ü.i JDLlilU Co Handwondjes omgcving Vaderlandsche Historie BEURSNOTEERING VAN HEDEN, j dozen zomer van het gezelschap hebben I gezien Het is er ongetwijfeld op vooruit AMSTERDAM, 22 Oct. (Slotkoers.) gegaan 6 pet. Nederland 1923 100%6 pet. De tamelijk goed gevulde zaal heeft Nederland 1922 IO0V2, 5 pet- Nederland fl nk gelachen en mevr. de Boer het 1918 lOIVa; 'l'/a pet. Nederland 1917 succes gegeven .dat haar toekomt Maar 99 negen zestiende; 2'/a pet. Nederl. Wi. j wij dachten niet zonder heimwee terug Schuld 62%; 3 pet. do. Certi. 71% aan de vele uren van stil genot, die zij Cert. Ned Mand. Mij 173; Aand,. Ned. ons vroeger gegeven heeft Wij zien haar Ind. Handelsb 175—177; Aand Koloni ale Bank 274—277; Kon. Petrol. Aand 3453461/2- Cult Mij. Vorstenlanden 177%—178; Handelsv Amsterdam 812 S19, Java- scbe Cultuur 416—419; Aand Deli Maat schappij 466Va— 470; Amsterd. Rubber "290-292%; 1 Ned, Amerik. Vaart 81*/®; Ned. Scheep1- vaartunie 195; Kon. Jloll Ltoyd 43; Kon. Ned Stoomb Mij. lOtVa- Aand. Paketvaart 229 Gouda A. 710; Philips Jurgens A 211—212, Steels 1393/i; Frie 61; Union Pacifici molens in Z. Vlaanderen. 184V2. Common Marino IV,, Prefered do Die gegevens zijn merkwaardig vollo- 36'/»; Maxwell Gr. G v A! 5 drie zestien- dig Alle bestaande molens zijn gefolo- de; Maxwell Land Cert, v Inc. Bonds grafeerd, van sommige verdwenen mo lens werd nog een afbeelding bemach tigd; van alle worden geschiedkundige bijzonderheden vermeld, met eigenaars enz Maar er blijkt ook uit hoeveel er ver dwenen is. In het boekje vindt men een kaart van Z. VI. van 1890 mol 77 molens, en voorts een van 1927 met nog slechts 36 molens. Die snelle ver dwijning geeft aan 't boekje des te meer waarde, omdat er in is vastgelegd wat er thans nog op dit gebied bestaat. graag, maar in andere genre's. „De Molens van Zeeuwsch Vlaanderen", door Jkvr. S. Collot d'F.scury. Uitgave „De „Spieghel." De schrijfster, wier ijver voor het be houd van den slandaardmolen van Groe nendijk haar belangstelling voor dit on- I derwerp reeds heeft geloond, heeft in dit werkje opgenomen wat zij en haar zuster in '25 eu '26 op verzoek vau „de 496—505; I Hollandsche«Molen'Vereen, tot behoud Anaconda 91%, van Molens) heeft verzameld over de 14»/a; Prolongatie 4%. Russen: Consols 2, Hope 2 elf zestien de. Markt sluit goed prijshoudend. WEERBERICHT. Medegedeeld door het Koninkl. Nederl. Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 Oct. Hoogste barometerstand: 766.9 te Akureyri Laagste barometerstand: ,^745-2 te Valentin —Bij Kon. besluit is tijdelijk benoemd lot leerares aan de Rij kshoogereburgjer- .0^ school le Zierikzee mej. J. J. Ge- Verwachting van den avond van 22 totjjukj Tholen. den avond, van 23 Oct ONDERWIJS. Matige, tijdelijk wellicht krachtige Z. tot Z. W, later mogelijk W wind Ba trokken tot zwaar bewolkt. Regenbuien Iets zachter, vooral des nachts. Temperatuur alhier 's morgens 9 uur 9 11. 