PULLOVERS en VESTEI llijvtM&'tz No. 248 Vpijflsfi 21 October 1929 MIDDEL 470* Jaargang COURANT. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Moeten de reserve-officieren dezelfde bezoldiging hebben als de beroeps-offi cieren? Ja, zeiden de sociaal-democra ten, de anti-revolutionair Duymaer van Twist en de Kath. Deckers. Neen, zei den de Minister Lambooy, en zijn voor ganger van Dijk en de heeren Tilanus en van Rappard. Wie enkele weken per jaar in dienst komt, kan niet geheel ge lijk gesteld worden met personen, die hun levenspositie als militair hebben. Aanleiding tot die kwestie was ee voorstel der regeering, om, naar aai leiding van een hangend rechtsgeding, aan de regeering gelegenheid te geven voor het reservepersoneel bepalingen te maken die afwijken van die voor be roepsofficieren. Met 48-36 stemmen ging het voorgestelde artikel er door. Over het geheele ontwerp zal later wor den gestemd. Een voorstel tot wijziging der landar- beiderswet van de vorige regeering, dat veel verzet in de afdeelingen had uitge lokt, wegens de daarin opgenomen ver booging van de bijdrage van de landar beiders in de stichtingskosten van een plaatsje, werd zonder eenige discussie aangenomen, nu de huidige Ministers Kan en de Geer er die veelbestreden bepaling uit hadden gelicht. Véél werd er over gesproken over den Hoogen Raad van Arbeid, in ver band met een voorstel om dat nu bij Kon. besluit geregeld 't ad,vies.-colliege een wettelijken grondslag te geven, met nog enkele wijzigingen, o.a. het vervangen van den Minister van Arbeid als voor zitter door een zelf te kiezen voorzit ter, en 't uitbrengen van advies op eigen initiatief. Er bleken leden te zijn die weinig waarde aan dezen Raad hechten, o.a. de heer Bierema (V. B.J, die spotte met den geringen arbeid er van, en de heer Stenhuis, die klaagde over het niet-vol- gen door den Minister van de adviezen. Bovendien wilde deze meer socialisten onder de wetenschappelijke leden heb ben, méér leden van het N. V. V., en geen leden van vakcentrales met min der dan 20.000 leden. Door de heer Bierema, daarbij ge steund door den beer Kortenborst, werd aangedrongen op verdeeling van den Raad in vier groepen: industrie, scheep vaart, handel en landbouw, waarbij iede re groep adviezen zou kunnen uitbren gen. Vandaag zal de Minister van A. ant woorden. BINNENLAND. DiE KONINGIN-MOEDER «N GARMISCII-PARTENKIRCHEN .Van de Kurdirectie van Gafmisch-Pap- lenkirchen, alwaar II. M. de Koningin- Moeder op het oogenblik vertoeft, ont vingen wij het volgende bericht waarvaji de gegevens verstrekt wetrden door den kamerheer van H. M. II. M. voelt zich zeer goed in het huis „Schönblick", alwaar Zij Haar intrek heeft genomen, de heerlijk© lucht bekomt Haar uitstekend en door de liooge lig ging, welke voor den gezondheidstoestand van H. M. buitengewoon geschikt js, is het Haar mogelijk om wandelingen te maken van soms 1 ifi uur, zonder dat Zij ook maar eenigé teekenen van ver moeienis toont. Dc Koningin-Moe der maakt dagelijks wandelingen, tochtjes1 per rijtuig en per auto in de naaste omgeving en verderen omtrek. Zoo bezocht Zij feeds het Walchenmeer, hel bekende dorp der passiespelen Oberaniniergau alwaar Zij zich geruimen lijd onderhield mei den voorsteller van de Christusfi guur, Georg Lang; ook het idyllisch ge legen slot Linderhof, het prachtige bouw werk van Koning Lodewijk de Tweede werd door Haar bezocht Op een "dag, waarop het anders wolkenvjrije dal, waar in Garmisch-Partenkirchen gelegen is, geen zonneschijn had, maakte II. M. van het bergspoor gebruik om een tocht te maken naar den op 1652 Meter hoog gelegen Kreuzeek, alwaar Zij na door <je wolkenzee gegaan te zijn de hcerj|ijke hooglezon op zich liet inwerken. CORRUPTIE IN HET GASBEDRIIJF. Naar de heer "mr. B J. Nöthorn, de raadsman van den heer Van der Stel aan „De Courant'' meedeelde is in verband met onthullingen van den laatsten tijd, huiszoeking gedaan bij Gautzsch' Indus trie Mpij voor Electriciteit en Gas te 'Amsterdam, en bij de Gasmeterfabriek Wilson te 's-Gravenhage. Naar Van der Stel, die hierbij tegenwoordig was, later vertelde, is bij beide firma's een zooge naamd geheim kortingboek in beslag geT