Vasts iaschlafsls, Saiïftairartikelen. 242 Vrijs®® m October 18S9T 170* iaargaog MIDDELBURGSCHE COURANT Dit nummer bestaat uit TWEE Bladen. EERSTE BLAD. 81 Si MEM L& ND. 1)e inenting tegen pokken. De heer Krijger, lid van de Tweede Kamer, aeeft aart den Minister van Ar beid, Handel en "Nijverheid de volgende vragen gesteld lo. Is de Minister bereid mede te deeien of bij de inspectie voor den dienst der Volksgezondheid reeds bekend zijn geivorden gevallen van encephalitis of andere hersenaandoenlngen bij per sonen, die met de nieuwe entstof tegen pokken werden geënt? 2o. Indien bovenstaande vraag in be vestigenden zin mocht worden beant woord, is dc Minister dan bereid mede te deelen of hij reeds adviezen heeift verzocht en ontvangen betreffende de vraag, hoe ter zake dient te worden ge handeld? 3o. Deelt de Minister het gevoelen van professor dr. H. Aldershoff, direc teur van 's Rijks serologisch instituut te Utrecht, uitgedrukt op pag. 1213 van de laatst verschenen Mededeelingen van ge noemd instituut, dat de indirecte dwang iot vaccinatie thans niet langer kan wor den gehandhaafd, en, zoo ja, is zijn ex cellentie dau bereid te bevorderen, dat voorstellen tot opheffing van dien dwang ten spoedigste bij de volksvertegenwoor diging worden ingediend? afzet limburgsche kolen bij waterschapsbesturen De Minister van Waterstaat heeft het volgende schrijven tot de Ged. Staten der provinciën gericht „"Met het oog op de moeilijke tijdsom standigheden waarin de Limburgsche mijnindustrie nog altijd verlceeirt, wil de regeering zooveel mogetijk het gebruik van Limburgsche steenkolen en steen- koolproducten blijven bevorderen. Ik zou het op prijs stelten, indien daar mede ook door de waterschapsbesturen werd rekening gehouden, voor zooveel dit niet reeds het geval mocht zijn. Re moge u daarom uilnoodigen, de bedoelde besturen in uwe provincie na mens mij te verzoeken om bij aanschaf fing van brandstoffen zooveel mogelijk aan de Limburgsche mijnproducten de voorkeur te willien geven." minister kan naar de nachte lijke visscherij. Gisteravond is Minister Kan vergezeld van den chef van de Afdeeling Vissche- rijen van zijn Departement, den heer A. B. Brouwer, naar Tiel vertrokken om aan boord van een der vaartuigen der •Visscherij-inspectie een bezoek le bren gen aan de ankerkuilvisscherij op paling gedurende den nacht op de Waal. de technische diensten te amsterdam. De bestudeering van het vraagstuk omtrent de reorganisatie der technische diensten, zooals publieke werken, wo- ningdienst en bouw- en woningtoezicht, van de gemeente .Amsterdam, is thans in het laatste stadium gekomen. Uit de nota van den heer Kepler is, naar Vaz Dias verneemt, op 1e maken, dat deze directeur er veel voor gevoelt, al dieze diensten onder één wethouder te bren gen, waardoor z. i. samenwerking en pverleg gemakkelijker en beter te be reiken is dan onder twee wethouders. Verwacht wordt, dat binnen vrij korten tijd een definitieve beslissing omtrent de reorganisatie der diensten zal worden genomen. DE OUIMVETIIOUDLR WIBAUT. In „De Telegraaf" van gisteravond werd medegedeeld, dat de heer Wibaut, oud-wethouder van financiën, het voor nemen zou koesteren als lid van den ge meenteraad ie bedanken. De heer .Wibaut zou zich volgens genoemd blad metter woon te Genève vestigen, daar hij is aangezocht een functie .van groote be- teekenis in den Volkenbondsorganisatie ie vervullen. Uit zeer goede bron kan het Hand. deze mededeeling tegenspreken. Den heer Wibaut is Van dit hem toege dichte voornemen niets bekend; hij denkt er niet aan Amsterdam te verlaten, noch voor het raadslidmaatschap te bedanken. Hij zal heden naar "Parijs vertrekken, fer bijwoning eener conferentie van liet bestuur van het Internationaal Wjoning- congres, en zal gdaarm naa,r 'Genève gaan als een dei" regeeoringsvertegenwoor- digers der Internationale conferentie lot opheffing van handelsbelemmeringen. M Stad ais Provincie. Het 