TEAKHOUT - EIKENHOUT MANTELS N.V Qverzeeseft-Hardboit Import moeien rekening houden. Zij hebben daarmee ook reken ng gehouden. Om de ze reden ben ik oin met de toekenning van gelden aan de landen lot de grens van het voor het rijk draagbare gegaan en heb daarom aanvallen genoeg moeten verduren. De landen zullen in 3e komende ja ren zonder belaslingverhooging in staat zijn, de noodzakelijke bezoldigingsverhoo- ging te dekken. Dit geldt ook voor de ge meenten. beknopte mededeelingen. Uit Engeland. In de 12 maanden, geëindigd op 30 Sept. j.L, zijn 22.576 recrulen voor den dienst goedgekeurd cn aangenomen. De totale sterkte bedraagt nu, met uil sluiting van de vasl-aangestelden, 6615 officieren en 133.286 man. De beweging om den vrede in de Britsche inaustrie te verzekeren, maakt bemoedigende vorderingen en vernomen wordt, dat binnenkort een bijeenkomst zal worden gehouden van de vooraan staande werkgevers en vertegenwoordi gers van den algemeenen raad van het vakvereenigingscongres. U l D u i l s c h 1 a n d. Gisteren ochtend om kwart voor ze ven is de D '1220 uit Lissabon in de richting van de Azoren vertrokken, doch om 8 uur was het vliegtuig weer te Lisi- sabon terug. Het slechte weer had het genoodzaakt rechtsomkeerd te maken. Morgen hopen de vliegers bij beter weer te kunnen vertrekken. U i t J oego S 1 a vi Tengevolge van de eischen der de mocraten acht men de posilie der re geering geschokt. De ministerraad heeft in den afgeloo- pen nacht vergaderd. Besloten werd ,een commissie te vormen, welke tot taak zal hebben, zoo spoedig mogelijk het aantai beambten tc doen verminderen, i Hierdoor hoopt men aan de eischen: 1 van de democraten tegemoet te komen en een regeeringscrisis le vermijden. Uit Noorwegen. De correspondent van de N. R. Crt. meldt Het resultaat van de Slortingverkie- zingen is rechterzijde cn vrijzinnige lin kerzijde 32, boerenverbond 26, linker zijde en rdaicale volkspartij 30, Noorsche arbeiderspartij 59, communisten 3. i Uit Rusland. Thans is het besluit van het be stuur van de Sovjetunie verschenen, waarbij Dovgalefski benoemd wordt als gezant te Parijs in de plaats van Rakofski met gelijktijdig ontslag als gezant te Tokio. Uit Zwitserland. De Zwitsersche regeering heeït zich heden bezig gehouden met de incidenten aan de Zwitscrsch-Ilatiaansche grens. Zij kou evenwel nog geen beslissing nemen, .1 daar van Ilaliaansche zijde nog geen voldoende opheldering is ontvangen. Ui l de Ver. Staten. De Amerikanen hebben hun strijd krachten in Nicaragua uitgebreid. Uit» China. In verband met den aanval van zeeroovers op een Brilsch vaartuig heb ben de kruiser „Irene" en een onder zeeboot een aanval gedaan op het fort aan de Biasbaai. Gemeld wordt, dat het fort in brand staat. marktberichten. Middelburg, 21 Oct. Op de veiling werden de volgende prijzen Desleed: Snijboonen 23—72 c., princesseboonen ■10—60, po stelen 1325, spinazie 12 22, uien 4—5, spruiten 1821, aardappe len (poters) 3—4, witlof 1126, suiker- boonen 66, alles per K.G., peeën 4—5, karotcn 5--6, rapen 1—2, rammanas 1—2, selderie 2—3, prei 78, alles per bos; bloemkool 3—25, savoijekool tl—9, roode kool 8—10, wittekool 6—7, alles per stuk; andijvie 14—30, sla 35—45, beide per kisl; tomaten 1—17, blauwe druiven 72, beide per K.G. Vlissingen, 21 Oct. Op de veiling werden de volgende ^prijzen besteed: Aardappelen 7—7,5 c., poters 3,54,5^, spinazie 21—23, koolraap 3, spruiten 20— 33, kleine peeën 3,5, postelein 16—18,, Princessen 43—51, Wagenaars 22—32, snijboonen 25—59, blauwe druiven 55 65, tomaten 13—16, William Duchesse 19—22, Be. Merode 15—16, Be. 