li Vachten Voetzakken Heobelniag. „Üroosijjk". Firma A. PIETERS J1E18G Melange" «HERnirtl 'tvét 4-persoons Ïoer-Automobfel Plaids Reisdekens een Maal leeri J. F. WOLSKT f/h K. J. QGIST li L^f knoop V Uw zakcloei feliüe- lillni' 1 EDELWEISS ZEEPPpEOER jNAPPA-Handschoenen Lyon's Thee [Voetkussens! Theemutsen VAM BEN OOGARTS - VOOR UW BRIL - IDE LEVERTRAAN! SNEEUWWITGLOOR M H. BOASSON ZONEN Markt bij de Gortstraat Vraagt ooz. prima afgewerkte Salon-, Huls- en Slaapkamer-Ameublementen. Zie Etalage. Aanbevelend, J. J. VERbTELLE, Nieuwstraat. Vlasmarkt K 150 Middelburg. Eenige onzer merken en prijzen ▼an Zoeten Wijn- Port h Port per L. f IV— Santa Maura fl. f0.75 Zoete Spaansche Wijn f0.90 Samos 5i f1.00 Afrikaansche Wijn f 1.00 Bloedwijn 11.00 Bergerac f 1.20 Kaapsche Wijn f 1.25 Malaga f 1.25 Picardan f 1.30 Tours f 1.50 Masteüa f 1.65 Alle Wijnen zijn onversneden of gemengd met Vruchtenwijn, dus Zuivere Natuurwijnen, ingebotteld op maathoudende flesschen. Koopt ter vervanging der dur^ Boter een pakje a 37V. cent per pakje. Uitstekend voor deu Boterham. Vojr het hakken en braden blijft onze „Zeldzaam" Margarine het meest ges hikt. Verkrijgbaar TE KOOP geheel electrisch merk „RENAULT" ZE(«R BILLIJK Eerste Zeeuwsche Auto-Garage CALJOUW BLAAS MIDDELBURG TELEFOON 141 NAAR VAKKUNDIGE AFWERKING LAAGSTE PRIJZEN Eerst na goedkeuring door den oogarts wordt de bril afgeleverd. Er is wel goedkooper, maar niet beter Het beste is tooi onze kinderen niet te goed uit de Drogisterij SCHULTE THIEME in Het Huis met de Roede Pilaren handhaaft haar reputatie als de beste. PrijB per flacon 50 oont met 15 oent staangeld voor j I de flesch. H.BOASSON ZONEN Markt bij de Gortstraat TE KOOP. Wij leveren alleen Prima Kwaliteiten brengen U een enorme sorteering. met uitgestrekter Tuïn, annex groote Werkplaats of Opslagplaats en Garage met vrije inrijpoort. Het geheel is degelijk en goed onderhouden en van alle gemakken voorzien. Ook het heerenhuis af zonderlijk is te koop. Brieven onder No. 393, Bureau Middel- J urgeche Courant. zichtzending I Lange Delft 118 - Middelburg. HOFBERG en LIEBIG Orgels Zeer voordeelig. Zeeuwsche Piano- en Orgel- handel, Korte Burg, A 33. Maandag is waschdag en morgen zult gij Uwe infcoopen doen voor dien dag; Uw Zeeppoeder. Uw Huishoudzeep, een pakje Sneeuwwitgloor. Leg nu een knoop in Uw zakdoek en laat die U er aan herinneren, dat gij moet vragen om Edelweiss-Zeeppoeder en Sneeuwwitgloor» Edelweiss-Zeeppoedcr is op wetenschappelijk juiste wijze met de meeste zorg samengesteld, en weekt daardoor het vuil uit het goed los, 2-3 maal vlugger dan gewone zeeppoeder. Daarna even spoelen met een oplossing van een weinig Sneeuwwitgloor in koud water, nog eens naspoelen «net frisch water en Uw goed aan de lijn. Nooit was Uw werk zóó licht, Uw wasch zóó