beide- gekomen is, die gewezen heeft op voorziening door iMiuueiourg. Spr-. gelooft dat de levering van Middelburg duurder is dan airecl van Vlissuigen. Ook het Oranjeplein is aanzienlijk op geknapt. Spr. vertrouwt, dat B. en Wi op dezeltde wijze voort zullen gaan. Hij gelooft, dat de heer de Priester, de nieu we wethouder wel geen rem voor dien vooruitgang zal zijn. De heer de Priester meent ook, dat de Memorie van toelichting niet geheel aan de eiscuen voldoet, rr had veel daarin op andere wyze voorzien kunnen worden. Spr. had liet heeie iie- lasungplan wnlen herzien, Spr. verze kert, aai hij zeer zeker mede zal streven alles te doen wat tu het Joelaug der ge meente is. Wat hij in de jaren van zijn raadlidmaatschap gepresteerd üeelt staal z. i. daar wel hor» voor.. De heer Cysouw zal opkomen legen verhooguig der vermogensbelasting. Artikelsgew. benand.. De heer J o b s e is toor pensioeusby* dragen builen last van de gemeentenat». Spr. geloott dat dit kan, en stelt dal voor. De heer Hildernisse vraagt hoe veel procent de betrokken ambtenaren moeten storten.. Spr. zou de bijdragen willen halveeren. De heer Janssen verklaart zich te gen het vorderen der geheele pensioens bijdrage van de ambtenaren. Hel is een verkapte loonsverlaging. De heer J o b s e verdedigt zijn voor stel nader. De heer de Priester zegt dat men hoogstens pet. ma» verhalen. Spr. rekent voor wat 'l voor bezuiniging aan de gemeente brengt. Spr. vraagt zich ol dat iets te maken zal hebben met liet straks vast te stellen percentage. In dil verband, wijst spr. er op, dat 't voor de betrokkenen een belangrijke loonsverla ging mee zal brengen. De heer J o b s e betoogt, dat vele kleintjes een groote maken, en stelt voor de volle Sty's pet. te veriiajfm,.. Dit voorstel wordt met ondersleuud. De heer Janssen slelt voor aljes te laten zooals 'L is. Dit wordt aaugenouieu met op 2 na alg, stemmen. Tegen de heereu Jobse en Hildernisse. De heer Jobse wil 10 pet. korten op de salarissen v.an burgemeester, wethou ders, secretaris eu ontvanger. De heer Janssen hoopt dat diL niet gesteund wordt. De raad, behalve de heer Jobse is destijds meegegaan met de door Ged. Staten vastgestelde bedragen. De artikelen worden goedgekeurd. Al leen de beer Jobse tegen. De heer Leenliouls verheugt er zich op dat in de Mem. van Toeliculing voorkomt, dat de rechtspositie der amb tenaren spoedig zal worden geregelkl.. De heer Janssen sluit zich hierbij aan. De heer Jobse zou de f 50 ver tering voor het bureau van stemopne ming willen schrappen. Dit voorstel wordl niet ondersteund. Bij stemming over dieu post is alleen de heer Jobse legen. De heer Jobse wil de post verwij deren presentiegeld wegens verlat op de stembureaux. Spreker wil de S. D. A P. niet buiten schakelen, maar personen ne men, die geen verzuim hebben. De heer Janssen zegt dat het verlet zoo min mogelijk in rekening wordt gebracht, doch 't is mogelijk van wel. Spr. hoopt dat de raad niet met het voed stel mee zal gaan. De heer de Pagler vindt 't een on- «oodige uitgave. Spr. stelt voor de post te schrappen. De heer Cysouw acht het standpunt van den heer Jobse bekrompen. Dc heer de Priest er keurt de wij ze, waarop dhr. Jobse 'n declaratie aanvalt die zijnerzijds is gedaan. "Wjy hebben hier alleen le maken met een raadsbesluit. De heer Jobse wil ahr. de Priester niet beleedigen. Hij heeft alleen willen bezuinigen, zooals hij dat wil. Het. voorstel de Pagter wordt verwor pen met