KENNISGEVING. U®. 240. Woensdags 12 Öetober iliüf 419* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. 81NÜEHLAND. hel oude contract voljfde, geen le groote JJij dit nummer behoort een Bijvoegsel, of onaanvaardbare verplichtingen op zich neemt. Voorts halen we aan, dat de regeering zegt niet te kunnen deelen «ie opvatting, dat de regeling inzake een waarborg te gen üoogerc gemeentebelasting (betaling van het meerdere door het Rijk dat échter dit meerdere van de gemeéntén terug ontvangt) in strijd zou zijn met art. 176 der Grondwet, verbiedend het geven van privilegiën in het stuk van belastingen. „"Van een privilege zou slechts sprake kunnen zijn, als de gemeente-belasting- heffer een der belastingplichtigen begun stigde boven den ander. Tn hef onderha vige geval zal de gemeente, ter erkenning van het belang, dat het voortbestaan van „De Schelde" voor haar heeft, een sub sidie geven aan den'Stjiat, ter tegemoet koming in de kosten, die deze laatste moet maken om het bedrijf van „De Schelde" in Vlissingen te doen voortbe staan. Aan dit subsidie wordt feitelijk de opschortende voorwaarde verbonden, dat het eerst zal ingaan als de gemeentjq iuit het bestaan van ,JDe Schelde" n dan th«.ns directe voordeelen trekt." DE OVEREENKOMST MET JDE SCHELDE Ter aanvulling van het korte overzicht dat we gister publiceerden van de Mem), van Anlw. inzake de overeenkomst Van het Rijk met de Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen betreffende het bouwen door het Rijk van een nieuwe sluis van 2.5 millioen, het verstrekken aan de maatschappij van 'n leening van 3,5 mil lioen, den kosteLoozen afstand van de nu bij „De Schelde" in erfpacht zijnde ter reinen, de waarborg tegen hoogere ge meentebelasting, enz. laten we hier nog enkele gedeelte volgen uit die Me morie. Allereerst de door- zeer vele Kamer leden in het afd. verslag gevraagde in lichting omtrent de groote bezwaren voor het Rijk verbonden aan een overeen komst van '13: „Volgens art, 13 der erfpachtsovereen komst 1913. zoo zegt de M* V. Antw.:, is de erfpachtster (ic, de Mij. „de Schelde") bevoegd om 'de erfpacht door eenzijdige opzegging tusschentijds te doen eindi gen op 8 Sept, 1928 en vervolgens tel kens om de tien jaren. Bij het eindigen van de erfpacht door dergelijke opzeg ging treedt de Staat ingevolge artikel 22, 1. der overeenkomst in den eigendom vanalle op het erfpachtsterrein alsdan aanwezige gebouwen en vaste inrichtin gen, voor zoover zij overeenkomstig de bepalingen daarvan op de bouwrekening, dn artikel 24 omschreven, zijn gebracht en onder verplichting om de waarde van deze gehouwen en vaste inrichtingen vol gens die bepalingen met de erfpachtster te verrekenen .Volgens den stand der bouwrekening op 1 Januari 1927 zou voor vorenbedoelde eigendommen op dat tijdstip f 5.030.807,82 verschuldigd zijn. Op de grootte van dit bedrag kan van wege den staat geen invloed worden uit geoefend. Of een gebouw of vaste inrich ting noodig is voor het bedrijf, is alleen ter beoordeeling van de maatschappij „de Schelde", terwijl het maken Van nieuwe of hel wijzigen van gebouwen en inrich tingen slechts geweigerd -kan worden op grond, dat de uitvoering van het werk in strijd zou zijn met de bestemming van het erfpachtsterrein volgens de over eenkomst, dan wél dat het ter beoorde ling ingezonden ontwerp niet voldoende volledig of duidelijk is. Terwijl de Staal aldus een reeds thans aanzienlijk en een zeer vermoedelijk in den loop der jaren stijgend bedrag heeft te betalen bij opzegging van hel erf pachtscontract 1913 door „De Schelde" wordt alsaan de eigendom verkregen van gebouwen en inrichtingen, die zoo zij niet voor de voortzetting van het bedrijf worden gebezigd wel nagenoeg ■waardeloos zullen zijn. Om dit kapitaal te behouden, zou de Staat alzoo bij op zegging voor de noodzakelijkheid wor den gesteld om een bedrijf, waarin en kele duizenden arbeiders een bestaan vinden, te gaan exploiteeren onder om standigheden, welke allicht minder gun stig zouden zijn, wijl immers