Ho. 24f Donderdag IS October 1911 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. dit nummer behoort een BINNENLAND. ONLEESBAAR. Bij de Mr y. Antwoord inzake de over- 'oenkomsl van hel Rijk met ,Jde Schelde" i8 gevoegd een afschrift van de gewijzigde overeenkomst. Daaronder sta^t: De ondergeteekenden, commissarissen der geldleenig bedoeld in de akte den 29sten Juli 1926 verleden voor Johannes Cliristoffel Paap, notaris ter standplaats Vlissingen, verklaren tegen bovenstaande •overeenkomst geen bezwaar te hebben, Amsterd, Bank. Rotterd. Bankver. get.) onleesbaar. (get.) onleesbaar, (get) onleesbaar. Zoo staat het er letterlijk, gedrukt! Is het niet kras in een staatsstuk, ten •eerste dat die bank-vertegenwoordigers zoo onleesbaar onderleekenen, en ten tweede dal er niet van óeparlemenlswege geïnformeerd werd wie dat waren vóór het afschrift aan dc Kamer werd voorge legd? OPHEFFING VACClNATlE-DiWANG. Onder hel opschrift „De komende op heffing van den indirecten dwang tot in enting tegen de pokken", begint <le tg6|- neeskuudige medewerker van de N. Ii. Ort. een serie artikelen. Uit het eerste daarvan laten we hier enkele der zakelijke me.dpdeeUngen vol gen i Wat de vroeger aangenomen volstrekte onschadelijkheid der vaccinatie betreft: thans bestaat onder deskundigen vrij wel eenstemmigheid met betrekking tot het althans voor het oogenblik aan wezig zijn van nadeelen en gevaren,, die de wetenschaep alsnog niet weet te door gronden, noch met aan zekerheid gren zende mate van "waarschijnlijkheid weet ,te vermijden. Daarmede slaat en rail de hechtst© grondslag, waarop indertijd wetgever en volk in gemeen overleg den hierbedoel- den dwang schiepen. Dit is een kwestie van alles of niets, van „gevaarlijk" of onschadelijk". In dit stadium heeft het tegenover elkaar stellen en wegen van voor- en nadeelen geen zin. In dit sta dium moeten voor alles wetgever en volk in gemeen overleg den nieuwen staat van zaken onder de oogen zien. Dn dan komen direct de moreele over wegingen voor en boven de medische op den voorgrond: „de toelaatbaar heid van dwang tot het ondergaan van een kunstbewerking, waaraan gevaren Verbonden zijn." Dan kan de beslissing niet twijfelach tig zijn. Dat is ook de laatste maanden gemeengoed van breede kringen van me dici in ons land geworden. Medici, die aanvankelijk van oordeel waren, dat niet de regeering, noch de publieke opinie •in laatste instantie, maar de Wetenschap beslissen moest. De wetenschap, die wik ken en wegen mocht en moest en zou, wat het zwaarst was en dus het zwaarst woog. Thans erkent men van die zijde meer en meer niet alleen, dat de Weten schap voor het oogenblik met leege han den staat, maai- ook, dal men hoe lan ger hoe minder geneigd is, individueel en persoonlijk, zoowel als collectief, de ver antwoording te dragen voor de voortzet ting van dc medewerking aan het ver richten van de, in zijn betrekkelijke ge vaarlijkheid niel langer miskende, kunst bewerking. Men mag over de nader ie bespreken verandering van koers in de maand Juli, toen de oude, gevaarlijk gebleken kunst bewerking niet de bovine entslof van Jenner vervangen werd door toepassing van een methode, waarvan men betere verwachtingen had, denken hoe men wil. Het feit. dat zich verwacht of onveiv wacht bij de toepassing van de nieuwe entslof a-eeds thans (zij hel in betrekkelijk klein aantal en zeer gunstig verloopen) gevallen van „hersenontsteking" (ence phalitis postvaccinatoria) hebben voorge daan heeft de deur dicht gedaan. Zij het met een bloedend hart en aanvankelijk onwillig wie zal dal bevreemden heeft de medische wereld zich bereid verklaard, de consekweulie van liet nieuw gewonnen inzicht in de mogelijke gevaren der vaccinatie te dragen. En lot tijd en wijle, dat de vooral op microbioc logisch terrein