op 2 na algemeene stemmeM. De heeren Jobse en Pagter tegen, de heer de Priester buiten stemming. De heer Janssen zegt dat de post verlichting zoo geraamd is omdat B. en \V. van plan zijn de verlichting weer zoo le doen plaats hebben, als vroeger. Spr. juicht dat toe. Wij hebben lang in het duister geleefd. Spr. heeft wel' eens ge merkt, dat de jeugd 't voorbijgangers lastig maakte, en die kon dan profiteeren van de duisternis om den veldwachter te ontloopen. De heer Jobse zou geen bezwaar tegen de uitbreiding der straatverlich ting hebben, doch acht 't met het oog op de hooge belastingen ongewenscht posten le verhoogen. Hij wil den post laten als verleden jaar. De heer H i 1 d e r n i s-s e vindt dat er veel te weinig lantaarns staan.. Spr. vraagt hoeveel lantaarns er zijn. De voorz. zegt dat 't noodzakelijk is dat de laulaarns blijven branden, aak met lichte maan. In de Kanaalstraat ziet men, zoolang de maan achter de huizen is, niets. Er zouden groole ongelukken kunnen gebeuren. De heer Cysouw vindt 't overtollig, dal zomers de lantaarns branden. De heer de Priester acht meer licht zeer noodzakelijk, en zet dit uit- f£n. In de Kanaalstraat is 't ook bij lichte maan zeer 'duister. Wij kunnen eventueele ongelukkeu voorkomen. De heer Janssen wijst er ook nog eens op met het oog op de veiligheid. OM UIT TE KNIPPEN ,EN IN TE ZE,NDEN j frokklng hebbende op de pi vtn LOTUS en schrijf dit voor opengelaten ruimta Knip dan dil zoekplaalie uit 4. Zend dit Ingevuld loekplaalje met bij- vooging van 4 (vier) aloeeldingon van hel LOTUS-meisje,'geknipt uil den- LOTUS wikkel (elk Va pond LOTUS, margarine is in een wikkel verpakt) per brief gefrankeerd mol poitzegel nn Th cent aan N.V. Margarine Verkoop Comb., (Afd. Reclame) Oso. 107 ZOEK IN DEZE TEEKENING DE IN 6EHEEL NEDERLAND BEKENDE WOORDEN BEHOORENDE BU |OTI l<5 NARÖARINE Lr I U J ZOET AIS ROOM N-B.DE LETTERS 5TAAN GEDEELTELIJK RECHT, GEDEELTELIJK SCHEEF DOCH 6EHEEL VRU. TE WINNEN PRIJZEN 1 HOOFDPRIJS f.100 10 PRU2EN kflO-f 100 100 PRUZEihfó-f500 TOTAAL f^OOeELDPRi/ZEK BElTED£rf52000l'ERRASS'N6EH v.kiNdeceNJieisjes ^jorfeEtfs) IN TE VULLEN INGEZONDEN DOOR NA'AM IN TE VULLEN RilMPJE IS PEGEL.. 2i REGEL. WoOlfPLAATS... Straat Nr (J50) Het. voorstel-Jobse wordt verworpen met 8 Hogen 3 stemmen. Rij den post burgerwacht (f 75) zegt de heer Janssen 't te verwondejpen dal deze post op de begrooting gekomen is, ook gezien de samenstelling van den legenwoordigen raad. Het nut van den Burgerwacht is hij spr. geheel zoek. Ook de regeering heeft verleden jaar besla ten de subsidie te verminderen, en zal dat dit jaar weer doen. Spr. acht 't niet noodig het instituut te handhaven. De heer Hildernisse gelooft ook dat de post gerust kan worden gescbitapt. Fvenlueel hebben wjj politie, marechaus see e. d. De heer Leenhouts deelt de ziens wijze vau den heer Janssen. De heer Jobse acht 't bedrag hoo& doch wil de subsidie alleen schrappen, als alle andere subsidies worden ge weerd. Hij zou de post willen vermin- déren toit f 25. Vroeger heeft hij tegen den burgerwacht gestemd, uit afsprjapk met de S. D. A. P. De heer Suurmond hoopt dat hij het nut van de Burgerwacht nooit mag zien, want dan is het te ver doch datzelfde gelklt bij de politie. Het prin cipe van den burgerwacht is dat even tueel de regeering op hem kan rekeneiii Breedvoerig licht spr. dit nader toe. Spr. acht de post niet overbodjg. Er is nog veel gisting en woeling. De heer de Priester betoogt dat de overeenkomst met dje s. d. a. p. ge duurd, heeft van Sept. '23 tot November De heer Jobse was daarna dus ge heel vrij. Spr. vraagt zich af, of de voor standers nu in zullen gaan op het gelok van den heer Jobse. De heer Jobse zegt dat er wel dpge.