23ste jaarverslag der Vereen t - ging tot Clir, verzorging van krankzin nigen in Zeeland is verschenen. Tiet aan tal leden verminderde met 87. liet ge tal verspreide leden buiten de provincie Zeeland bedraagt 62.. liet aftnlal cor poraties daalde van 52 op 40. In dienst waren totaal 52 verpllegers en 102 verpleegsters. Genezen ontslagen werden 24 mannen en 42 vrouwen. Het aantal verpleegdagen voor mannen was 113,163 en voor vrouwen 128.190. -*-+ Het verpleeggeld werd voor het ver slagjaar verminderd van f 840- f 820. De Winst- en Verliesrekening geeft een batig saldo van f l4.716.35i/ov ^\an con- tributiên, giften en collecten kwam in een totaal bedrag vatl f 6133.75'/.; Uit Middelburg. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ontvangen bij den inspecteur der registratie en domeinen te M i d. d e 1- b u r g f 404.18 wegens te weinig betaal de inkomstenbelasting over de jaren 1922- 1923 tot en met 1926-1927 en wegens te weinig betaalde vermogensbelasting over de jaren 1924—1925 tot en met 1926—1927 £420.62 wegens te weinig betaalde in komstenbelasting o ver de jaren 1922—1923 tot en met 1926-1927 en wegens te wei nig betaalde vermogensbelasting over de jaren 1,924-1925 tot en met 1926-1927. Door den Neder 1. Blindenbond is besloten een witten wandelstok ter be schikking te stellen, ter herkenning van blinden en dooven, in het belang hunner veiligheid op straat. Aan de politie al hier zal om medewerking worden ver zocht. Het bestuur der afdeeling Zeeland van genoemden Bond bestaat uit de heeren F. G. van Petegem, te Vlisingen, presi dent, en de heer A. Klaasse, alhier, se cretaris. Uit Vlissingen. Ten 'tweede male in korten lijfd is door een schip schade toegebracht aan de zeewerende werken van den Polder Walcheren. Ditmaal voer een Noorsch schip over het Nolle hoofd bij Vlissingen heen; vernielde ongeveer 16 palen on bracht een schade van ongeveer f 20.000 te weeg. Aan boord van een loodsvaartuig1 te Vlissingen heeft eeu ontploffing plaats gehad, wasrbij een man brand wonden aan hoofd en hand opliep en naar het ziekenhuis moest worden over gebracht. De electriciteifsprijzcn te Vl'issin- gen zijn verlaagd ran 30 tot 28 cent per K.W. Voor groot lichtveibruik moet worden betaald 28—18 cent, naar ge lang van het verbruik. Het vastrecht is gebracht van 10 op 8 cent, het muut- tarief van 35 op 33 cent en het klein muuttarief van 20 op 18 cent. Uit Schouwen en Duiveland. De gemeenteraad van Nieuwer- kerlc besloot tot het aangaan raet de N.V. p. Z. E. M. eene overeenkomst be treffende de exploitatie van de straat verlichting. De gemeenteraad van D rei schor heeft een voorstel van B, en W. om met de P. Z. E(. M. een contract laf te sluiten voor de electrificatie m. a. s. aangenomen. Uit Tholsn. Naar aanleiding van de mededee lingen over het „smidsklokje" te O u d- Vossemeer, meldde ons de eigenaar dat hij het voornemen heeft voor geheel eigen rekening het uurwerk weer in orde te laten maken. o UitZeeuwsc h-V iaandoreu OD In de Donderdag gehouden raads zitting van Ter Neuzen, werd met algemeene stemmen besloten adhaesie te betuigen aan het adres van den raad van Oostburg, houdende bezwaren tegen het verbod op het rijden met aaneengekop- pelde wagens op de rijkswegen. Door den heer Colsen is ingediend een voorstel betreffende een steunregeling voor werkloozen tusschen 1 November en 31 Maart van ieder jaar en los van het Armbestuur, overeenkomstig de te Hulst bestaande regeling. B. en W. stelden voor, dit voorstel te stellen in hunne handen om bericht en raad, aldus werd besloten. Door Ged. Staten wordt meedeeling gedaan van een schrijven van den Minis ter van Arbeid, Handel en Nijverheid, waarin deze als zijn meening te kennen geeft, dat de bezwaren die den raad aan leiding gaven tot zijn besluit van 12 Juli 1.1. betreffende ontbinding der N, V. Zeeuwsch-Vla'amsche waterleiding, in een ander verband zijn komen te staan nu 20 Augustus is be sloten tot