verdere exploitatie door de maatschappij „De „Schelde" niet Degeerd zou worden op dat tijdstip. Naar de Regeering meent, mocht een risico als blijkens het vorenuiteen- gezette in het contract 1913 ligt opge sloten niet langer aanvaard worden, vooral toen bleek, dat de maatschappij „De Schelde" van haar opzeggingjsrccht zou willen gebruik maken, wanneer zij -niet in staat werd gesteld om door ver betering van den toegang van haar werf naar het buitenwater groolere schepen te kunnen bouwen,een noodzakelijke voorwaarde om mededinging met andere scheepswerven te kunnen volhouden. Om haar grooteren uitweg naar buiten le kunnen krijgen, was medewerking van den Staat noodig, en zoo waren de voor waarden aanwezig om door onderhau]- dglingen tot een nieuwe overeenkomst te komen, waarbij door den Slaat het vorenomschreven onbeperkte risico, dat in het exploiteeren van het werfbedrijf zou zijn gelegen, is vervangen door wel omlijnde verplichtingen van ook gelde lijk minder verre strekking dan uit het contract 1913 voortvloeiden Nu die on derhandelingen zijn geëindigd en in een overeenkomst vastgelegd, achten onder- geteekenden het uitgesloten, dat door het voeren van nieuwe onderhandelingen be ginselswijziging in den opzet der over eenkomst zou leunnen worden verkre gen, zooals zou worden gewenscht door verscheidene leden, die verlangen, dat „De Schelde" een bijdrage zqu verleenen, dan wel dat een deel der winsten van de maatschappij ook aan den Staat zou ten goede komen. Vermeend wordt, dat door de thans gesloten overeenkomst d.e Slaat in vergelijking met hel risicodat uit VERLAGING VAN DE RIJWIELBE LASTING. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend, waarin wordt voorge steld bet tarief der Ihj\vie](belasfing te verlagen vaul f 3 tot f 2.50. Tevens zal! de uitreiking van kostelooze rijwielmeft' keu worden uitgebreid. Tot nu toe is uitreiking daarvan alleen mogelijk aan een gezinshoofd; voorgesteld wordt nu ze ook mogelijk te Jmaken aan een Lid* van het gezin, indien het gezinshoofd voor zijn beroep geen rijwiel noodig heeft, doch een lid van het gezin wel Dit voorstel is een uitvloeisel van 3e toezegging dat de rijwieljbeliastiug zou worden verlaagd zoo de raming der auto-belasting werd overschreden door de opbrengst. Het blijkt dat dia opbrengst in één jaar ruim 1 millioen meer op bracht dan de raming was. Voorts is de begindatum veranderd, daar verschillende bezwaren bestaan te gen 1 Januari. Het belastingjaar zal nu beginnen op 1 Augustus, Tijdelijk zal' da( voor het eerste half jaar van '28 een verlaging van de opbrengst 'beteekenen. VOOR ZWARE VRACHTAUTO'S. Van bevoegde zijde deelt men aan het Persbureau Vas Diaz mede: De nieuwe motor- en rijwielwel treedt 1 Nov. a.s. in werking. Ingevolge par. 4 van het daaraan verbonden reglement moeten op dien datum alle zware vracht- automobielen en aanhangwagens voorzien zijn vau een z.g. msclirijvingsbewijs. Hier op wordt nogmaals de aandacht geves tigd, daar thans blijkt, dat circa 80 pet; der vracbtautobeziUers niet op de hoog te zijn van deze eischen van liet nieuwe motor- en rijwielreglement. Het bewijs is verkrijgbaar aan het inschrijvingsbu reau voor motorrijtuigen, van Tien rijks waterstaat Na invulling van 4 gekleurde aanvraagformulieren die aan (ie bureaux van politie en het bureau van den rijks waterstaat verkrijgbaar zijnf HANDEL IN W APENEN, MUNITIE EN OORLOGSMATERIAAL. Ingediend is een wetsontwerp houden de voorbehoud der bevoegdheid tot 'be krachtiging van het verdrag nopens het toezicht op den internationalen handel! in wapenen, munitie en oorlogsmaterieel van 17 Juni 1925, dal dadelSjk na de conferentie door 19 staten is ondertee kend, en door onze regeering (voor het rijk in Europa en voor de overzeesche gewesten) op 29 April; '26i Het doel van het verdrag is Iweelbdig ten eerste het voorkomen van clan- destienen toevoer van wapenen buiten medeweten der regeeringen en ten tweede het verkrijgen van een overzicht van de wegen waarlangs de in ternationale