienlje Riell" riepen een paar kinderen. „Weineen, 'lis een echt Indianem- kind!" schreeuwde Kees. „Mijn oom heeft haar pas uit Indiê meegebracht. „Ha, hoor hem eens!" riep Wim Burkj die in Indië geboren was. 0,In Indiê wonen heelemaal geen Indianen! Wel Javanen 1 „Toe, kibbelen jullie toch niet," zei goedig een meisje. „Want nu, komt mis-, schien het wilde boschdier well" „Ja, dat komt ook!" riep Kees, en hij liep achter de kjst oim, naar een groot kpnijnenhok, dat niemand had ge- zien, omdat het door een lap zeildoekj was bedekt. Toen trok hij het hok naar voren, zoodat allen het leelijke bosch dier. dat ineengedoken achter d© tralies zat, konden zien. Nu, een vreemd dier was heil 't Leek wel een kleine beer, zóó "wollig en zwart zag het er uit! En 't stiet zulk een akelig gegrom uit, dat een paar kleine kinderen bang wer den en riepen: „'W Wil naar liuisl O, *k ben bang voor dat leelijke beest!" Veel wijzer waren echter de grooten, vooral Jan Dolk, Bartje Bol en do jon gens van Groen. Die begrepen allen, dat het geen gevaarlijk "dier kon zijn, omdat Kees Dappers lang niet dapper was. Met z'n allen liepen zij op eens naar het hok sJeeDten dit buiten de (ent. en toen zagen zij pas, achter de houten tralies, het hee lemaal zwartgemaakte snuitje van Jaapje Ros, die lot aan zijn halsje toe, in een groot, zwart berenvel was genaaidr T Ventje had het daarin heel erg benauwd zoodat het kermd.e; „Toe. maak jullie dat nare vel toch los' Ik kan me heelemaal niet bewegen! En straks moet ik ook nog „dwerg" zijn!" Allen lachten, toen Jaap je dit met een anastig stemmetje verklapte. Ving haalden ze hem uit het nauwe hok, torn den het berenvel1 los en namen hem mee, om zijn gezichtje te wasscheny „Kees heeft me een Bubbeltje beloofd,'* zuchtte toen Jaapje, „maar nu zal ik het wel niet krijgen. Want ik moest óók dwerg zijn, riep hij,." '(Wordt vervolgd.) Van Alias Wat DE DANSENDE SLANG. Uit een stuk karton snijd je een rona© schijf. Daaruit knip jè een Tangen reep, die overai even or eed is, steeds maar in de rondte knippend tot aan het midden van de schijf. Zoo krijg je een spiraal, die veel op een opgerold© slang gelijkt. Om het nu nog meer op cen slang te doen gelijken, buig ..je het on derste gedeelte een beetje om, zoodat het een kuitje vormt, dat den staart voor stelt. Aan 't voorste uiteinde, waar jn met knippen begonnen bent, knip je nu nog een kop met het tongetje uit den bek. Met inkt teelten je er een oog op. Nu steek je een breinaald rechtop in een plankje en zet dat op do kachel. Op de punt van de breinaald laat je nu het puntje rusten, dat den staart moet voorstellen. Dan Iaat j'e d© opge rold© slang los en en zij ligt in een kronkel om de breinaald. Maar dit is nog niet alles. Zie maar eens, wat er verder gebeurt! Weldra zal de heete luchtstroom, die uit de kachel opstijgt, de slang doen draaien. Hoe warmer de kachel is, des te snel ler draait zij of danst ze in het rond.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 5