170' Jaargang ca ca ai m in m m o DO IX) Uit Stad en Provincie, No. 249 Zatordaa 22 October i92Sf MIDDELBURG COURANT. Dit nummer bestaat uit DRIE bladen. EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. 'Zitting van Vrijdag. In het tweede blad van dit nummer bespreken wc de beteeketös van de goed keuring van het contract met „de Schel de" te Vlissingen. Hier volge nog het een en ander uit het dobat. De Minsitèr bleek zich geprepareerd te hebben op een krachtige verdediging. Maar die was niet noodig. Door vier sprekers werd wel het bedenkelijke van het oude contract in 't licht gesteld, maar werd de goedkeuring van het nie,i- we niet bestreden. De heer Krijger (C.-H.) begreep niet hoe in 1913 een contract, dat zulke groo- te risico's voor den staat meebrengt, kon worden goedgekeurd. Het voordeel van het nieuwe contract is wel, dat men nu precies weet, waar de Staat financieel' aan toe is. Intusschen valt het toch nog te betwijfelen of de regeering ook nu niet te ver is gegaan.. Tegen de sluis heeft spr. geen bezwaar. Hij staat ech ter minder sympathiek tegenover de be lastingregeling. Ook betwijfelt spr. de noodzakelijkheid van de Staatsgarantie voor de leeningen. Alles bijeen genomen zijn de voordeelcn grooter dan de na doelen van het nieuwe contract. Het belang van Vlissingen en het algemeen belang, daarbij betrokken, &l hem doen voorstemmen. De heer Knottenbelt (V.B,wees er oj> dat groote financieele belangen In trokken zijn, en die door aanneming fui- len worden gebaat. Een onschatbaar voordcel voor den Staat is, dat hij nu af komt van het fatale contract van 1913. „Do Schelde" aanvaardt voor de toe komst een enorm risico, maar daartoe moeten eenige factoren voor 5e zeker heid van haar bedrijf verzekerd zijn. Aan de Schelde wordt niets gegeven, dat on redelijk is. Spr. zal dan ook voorstem men. Voor den heer v. A al ten (WD.) was de vraag: welke strop is voor den Staat het kleinst, het oude contract handha ven of het nieuwe contract sluiten. Deze ontwerpen moeten dan ook aanvaard worden, maar met een bloedend hart, omdat de Schelde uit deze overeen komsten heeft weten te halen, wat er uit te halen is. Er komen bedenkelijke zaken in de overeenkomsten voor, in de eerste plaats dc belastingkwestie, welke wel de gelijk een verkapt privilege is, waarbij de Staat een grondwettelijke jjepaling uil- drukt. De heer Kersten (S.G.P.) was ook geenszins enthousiast ten, opzichte van „dit ontwerp. Het doet opnieuw zien, hoe voorzichtig de Staat moet zijn met het aangaan van contracten. Dezer dagen heeft de Kamer het ontwerp betreffende de Rolt. Bankverecniging behandeld. Nu ligt dit weer voor ons.. Met eenige be zorgdheid ziet spr. dezen gang van zaken Intusschen zilten we nu met het geval en daarom zal spr. niet anders dan vóór het ontwerp kunnen stemmbn, gezien ook het belang van Vlissingen en van heel Zeeland. Minister v. d. Vcgte achtte de opheffing van het onereuse contract van 1913 noodzakelijk. Dit ontwerp kan niet anders dan in dit verband beschouwd worden. „De Schelde'" kon met haar mede-contractant doen waT zij wilde. In dat licht bezien kan spreker niet zeggen, dat de maatschappij van haar positie een onbillijk gebruik heeft gemaakt. Het belang der nijverheid eischte een sl'uis. Dat was het grootste offer.. Dat is echteir geen strop. De andere punten kan men noemen minder élégant, maar zij beslis sen de zaak niet. De landsadvocaat heeft aan dit contract zijn zegel gehecht. De Kamer zal wijs doen, met dit ontwerp mede te gaan.,. Het zal bijdragen 'tot goede verhouding met