wapenhandel' zich beweegt. Uit StsCsn Provincie. Uit Walcheren. - Zooals wij verléden week meldden, zal het feest ter eere van 'den nieuwen burgemeester van Koudckerkc, voor wat betreft 't Zand plaats hebben op Za terdag a.s. Aan het door het feest comité samen gestelde programma ontleenen wij, dat reeds des morgens te 9 uur een 24 lal ringrijders te paard den strijd op de baan op den Breeweg zullen aanvangen' te één uur des middags zulljcn op den Singel hij de kweekerij van den heer Noske de versierde rijwielen en sport karren worden gekeurd. Te half twee heeft de officieelé ont vangst plaats van den burgemeester in, de Hierdoor brengen wij ter Uwer kennis, dat onze relatie met de firma 0. Sluys Co., „De Roode TorenMiddelburg, vanaf heden heeft opgehouden le bestaan. Voor H.H. üerfcoopers zijn onze Pluimvee- en Vogelvoeders steeds in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij: Firma Gort Co. (P. J. Dronkers) Kinderdijk - Middelburg Firma A. Polderman Zn., Vlissingen Onze Pluimvee- en Vogelvoeders zijn in elke prima zaak verkrijgbaar! tel I!® N. V. P. Sluis' Pluimvee- en Vogelvoeder/abrieken, Weesperkarspel =1?? sis Gevestigd 1823 Méér dan 700 Medailles ÉP 7 (Ingez. Med) zaal van den heer van Hoeven, den Bui tentuin, waarna te 2 uur een ommegang en optocht worden gehouden, langs den Tramsingel, den Nieuwen Vlissingschen weg, het Davidswegje en zoo terug naar 't Zand. De burgemeester zal daarna de ojienbare gebouwen bezoeken en te 5 uur in de reeds geuoemde zaal receptie houden. Intusscheu hebben des middags van 3 uur af, spelen voor jongere en oudere kinderen plaats op de Burgerweide ,en ringrijden per rijwiel op den Breeweg. Voor den avond staat op liet pro gramma een lichtstoet, welke te 7 uur begint en wordt medegemaakt door het muziekgezelschap „Voorwaarts" vauEou- dekerke. Te half negen zullen verschillende cor poraties aan den burgemeester worden voorgesteld, en ten slotte geeft „Voor waarts"' van 9 tot 11 uur een concert. Ulï Zuid-Bavelaad. - De gemeenteraad van 's II e e r- Abtskerlce besloot op den grondslag van de voorstellen der P. Z. Er M. mede te werken lot electrificatie dei- gemeente. - Maandagmiddag kwam de raad der gemeente Kape 11c bijeen. Alle leden tegenwoordig, behalve de heer A, v. d. Have, met kennisgeving. De voorzitter deelt mede, dal tot loco burgemeester is benoemd de heer J. Zegers en bij ontstentenis of ziekte de heer J. Zuidweg. Het verzoek van de vereeniging van oud leerlingen der tuinbouwcursussen om gebruik te mogen maken van een schoollokaal met gratis vuur en licht, werd ingewilligd. De school mag echter niet benut worden als bergplaats van fietsen, er mag in de school niet gerookt worden, en ook geen gebruik gemaakt worden van de privaten. De vereeniging „Schoolmuseum" te Middelburg verzoekt een jaarlijlcsch sub sidie. B. en W. stellen voor om dit als nog niet toe le slaan; mocht het echter later noodig blijken, zoo zullen zij niet ongenegen zijn hiertoe over te gaan. Dit voorstel werd z. h. st. aanvaard. Gekozen werd als afgevaardigde voor vereeniging Wijkverpleging in de plaats van oud-wethouder Vereeke, de burgemeester. Inzake de straatverlichting voor Bie- zelinge deelde de voorzitter de onder handelingen met het bestuur der Coöpe ratie mee. De bedoeling is enkel straat verlichting, aansluiting aan het bestaande net, maar geen aansluitingeu voor wo ningen. 22 lantaarns zouden noodig zijn. Ook le ICapelle moeten enkelje lichtpun ten nagezien worden, we kunnen niet langer met de petroleumlanlaarns blij ven tobben. Aansluiting aan het eleclri- sche net is noodzakelijk. Een bedrag van f1000 dient te worden gevoteerd. De heer Van der Graaff acht gas doel matiger voor een plattelandsbevolking. De heer Fraanje gaat met den hejer j Van der Graaff volkomen accoord, is eveneens voor gas, en tegen bindtsndo bepalingen. Weth. Zuidweg vraagt zich af of er 'niet voldoende gas voor Ivapelle en Bie- zelinge beide geleverd zou kunnen wor den, zoodat aansluiting altijd nog zou kunnen volgen. Weth. Zegers wijst er op, dat de kos ten voor herstel in den ouden vorm, d. petroleumverlichting, zeker een 500 gulden zouden bedragen. Aaugenomen werd het voorstel van B, en W. m. a. st. om f 1000.