«o. 239 ISmsc&ag 11 October 19X9 170' Jaargang BINNENLAND. U kunt het zelf ook! Uit Stad an Provincie. MIDDEL OÜRANT. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. 0VEREENK03IST MET DE MIJ. SCHELDE'- Verschenen is de memorie van ant woord op het voorloopig verslag aan gaande het wetsontwerp tot goedkeuring van een overeenkomst met de N. V. Kon. Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen gesloten betreffende het verschaffen aan de werf dier maatschappij van een rui men uitgang naar zee en de ontbinding van de overeenkomst van April 1913, goedgekeurd bij de wet van 1 Dec. 1913. De regeering laat aan de beantwoor ding van bet voorloopig verslag eenige mededeelingen en beschouwingen voor afgaan teneinde haar beleid in deze zaak nader toe te lichten. Toen de regeering tot de overtuiging was gekomen, dat het voor den staat voordeel opleveren zou, een nieuwe overeenkomst aan te gaan, is onmiddelijk alles in het werk gesteld om zoo spoej- dig mogelijk met de directie tot overeen stemming te komen. Dat deze beslissing niet spoedig kon worden genomen, be hoeft niet le verwonderen, omdat toch de staat door de nieuwe overeenkomst belangrijke geldelijke en andere verplich tingen op zich neemt die over langen ter mijn loopen en omdat de voorwaarden van Do Schelde niet alle zonder nadere studie overgenomen konden worden. Daarom is het wezen der onderhandelin gen aan den Landsadvocaat opgedragen, Men moge betreuren, dat het ontwerp niet spoediger in behandeling kon wor den genomen, doch, naar de xegeering meent, is de grootst mogelijke spoedt betracht. Thans kan worden medegedeeld, tiat, nu de wet lot bekrachtiging der over eenkomst niet vóór 1 Juli 1927 bleelc tot stand te kunnen komen, de maatschappij De Schelde, ten einde zich haar recht voor te behouden, de o.vereenkomst van 1913 bij deurwaardersexploit heeft opge zegd, doch tevens bereid bleek op de ge vonden grondslagen een regeling met den staat te treffen. De nieuw geteekende overeenkomst wordt bij deze memorie overgelegd. De regeering stemt met vele ledén in, dat het behoud van een groot fabriekx- bedrijf met ongeveer 2000 werklieden te Vlissingen zeer zeker een algemeén be lang vertegenwoordigt, omdat de wel vaart van de gemeente Vlissingen ook volgens deze leden nauw met hel voort bestaan van het scheeps- en machinebe drijf van De Schelde is verbonden. Dat de regeering in deze het noodzakelijk acht om o.a. door den bouw van een nieuwe schutsluis het voortbestaan van het scheepsbedrijf van meergenoemde maatschappij te verzekeren, vindt even wel zijn grond niet zoozeer in de behar tiging van de hier op het spel staande qjgemecne belangen, dan wel in de ver houding, welke tusschen den staat en De Schelde, laatstelijk door het erfpacht contract 1913 is geschapen, en waarin in het belang van wederzijdsche partijen door de bij dit wetsontwerp gevoerde overeenkomst veranderingen worden ge bracht, welke tevens zullen strekkeu om de hiervoren genoemde algemeene be langen van den scheepsbouw ook tot een voor de gemeente Vlissingen gelukkige oplossing te brengen. De opmerking, door eenige leden ge maakt, dat de regeering thans wel haar bijzondere aandacht schenkt aan den scheepsbouw, maar dat dit niet altijd het geval is waar het andere takken van fabrieksnijverheid betreft, kan de regee ring dan ook niet aanvaarden. Het be doelde adres van een 8 lal Kamers van Koophandel in Noord-Brabant en Lim burg bepleit een geheel© verandering in de 'Nederlandsclie handelspolitiek en het niet onmiddelijk aan dien eisch voldoen bewijst toch zeker nog niet, dat men geen gevoel heeft voor de belangen der indus