De Schelde. Daarop werd zoowel de goedkeuring van het contract als de wet lot onttyging van nog eenige terreinen z. h.. s. aange nomen. Toen zette de Minister van Ar beid zijn antwoord voort inzake den Hoogen Raad van Arbeid,. Hij was minder pessimistisch over de betcekenis van dit lichaam dan de heer Bierema; wees ten opzichte van dpn eisch van den heer Slenhuis op de moei lijkheid) om een grens Ie trekken tusschen groote en kleine vakcentrales, en verzette zich bij voorbaat reeds tegen de her vormingsideeën van den heer Veraart. Bij dp artikelsgewijze behandeling kwam allereerst aan de orde een stel amendementen van den heer Veraart beoogendi aan den Hoogen Raad van Arbeid! een veel uitgebreider bevoegd heid! te geven en een eersten stap tó zetten in de richting van een centralisa,- tie d,er instituten, die zich thans met de vraagstukken van nijverheid^ werkloos-' heid enz. bezig houden. JDc voorz. stelde echter voor, deze amendementen ontoelaatbaar te verkla ren op grond) hiervan dat het ontwerp wettelijk regelt den bestaanden Hoogen Raad van Arbeid. Wat de heer Veraart wil, is het in het leven roepen van een geheel anderen. Raad. Na eenige discussie werd hot voorstel van den voorzitter met 42—29 st. aan genomen. En de overige amendpmenten werden alle verworpen, waarna het ontwerp z. h. st. werd, aangenomen. BINNENLAND. MISPLAATSTE VERONTWAARDIGING. Een lezer is verontwaardigd op ons, omdat wij den heer K. Ter Laan „in do schoenen hebben willen schuiven'', dat hij, die in zijn jeugd zelf het harde leven van een boerenknecht heeft gekend, zich minachtend daarover zou hebben uitge laten. Wij hebben n.ï. in ons Kameroverzicht van Donderdag vermeld hoe bij het be toog van den heer Ter Laan voor meer dere propaganda-vrijheid van soc. dem. reservepersoneel in het leger, de heer Weitkamp interrumpeerde: „U neemt toch ook geen knecht die bij u den boel in brand steekt". Waarop de heer Ter Laan antwoordde: „dat de soldaten geen boerenknechts zijin, maar volledige en volwaardige burgers van den Nederland- schen Slaat". Zoo stond het in de N. R. Crt. En we teekenden daarbij aan dat de heer Ter Laan dus blijkbaar de boer renknéchts niet als volledige en volwaar dige staatsburgers beschouwde. Nu maakt de verontwaardigde lezer ons er op altent dat in de (later ver schenen) Handelingen in dat antwoord slechts gesproken wordt van „knechts" niet van boerenknechts. Do mogelijkheid bestaat dat de heer Ter Laan bij de correctie Van het aan hem eerst voorgelegde officieel verslag zelf dat veranderd heeft, en toen ook het woord „volledig" wegschraple, waar over de N. R. Crt. reeds gespot had. Maar wat ter wereld verandert dat aan 't geval? zijn „knechts" dan geenvolwaar dige Nederlandsche staatsburgers? DE POSTVLUCIIT UIT INDlË. Na zijn gedwongen oponthoud te Bang kok, is luit. Koppen gisteren naai- Cal cutta gevlogen. Vandaag hoopt hij dpor te vliegen naar Allahabad. SSSBBBBBBBBBBSSSBSSÖBÖSÖBBBSBHÖÖHSBÖHÖÖBÖB B E 121 m ten E KI m K m K DB TREFFENDE GELIJKENIS ATISTIEKE OPVATTING MODERNE UI IVOERING zijn de kenmerkende eigenschappen der door ons vervaardigde portretten, en tevens de oorzaken van ons succes bij klanten zoowel als op tentoonstellingen KEES HELDER FOTOGRAAF MIDDELBURG VLISSINGEN LANGEOELFT 34 BELLAMY PARK 38 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 121 m 121 (Ing. Med.) Ijzerhandel, Middelburg Goedkoop en Gosd Timmergereedschap, Figuurzagen, KacheleHebogen en -Pijpen, (Ingez. Med.), Dit Middetburg. Gisterenmiddag hield de afdeeling Middelburg vau de Vereeniging van Huisvrouwen