53 gr. 12 u. 57 gr. Zondag 23 October Zon op 6.39; onder 4 49. Licht aansteken Motorrijtuigen en rijwielen 5 19. Andere voertuigen 5.49. Maan op 3 53 vm., onder 4.36 nm, Nieuwe maan Dinsdag 25 October. Maandag 24 October. Zon op 6 41; onder 4 47. Licht aansteken: "Motorrijtuigen en rijwielen 517. Andere voertuigen 5.47. Maan op 5 02 v m.onder 4.52 nm. Nieuwe Maan Dinsdag 25 Oct. aan verbonden kosten zoo kort kunnen ven de vorige slolkoersen, evenals djc duren Spr. wijst op de groote beleeke- Philips-aand. nis der cursussen, het is voor ieder, die Suikerwaarden zwak; IT. V. A.'s verlo- taak heeft het rijden en omgaan ren verscheidene procenten, met auto's, noodzakelijk zoo'n cursus te Ind. Oulluurbanken, speciaal' koloniale volgen. Spr. hoopt, dat er nog veel cur- banken aan den zwakken^kant. sussen zullen kunnen worden gegeven Tabak: Deli Balavia's vrij sterk in en dat er een middel zal worden gevon- reactie. den om ze van langoren duur te doen j PetroleumwaardenKoninklijken zoo zijn. goed als onveranderd. De heer Hoegen v. Hoogelande] Amerikanen kleine affaire in Milwau- wees op het belangrijke verkeersvraag- kees en Wabash-waarde. vraagstuk en zeide, dat men daarbij in de eerste plaats hoffelijk moet zijn. Men kan als autobestuurder binnen de be ladingen der wet blijven en toch zoo rijaen, dat men door ieder gehaat wordt. Men moet de sport hoog houden. Het publiek heeft er recht op door den auto- Prolongatie 43/,. DE KOMITADZJI'S. LONDEN, 22 Oct. V. D. Volgens berichten uit Athene hebben de Griek- sclie autoriteiten in verband met de mobiüst behoorlijk hehandeld te worden komiladzji-overvallen vau de laatste da- en dan kan deze dit ook omgekeerd gen nabij de grens een special^ bcwa- van het publiek verlangen. Hierna reikte de heer Vijgenboom aan ieder der genoemde cursisten liet getuig schrift uit. Ook wij hebben weder de overtuiging gekregen, dat met deze cursussen een nuttig werk wordt verricht en waar zich voor een derden cursus reeds weer enkele deelnemers opgaven, twijfelen wij niet of spoedig zullen anderen dit voor beeld volgen en kan de cursus weer aanvangen. Ook wij meenen echter, dat er steun king ingesteld. VERSCHILLENDE BERICHTEN. —Te Pennes-Mirateau heeft eeu 52- jarige gepensionucerde ambtenaar zijn 19-jarigen neef en stiefzoon doodgescho ten, nadat deze een schaal van aarde werk op het hoofd van zijn moeder stuk geslagen had en toen zijn stiefvader tus- schenbeide kwam, dezen met een mos won wil invent"!! coiuciuui ui aiouii van hoogerliand ot van organisaties, die f»11 bedreigd De jongen had van tmds- bij het automobilisme belaiïg hebben, aal been at slecht opgepast. De oude man J ic 7irh-7f»lr fj.i.m .i^nm>vp.n moeten worden geboden, willen de cur sussen worden uitgebreid en nog beter aan het doel beantwoorden. Dit kan niet door de beide leiders alleen wor- den bereikt, hoe groot hunne toewijding ook moge zijn. is zichzelf gaan aangeven. EEN POSTBEAMBTE OVERVALLEN. Vrijdagmiddag 1 uur is een postbe ambte iu hel postkantoor te Noordwijk aan Zee overvallen. Hij werd bewuste loos geslagen. De dader heeft daarop een bedrag van f 700 uit de kas ge stolen. De dief wist te ontkomen. De door de politie af- OCHTENDVOER De=Slujs!