-. lijk een afspraak was om tegen dezen post te stemmen. De heer Melis zegt dat dp mindere, steun der regeering op andpre gronden berust, die meent n.l. dpt de gemeenten zelve die maar moeten steunen. De heer C ij s o u w zal voor den post stemmen. Hij had liever gehad) dat het particulier initiatief voldoendp zou steu-. neu. De- post wordt aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. De heer Jobse weuscht stemming over bijdrage aan dp centrale slacht plaats- De post wordt aangenomen. De heer Jobse is tegen. De heer Jobse stelt voor de subsidie voor de zwemvereeniging te halveeren, Dit wordt niet ondprsteund. Bij-stem ming over den post is alleen de hepr Jobse legen. Bij de subsidie voor de Ohr. wijkver pleging (f600) zegt de heer Janssen dat eindelijk de lijdensweg wordt weg genomen. Er heeft indertijd, inderdaad een misverstand plaats gehad,. De wijk verpleging laat nu geheel aan den Raad over op welke wijze die met de wijkver pleging in contact wil komen. Spr. sym pathiseert dan ook zeer met dp subsidie, doch hij wenscht een beter financieel overzicht, als is gegeven. Spr. zou betere specificatie willen van inkomsten en uitgaven; hij zou zoo b.v. nooit even tueel een hooger subsidie kunnen geven, zoo dit werd gevraagd. Spr. geeft dan ook het bestuur in overweging alsnog een betere financieele rekening in te dionén. De voorz. zegt dat de wijkverpleging gemeen;l-heeft met f600 te volstaan. Spr. zal een meer gedetailleerd, overzicht vragen. De heer: Janssen vraagt of B. en W. al weten hoe de raad miet de wijkver pleging in contact zal komen. De voorz. zou dit voor de volgende raadszitting willep houden. De heer Hildernisse ondersteunt het verzoek van den heer Janssen; hij zou een financieel overzicht willen heb ben van iedere vereen iging die subsidie vraagt. De heeren OjjSouw en Leen houts sluiten zich bij de vorige spre kers aan. De heer Jobse stelt voor den post te halveeren, met een aansporing aan de ingezetenen de vereeniging wat meer én beter te steunen. De heer Suurmond zegt dpt het 't pogen is der wijkverpleging er naar te streven, dat dp gemeentesteun zoo klein mogelijk hoeft te worden. De heer Jobse wenscht als tegen stemmer te worden aangemerkt. De heer Janssen wijst er op, dat er f 1500 is uilgetrokken voor de woningj- bouwvereeniging. De gemeente is nu veel duurder uit. Wij .weten nu niets. Het onderhoud per woning is nu veel hooger uitgetrokken. De heer Melis zegt, dat de exploi tatierekening niet zoo leelijk is, als die er uit ziet. Er is in U/s jaar niets aan de woningen gedaan. Spr. hoopt, dat B. en W. spoedig meer zullen weten. Hij zou nog inlichtingen kunnen ver schaffen in geheime zitting. De heer De Priester gelooft, dat wij moeten gaan rekenen op zeer zware expioitatieuitgaven; vandaar deze post. Spr. zou den post van f 1500 op f2100 willen brengen. De heer Suurmond wijst bij den post onderhoud van straten en pleiuen op het Marnixplein. Spr. meende, dat de aandacht van B. en W. te veel was geconcentreerd op het Oranjeplein, en te weinig op hef Marnixplein. Spreker vraagt daar vooral de aandacht voor, en de werkloozen daarvoor te gebruiken. Hij wil de bestaande wegen door hel gazon heen