wederom een bijeenkomst in de bovcnvoorzaal van de Sociëteit St. Joris, voor leden en genood,igden, die door de welwillende medewerking van den heer G. Welders, in de gelegenheid werden gesteld kennis te maken met het gebruik van het gasfornuis, zooals het door de Maatschappij ter vervaardiging an gasmeters enz. te Dordrecht wordt gefabriceerd, en in den handel gebracht. Dc lieer Uiterwijk, vertegenwoordiger van die maatschappij, heeft op zeer dui delijke en onderhoudende wijze liet groo te voordeel van dit fornuis, dat een lieele Iuchtovcn heeft, verklaard, en door het bercidpn van ^prschillende spijzen de doelmatigheid aangetoond. Gekookt wer den vischv vleescli, soQp, aardappelen en andijvie, terwijl ook een tweetal cakes werden gebakken. Voor dit alles was voor ongeveer 12 cent gas verbruikt. Opgei- merkt zij, dal in tegenstelling van bij het gewone koken, hier geen water aan die producten wordt toegevoegd. Spreker wees er o.a. op, dat bij meer gasverbruik do prijs per M 3 belangrijk kan worden verminderd, dit is o.a. te Amsterdam gebleken, waar men nu reeds tot 4 cent is gedaald. De verschillende spijzen zagen er zeer' smakelijk uit en d.e cakes lieten zich goed consumeeren. De presidente der afdeeling, mej. M. Callenfels. bracht dank voor de leer zame demonstratie, maar voegde daaraan toe, dpt ook te Middelburg wel' verla ging is toegezegd bij meerder verbruik van gas, maar de prijs juist is verhoogd. Uit Vlissingen. Door den inspecteur der directe be,- lastingen, invoerrechten en accijnzen te Vlissingen is ontvangen f37-94 we gens te weinig betaalde Rijksinkomslent- beiasting. Verdedigingsbelasting II en ge meentelijke inkomstenbelasting over de belastingjaren 1925—'26 en 1926—'27. Uit Walcheren In dc zitting van dea gemeenteraad Vrijd,ag te Vee re gehouden, was een verzoek ingekomen van Haringman om een stuk grond van de gemeente, lig gende naast het penceel van Jer. Ver- straate, le mogen lcoopeii. Op voorstel van B. en W. wordt besloten den grond! deels it fl.50, deels fl.10 per M»2 te verkoopen. Van Koekendorp was een schrijven ingekomen waarin hij bericht ten on rechte onder de achterstalligen le zijn genoemd. De voorz. zet uiteen dat dit waar is ten opzichte van het jaar 1925, doch niet van 1926, omdat over dit jaar geen verzoek om ontheffing is gedaan en deze dus ook niet is verleend. Het schrijven wordjt voor kennisgeving aange nomen. Van I. W. Perrels, als deurwaarder der gemeentebelastingen, was mededeeling ontvangen, dat hij zich niet kon vereeni,- gen met een deel der werkzaamheden aan de betrekking verbonden, waarom deze zaak in handen van B. en W. wordt gesteld om met een nader voorstel le komen. De voorloopige vaststelling der reke ning, in de vorige raadszitting aange houden krijgt thans haar beslag: de ge wone dienst sluit met een batig slot van f 6650.43V2 en de kjyntaaldienst met een •an f 1342.01. De voorz. deelt mede dat de f51 ten onrechte van den lijkwagen terug betaald, weder in de gemeentekas zijn gestort. Voorts dat bericht was ingekomen, dat de aanwijzing van een plaatsvervangen'- den secretaris niet bij den Raad behoort, maar bij B. en W., waarom wordt voor gesteld het betreffend© raadsbesluit in te trekken en de zaak door B. en W. te laten uitmaken. De voorz. zegt dat bij het nazien van de polissen der brandverzekering is ge bleken, dal alles bij de Tielsche Maat schappij is verzekerd. Bij onderzoek is gebleken, dat <le verzekering bij andere en vooral bij de Vereeniging van Nedjerl. gemeenten voordeeliger kan geschieden, waarom namens