trie. De regeering zet voorts uiteen de be zwaren, die de overeenkomst van 1913 aankleefden en constateert, dat thans een overeenkomst is verkregen, waarbij voor den slaat het onbeperkte risico is vervangen door welomlijnde verplich tingen. De regeering acht het uitgesloten, dat door het voeren van nieuwe onderhan delingen beginselwijziging in den opzet der overeenkomst zou kunnen worden verkregen. Op de vraag, hoe groot de over te dra gen terreinen zijn, kan worden geant woord, dal de groote bedraagt 18.665 JI.A-, waarvan 14.7152 H.A. eigendom van liet rijk, thans in erfpacht bij De Schelde. In de memorie van antwoord op het ontwerp betreffende onteigening, noodig voor uitbreiding van het werfbedrijf van de Kon. Mij. De Schelde zegt de regceh ring o.m., dat men deze onteigening niet op zichzelf moet beschouwen, maar in verband met het wetsontwerp tol goed keuring der nieuwe overeenkomst met De Schelde, Het kan niet twijfelachtig zijn, dat met de hierbedoelde onteige ning het algemeen belang gediend wordt. Er zal niet onteigend worden ten na me van De Schelde, maar ten name van het rijk om het algemeen belang te die nen. Wat de bestemming der terreinen betreft kan zekerheid worden verkre gen bij' overdracht. DE PO&TVLUCHT NAAR INDIK. Luitenant Koppen is na de aankomst te Batavia, naar een Aneta-bericht meldt, herhaaldelijk onder daverende hoera's op de schouders rondgedragen. De geest drift was zoo groot, dat het militaire coraon verbroken werd. Het Wilhelmus werd gezongen en toen de geestdrift een weinig bedaard was, werd de eerte- wiju rondgediend. Luitenant Koppen vertelde, dat de te rugkeer naar Allahabad, kort na het opstijgen, te wijten was aan hel dalen van aen oliedruk in den middelsten mo tor. Bij onderzoek bleek, dat er een vuiltje tusschen de kleppen zat. De re paratie was van korten duur, maar toch wera besloten te Allahabad te blijven en den motor grondig na te zien. Het lag in de bedoeling den volgenden dag den achterstand in te halen. Toen de ma chine weer gereed was, werd naar een ander gedeelte van het terrein getaxied, en daar zakte de Postduif 60 c.M. diep in den modder, zoodat opnieuw zeer hard gewerkt moest worden, om de ma chine vrij te maken. Den volgenden dag werd Calcutta gehaald en daarna ander half traject in één dag afgelegd, waar door de achterstand tot een etmaal te ruggebracht werd. Luitenant Koppen deelde mee, dat de recordvlucht toch geslaagd was, Boord at de afstand Amsterdam—Karachi in vier dagen is afgelegd, wat de Engelschen haast niet wilden gelooven. Zij waren er buitengewoon enthousiast over en de zelfde geestdriftige stemming werd in Singapore geconstateerd. Hier toch is luitenant Koppen door den gouverneur van de Straits, die hem zijn opwachting kwam maken, allerhartelijkst ontvangen. Het traject Bangkok—Singapore, een afstand van 750 K.M., over de zee, is uitsluitend op kompas gevlogen en de PoStauif kwam precies op het juiste punt aan, hoewel er voortdurend wolken aren. Voorts zei luit. Koppen: „Wij zijn de eerste vliegers, die dwars over het Per zische hoogland en niet langs de kust zijn gevlogen." Maandag aanvaardt de Postduif den te rugtocht naar Holland. Een groote huldigingsbijeenkomst heeft plaats gehad in den Dierentuin. Tal van redevoeringen zijn daar gehouden. Aan de drie vliegers werden herinneringsmie- dailles uitgereikt, en aan luit. Koppen bovendien een zillveren beker, die met champagne gevuld was. STEMMI ING BIJ VOLMACHT. Het persbureau V. D. verneemt, dat een wetsontwerp gereed is, dienende om de uitoefening van het kiesrecht te verge makkelijken voor hen, wier beroep hen noopt teneinde van de stemming