blank. En kent gij de aardige verrassingen, die voor Uwe kinderen in elk pakje Edelwciss-zeep- poeder zijn verpakt? Spaar de bons van Edelweiss en Sneeuwwit gloor! Onze geschenken-catalogus, die U op aanvrage gaarne gratis wordt toegezonden, bevat een lijst van 340 fraaie geschenken. Weet U b v. dat op het oogenblik meer dan 1000 menschen in ons land een ïïif-. rijwiel bezitten aJs cadeau van ''w//'-., de Edelweiss? - M.H.BOASSON ZONEN Markt bij de Gortstraat Versch geslacht KALFSVLEESCH, 50 cent per 5 ons. (Zonder been). 'J. LEIJNSE - Gravenstraat. DE WINTER KOMT. Laat Uw rij wiel door ons gedurende de Win termaanden opbergen voor slechts II.-. ALLES INBEiGREPEN. DEKKER, GISTSTRAAT. De Kantoorbediende, die zijn plaats in de Maatschappij als loon- treKkenue begrijpt, is lid der Vakorganisatie „MERCUR1US". - 1' -V1 1 - N.V. ZEEPFABRIEKEN v/h DE HAAS 6 VAN BRERO APELDOORN Met WOL gevoerd voor Heeren Met B0NTRAN0 voor Dames M. H. BOASSON ZONEN, Markt n. d. Gortstr. de fijnste Engelsche Thee. Grossiers VAN DER HARST, Groenmarkt. Worcester Orgels in geheel nieuwe modellen. Zeer lage prijzen. Vraagt prijscourant. Zeeuwsche Piano- en Orgel- handel, Korte Burg A 33. De lange avonden worden nuttig en leerzaam besteed bij het vertoonen van lantaarn- platen over verschillende onder werpen. Deze lantaarnplaten, ge projecteerd door een projectie- lantaarn, gekocht bij HELDER'® FOTOHANDRL geven U een volmaakt beeld. Concert- en Gehoorzaal TE MIDDELBURG WOENSDAG 26 OCTOBER a.s. des avonds 8 uur LIEDERENAVOND te geven door HENRICK SILLEM. Aan den VleugelENA HEIJSE (Grotrian Steinweg Vleugel). Liederen van Sohnbert, Bramhs, Sfcransa, Hahn, Boradine, Pouléna, Andriessen Aria's, Handel, Mozart. Kaartenverkoop Dinsdag nm. 25 October van 1.30 tot 4 uur, Woens dag nm. van 2 tot 4 uur en 'b avonds aan het Bureau. PLAATSBESPREKING Dinsdag nm. 25 October van tot 4 uur. (Voor Vennooten van 1.30 tot 2.30 uur) (Plan I). en Lellerknntfige ïereenising VRIJDAG 28 OCTOBER RADEN MAS NOTO S0ER0T0 overDe Verhouding Nederland- Indonesië, gevolgd door eigen werk (met lichtbeelden). Kleine Concertzaal, aanvang 8 u Kaarten verkrijgbaar aan de Zaal. MERCURIUS DER H. A. S, UITVOERING op VRIJDAG 28 OCT. a.s. in liet SCHUTTERHOF, des avonds 8 uur, ten bate van het comité tot oprichting gedenkteeken J. Mohks Tooaeel, Muziek en Zang. Kaarten verkrijgbaar ad f 0 60 (Alle rechten inbegrepen) Zie aanplakbiljetten. Na afloop gelegenheid tot dansen. Versterkt „Eendracht Jasz-Bsnd1'. BESPREEKT UW PLAATSEN. Gevraagd goed administratief onderlegd Bediende in bezit van eind diploma H.H.8. of H.B.8. Leeftijd 20 a 25 jaar. Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen en met opgave van referenties onder No. 394 Bureau dezer Courant. DE BEURS. Een solide financ. in- stell. m. uilk. Staatsloterij wenscht nog eenige actieve Agenten en Hoofdag.