nomen, waarin zeker honderd namen Van directeuren voorkwamen, ieder aangeduid door een paar letters en verder puntjes, sommigen alleen door een nummer. BURGEMEESTER EN ARBEIDS- - CONFLICT. Op de vragen van den heer Brauti- gam, lid van de Tweede Kamer, om trent een door den burgemeester van Huizen verspreide circulaire betreffen de het aanbieden van werkgelegenheid tijdens een staking, heeft de minister van binnenlandsche zaken en landbouw geantwoord: Uit de den ondergeteekende verstrek te inlichtingen blijkt, dat in de gemeenfe Huizen veel werkloosheid heerscht. Ter bestrijding daarvan pleegt de burge meester de aandacht te vestigen op elke werkgelegenheid, die te zijner kennis komt. Ook de in de vragen bedoelde circulaire was een uitvloeisel van dit op zich zelf lofwaardig streven. Ken nelijk was dan ook den burgemeester de gedachte ver om zich partij te stellen in een conflict tusschen werkgevers en werknemers. Niet alleen voor Uw Winterjas. Garbardinejas, fietsjekker of andere winterkleeding, bezoekt men het Kleedingmagazijn van J. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt, ook voor Nappa handschoenen, Sjaals,Petten, Hoeden, Overhemden Boorden enz, kan men geen beter adreB bedenken. Grootste sorteering. Laagste prijzen. (Ingez. Med.) Uit Stad Provincia. Uit Middelburg. - In het begroetingswoord waarmee gisteravond in de Nieuwe Kerk alhier de heer W. Ei. Coumou de uilvoering van het Dresdener Kreuzchor inleidde (men zie het muziekverslag in het bijvoegsel)) deelde hij mee dat de overblijvende bate zal besteed worden, onder leiding der Nederl.-Duilsche vereeniging, voor be hoeftige kinderen van Nederlanders in Duitschland. Maar een deyl ervan werd beschikbaar gesteld voor het nieuwe ca techisatie lokaal der Nederd. ITerv. Gein. alhier. Woensdagavond hield de afd. Mid delburg van de Ver. van den Ghr. Han dels- en Induslrieelen Middenstand in Nederland een openbare vergadering in de bovenzaal van d,e soc. SI. Joris. Dc heer F. A. de Jonge alhier trad op met een inleiding over 2 maal '2 is"5, of: Waarom Glir. georganiseerd? Spr. begon met le wijzen op de onjuistheid van g maal 2 is 5. In dat verband betoogde hij, dal men met onwaarheid, met onbewuste of ook wel met opzettelijke leugen met valsche leuzen onder de menschen te kampen heeft, zoowel op politiek als op maatschappelijk gebied. "Overal tracht men zjjn principes door te voeren, waar toe organisatie mede als een krachtig middel geldt ter bereiking van dat doel. Spr. wijst erop, dat men in het vereeni- gingsleven, ook bij vakvereenigingen, het doel wel in het oog dient te houden. De Christenen moeten steeds gedachtig zijn, dat alles ,ook op> sociaal terrein gaal: „om de eere Gocls". Zij liebbejn dus te bedenken: wat is Gods wil, dat itó doen zal? Er moet gekozen voor oT te gen Christus. En dan mag nren niet zeg gen, dat men vooral practisch en vooral nuchter moet zijn, dal op zakelijk terrein voor den Christen ook wel plaats is in een neutrale vak vereeniging. Spr. toont aan, dal neutraliteit een fictie is; absolute neutraliteit beslaat niet. Men moei juist dat monster neutraliteit bestrijden en nimmer steunen. Men moet de hand aan den ploeg slaan en strijden den "goeden strijd, in de kracht Gods voortvaren, sa men sterk. Tegenover hen, die zeggen: Noch God, noch meester, strijd,c men, om Gods wil. En dan vrage men niet meer: hoeveel bedraagt 3e contributie, en wat heb ik aan 3e organisatie, maar wat heeft de organisatie aan mij? Hierop volgde een prettige en pittige bespreking, waaraan verschillende bezoe kers deelnamen .Zooals het vaak gaat, waren enkel tegenwoordig, zij, die toch met de ontwikkelde beginselen meegaan. Dc voorzitter dankte spr. voor zijn de gelijk stuk werk. Uit V lis sin gen. In de te Utrecht gehouden jaarlijk- sche vergadering van de Veffeen Van bur gemeesters, wethouders en secretarissen van Calvinistische levens- en wereldbe schouwing Groen van Prinslerer. werd als bestuurslid herkozen de heer P. G. Laernoes, wethouder van Vlissingen. Tot voorzitter en secretaris der soc. dem. Raadsfractie te Vlissingen zijn gekozen de heeren A. C. van Hal en A. Rorije. Uit Zuid-Beveland. Tot administrateur van het