_Kalender1928 wordt buitengewoon mooi en leerzaam j Deze kalender,bestaande ultJ2 maand bladen, uitgevoerd In 6 kleurendruk, la voor onze clientèle gratie verkrijgbaar. Vraagt Inlichtingen aan Uw winkelier. Te O o s t b u r g is een cursus op gericht, opleidend voor de akten paeda- gogiek M. O Professor R.. Casimir te 's Gravenhage hoeft zich bereid ver klaard, de leiding op zich le nemen. De besprekingeu en colleges zuHjeu mogelijk gehouden worden in de Rijks kweekschool voor onderwijzers en on derwijzeressen. Autom o b ie (cursussen. Ten tweede male is door de hoeren E. Visscher en J. P. P. de Blécourt, leeraren aan de Ambachtsschool te Mid delburg een cursus in aulomobielkennis gegeven, waarbij eerstgenoemde het me chanische deel en laatstgenoemde het electrische deel van den automobiel on derwees. Om naast de theorie ook de praktijk te leeren kennen, zijn o. a. proeven en demonstraties gehouden met wagens van vijf verschillende merken. Waar noodig werden ook met verschil lende auto's rijlessen gegeven en do verkeersregels bijgebracht Woensdagavond had de eindles van dezen cursus plaats, waarbij als gecom mitteerde aanwezig was de heer A. Vij genboom, keuringsdeskundige voor mo torrijtuigen in Zeeland en evenals de heer Visscher rïjksgemachligde voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen. Ver der waren o. a. aanwezig de heeren P. \V M. Hoegen van Hoogelande, be stuurslid der Kon. Ned. Automobiel Club, en C Doets, directeur der Ambachts school^ Door de beide leiders der cursussen werden verschillende vragen aan de deel nemers gesteld en de wijze van beant woording gaf den indruk, dat het onder richt degelijk is en de lessen met op lettendheid zijn gevolgd en dat ook zeker voor de geslaagden vrachten zal af werpen Deze geslaagden zijn de heeren J. doen pijn bij den arbeid en leiden vaak tot verzwering of bloed vergiftiging. Reinig ze altijd dado- lijk en behandel ze verder met Doos 30-60-90 ct. PÜHOL (Iugez. Med.) BERICHTEN UIT DE TWEEDE OPLAAG VAN ONS VORIG NUMMER. GEBOTST. Hedenmorgen is op- den Leidschen weg onder Voorschoten de heer M. Koerts architect te Leiden tegen een achteruit rijdende vrachtauto gebotst -en in de sloot terecht gekomen. Ilij had een zware her senschudding, en eeu ernstige beenfrae- luur, en is in het ziekenhuis overleden. DE KANAALZWEMSTER. P/VRIJS, 21 Oct. V.D. - Mej. Gleitze is hedenmorgen te 1 u. 23 min. van Gris Nez vertrokken om te trachten opnieuw over het Kanaal te zwemmen. APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend Middelburg J. C. v. d. Harst. Vlissingen Wed. A. .1. v. Ockenhurg. Badhuisstraat. LAATSTE BERICHTEN. JONGETJE OVERREDEN. Hedenmorgen heeft in tie St. Jan straat alhier een auloongeluk met doodelijken afloop plaats gehad- Toen de vrachtauto van dc ijsfabriek „De Noord- pool" uit Goes de straat van de zijde van van Loo en L Rozemond te Middelburg, I de Kaie „pgeredeu. kwnm bel Hofman, P. Rormjn, J. L H. y.m jari ZOontje van B„ wonende aan de Beers, F. v cl. Berg en E. A. Plo.mer, Vlscbmarlti, een winkel u,[loepen. De I kleine werd door de auto overreden. Een der wielen ging over het hoofdje )e Ta ntc uit In dié. Het Ver. liaagsch Toonecl. Schouwburg. allen te Vlissingen. De heer Visscher wees er op, dat in 13 weken niet alles kan worden hcjr handekl, maar brengt den deelnemers hulde, dat zij na volbrachte dagtaak nog met lust cu ijver de Lessen hebben ge- i volgd Ilij wijst er hen op te trachten met den heer Vijgenboom goede vrienden te De overvallen postbeambte was al leen aanwezig in het postkantoor. Zijn toestand wordt ernstig geacht. De politie heeft nog geen spoor van den dader gevonden. o ROYEMENT VERNIETIGD. Met o vergroe te meerderheid van slem- men