de benoeming eener commis sie van onderzoek, waarin ook leden van Ter Neuzen zullen worden benoemd. Hij verzoekt in dit verband intrekking van het verzoek. De meerderheid van B. en W. stelde voor het besluit in te trekken. Dat voor stel weru bestreden door den heer Scheele, die er op wees dat door het voornemen om die commissie te benoe men nog geen enkel practisch bezwaar tegen deze dure waterleiding vervallen was. Hij hoopte dat het werk der com missie niet te lang zou duren, dat men die commissie allerminst zou gebruiken als middel om de bestaande bezwaren te verdoezelen, aangezien de raad anders zou hebben te overwegen overeenkom stig de statuten een vergadering van aan deelhouders der waterleiding-maatschap pij bijeen te doen roepen en daarin over liquidatie te beslissen. Hij is in dit op zicht niet zoo gerust, omdat het voor nemen tot het instellen der commissie is meegedeeld in een vergadering waar ge heel andere voorstellen op de agenda stonden, doch waarvan het bestuur, de neuzen geteld, verwachten kon, dat ze verworpen zouden worden. De heer Verlinde achtte eveneens handhaving van het besluit noodig, daar intrekking anders wel eens het sein zou kunnen zijn voor doorwerken met de daaraan verbonden verhooging der kos ten. Daarop wijst eenigszips een kennis geving aan den raad van Hontenisse, dat eerst over het geldleenings-besluit zal worden beslist nadat de beslissing der Kroon over het Ter Neuzensch raadsbe sluit bekend is. De 'heer Van Aken acht handhaving van het raadsbesluit gewenscht, op grond dat blijkens een artikel in de Telegr.door den Directeur van het Waterleidingbu reau op minder heusche wijze zou zijn gesproken over de tegenstanders. Er wordt wel geen plaats genoemd, maar er blijkt voldoende uit dat Ter Neuzen be doeld wordt. De heer Hamelink verklaart zich met zijn fractie nog voorstander van de wa terleiding, maar zal tegen het voorstel van B. en W. stemmen, omdat hij het schrijven van den Minister, evenals het verzoek van Ged. Staten om daaraan ge volg te geven een aantasten van de auto nomie van den gemeenteraad acht, die zij niet kunnen aanvaarden. Overigens meent hij, dat de tegenstanders der wa terleiding het niet zoo euvel moeten dui den indien eens iets ten hunnen opzichte gezegd wordt, want hij moet onder het publiek wel eens vernemen, dat hij met zijn fractie uil eigen belang er vóór zou zijn. De heer Scheele voerde hiertegen aan, dat het een groot verschil maakt of het publiek, de man van de straat zoo iets zegt, dan wel iemand die een open bare functie bekleed en met wie men meent al eenige jaren op goeden voet saam te werken. Bij de stemming was het lid'der meer derheid van B. en W. even niet ter ver gadering en werd het voorstel van B. en W. tot intrekking van het raadsbesluit met algemeene stemmen verworpen. Zoowel door den heer Verlinde als door den heer Colsen werden tegen de volgende vergadering juiste gegevens ge vraagd omtrent de financieele gevolgen voor de gemeente bij het in dienst nemen van een boventalligen onderwijzer aan school C. Wegens daling van het leerlin gental is daar een leerkracht overcom pleet en wordt door het Comité van Ac tie voor het openbaar onderwijs aange drongen op bet in diensthouden van die leerkracht. Het volgend deel van het verslag moeten we tot ons volgend nummer aan houden. Alleen zij reeds heden gemeld dat blijkens mededeeling van B. en W. de P. Z. E. M. onderhandelingen heeft aan geknoopt voor overneming van de plaatselijke cen trale van de Industrieele Maatschap pij. Dit had ook onderhandelingen met het gemeentebestuur ten gevolge en B. en W. hadden hiervan gebruik willen maken om een nieuwe concessie aan te bieden voor een langdurig tijdsverloop. De bestaande concessie loopt nog 30 jaar. Over de voorwaarden (één stro om- prijs van 40 cent per K.W.