'dArem- berg 19—22 ,Be. Clairgeau 15, Generaal Tolieben 14, Chaumontellen 3—15, Sol dat Laboureur 16—19, Potidsperen 8—9, Gieser Wildeman 6—10, Maagdepeer 16, Nouveau Poiteau 10—16, Petit Marque- rite 15—17, Josephine de Mal.nes 12, Bergamotten 8, grauwzoet 8—10, Honds- i mud 5—9, Campagne zoet 8—9, glasappel 123, Boumansreinet 7—10, Jacq Lebel 9 j—10, zure Bellefleur 511, goudreinet 7—16, Gron nger kroon 8—16, Iirmgaard 7—15, Princesse noble 1213, bramen 17 '—18, alles per K.G.; kipeieren 1.04 per 10 stuks; boerekooi 1,5—2, roode kool 6—11,5, witte kool 710, savoijekool 4,5 9, bloemkool 429, alles per stuk, sel- dcrie 2,5—6, prei 5—7, peeën 4,5- 71 karoten 4—6, rammanias 3, rapen Va5> dahlia's 4—8, chrysanten 16—17, alles per hos; andijvie 27—42, sla 4467, bei den per kist. Goe s, 21 Oct. Veilings vereen. Zuid- Bevgland. Spruiten f 8—f 23, snijboonen 12, to maten 714, augurken 31, wittekool 1.50 uien 1, alles per 100 K..G bloemkool 2 i 13, roode kool 1—10, groene savoijekool 2—7, kropsla 1.40, andijvie 1 90—2.10, alles per 100 stuks; tuinselderij 2 60, wortelen 7, beide per 100 bos; hazen 2.46 per stuk. Goes, 20 Oct. Op de veiling werden de volgende prijzen besleed; Doyenne de (.omice f 11—f65, Conr- tesse de Paris 10- 22, Nouveau Poiteau 10—18, Beurré Alex Lucas 30, B. van den Ham 16, Bezy van Schonauwen 10—15, Cons, 5 la Cour 26, Le Curé 10—11, Triumphe de Vienne 8 15, Tri- uirnphc de Jodoigne 9, Groene Chaumon- tel i 8, Bruine Chaumonlel 6—9, Es- perine 20, Alexandriua Drouillard 10, Jodenpcren 4—9, Winter Suikerijcn 4—7, Winter Louwljes 6—8, Langslelen 3—5, IJzerperen 4—6, Pondsperen 1—7, Fop- peperen 4—7, Gieser Wildeman 6—11, Kleiperen 4—8, Afval- en Kroetperen 1—4, Appels- Goud Reinelten 10—20, Baumans Reinelten 7—11, Annanas Rei nelten 8, Groninger Kroon 9—12, No- larisappel 10—12, Slerappels 11 16, Bismarck 5—9, Cox Pomona 7 12, Pre sent van Lunleren 12—24, Present van Engeland 4—7, Hondsmuilen 5—7, Jacq. Lebel 5-8, Blenheim's Pipping 9, F.ngel- scbe Winter Gold Perniain 1 -6, Roode Paradijs 6—8, Tante Dora 5, Dubbele Zu re Bellefleur 9—11, Zure Bellefleur 8— 12, Fransche Bellefleur 3—5, Koolap pels 7, Grauwzuur 4—6, Reinetle d'Or 1—6, Court Pendu 4—5, Zoele 'Carapag- ner 6—10, Zoele Bellefleur 5—9, Zoete Armgaarde 6—11, Zoele Ruster 5—7, Tuinzoet 6—11, Geld. Ilolaart 5—9, Pom- me d'Oranje 7—11, Afval- en lvroelap- ,pels 2—6, alles per 100 K.G. Diversen Noten 0.51—0.97 per 100 sluks, Bloe men 0.29, per bos. ADVERTENTIEN. In plaats van Kaarten. Getrouwd: H. L. HEIJBOER en BETSIE MOORMAN. Detroit, U. S. A., 22 Oct. 1927. Heden overleed zacht en kalm, na veel, geduldig gedragen lijden orze lieve Vrouw en Moeder ADRIANA DAVIDSE, in den nog jongen leeftijd van 44 jaar C. WILLEBOORDSE en Zoon. Middelburg. 22 October 1927 Voor de vele bewijzen van be langstelling, op 14 dezer ondervon den, zeggen wij hartelijk dank. A. P. HOLTIIUIJZEN. L. C. HOLTHUIJZEN— ADRIAANSEN. Middelburg, 22 October 1927. N. Oosterscheslr. 107. kosteloos. Uit een exploit van mij, deurwaarder, den 21sten October 1927 ten verzoeke van PIETERNELLA STURM, echtge- noote van JACOBUS WILLEM ROOSE, wonende le Oost- en West Souburg, ten dezen woonplaats ge kozen hebbende te Vlissingen aan den Boulevard de Ruyter 66 en tc Middelburg aan de Segeerstraat Wijk H no. 92, zijnde resp. het wettelijk en het te Middelburg ge kozen domicilie van Mr. P. M. Wi J. VAN DER SLIKKE, advocaat- procureur te Vlissingen, beteekend aan JACOBUS WILLEM ROOSE, wiens tegenwoordige woon- en ver blijfplaats onbekend zijn, blijkt, dal genoemde J. W. ROOSE is opge- roepen: om op Maandag den 31 October 1927, des voormiddags ten tien uur te verschijnen in Raadka- nier van de Arrondissements- I Rechtbank le Middelburg, Tweede Kamer, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein aldaar, teneinde naar aanleiding van een verzoekschrift tot kosle- looze procedure te worden ge hoord. P. A. VERVAAT, Deurwaarder. Voor de vele en hartelijke blij ken van belangstelling, zoo van hier als elders ontvangen, bij onze 40-jarige Echtvereeniging, betuig ik ook namens mijn Vrouw en Kin deren, mijn vriendelijken dank. H. VAN IWAARDEN. Heinkenszand. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het overlij den van onzen besten Man, Vader en Behuwdvader, Ir. G. A. VAN DER LEIJÊ, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: J. VAN DER LEIJÉ— VERSCHOOR, 's Gravenhage, October 1927. WIJ ETALEEREN Wollen Dekens Afgepaste Overgordijnen Linnen Bedspreien Fantasiekleedjes Jacobemeubeltjes Afrikaansche Matten van Liberty Kleine Meubelen Wollen Bedkleedjes Firma GEBRS ONDERDiJK, Heerenstraat H 143. Komt U eens kijken Sctkiwieg Voetpaden, Aanvang 15 November a s, Wadi Slachiplnee. In plaats 25 October op Dinsdag 1 Nov. Station Goes en niet 27 October maar 3 Nov. Station Middelburg. Namens de Commissie, p. VANASPEREN 7ERVENNE8 Doop Inpuiliiig mooie Zwarte Piano, Prima merk. Lagen prijs. Schrifte ijko garantie Betaling desgew. m. f 10,- p, maand Zeeuwsche Piano- en Orgel handel, Korte Burg A 33. UIT DE RIJKSTE GAVEN VAN DEN VOLLEN ZOMER Verkade's Prima Honing-Ontbijtkoek is bereid uit de rijkste gaven van den vollen zomerfijn blank roggemeel, rijp gestoofd door de zonnewarmte en zuiveren honing, door de zoemende bijen uit de bloemen vergaard. Zoo is Verkade's Prima Honing-Ontbijtkoek heerlijk van smaak, volkomen zuiver, een fijne lekkernij en een kostelijk voedsel. Bij iederen koek vindt ge een plaatje voor ons plaatjes-album„Texel'* PRISMA HOHSNG QitïZMTKQLK Prima Honing Ontbijtkoek 40 ets.22\ ets. Honing Ontbijtkoek 35 ets. Gemberkoek 60 ets. ;32£ ets. Sncadekoek 60 cts.;32\ ets. fSEKADË'l ARTIKBLEN verkrijgbaar voor H.H. Winkeliers aan fabrieksprijzen bij;: F. MALERS ZOON, Vüssingsche straat 53, Telefoon 320. IX »ih C. A. SCHUL Pijpen drop a 0.10 Pijpen drop groot a 0 20 PrimaMedicinaleLevertraan a 0.45 Prima Stoom a 0.55 Levertraan Emulsie Optisana a 0.80 LevertraanEmulsie Br. &Stheeman vanaf 1.— 1.20 en 1.95 E C° OUDE ZAAK Auto-Strop Safety Scheermes met aanzetriem h f 1. Tube Scheercrème g r a t i b. Valette Mesjes h 1.50 p. 5 stuks Doosje Menthol Licorice k 0.15 Doosje Mint Dragée a 0.10 DooBje Malt Dragée a 0.10 Chromatische Concert-Accordeons Er is maar één vakkundig adres in Nederland voor bovenge noemde Instrumenten, en dat is bij A. J. v. GORGUIVi Instrumentmaker, j Zaagmolendrift 12, rotterdam. stemmen repareeren NiBm Orgel doorloopende harp, prachtige toon Zeer luxe meubel Voor spotprijs, 5 jaar garantie op eegel. Betaling naar keuze. Zeeuwsche Piano- en Orgel- handel, Korte Burg A 33. Ruim voorzien van GpoogKaehelhout wordt geleverd per K.G. Harde fr. turf en Prima Aanmaalcturf- MQU HEIMBURG. VLASHAR&T L 22 - Tel. 496 I MÜ. Spoorstraat BREDA - Telefoon 949 (na 6 uur 1635). v»or Puien on Betimmeringen. Dat wsj ook in feat SETI.®1 6ESRI' hebben in v©or«i®®lig@n prijs, blijkt uit 't onderstaand© Een Zwarte Mantel van zuiver wollen Rips, nieuw model, ge heel met prima zijde gevoerd, mot bont op kraag, manohetten en langB de gekeele rand van onder, kost slechts f 5^,— Een Bruine Mantel, modern wikkel model, met shawlkraag van bout, hetwelk tot onder doorloopt, geheel niet prima ddmassé gevoerd, slechts f *9,7% Een Mantel van zuiver wollen veiour de laine, in laatst uit gekomen model met pluche garneering, moderne kleur voor In onze collectie Japonnen modellen en moderne kleuren, f 29,75 vindt de nieuwste - Lage prijzen. LANGE DELFT I 36 - H, MEIJER MIDDELBURG.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3