B. en W wordt voorge steld. de gemeente lid te doen worden van genoemd,c vereeniging ad, f0.02J/2 per inwoner of tegen ongeveer f25 's j aars, de gemeentegebouwen bij die vereeniging te verzekeren zoodra de polissen zijn af- geloopcn en op 1 Maart 1928 daarmee. reed0s te beginnen met het stadhuis cm den Campveerschen Toren, waarop al leen reeds ongeveer f 25 's jaars aldus bespaard wordt. Hiertoe wordt beslo ten. Bij d,e rondyraag verzoekt de beier van Beveren om telkens vóór een raads zitting de notulen der vorige zittingen bij de stukken ter inzage le leggen. I De heer Wouters stelt voor djt Ie doen maar ze dgn niet in den Raad te lezen, tenzij een lid' er om mocht vragen, die niet 111 de gelegenheid) is geweest z© te lezen. Dit voorstel wordt aangenomen. Uit Zuid-Beveland. Met de Staatscourant van 21 en 22 October zijn verzonden de acten van de N. V. Luctor et Emergo-, ter exploitatie van het blad, „De Zeeuw" le Goe s. Te Hans weert is gisteren aan boord van de stoomboot „Telegraaf 5", in dp kleiue sluis de stuurman Domenie met een been in een staaldraad bekneld geraakt; het been is onder de kn.'e geheel afgeklemd. De ongelukkige is na direct door dr. Nieuwenhuijzen te zijn verbonden, per auto naar het ziekenhuis te Goes ver voerd. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D» Z. K. H. Prins Hendrik arriveerde Vrijdag omstreeks één uur te Sas van Gent komende via Westdorpe. llij bracht een bezoek aan de Eerste. Nedcrl. Coöp. Beetwortelsuikerfabriek, in dewel ke de Prins een rondgang maakte. Daar na werd hem een diner aangeboden door do fabriek. Te ongeveer 5 uur vertrok de Prins naar Neuzen om vandaar per boot van 6 uur de terugreis le onder nemen. De sluismeester J. H Piefers is overgeplaatst van Sas van Gent naar Nijmegen. Uit Zeenwscb.-Viasndersv Wi. D, De opbrengst te Oo s t b u rg van de Roode Kruis-collecte bedraagt f 43.20. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE- RAAD VAN VLISSINGEN. Uit beschikkingen van Ged. Staten in zake het beroep van het Bestuur^der Ver. tot Bevordering van Chr. Onder wijs en van de Ver. voor Chr. ULO. tegen het raadsbesluit, betreffende do vaststel ling van de vergoeding bedoeld in art. 101 dex L. O.-wet 192Ö over 1924 (ver goeding exploitatiekosten) blijkt, dat de gemeente ten aanzien van. verschillende betwiste posten in het gelijk is gesteld tot een totaal bedrag van f 1554.80'/2- Evenwel worden ook verschillende uit gaafposten door Ged. Staten gerangschikt onder art. 55, letter o der wet verdere uitgaven, ter verzekering van den goeden gang van het onderwijs) en derhalve goedgekeurd, die naar de mecning Van B. en W. terecht door den raad» wei-den ge schrapt. Daar ten opzichte dezer uitgaaf posten nog geen jurisprudentie bestaat, stellen B. en W. voor om, evenals reeds is geschied ten aanzien der overige bij zondere scholen, ook. van deze beschik kingen van Ged. Staten in beroep te gaan bij de Kroon. Naar aanleiding van de in Mei door den raad gegeven opdracht een verka- vclingsplan te maken ran het villapark, bieden B. en W. thans zulk een plan aan. Blijkens dit plan wordt vooi-gesteld te verkavelen de voor open villabouw be stemde gronden, gelegen aan den Kou- dekerksciicn weg, Bakkersdorplaan, Nol" lcweg, Zandweg en achter de Kei-khof- laan De commission voor de gemeente werken en het Grondbedrijf, kunnen zich met dit plan vereenigen terwijl laatstge noemde commissie levens voorstelt den prijs van den tuingrond als volgt te bepa len voor de eerste 100 M2 f 5 en voor den meerderen tuingrond f2.50 per M.2 B. en "W. kunnen