Ü. voor alle inwoners, en 35 cent voor straatverlich ting, en het voor rekening der P. Z. E. M, nemen van de kosten der ingezete nen voor omzetting van gelijk- in draai stroom) kon met de P. Z. E. M. geen overeenstemming verkregen worden. De Raad nam met 111 st. (de heer de Jonge) een motie aan, ingediend door den heer Hamelink, uitsprekend dat de raad alleen over het verleenen van een concessie wil onderhandelen indien wordt uitgegaan van één stroom- prijs voor heel de gemeente, en het dra gen der onkosten van de aangeslotenen in verband met de verandering van den stroom door de P. Z. E. M. Bij beschikking van den Minister van Financiën is de ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen F. Greidanus verplaatst van het kantoor der directe belastingen en accijnzen te Hontenisse naar het kantoor dier middelen te Waalwijk. o— Uit Ze ou wscn-V laander en W. D. Woensdagmiddag 4 uur Icwam te j Aarden'burg, op 't moment dal juist de R, K. zusterschool uitging, een auto aangereden. Een 5-jarig jongentje dat de straat over slak, werd door dc auto aangereden en moest met een ernstige hoofdwonde de ouderlijke woning wor den binnengedragen. Dc auto stopte even. maar reed direct weder verder. Door eenige omstanders werd het nummer ge noteerd, en na onderzoek door de ma réchaussees bleek het 1e wezen de lieer W. uit IJzendijkc. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad van Aarden burg zijn tot wethouders gekozen de heeren J. J. van der Hooft (vrijz.) en A. I. Catsman (anti-rev.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. .,D e Z o n d a a r." De heer Henri Borel, kunstredacteur van Het Vaderlana, heeft bij den offi cier van justitie le 's Gravenhage een klacht ingediend ter zake van beleedi ging, tegen den heer Pannekoek, mede werker aan de letterkundige periodiek Den Gulden Winckel en legen de schrijf ster Alie Smeding, vroeger te Enkhuizen, thans te Rotterdam woonachtig. De heer Pannekoek heeft, zooals men weet, Alie Smeding geïnterviewd, bij v^elk onderhoud ook de kritiek van den heer Borel op haai* roman Dc Zondaar (er sprake kwam. De schrijfster zou zich toen tegenover den heer Pannekoek op een beleedigendc wijze over den heer Borel hebben uitgelaten. De heer Pan- nëkoek heeft deze beleedigend geachte uitdrukking in zijn interview opgenomen en gepubliceerd. Den heeren "Boreel en Pannekoek is reeds door dc politie een verhoor afge nomen. ONDERWIJS. getiec! compleet met Spiegel, Vraagt prije voor alle (Ingez. Med.). De heer H. Vcrkerke te T h o 1 e n, aangewezen om 3 Jan. a.s. naar Ned.- Indië te vertrekken als onderwijzer, heeft, naar ons wordt gemeld, verzocht dit vertrek te doen bepalen op 14 Fe bruari a.s. Door B. en W. le Stavenise is benoemd als tijdelijk onderwijzer met in gang van 10 Oct. 1 ï- de heer I. Gaakeer aldaar, wegens de ongesteldheid van een der onderwijzeressen. Tc Dinteloord wordt aan het ge hucht Boompjesdijk deze week een Chr. school geopend; voor hoofd meldden zich 2 sollicitanten aan, voor onderwij zeres. 68. In dezelfde school blijft in 2 lokalen voorloopig ook de O. L. school gevestigd, waar het hoofd 1 Oct. met pensioen is gegaan. R ij k s 1 a n tl b o u w w 1 n l c r - school te Goes. Na afgelegd toelatingsexamen werden (ot de eerste klasse toegelaten A. Bruin- ooge, Borssele, D. J. Dees, Waarde, J. van Dijkc, St. Laurens, P. de Feijter, Goes, I. A. Hage, "Bergen op Zoom, A dc Jager, Kloetinge, K. J. Janse, Wol faartsdijk, L. J. II Koopman, Zierikzee, M. A. Kostense, Kruiningen, J. van Leeu wen, Wolfaartsdijk, P. J. van Liero, Bors- sele, F. Lindenbcrgh. Wolfaarlsdjjk, O. Mecuwso, Kloetinge, F. J. Meuten berg, Wolfaartsdijk, J. A. van Nieuwenhuijzen, Goes, J. A. van Oeveren, Kortgene, ,T. Ondcrdijlc, Colijnsplaat, J. van de Slolpe. Ouwerkerk. Vrijstelling van toelatingsexamen werd ■verleend aan; W. J. in 't Anker, Schore, A. Molhoek, Goes P, Pots, Middelburg. G. M. van Weele, Wolfaartsdijk Eén leerling werd afgewezen. Tot de 2e klasse werden alsnog on voorwaardelijk bevorderd: E. P. Bonte, Rillaucl