zoo rijke oogst der we tenschap nieuwe en afdoende wapenen en hulpmiddelen legen pokken of vac- cinaliegevaren zal hebben gesmeed, aan wetgever en volk in overweging te geven, bet in gemeen overleg genomen besluit tot instelling van den indirecten dwang tot inenting tegen de pokken te herzien. Het vrijwel eenstemmige besluit om de regeering in dezen zin te adviseereu zal dezer dagen van bevoegde zijde dp re geering bereiken of heeft dat reeds ge daan Regeering en volksvertegenwoor diging zullen zonder eenigen twijfel geen oogenblik aarzelen, dit advies te volgen. DIISCONTOVERHOOGING. De Nederlandsche Bank heeft met in gang van heden, 13 October haar wissel en promessendisconlo, alsmede haar ren tevoet voor beleening van goederen met een vol procent verhoogd en voorts baar rentevoet voor beleeningen van bunjen- landsche en van "buitenlandsche effecten, zoomede dien van voorschotten in reke ning-courant met 1/2 pek verhoogd. In een beschouwing die de N„ R. Crt. aan deze verhooging vastknoopt, wordt als doel ervan aangegeven een belemme ring van de onttrekking in den vorm Van goud en van buitenlandsche valuta, waar aan de Bank nu reeds enkele mafinden bloot staat,- en die o, a. een gevolg is van den hoogen stand van het pond ster ling (12.137/a). Als een der oorzaken wordt genoemd de zeer groote buitenlandsche uitgifte van leeningen in ons land, in '26 f 280 millioen, tegen 140 millioen in '25 en 48 millioen in '24. Die buitenlandsche emissies zijn dit jaar blijven voortduren op groote schaal, en ook op andere wijze zijn er belangrijke bedragen, mede op korten termijn, naar het buitenland ge vloeid. Bij de vaste stemming van hel pond hebben overigens ook oorzaken van in ternationalcn aard een rol gespeeld^ „Onder die omstandigheden zoo schrijft genoemd blad, lijkt dan ook het besluit van de directie van onze centrale crediet- inslelling om het geld hier duurder te maken en de aantrekkelijkheid voor ver dere buitenlandsche aanvragen te vermin deren, mogelijk zelfs een 'tegenoverge stelde beweging in bet leven te roepen volkomen begrijpelijk, al moet ons be drijfsleven daarmede dan oók voorloopig afstand doen van het voorrecht om mei Zwitserland en de Vereenigde Staten zich aan de goedkoopste credietbron van de wereld te kunnen laven^" HET „ZICH BINNENSMOKKELEN' IN DE VER. STATEN. Verzocht wordt het volgende onder de aandacht te brengen; Het zich binnensmokkelen in de Ver eenïgde Staten van Amerika loopt uit op deportatie en zelfs gevangenijs- straf. Nog altijd is dit in Nederland onvoldoende bekend, zooals wel blijkt uit het feit, dat nog kort geleden weer vijf Nederlanders uit de Vereenigde Staten naar Nederland zijn gedeporteerd, omdat zij op onwettige wijze waren binnenge komen. Men wordt ook „niet eerder" in de Vereenigde Staten toegelaten van uit een naburig land, zooals Canada, Mexico of Cuba, De Directeur van de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing", gevestigd Bezuidenhoutsche weg 97 te 's-Graven- hage, waar men steeds voor 'inlichtingen terecht kan, waarschuwt daarom nog eens een ieder in zijn eigen belang na drukkelijk om toch vooral geen pogingen te doen om op andere dan de voorge- geschrcven wijze in de Vereenigde Staten binnen te komen. Uit Stad en Provincie. Hit Middelburg. Zooals in een advertentie in dit nummer nog eens wordt herinnerd, geeft de Mandoline-vereen, „Sempre Avanti", onder leiding van den heer A» J. F. den Boer a-s._ Zaterdag haar eerste uitvoering in dit seizoen 'in het Schuttershof. Het programma beval voor de pauze een zevenlal muzieknummers, waaronder van bekende componisten en na de pauze een klucht en een duet. De busjes, wier inhoud bestemd is voor voedsel aan minvermogende tuber culoselijders, brachten het derde kwartaal van 1927 op f 117.57. In 1,otaal werd dil jaar ontvangen f 165 waartegen© ve!r staat als uitgaven f 937, dus een zeer grool te kort. Nieuwe busjes zijn ge plaatst onder meer op diverse onderwijs inrichtingen. 