in het buitenland te vertoeven,. Dit wetsontwerp zal binnenkort worden ingediend,. Het be rust, op het beginsel van stemming bij volmacht, op de wijze, Sooals dit in En geland geschiedt,. Zij, die in de termen vallen het kiesrecht volgens deze wet uit le oefenen kunnen elk jaar vóór 1 Februari een verzoek indienen, waar toe formulieren beschikbaar worden ge steld, ter aanwijzing van een gemachtigde* Tusschen 22 Maart en 7 .diageïi nla de can- didaalstelling kunnen degenen aan w'iê het recht is toegekend, persoonlijk een gemachtigde aanwijzen,. Deze gemachtigde kan dan op den dlag dei- stemming na 12 uur voor hen het stemrecht uitoefenen» Men mag slechts gemachtigde zijn voor een persoon en gezinsleden voor - twee personen,. GOEDGEKEURDE VERPLFGINGS- INRICHTINGEN. Volgens de bepalingen, waaronder aan plaatselijke vereenigingen voor tubercu losebestrijding (Vereenigingen tot bestrij ding der tuberculose, Groene Kruis, Wit te Kruis, Wit-Gele Kruis, Vereenigingen voor Wijkverpleging, enz. enz.,) subsi die wordt verleend, mag het gedeelte van hel subsidie, dat is bestemd voor verplegingsdoeleinden, o.m. worden be steed voor verpleging in door de Inspec tie goedgekeurde sanatoria, zeehospitia, ziekenhuizen, dagverblijven, buitenscho len en andere verplegingsinriclitingjen voor tuberculoselijders. Inrichtingen, welke prijs stellen, op de lijst der goedgekeurde verplegingsi- in'richtingen te worden geplaatst, kunnen eene aanvrage inzenden, onder mede- deeling, hoe de verpleging der tubercu loselijders in de inrichting geregeld is, aan de(n) belreffende(p) Inspecteur (In- speclrice) van de Volksgezondheid, dienst hygiëne van het kind, tuberculosebestrij ding, bestrijding der geslachtsziekten. De aanvrage is te zenden voor de pro vincie Zeeland aan den Inspecteur van de Volksgezondheid J. A. Putto, Dr. Kui perstraat 8, 's-Gravenhage. TEGEN DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Te Utrecht is Zaterdag de constituee- rende vergadering gehouden van een Co mité van Actie tegen de onbewaakte over wegen. Voorzitter is mr. A. J. Fokker te Amsterdam; secretaris A. J. Vos te Wou denberg. Er werd o»a. besloten- een procedure tegen de Nederlaudschö Spoorwegen in te stellen ter verkrijging van een uitspraak der rechterlijke maéht dat het onbe waakt laten van overwegen ongeoor loofd is. DE GASKWESTIE TE WEESP. Na een geheime zitting heeft de ge meenteraad van Weesp zonder hoofde lijke stemming den geschorsten directeur der gasfabriek en administrateur van liet gemeente electr.-bedrijf, W. M. B. L., wegens wanbeheer ontslagen. Wellicht heeft U reeds vaak het waschgoed van anderen bewonderd dat er zoo frisch en helder uitzag alsof het pas nieuw was. Zoo kunt U het zelf ook krijgen. Neem slechts de proef met Rinso en U zult ver baasd zijn over de resultaten. Koop nog heden een pakt Uit Middelburg. In dit nunyner komt een publicatie voor van den burgemeester van M i ri de lb u r g in verband met de aanvrage van nieuwe rijbewijzen, wij vestigen de aandacht van hen, die voor het besturen van een motorrijwiel of automobiel' een rijbewijs wenschen te hebben en dus een nieuw moeten aanvragen op deze publi catie. In het bijzonder dienen zij, die in de jaren 1906 tot en met 1911 hun eerste rijbewijs aanvroegen en ontvingen, er om te denken, dat zij zich vóór 2-1 October a.s. tusschen 10 en 1 uur ter gemeente secretarie, bureau bevolking, ingang Ilelm moeten aanmelden. Bij Kou. besluit is aan den heer E. Alberts alhier, vice-consyl van Noor wegen, verlof verleend tot het aanne men van het ridderkruis 2de klasse der Orde van St. Olaf van Noorwegen. Uit Zuid-Beveiand. In