meenteziekenhuis te Goes is benoemd de heer A. Adriaansen te Vlissingen. Uit Schouwen en Duiveltad. Bij Kon. besluit is het besluit tot toelating als Vereeniging, uitsluitend in het belang van verbetering der volks huisvesting Werkzaam van de vereeni ging Woningbouw, te O u d e 1 a n d e in getrokken op grond van de overweging dat van werkzaamheid in het belang der volkshuisvesting van genoemde orga nisatie nimmer is gebleken, weshalve zij geaelit moet worden dat ibelang niet meer of niet voldoende te behartigen. Uit Zeenwsch-Vtaanderen W. D. De heer P. de Milliano, gemje(entei- secretaris te Aardenburg is aange steld als boekhouder der Coöperatieve Roomboterfabriek aldaar. Het feit dat deze benoeming plaats had zonder dat 3n oproeping voor plaats had, schijnt bij sommigen ontstemming te hebben ver wekt. Wij kregen daar enkele beschou wingen over. Woensdagmiddag vergaderde de raad an Waterlandkerkje wiaarbij alle leden "tegenwoordig waren behalve de heer J. B. Sturm. De begrooting voor 1928 wordt vastge steld op een bedrag van f 19964.05 met een post van onvoorziene uitgaaf groot f 1147,19. De hoofdelijke omslag kan voor '28 teruggebracht worden van f 5400 tot f 45000. - Dinsdagnacht bleek een klamp maanzaad onder dc geineenle NVater- landkerkje jn Jichle laaie te slaan. Aan blusschen viel niet te denken. Oorzaak onbekend Verzekering dekt de schade. Een en ander behoorde aan J. de Vuist te Oostburg. EEBKNïEirSVS, Ds. D Scheele hoopt 11 December afscheid van de Geref Kerk te Oudewa!- tcr le nemen, om 19 December tc Mid delburg intrede te doeu, na 18 Dec. door Ds. A. Scheele van Kapetle-Bieze- linge bevestigd le zijn. J. F. IY0LSKY »|h, K. J. QUIST Lange Delft I 18 Middelburg. Ontvangen Pracht Sorteering Zéér aparte genres Zie Etalage :i'J: (Ingez. M*L; BUITENLAND. Algs •t.iüt Querziefit. Slaking in hel brninkoolf gebied. In liet rijksminislerie van arbeid is gis teravond onderhandeld over de oplossing van hel geschil in het midden-Duitsclie bruinkoolgebied. 's Ochtends is niet zon der succes gesproken over de wederaan stelling der stakers en hef afzien van represaillemaatregelen; 'smiddags werd de loonkwestie besproken. De eisch van een loonsverhoqging van 80 pfennig per schicht werd gehandhaafd; de werkge- gers hebben daar onderling over onder handeld. 'Hun uitspraak is nog niet be kend, mochten de rechtstreeksche on derhandelingen, die vanmiddag worden voortgezet, niet tot een resultaat leiden, dan zal de rijksminister van arbeid zeer waarschijnlijk een bindende scheidsrech terlijke uitspraak vellen. Intusschen neemt het aantal stakers in het mijngebied van dag tot dag toe. In het gebied van Senftenberg heeft de mijn Friedricli Eernst, waarvan het ziekenhuis en liet station van "Senften berg ten opzichte van 'de Stroomlcvering afhankelijk zijn, het bedrijf stopgezet. De Anhaltsclie Kohlenwerke blijven voor on geveer 50 pet. doorwerken, maar ze zuf" THEODOOUS Er is heel wat veranderd in de jaren, die achter ons liggen. En veel daarvan verjaagt de rust, welke vroegere tijden kenmerkte. Is het dan niet goed te weten, dat er onder al hetgeen veranderde en nog dagelijks wisselt, één ding is dat bleef en het karakter van het verleden in het heden bewaart? ROODE-STER-tabak vormt dit rustpunt temidden van alles, wat komt en gaat. STER-TABAK ui as goed, is goed en zal goed blijocn. Wie daarom waarlijk smakelijk wil rooken, kiest ROODE-STER, die zichzelf gelijk bleef en dus waarborg voor de toekomst biedt. /V, V. o.fi. THEODORUS NIEMEIJER. Groningen <50 Rotterdam. (Ing. Med.) len dit niet lang meer kunnen volhouden De mijn Eva Renate van de Isle en de mijn Weidmannsheil van de Niedcr Lau- sitzer Kohlenwerke kon het werk in be perkten omvang hervatten De mijnen Wilhclminensglueck en Fielilz liggen stil. Dc mijn Bismarck bij Poley en de mijn Henriette zetten hun productie voort. Ongeveer 75 pel. van de mijn Ada bij Docllingen is gedeeltelijk weer op gang gekkoen .Ondanks de aanwezigheid van politie is bij de mijnen in het district Hoj'erswerda de toestand slechter gewor den. Hetzelfde is het geval bij de mijnen van Einlacht in de buurt van Welzow. Drie mijnen Van de Einlracht zijn nog in grang. De