zich Hiermede ten. volle vereenigen en stellen voor in dien .geest te besluiten. BIOSCOPEN. Electro. In niet minder dan 10 acten wordt deze week een zeer goed, geslaagde ver filming van, het boek „Beau Geste" van P. O. Wren gegeven. De ïilm brengt ons eerst in Engeland, dan in Marseille bij" de aanwerving voor het vreemden'jjgioen en ten slotte toont zij ons het leven in Marokko met den strijd tegen de inboor lingen. Maar door dit alles loopt een motief van groote opofferende liefde voor haar, die zich tot taak had) gesteld de kinderen van haar overleden zuster te verzorgen. Het is een film vol span nende momenten, in de meeste acten, die ieder voor zich tot in alle bij/onder heden zijn afgewerkt. De hoofdpersonen Ronald, Oolinan en Noah Beery worden ter zijde gestaan dpor verschillende an dere zeer goedp artisten en het geheel is een gang naar de Electro teu volle waard. Het bekende trio zorgt bij dit drama voor passende muziek. Flora. Twee zeer goedp films: Deslinéc (Een episode uil het leven van Bonaparta. pn „Een vreemdeling in den nacht"). In Deslinée zién wij een. ^Napoleon si- figuur, dp moeilijkheid! "voor veie film acteurs, die, vooral als jonge Napoleon zeer goed voldpet. De gelijkenis komt in ieder geval die van den jeugdigen eer- zuchtigen generaal zeer nabij. En naast hom meg genoemd worden Isabalita Ruiz, die een uitstekende actrice toont'. De handeling leert ons veel uit d© ge schiedenis van den prae-NapoIeontischcn tijd;, die hel eerste empire voorafging: uit stekend in opzet, spel en massaregie In den tijd, dat Napoleon nog „Bonaparte" was, dp generaal die door z.ijn strategie 't al op zeer jeugdigen leeftijd) tot op perbevelhebber van hel Italiaansche le ger heeft gebracht. Een romanesqu© his torie en veel historie' Cecil de Mille, de bekende regisseur heeft weer al zijn talent gelegd) in een wel zeer spannende detectivefilm, waar van wij het verloop natuurlijk niet zullen verhalen, dpch dat wij zeer kunnen aan bevelen, niet 't minst omdat Rad; la Rocque enz. er dp hoofdrol in vervult. Er zijn dp gewone attributen van een En- jjclsch kasteel, een Amerikaatischen mil- lionair, een parelsnoer, maar dp opzet zelf mag in enkele opzichten origineel hecten. Witte Bioscoop. Gisterenavond draaide de eerste film van de z.g. Witte Bioscoop in hot Vin- centiushuis in de Bogardslraat alhier. Het was de zeer belcendp film van! „St. Franciscus", gevend dc verheven figuur en den levenswandel van dezen heilige, wiens zevende eeuwfeest in hét afgeloopen jaar gevierd werd. De bedoeling van de Witte Bioscoop is eens per maand een goedje en hoog staande film te vertoonen. Opgemerkt zij, dat de Franciscusfilm een nieuw filmwerk is. KUNST EN WETENSCHAPPEN. In hel Kunstmuseum alhier wordt morgen een tentoonstelling van schil derijen van R. Kimpe geopend die tot en met 30 October toegankelijk zal zijn. Hendrik Silleni, die Woensdag a.s, in de Concertzaal al h i e r een liederen- avond zal geven, is een jonge Nederland - schc zanger, die voornamelijk in het bui tenland zijn opleiding heeft gehad, mapr bovendien ook voornamelijk in het bui tenland zich als zanger heeft doen ken nen, o.a. door ecnigé tournees in Ameri ka, en door concerten in Frankrijk en Mfinchen. Thans tijdelijk in ons land ver toevend, maakt hij dabr gebruik van om hier eenjge concerten te geven Wat we aan persbeoordeelingen uit huitenltaud- sclie bladen onder oogen kregen was gunstig. Hij zal hier te Middelburg aan den vleugel begeleid worden door mej. Fna Heyse.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1