de Yrijaag gehouden raadsverga dering van Schorc werd op het subsi die-verzoek der vereen., het schoolmu seum te Middelburg, afwijzend beschikt. Meegedeeld wordt dal tot waarn. bur gemeester is aangewezen 'dhr. W. Ka- relse (weth.), in de tweede plaats weth. Bierens. En voorts dat de prijs van een nieuwen stoel voor de Raadzaal' f 40 is; daar dit bedrag nogai hoog wordt ge acht, zal nader worden jjeinformeewl. Voorts deelt de Burgemeester mede,, de reparation aan den toren. De kosten van herstelling bedragen pl.ml f D3|0 ook vernieuwing van leien in de spijs is mede noodzakelijk. Na eenige discussie worden B. en Wi. gemachtigd de werken uit te voeren; indien tusschen opzichter en uil voerder overeenstemming wordt verkre gen betreffende het kosten-bedrag. De gemeente-begrooting dienst 1928 wordt vastgesteld met een voor den ge wonen dienst een ontvangen uitgaaf van f 26.467.57 en voor den kapitaaldienst een ontvang van f 2390; bedrag pi. ink. belasting f 81S7.17 en voor onvoorziene uitgaven f 891.28. Bij de rondvraag vestigt dhr. Nieuwen- huijsen er de aandacht op, dat des avonds het Naaimectsche \Veegje en het daartegenover liggende pad zeer donker zijn. Verandering hierin kon het beste, door den lantaarn in den Naairaeet le verplaatsen. De voorzitter zegt, dat B. en W. zullen trachteu hierin verbetering tc kvijgen. Verder vraagt dhr. Nieuwenhuij- se om verbetering van het wegje ter hoogte van de woningen voor den put in den Naaimeet door het storten van wat macadam. De voorzitter zal ook hieraan aandacht schenken en zoo nooBig voor verbetering zorg dragen. De heer de Vrieze zou de rioleering in den Naaimeet nog dit najaar in orde willen brengen, daar het bij regenachtig weer zeer modderig is, waatrop de voor zitter antwoordt, daarop te hebben gere kend bij het opmaken der begrooting; de heer Karelse zou zoo spoedig mogeliijk met dit werk willfen beginnen. Den heer C. A. Moerman, kommies bij de Directe belastingen te Rilland Bath enz., is als standplaats aangewezen R'ijsbergen (N.-B.) met ingang van "1 Nov*. (Inge*. Med.) Uit Scnouwen en Duiveland. In de Zaterdag gehouden verga dering van de aïd. Bru inisse van dein Bond van Zeeuwsche Mosselkweekers deelde de voorzitter na opening mede dat een brief van het hoofdbestuur was ont vangen meldenoe de algeheel© door voering der centralisatie. Alle bestelj- lingen zullen dus in 't vervoljg gaan over het hoofdkantoor Bruinisse. Voorgelezen werd het huishoudelijk Bondsreglement ter kennisneming van dc Leden. Daarna volgde arlikelsgcwijze voorlezing van het huishoudelijk af- deelingsreglement waarop geen op of aanmerkingen werden gemaakt zoodat dit van 8 Oct. af van kracht is geworden. Vervolgens werd overgegaan tot de in de vorige vergadering uitgestelde verkie zing van een bestuurslid. Deze verkiezing geschiedde volgens het in het afdeelingï- reglement vastgestelde meervoudig kies recht waarbij leden met een productie van 2001 ton 1 slem heeft, 2001 tot en met 1000 ton 2 stemmen., 1,001 tot en met 6000 ton 3 stemmen, 6001 tot en met 8000 ton 1 stemmen, daarboven 5 stem men hebben. Gekozen werd dhr. Witte Jz. zoodat het bestuur thans voltallig is. De voor- loopige voorzitter dhr. "W. v. d. Berg Dz. werd bij acclamatie lot voorzitter her kozen. Medegedeeld werd dat van dc gebr. Ju- melet Iz. een schrijven was ingekomen om tot den Bond te worden toegelaten. Hierover zal door het hoofdbestuur wor den beslist. Uit de mededeelingen van de Bonds vergadering te Goes bleek o. a. dat het hoofdbestuur met 2 personen is uitge breid n.l. de heereu J. Vette te Ierseke en J. F. Ivens le Graauw. Medegedeeld werd nog dat aan den heer Anthonies fa. De Claer en \nthio- nies, mosselkoopman te Antwerpen is gevraagd de bestellingen zonder tus- schenpersonen aan het hoofdbestuur le Bruinisse te doen. Naar aanleiding van de dezer dagen door verschillende leden ontvangen cir culaire van het bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen inzake pacl.it- betaling, werd medegedeeld dat door het bestuur stappen zijn gedaan alsnog pachtsvermindering tc verkrijgen. Nadat nog was voorgelezen het per centage verzonden van ieders quantum werd de vergadering gesloten. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen Wu D. De dezer dagen te Zuidzande gehouden collecte ten behoeve van het Nederlandsclie Roode Kruis heeft f ,29,50 opgebracht. ONDERWIJS. Geslaagd te Utrecht voor het candi- daats-examen rechten, de heer A J. G. C. C. Mes, alhier. Geslaagd te Wageningen voor het ingenieursexamen tuinbouw, de heer A. H. Zweede geb. te Goes. In een gehouden spoedeischenide gemeenteraadsvergadering te St. Maar tensdijk werd benoemd tot onderwij zeres aan de O. D. school aldaar, mej. E. Lindborgh tc Breda. KERKNIEUWS. De eerste dienst in het nieuw© kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Biczelinge zal gehouden worden Vrij dagavond a s., waarbij ds. Hofman van Krabbendijke zal oorgaan Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Renesse en Noordwellle (toez.) ds. P. v. d. Staaij, te Westerbbrk Geref. Ke r k. Beroepen te Anna Jacobapolder A. Mout, cand. te Rotterdam. Bedankt voor het beroep naar Schoon- rewoerd en Fijnaart, door ds. D. Brom mer te Bruinisse—Oosterland. Geref. Gem. Op liet tweetal le Vlaardingeu komt voor ds. J. Vreugdenhil te Borsselen. MANDEL, NIJVERHEID VISSCHERLÏ. Het motorschip ..Kola Radja" voor den Rolterdamschen Lloyd, gebouwd op de werf der 'Kon. Maatschappij „De Schelde" te V1 i s s i ne n, zat Donder dag naar builen worden gebracht en Vrijdag en Zaterdag proefstoomen en dan naar Rotterdam vertrekken. De eerste Zeeuwsche leg- 'w e d s t r ij d. v Zaterdag 15 Oct., 's nam(, 2 uur zal op het terrein van den heer M. J. Rottier, Hoogeweg 173 Vlissingen de eerste Zeeuwsche legwedstrijd plaats hebben, georganiseerd door de V. P. Z.. Op de voorafgaande vergadering zal de heer O. A. van Woelderen, burgemeester van Vlissingen, een openingsrede houden. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, De inspecteur der posterijen en te legrafie C. A. van den Brielt to Doiyirecht, voordien adj. insp. alhier, is lijdelijk belast met de waarneming van het beheer van het telegraafkantoor te 's Graven- hage. Aangesteld lol leerling-telefoniste bij den interlocalen dienst mej. J. van Belzen uil Middelburg en geplaatst op het post- en telegraafkantoor te Steen bergen, zulks met ingang van 1 Novem ber a.s. De nieuwe Haven te Zierikzee. Door het Hoofdbestuur van Schutte- vaer werd aan het Gemeentebestuur van Zierikzee het volgende adres gezon den: dat liet groote verschil tusschen hoog- en laagwaterstand op de Zeeuwsche stroomen in de buitenhavens het vaii en naar boord gaan voor de schippers en hun gezinnen vaak zeer bemoeilijkt, dat door belanghebbende schippers in dit opzicht geklaagd wordt over "den toe stand in de Nieuwe Haven in uw ge meente, dat in tal van sluizen en havens, zelfs daar waar een aanmerkelijk. geringer verval optreedt, in de muren zijn aan gebracht trapjes, welke door hun ligging binnen de muuroppervlakte geen Schade kunnen veroorzaken aan of moeilijkheden opleveren voor de gemeerd liggende of schuttende schepen, dat goede communicatie met den wal in het belang is van de beteekenis van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1