werd in een zeer druk bezocht-a algemeene vergadering der R. K. kiesver- eeniging in den Bosch het besluit vernie tigd, waarbij het bestuur mevr.. W|. Brauns—v. d. Besouw lid van den ge meenteraad geroyeerd had als lid der R. K, Kies-Vereen. SERIE II In vervolg op onze alom bekende le Serie Album- piaatjes betreffende de Vaderlandsche Geschiedenis, brengen wij thans in omloop Serie II, bevattende wederom 80 plaatjes, handelend over het tijdvak 16e en 17e eeuw Elk onzer pakjes Koffie cn Thee bevat een plaatje 80 plaatjes geven recht op een Album, naar verkiezing le o! 2e Serie Dubbele plaatjes worden Ingeruild tegen deoatbrekendenummers RG83EM9AAL eeniging de voorzitter mr. A. v. d. De ure, mr. Th. Heemskerk en mr. J. Schokking. Om vier uur zullen de autoriteiten een bezoek brengen aan het zendstation. fiERJKNIElTVS. Tot gemachtigden in het kiescol lege der Ned. Herv. Kerk te Haam stede, in de vacatures, ontstaan door het overlijden van den heer J. A. van Zuijen, en de benoeming van den heer L. Hanse Mz. tot lid van den kerkeraad, zijn resp. gekozen de heeren H. van Dalsen en S. Geleijnse. LANDBOUW. Campagnedrukte in Z -Vla an der en. f Men meldt ons Op Woensdag 19 October HL zijn door de Z-VI. Tramweg-Maatschappij bij' geadresseerden 313 wagonladingen sui kerbieten afgeleverd, alle beladen direct van deu aanvoer uit het land. Dat wil dus ook nog zeggen to. dat buiten den dirccten tramdienst hiervoor een. kleine 500 voerlieden in actie waren; 2o, dat rond 850 paarden werden ge bruikt; 3o. dat met bijoa 500 wagens en lor ren is gereden, waarbij 4o. vrijwel 1000 maal gebruik is ge maakt van den openbaren weg en van de Iramlaadplaalsen op dén dag van licht tot donker. Dit betreft uilsluitend het Irambieuen- vervocr. Bovendien zag men nog de wa gens gaan naar en komen van. spoor en water. HANDEL, NIJVERHEID VISSCHERIJ. Mosselzaadbanken. Deze week had wederom de gewlonc jaarlijksche openstelling van de mossel zaadbanken plaats, in tegenstelling met verleden jaar toen vooral voor den wal van Bruinisse nogal wat zaad gevallen was, is op enkele kleine hoeveelheden, na nergens in Zeeland mosselzaad aanwe zig. De vau elders gekomen visschei\s- vaartuigen zijn dan alle weer vertrokken. Ook van de Belgische kust wordt niet in zoo ruime mate aangevoerd als vorige jaren. De uitbreiding der Kun s t zij d industrie. Bij de directie der „Enka" (Eerste Ned. Kunstzijdefabriek) le Arnhem be staan plannen om het fabriekscomplex bijna te verdubbelen. Door deze uil- Wij herinneren ons mevrouw de Boer- j kunnen blijven; zij moeten met hun ge- tuigschrift een voorbeeld voor andere autobestuurders zijn Waar nu hun naam als geslaagd in dc pers komt, moeten zij zorgen er niet op minder aangename wijze in te worden vermeid. Spr. brengt dank aan de aanwezige toehoorders voor de beloonde belangstelling. De h^?r Vijgenboom wees er de geslaagden op, dat zij niet moeten den ken, alles van de automobiel te weten. Zijn er nog moeilijkheden, dan zullen de Rijk's buitengewone creatie in „De Woekeraarsterbaar jubileumstuk, drie vier jaar geleden Hoe wist ze daar in al haar dramatisch kunnen te leggen, hoe wist ze ons toen te boeien, to ont roeren. En wij hadden allen eerbied voor deze groote actrice, die hoog bejaard nog staal to nndden barer