-aan te stellen op gunst, voorw. Gemakk. werkkring en goe de bijverdienste, zoowel voor da mes als heeren. Inl. worden ver strekt Bijkant. DE BEURS, Kruis kade 25, Rotterdam. Het Bestuur van de Wilhel- mina Bewaarschool te BreBkens, roept Sollicitanten op naar de betrekking van Onderwijzeres (Hoofd) met diploma, op een jaarwedde van 500 gulden. Sollicitatiestukken worden in gewacht vóór 5 November a.S. bij den Secretaris J. P. W. BE8EMER, bij wien inlichtingen te verkrjjgen zijn. Indiensttreding 1 Januari 1928. Kleine Advsrtentiën 310 Tcoml&alaiting van 1—5 regfè £5 ceni Mei aotfo 10 cenfl hooger. KANTOORBEDIENDEN, de sleutel tot lotsverbetering ligt in „MERCURIUS". Inrichting voor Maatknippen en Patroonteekenen. Korte Burg D 12. Bij ieder maatpatroon wordt Uw Japon of Mantel GRATIS GE KNIPT. C. VLEUGEL-FLORUSSE. Te huur voor klein gezin: BENEDENWONING, in de Bellinkstraat. Direct te aanvaarden. AdresLoskade 250. Met Mei een KNECHT EN MEID GEVRAAGD bij W. ROOZE, Leliêndale, St. Laurens. MACHINESCIIMJVEN. Privaatles machineschrijven met of zonder diploma. Vraagt inlichting Type-Inrichting „ROVAL" Lange Delft.A 100, Alhier. KUNSTMUSEUM MIDDELS. 23 tot en met 30 October Tentoon stelling van Schilderijen van R. KIMPE. Zondag 10—4 u. Ander© dagen 14 u. Entrée 25 en 10 cL Het !id eener Vakorganisatie staat bij onvrijwillige werkloosheid niet broodeloos, dank zij het recht op nitkeering uit het werkloosheids fonds van zijn vakbond. Mercurius. AANGEBODEN: Gemeubileerde Zil-Slaapkamer met pension en goede verzorging, voor 'dame, heer of echtpaar. Nette st. Bill. cond. Varkensmarkt 37 bov. ONTVANGEN: Nieuwe Gramofoon- platen, waaronder de nieuwste Dansmuziek en ook Walsen van Strauss. SLECHTS 11.30. Fotohandel Nederstraat, Aanleg, verandering en ONDERHOUD VAN TUINEN. Tarief zeer billijk. Aanbevelend, C. DE KLERK, 't Zand bij Middelburg D 3. DE KANTOORBEDIENDE die zijn plaats nog niet begrijpt, moet spoedig eens komen praten met bestuurders van „MERCURIUS". VETTE MEISJE8 GEVRAAGD boren 14 jaar, Zich persoonlijk of echriftel. aan te melden Zeeuwsche Confectie Fabriek, Molenwater M 255/256. Na opleiding hoog loon. Je adres toot BOBBED- en SHINGLED HAR, is bij JOH. JEELOF, gecL Kapper, Lange Noordstraat 183. Nieuw MaTlfcuataaasehe Vereeniglng tot bewuste beperking Tan het Kindertal. Alle Inlichtingen GRATIS verkrijgbaar Wj Mejuffr, A. M. WITTE? Sleepersslagol UUfc SCHOENREPARATIE. Manszolen en Hakken f 2/20 Vrouwenzolen en Hakken f 1.45 Eerste Electrische Schoenmakerij! Dampoortstraat 205. DIVERSE SOORTEN BRANDHOUT. Fa. J. GOEDBLOED ZONEN. Dampoortsingel. Tel. 277. Fantasie-Kussens M.H.BOASSON ZONEN Markt bij de Gortstraat Electr, Dnikk. G. Wi. DEN BÖEHj Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 4