't Is te hopen dat liet vier de kwartaal een grootere opbrengst op levert daar anders noodgedwongen de voedsel verstrekking zeer zal moeien wor den ingekrompen, zooals niet stop gezet Moge dit voorkomen worden en dc Ver eeniging tot bestrijding der Tuberculose te Middelburg in slaat worden gesteld dit deel van haar taak te bl|ijven vervul len. Op een bijeenkomst Dinsdagavond is in de S(. Joris alhier opgericht een vliegerclub „Excelsior" voor Middel burg en omgeving. Zij die lid wenschen te worden dezer Hierdoor brengen wij ter Uwer kennis, dat onze relatie met de firma o. Slays Co., „De Roode Toren" Middelburg, oanaf heden heeft opgehouden te bestaan. Voor H.H. Vtrkoopers zijn onze Pluimoee- en Vogelvoeders steeds in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij: Firma Gorl Co. PJ. Dronkers) Kinderdijk - Middelburg Firma A. Polderman Zn., Vlissingen vereeniging kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden Kot bestuur werd als volgt gekozen J. v. Eijkelenboom, voorz.. B, Janse, secr., C. de Broekert, penn., P. M. Tinberger, 2e voorzi., Th. J. Peliet, comm. algem. adj, Uit Vlissingen. Over de week van 2 lol en met 8 Oct. kwam in de prov. Zeeland één geval van besmettelijke ziekte n.l. roodvonk voor en wel te VIf s s i n g en, Uit L u i d - b v e i b n d De kommies 2e klasse F. J. v. d. Bout te Velden is met ingang Van 1 Nov. a.s. verplaatst van Hansweert naar Krabbendijke. Tusscben wachtpost 36 en 37 nabij het station K a pe lie—B ie ze li n ge moest gisterenavond de personentrein van 5 ut 15 sn. komende uit de richting Roo sendaal wegens een defect aan de ma chine (een gebroken cylinder) blijven slaan, Met een veriraging van twee uur kon den dc reizigers overstappen in een daar toe over verkeerd spoor vervoerden snel trein,. Er werd ook bagage en post over geladen. Dc defecte machine met wagens kon eerst later vertrekken iu de richting Vlissingen, Een en ander gaf groote drukte. Uit Tholen. In de op Dinsdag te S t. A u u a - land gehouden vergadering van den ge meenteraad werd medegedeeld dat door B. en W.. bij ontstentenis van 'don Bur gemeester, lot diens plaatsvervanger is aangewezen als no. 1 de heer D. Quakke- laar en no,. 2 de heer J. "Wj. Exenbaas. In opdracht van den directeur-generaal ld. directeur van politie te 's Bosch, is door den Brigadier Commandant der Rijksveldwachl te Thoien een onderzoek ingesteld naar het arrestanten-lokaal iu deze gemeente, waarbij hein is geble ken dat dit lokaal in goeden staal ver keert, en alleen niel voldoet aan de gestelde eischen betreffende nat uurüijko behoeften en contact met cjeu bewaker. Wordt nn voorgesteld daarin le voor zien. waartoe met a. s. wordt besloten. Op het verzoek van het Schoolmuseum te Middelburg tot subsidie, wordt afwij zend beschikt. De begrooting van den gemeentedienst 1928, op een einddijfer van f 59672.91 en die van de kveczen armen van een be drag van f 10499.50 worden z li. st. goedgekeurd. Na een besloten zitting wordt het eeni- ge maanden geleden iugekomeu verzoek tot vergrooting en verbetering van hel haventerrein (geraamd op f 37.778 zon der openbare discussie aangenomen met 6 tegen 1 slem. In verband met dit besluit wordt nu gewijzigd de bestaande verordeniug op de heffing van een "kaai- en havengeld en het havengeld geregeld als yoligt i Voor vaartuigen die van 15 Sent 15 't Dec. in de haven komen metende tot 150 ton 13 cent per Ion, voor die boven 150 ton 15 cent. Buiten dien iijd resp. 8 en 10 cenl. Schippers die in de gemeente wonen betalen van 15 Sept.