behouden, doch er zijn plaat sen, waar het plat gelreden wordt. Hij wil daar paden maken en de gazons dus verplaatsen. Voorts wil hij een rijweg van keien langs het voetpad langs de huizen, waar dat noodig is. Hij wil den post ervoor niet verhoöF m. De heer Melis zegt, dat het verzoek ten dcele kan worden ingewilligd. Het eerste, om het een beetje aardig te ma ken, is met een plantsoen. De heer Hildernisse wenscht 'naamplaatjes bij de verschillende hoo rnen. De heer De Pagter wil den post dag- en werklieden (f 800) brengen op f 400.-. De heer Jobse ondersteunt dit. De heer Melis zet uiteen, dat daar uit allerlei bijkomstige uitgaven bestre den worden, buiten den gemeentewerk man. Ook dus als deze ziek is. Het voorstel den post te brengen- op f 400.—, wordt verworpen.' De heeren Jobse en De Pagter voor. De vergadering gaat hierna over in ge heime zitting, en daarna uiteen nende te Gouda, die door de rechtbank te Rotterdam, wegens dood door schuld, n.l. het veroorzaken door schuld van. een aanvaring in de Gouwe bij Waddinx- veen, tusschen de Volharding II" fen de „Siva", welke beide naar Boskoop voeren en bij welke aanvaring een der opvarenden, Elisabeth de Wet met de „Siva" in de diepte verdween en ver dronk, zijn veroordeeld ieder tot zes maanden gevangenisstraf. Het Hof vernietigde het vonnis der Rechtbank geheel ten aanzien van den eersten verdacüte en voor zoover den tweeden verdachte betrof, alleen ten aan zien van de opgelegde straf. De eerste verdachte werd thans vrijgesproken en de tweede verdachte veroordeeld lol een boete van 100 subs. 50 d. hechtenis. Voor het kantongerecht te Delft is wederom behandeld de zaak tegen_ den landbouwer C. van V., le Schipluiden, beschuldigd van <Aet in voorraad heb ben gehad van vleesch, afkomstig vpn een aan tuberculose lijdende koe. Verd. verklaarde niets mei deze zagi te maken te hebben. Op grond van verschillende verklarin gen meende de ambtenaar van. het O. M. te mogen aannemen ,dat het in de schuur van verd. gevonden vleesch, dat door den keuringsdienst als ondeugdelijk voor de consumptie was afgekeurd en verbrand, afkomstig was van verd. Hij achtte het ten laste gelegde bewezen en vorderde met het oog op den ernst van het feit een boete van f 300, subsidiair twee maanden hechtenis., De rechtbank te Arnhem heeft uitr iraak gedaan in d(e zaak tegen uea l-jarigen monteur bij het GEJJ. te Nij megen, die door het aanbrengen van eenige wijzigingen in den electriciteits'- meter dezen, buiten gebruik zou heb ben gesteld terwijl d|e stroomafuame toch plaats vond. De rechtbank veroordeelde verdachte tot f 300 boete. De eisch was 2 maanden gevangenisstraf. Het gerechtshof te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen twee landbouwers te Gameren, die een koop man uit Leerdam, die zich met een roei boot over de Waal liet zetten, een zak over het hoofd hadden geworpen en hem toen >*an zijn portefeuille met f1400 beroofden. De rechtbank te Tïel had hen veroordeeld resp. tot 2i/s en U/s jdar gevangenisstraf. ,_JTet Hof heeft de laatste straf beves tigd,, maar de eerste verhoogd, tot drié jaar. SPORT» ■ECHTZAKEN. Het Gerechtshof te 's Gravenhage 'heeft uitspraak gedaan in de zaak leger den stoombootkapitein K. S., wonende t< Boskoop en den stuurman B. B., wo D e a. s. Pluimvee- en Ko nijnententoonstelling der M. T. V. Deze tentoonstelling, welke met Kerstdagen gehouden wordt in de Rij school alhier, belooft weer heel wat te worden. Het