kunst; die onvergetelijk zal blijven als „Kniertje" En nu deze eminente actrice m Henri v Wermeskerken's De Tante uit ïndië, heen cn verpletterde dit. zoodat de dood onmiddellijk intrad Hel lijkje vaiï den i breiding zal aan ruim 500 mannen en als mejuffrouw Dribbel, de oene banale leiders zeker bereid worden gevonden grap na de andere lanceerenfl, en aan het eind der tweede cn het begin der derde acte pogend te charlestonnen, in, laten wc maar zeggen zeer mondaine toiletten Ook d.t blijspel, deze burlesque, tienmaal minder dan „Tropenadel" heet voor naar geschreven Ter amusement van bet publiek, en inderdaad als zoo danig is het geslaagd. Ze heeft ons lateD lachen om haar eigen wijze Van de dui gen te zeggen .zooals wij dit nog van haar weten als juffrouw v. d Kooij en, wat meer zeggen wil, ze b'.eef de kunsten nares .die ze is; ze was ook hierin voortreffelijk, zelfs in deze klucht, waar we. overigens weinig goeds over schrij ven kunnen. En dan. ze had goede tegenspelea's. Het Haagsen Tooneel heeft krachten ge kregen als Liselte Eratsky, als Jan v. Dommelen, als Sophie dc Vries—de Boer en daardoor veel beter samenspel, als Wc jongen werd naar de ouderlijke woning vervoerd. De auto0 die geladen was mei 30 staven ijs van 25 K L werd in beslag genomen, cn de beide inzittenden naar het politiebureau overgebracht voor het verder onderzoek, Reeds is komen vast te staan, dat de persoon, die aan 'het stuur zat nog onbevoegd was, en nog leerde chauffeuren.. HET DRESDENER KREUZCIIOR. Uit Vlissingen meldt men ons, dat gisteravond het Chor aldaar voor de stampvolle groote St. Jacobskerk niet minder succesvol opü'ad dan Donderdag avond te Middelburg. Hedenochtend 9 15 zijn dc leden van het koor uit Middelburg voortrokken. vragen te beantwoorden. De heer Van L o o bracht namens alle deelnemers dank aan de heeren Visscher en dc Blécourt voor hetgeen deze hen in dien korten tijd hebben geleerd. Spr zelf is geen vakman, maar toen hij hoorde van den cursus en zélf een auto had gekocht cn merkte hoe weinig hij er van wist, heeft hij zich aangemeld en veel van het geleferde ?icbtlaan' Met de ""-tering van d.t p an medegenomen. Voor hen, die zooals dc 18 r™U *an™na DE EX-KEIZER. Naar V. D. verneemt, heeft de ex,- Kóizer het plan opgevat voor de ge meente Doorn, als bewijs van erkente lijkheid voor de hem verleende gastvrij heid een rosarium le doen aanleggen in hel hem tocbehoorende deel van de Ge- meeste deelnemers in het vak zijn, acht hij het geleerde van nog grooter bclefe- kenis. De heer Doets vindt in deze laatste woorden van den heer Van Loo aanlei ding mede te deelcn, dat hij het exa men met groote belangstelling heeft ge volgd Het is hem gebleken, dat de deelnemers over het algemeen het ge leerde goed begrijpen, maar het spijt hem, dat deze cursussen door de daar- is reeds een aanvang gemaakt. In den rozentuin zullen talrijke bpnken worden geplaatst. Hoofdzakelijk de inwoners te Doorn en de logeergasten zullen toegang hebben. De uitvoering is opgedragen aan de firma v. Noort te Boskoop BEURSOVERZKJHT. AMSTERDAM, 22 Oct. 12 uur. Zeer kalm verloop; stemming onregel matig. De animo voor de indjjstricelen was sterk bekoeld. Kunslzijde-aand, meerendeels iets bo- ot)0 meisjes meer werk kunnen worden verschaït Aan de uitvoering van het een en ander zal ten spoedigste gevolj worden gegeven. VERKEBBSWEZEN, POST SN TELEGRAFIE. BUITENLAND» Verlaging briefport Ned.