—15 Dec, 12 cent en buiten dien tijd X cent per ton. Voor kaaigeld zal dan betaald worden Voor aardappelen, ajuin en peulvruch ten 2i/s cent per 100 K.G. Suikerbieten 15 cent per 1000 Jv.G. en Pulp 10 cenC Omdat in 't vervolg de lieer Quakke- laar de gratis vaccinatie niet meer zal verrichten, wordt nu met 5 stemmen 2 blanco daarvoor aangewezen de heer M. A. Vermet te Oud Vossemeer tegen een belooning van f 50. Dit Zeeu wsch-Vlaanderen O. D. Zondagmiddag liep op de hofstede van Jac. de Feijler te Axel de vijf tienjarige koewachter spelender wijze achter een der kinderen en zakte eens klaps ineen De jongen was zoodanjg onwel geworden .dat hij enkele minu ten later, waarschijnlijk aan hartverlam ming overleed. "Men meldt ons uit AxeV Het is nog slechts de eerste Raadszit ting geweest na de installatie, of de café houders van .Axel waagden het erop. om le trachten de kermis terug te krijgen, evenals de vroegere dansdagen met jaar markt, Nieuwjaar en Paschen. Immers, zoo redeneerde inen, de beide Katho lieke raadsleden hebben bij de verkie zingspropaganda zich vóór de vermake lijkheden verklaard en dus zal dan met 3 liberalen en een socialist een verzoek daartoe wel de meerderneid halen. Het zou wel kunnen, maar het zal niet gaan, aldus dachten dc tegenstanders en zoo kwam het dat een voorstel van de meer derheid van B. en W. om afwijzend op het verzoek le beschikken werd aan genomen mei 7 tegen 3 stemmen. Te gen stemden 2 liberalen (1 was afwezig) en 1 socialist. De overigen, dus ook de loeide katholieken slemden voor afwijzing. Ei- werd geen woord over dit punt gej- rept. Nadat een adres van de drie protes- tantsche kerkeraden en een van de afd,. ..Patrimonium", behelsende een verzoek aan den Raad om niel meer dansmuziek toe le laten was voorgelezen werd hej voorstel van B. en W direct in stem ming gebracht, wijl niemand het woord vroeg. Gemakkelijk was deze verrassing voor de pers, maar niel duidelijk voor de kiezers, 1 Aan den heer P, C, Filius, gem.-opixch- t tel' werd eervol ontslag verleend wegens zijn benoeming als dijkopzichter van het waterschap „De Alblasservvaard met Ar- kel beneden de Zouwe",. De Bataafsche Import-Maatschappij kreeg vergunning tol het plaatsen van een benzinepomp bij M. de Keizer. Aan hel adres van Ooslburg aangaande het Rijksvvegenreglement (aaneengekop- pelde wagens) werd adhaesie verleent!. Ingetrokken werd het raadsbesluit d.d. 16 Mei 1922, lol onbcwoonbaarverklaring der woning A 105, nadat dit huisje wat gerestaureerd is. De lermijn van ontruiming voor een werkmanswoning K 49, werd verlengd en liet perceel M 53 onbewoonbaar ver* klaard. I Besloten werd om een gulden toeslag te geven op de huren van woningen van de „Vereen tol verbetering der Volks huisvesting". voorzoover 3e huurders daarvoor in aanmerking komen. Er staan n.l. 14 van die wouingen Teeg, wegens te hoogen huurprijs (f4) en nu zal men op deze wijze Irachten de woningen ver huurd te krijgen. Vooreen le houden konijnen-en j>)uim- veelentoonslelling werden twee medailles geschonken. Dit Ze© u ws ch-V j a an d e re n W. D. Te V aterlandkcrkje heeft de verkoop van het Ncderlaiidsch Roode I Ivruis vlaggetje opgebracht, de som van f 10 50. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De Scheepsbouwer. The Ship). Het Nieuwe Rotterdam- sclie Tooneel. Schouwburg. Het aloude conflict lusschen den va der en den zoon, die niet den wieg op wil, door den vader gemaakt Hier John Turlow, de stoere ,,self made'" man, de scheepsbouwer, de vverkfer. echter niet uit arbeidslust, maar om zijn kracht te toonen, om zijn werf tol de grootste te maken, wal hem ook gelukt. Maar bij al zijn vooruitstrevendheid, waai- het de werf betref!star vasthoudend aan het beginsel mijn zoon zal mijn werk voort zetten; zonder ook maar eenigszms te letten op diens neigingen en aanleg, die 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1