aantal eere-prijzen, bestaande uit wisselbekers, takken, medailles, luxe- voorwerpen en geldprijzen is reeds tot 150 gestegen, terwijl nog steeds toezeg gingen binnen komen. Alle prijzen af zonderlijk te vermelden is niet mogelijk, alltièn willen wij er één noemen: De fir- mavK. Meertens, Pluimveevoederfabriek alhier, heeft beschikbaar gesteld een wis selbeker, bestaande uit een zeer mooie koperen vaas, welke 45 c.M. groot is, en die 3 maal gewonnen moet worden, om eigendom te zijn. Deze zal in de afdee- ling Hoenders te winnen zijn. Verschillende firma's vroegen reeds een stand aan voor deze tentoonstelling. Naar het zich laat aanzien zal deze tentoonstelling de vorige overtreffen, ge zien het groote aantal eere-prijzen, wat voor inzenders van pluimvee en konijnen een voornaam punt is. VERSCHILLENDE BERICHTEN. - Op 21 Juli Is die belijder van een bagagerijwiel op de tramlijn van de N. Z. H. tram te Heemstedp door een tram wagen aangereden, aan de gevolgen waarvan d<e man overleed. "De bestuurder van den tramwagen stond voor de Haarlemsche rechtbank terecht. Het O. M. eischte 14 dogen hech tenis. Te Nizza hadden een gewezen ka pitein van het keizerlijke Russische le ger en een gescheiden Amerikaansche eenigen tijd samengeleefd. De man wou wel trouewn, maar de vrouw niet, omdat zij hem te lui vond. Eindelijk gingen zij uil elkaar. M-as-r Wloensdagmoirgen vroeg kwam de man weer bij zijn vroegere vriendin aanloopen.. Er vielen harde woorden, glasscherven rinkelden en toen was het stil. Kort daarn» ging de man doodkalm weg. Het gebeurde was vergeten. Zelfs het feit dat een latere be zoeker geen gehoor kreeg, wekte nog geen argwaan. Toen echter de hond van de vrouw maar niet ophield te blaffen, belde de concierge zelve eens aan. Tn een grooten bloedplas vond zij het lijk van de vrouw, vreeselijk toegetakeld. Da delijk werd naar den man gezocht, maar hij was weg. Vermoedelijk had hij kort na zijn misdaad de stsd verlaten. Het bleek, dat hij den inhoud van de porte feuille van de verslagene meegenomen had. De boer Milan Gjorgjevitsj, uit Sla,- dinci (Servië) had indertijd in Noord.- Kroatiê een Hongaarsch boerenmeisje ge trouwd,, met wie hij zich in zijn Servisch dorp vestigde. Hij bezat daar grond met zijn jongeren broer, wien hij veroor loofde bij hem in te wonen. Na eenigen tijd, bespeurde hij te groole vertrouwe lijkheid in het gedrag zijner vrouw tegen over zijn jongen broeder, en toen hij bed den daarover terecht wees, moet het Tweetal op wraak gezonnen hebben. Al thans op een avond, overviel de broer, te zamen met een vriend,, den argeloos aan tafel gezeten boer van achterenzij 'Ver moordden hem en wierpen het lijk ih den d,órps-waterput. In het dorp vertelden zij, 4s1 Milan voor-zaken op reis was en wel eenige weken weg zou blijven. Eenige dpgen geleden wilde een vrouw uit den put water scheppen, waarbij dé emmer losraakte en in de diepte stortte. De vrouw trqctolte met een haak den emmer weer op te halen, doch viel bijkons in onmacht, toen zij inplaats van den emmer een menschelijken arm op haalde. Direct werd een onderzoek in gesteld, en het toeval wilde, dat ofschoon het lijk overigens reed,s onherkenbaar ontbonden was, het hoofd zeer goed be waard was gebleven en onmiddellijk her kenbaar als dat van Milan Gjorgjevitsj. Denzelfdpn dag werden zijn vrouw en Zijn broer gearresteerd- Na'lang ontken nen bekenden zij alles.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 10