politie is derwaarts onderweg om te verhinderen, dat de werkwilligen worden lastig gevallen. De economische gevolgen beginnen geducht le doen voelen. Zoo heeft de gemeenteraad van Leipzig al moeten ver zoeken de stroomlevering voor de zieken huizen intact te laten wat is toegestaan, doch eenzelfde toezegging kon niet wor den gedaan ten opzichte van de tram. Evenmin werd een dergelijk verzoek toe gestaan van de groole suikerfabriek le Mücheln Honderdduizenden mark lijdt deze fabriek door slopzetting schade. An dere suikerfabrieken moesleu reeds wor den stilgezet. De vereeniging van Midden- Duilsche fabrieken voor ruwe suiker heeft zich dan ook al lot het ministerie van ar- gewend. De Anhaltsclie zoutmijnen heb ben nog maar voor één dag kolen De ko lenhandelaars in Anhalt hebben geen brandstoffen meer, omdat ze op de sla" king niet gerekend hadden. Er is dus heel veel aan oen spoedige oplossing gelegen! De opheffing der in- en uil- oerbelenniieringen. De volkenbondsconferenlie te Genève over de opheffing der in- en uitvoerver boden hoeft gisteren een belangrijken dag gehad. Men was thans zoover gekomen, dat de drie slroomingen, waar wij eer gisteren op wezen, in de besprekingen kwamen. In de eerste plaats de Engelschen en de Japanners, die de door het economi sche Volkenbondscomilé geredigeerde onl- werpconvenlie nog zouden willen ver" zwakken en daartegenover die Duil- schers en dc Italianen wajartoe in zeke ren zin ook de delegatie van Neder land en andere kleine slaten gerekend worden, die een versterking van de con- venlic wenschen en lot slot de midden groep die de ontwerpconventie, hetzij uit tactische overwegingen, hetzij omdat zij hierin den cenigen uitweg voor 3e confe rentie ziet, van het economische volken bondscomité zooveel mogelijk ongewijzigd willen zien aangenomen. De Engelschen wilden niet alleen de uitzonderingsbepalingen verruimen, doch ook enkele builen de conventie hou den, een standpunt dat gesteund wordt door Roemenië De kleinere staten, o.a. Nederland en Finland wenschen dat geschillen over 't beroep op de uitzonderingsbepalingen aan hel Intern Gerechtshof in Den Haag zul len worden voorgelegd Zij hebben een amendement in dezen geest ingediend. Weer andere stalen, als de Duitsche!* en de Italiaansclie willen een scherpere, minder vage redactie van de uitzonde ringsbepalingen Achter deze amendementen schijnt ook oen nationaal economisch bellang te staan. Duitschland schijnt daarbij bijvoorbeeld vooral het oog te hebben op de Britsche beperking inzake den invoer van che mische kleurstoffen, die onder de vage uitdrukkingen van hel ontwerp-conven tie vallen en daardoor de Britsche markt sluiten voor (die Duilsche concurrentie op dit gebied. Vandaar, dat de Duitsche amendementen bij de Engelschen op zoo'n heftigen tegenstand zijn geuul. Serruys vermaande de gedelegeerden, niet te veétaan te dringen op al de pre- ciese uitzonderingsbepalingen, én maar genoegen te nemen met wat het econo- mishe volkenbondscomilé in zijn ontwerp- cenvenlie hun biedt Iels beters is toch niet te krijgen, en bovendien heeft een studie der thans beslaande in- en uitvoer verboden geleerd, dal slechts een pro cent onder die uitzonderingsbepalingen kan vallen Dit maakt o i hel Nedertaftdscli- Finscli amendement over de verplichte arbitrage des le wcn.schelijker! Maandag zullen de beraadslagingen worden voortgezet. Er is van Neder- landsche zijde nog een ander amende ment ingediend, n 1 over het inwerking treden der conventie. Namelijk dat de stalen zoo snel mogelijk de conventie zul len ralificeeren. «Jocli dat deze ratificatie voorloopig geen practische beleekenis hebben zal. Een nieuwe conferentie van vertegenwoordigers der regeeringen zal over de inwerkingtreding beslissen Hef fascisme en hel Vaticaan. Sinds eenigen tijd wordt er een pole miek gevoerd tusschen de „Osservatore Romano" en de fascistische pers over een eventueel herstel van den kerlcelijkén' Staat Hel heette, dat deze discussie door bovengenoemd orgaan van _den H. Stoel was uitgelokt, om eens le constatoeren, in hoever het fascisme bereid is op ciscben van het Vaticaan in te gaan,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1