-Indié Met ingang van 1 Nov.. a..s>. wordt het port der brieven naar Nederlandsch-In- dië bij verzending per zeepost verlaagd. Voor brieven van een gewicht van niet meer dan 20 gram is dan slechts het gewone binneniandsche briefport van 7% cent verschuldigd. De aandacht zij er op gevestigd, dat hel port der brieven liaar Ned.Indië per landmail ongewijzigd blijft n.ï. 10 cent- De Christel, zender te II ui zen. Hedenmiddag om twee uur zal in het Palace Hotel te Sclieveningen de opening plaats hebben van den nadio-zender le vredesinkomen.- Huizen. J Opdat de luisteraars goed zullen kun nen afstemmen de golflengte bedraagt 1950 M. zal van half 1 tot 2 uur mu ziek worden uitgezonden. Om twee uur heeft eerst de over dracht van den zender pliajats waarna mi nister van der Vegte de openingsrede zal wit spreken. Voor den K. R.O. zullen ver volgens spreken pater L. Perquin, voor zitter, en Jhr. mr. Cli. Ruys de Beeren- brouck; voor de Ned. Chr. Radio-ver- Asgeiaesn Overzicht Dc slaking in hel Duitsehc bruinkoolgcliied. Thans heelt de bemiddelingskamer een uitspraak gedaan inzake hel loongeschil' in het Midden Duilsche bruinkoolgebiod, waarbij het gemiddelde loon volgens het collectieve contract voor dc arbeiders in het centrale gebied van Mk 5.20 tot Mk. 5.80 wordt verhoogd. De nieuwe loonregeling kan niet voor 31 Augustus opgezegd worden, De partijen moeten voor Zaterdagmiddag vier uur verklaren of zij de uitspraak wenschen te -aanvaar den. Ten aanzien van hel hervatten van het werk cn het weer in dienst ne men van de stakers zijn beide partijen voor de kamer tot overeenstemming ge komen. Afwachten dupk v Pofrn en Lilhaui«(n< De Lithauschc regeering heeft thans weer een nota gericht aan den voorzitter van den volkenbonasraad om verzet aan! te teekenen legen de uitzetting van elf Poolsche onderdanen uit Polen naar Li- thauen De Lithauschc regeeringver klaart daarbij, dat zij de uitgezetten niet op kan nemen, en heeft haar verzocht mede te doelen, waarheen zij dc men- scnen zenden moet. Dnilsche ambtenaarssalarissen Dc rijksminister van financiën dr. Koebier heeft in een uitvoerige rede de voorgestelde verbetering der ambtenaars salarissen uiteengezet Hij zeide o.a. daar bij- Bij do noodzakelijke verbetering der sa larissen is ons de grens getrokken door de noodzakelijkheid, bet financieel© evenwicht van den staat niet te Wen ver storen. Met de tegenwoordige hervorming moet ook voor verscheidene jaren rust gebracht worden Dc verhooging van het gezamenlijk in komen bedraagt rond 16 5 17 percent. Daarmee is een groot deel' der "beambten nog ver verwijderd van hun werkelijk De meerdere uitgaven voor bezoldiging- etc. bedragen in totaal 310 millioen Marlc per jaar In de eerstvolgende jaren zal de dekking ,aïs er niet geheel onvoorzie ne tegenslagen komen, zonder belasting- verhooging le verwezenlijken zijn. Ook de rijksspoorwegen hopen de door de rijksregeering voorgestelde tariefver- hooging te kunnen doorvoeren. De landen en gemeenten, hebben, reeds sinds jaren, evenals het rijk, met eetv> verbetering der loone-n van hun beambten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 2