— te voteep ren voor straatverlichting voor Bieze- }inge en enkele lichtpunten ook le ICa pelle te verbeteren, dit aan te gaan met het Coöp. Electr. bedrijf, voor eeu onbe paald aantal jaren met wederopzegging en in achtneming van "het gesprokene. Inzake de begrooting 1928 deelde de commissie tot onderzoek mee, dat zij zich in hoofdzaak met de ontworpen begrooting kan vereenigen. Hel komt haar echter voor, dat de jaarwedde van den gemeentebode wat aan den lagen kant is, waarom zij adviseert deze jaar wedde met f 50 te verhoogen. Wat betreft het onderhoud van pom pen en riolen, heeft de commissie den wenseh le kennen gegeven, dat allereerst ook den onhoudbaren toestand in de Blaaspoort te Biezelinge een einde wordt gemaakt. Verder geeft de commissie in overweging om het vervolgonderwijs zoo in te richten, dat het een voorbereiding vormt voor het tuin- en landbouwon derwijs. M. a. st. werd besloten de jaarwedde van den gemeentebode met f 50 'le ver hoogen. Ook was de algemeene oordeeling om den toestand in de Blaaspoort tot een afdoende verbetering te brengen. Wat betreft het tuinbouw- en land bouwonderwijs, achtte weth. Zuidweg het niet zoo zeer noodig om het vervolg onderwijs hiernaar in te richten Spr. wijst op de cursussen die gehouden wor den. De heer Van der Graaff licht dit punt nader toe, en wil dit meer als voor- bereidiug doen dienen. De begrooting wordt m. a st. vastge steld op f62.120.62 in ontvang en uit gaaf. Bij de rondvraag krijgt de voorzitter machtiging voor B. en W. tot den ver- koop van oude keien iu de Biezeling- schcstraal. De heer v. d. Graaff vraagt verbetering van den zijkantweg aan dbn Achterweg te Biezelinge. Verbetering wordt loeige- zegd. Ook wijst de heer v. d. Graaff op hel verhoogen der straten bij verleg ging of vernieuwing. De voorzitter wit gaarne in den verrol- 1 ge niermede rekening houden. De heer Van Wingen wenscht verbelle- ring van het straatje naast den tuin der Ned. Herv. Kerk iu de nabijheid der pastorie. Bespreking met B. en "W. wordt toegezegd. j Door weth. Zuidweg wordt uog ge wezen op de noodzakelijke verbetering die de zijkant eischt aan de Abdijstraat, Spoedige verbetering wordt foegezjegcL Uit Schouwen en DuiveUni j De tramboot „Zijpe", die zooals we gister meldden 'sochtens met zwaren mist bij het ijzeren baken op een dam omhoog voer, is, na daar eenige uren ge- zelen te hebben, in den middag met hoogwatertij door eigen kracht vlot geko men. ©ogenschijnlijk, zonder averij beko men te hebben, heeft zij den dienst Sta- venisse—Zijpe v.v. kunnen hervatten. I De vrachtauto van deu heer Y> te Bruinisse is Dinsdagochtend ten ge- volge van den mist op den straatweg tus- 5 schen Bruinisse en Oostcrland in een sloot gereden. De chauffeur kwam won der hoven wonder met den schrik vrij; i doch de auto was nogal beschadigd. - In de volle zaal van Hotel Boon le Haam slede trad Maandagavond >1. namens het comité voor Christ, winter- lezingen Reverend James Leijnse, ge- kleed in geborduurd zijden Chineesch costuum als spreker op. Aan de hand v,an een serie prachtige lichtbeelden, vertoonde hij enkele per sonen uit de vorige keizer-dynastie, ver schillende tempels, prieslertypen, bede laars, voertuigen enz., waardoor men eenig beeld kreeg van aard en zeden der bevolking. Duidelijk schilderde spr., die met zijn echtgenoote 6 jaar ln China hecfl gewerkt, de armoede en ellende van hel heidendom en de zegenrijke wer king van het Christendom, Hij teekende het droevige lot der Chineesclie meisjes en wees op het feit, dat Nederland liet eenige land is, waar tot dusver wei nig of niets voor de Cbinoezen wordt gedaan. Een collecte, die tiet comité bij uitzondering toestond, bracht voldoende (f 24) op om een Chineesch meisje vrij te koopen en daar door te redden van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1