Bath, M. II. Constandse. Goes, R. E. Gillissen, Vlissingen, J. F. Mc uien- berg, Wolfaartsdijk. Eén leerling kon niet tot dc 2e klasse worden bevorderd, terwijl één zich niet aan hel herexamen heeft onderworpen rechtzaken. Arrond. Rechtbank te Middelburg. In de zitting van heden werden de volgende vonnissen uitgesproken; verduistering: W. F de R 23 j. werkut. Vlissingen, gedetineerd, 6 m. gev. met aftrek voorarrest; oplichting; \V. A. H. M„ 22 j„ boek houder, gedetineerd, te Middelburg, 6 m. gev. met aftrek voorarest; heling: A, C-, 24 opkooper Vlissin gen, 6 m. gev., en D. C., 20 j., pakhuis knecht Vlissingen, 3 m. gev.; als moeder haar kind verlaten, terwijl dit feit den dood van het kind tengevol ge heeft: D. v. S-, 19 j.. veldarbeidster te Dreiscbor, gedetineerd, 6 m. gev. met aftrek voorarrest; l ontucht: L. N., 64 j,, werkman Ierseke, i 3 mnci. gev. voorw., proeft. 3 jaar; j dronkenschap: J. G., 51 timmerman Vlissingen, bevestiging vonnis kanton rechter, 3 w. b. en 1 jaar R. W. I.; het veroorzaken van lichamelijk let sel door schuld- J. H., 49 j., winkelier Colijnsplaat, £50 of 50 d. h 1 W. F. de R., 23 jzonder beroep, Vlissingen, gedetineerd: tenuitvoerleg ging bevolen van een vonnis der Recht bank van 12 April j.l. waarbij hij ter 2ake van oplichting is veroordeeld tot 2 rand. gev. voorw. met een proeftijd van 3 jaar. f. ?£££EfiS«VE2E.*, -POST EN TELEGRAFIE. Voor het kantongerecht le Leiden is tegen een chauffeur uit Katwijk, die in zwaar beschonken toestand een auto had bestuurd en het verkeer daardoor ernstig in gevaar had gebracht, een week hechtenis geëischt en ontzegging van de bevoegdheid om een motorrijtuig te be sturen voor den tijd van zes maanden. De berging van den nabij Wals oorden gezonken lichter „Vier Ge broeders' is opgedragen aan de N.V. W. A. van der Tak's Bergingsbedrijf, to Rotterdam. De vice-president van den Raad van State, voorzitter der afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, roept :n de Slaatscour. van 13 October op de onbe kende belanghebbenden i.z. van: de beroepen, ingesteld door de N- V. Auto-Omnibusdienst, teWissekerke, en door M. van der Weele, te C o 1 ij n s- plaat, tegen de beschikking van Ged. Staten van Zeeland van 29 April 1.1, waarbij aan eerstgenoemde N. V. ver gunning is geweigerd tot het in werking houden van een autobusdienst tusschen Kamperland en Kats (uitsluitend den laatsten Woensdag van elke maand), en aan M. van der Weele vergunning is geweigerd tot het in werking houden van autobusdiensten tusschen Colijnsplaat en Katschesteiger (uitsluitend op Dinsdagen) en tot het in werking brengen van een dagelijkschen autobusdienst tusschen Co lijnsplaat en Kortgene-steiger. Do Destefdienst in de groote steden. Vanwege het hoofdbestuur der P. en T. wordt geschreven In den laatsten tijd zijn in eenige bladen mededeelingen verschenen over een aanstaande vermindering van het raautal bestellingen in de groote steden- Deze publicaties vonden vermoedelijk haar oorsprong in een verzoek, dat do Nederlandsche postadministratie aan hel rijksposiministerie te Berlijn had gericht om iulichtingcn omtrent de uilvoering van eenige dienstonderdeelcn daar le lande, o. a. wal den besteldienst be treft. De juist ontvangen gegevens komen hier op neer, ilat, ondanks de door lailcfsverliooghig verkregen meerdere in komsten, bij het rijksposiministerie riiet het voornemen bestaal, in steden van analoge beteekenis als Amsterdam, Rot terdam en Den Haag het bestaande aan tal van drie bestellingen te verhoogen. Bedoelde informaties werden in het bijzonder nuttig geacht, wijl bij de Ne derlandsche administratie een onderzoek hangende is over de vraag, of ccn rege ling, analoog aan de Duitsche, hier te lande, zonder groote belangen le scha den, toepassing zou kunnen vinden. Het is vanzelf sprekend, dat hij een voortgezet onderzoek (e dezer zake met de betrokken anlriteilen en overige daar-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1