Uit Stad en fwdncis. Mo. 238. Maandag 101 October 19Z9F MIDDEL 170* jaargang COURANT. (Bij dit nummer behoort Bijvoegsel. iKHEKLAKD, DE SNELLE VLUCIIT NAAR INI)It- Het is waarlijk wonderlijk snel ge gaan in de laatste dagen. Zaterdag is hij iu eens doorgevlogen van Calcutta naar Bangkok, 1850 K.M., waar hij 's avonds zes uur aankwam. Zondag is hij doorgevlogen naar Singa pore, 1600 K.M. Hij had eerst plan om Muntok te halen (aan de Oostkust van Sumatra). Maar wegens den mist moest dit plan worden opgegeven. Evenwel is hij hedenochtend vroeg (men rekene bovendien met het tijdsver schil met Nederland) van Singapore ge vlogen naar Palembang, en daar aange komen. Uit Palembang werd heden aan het Haagsche Aneta kantoor geseind: De „Postduif" is hier -op geestdriftige wijze ontvangen. Resident rydeman hul digde in zijn rede de verdiensten der heeren Koppen, Frijns en EJlferman, waarna burgemeester Le Cocq d'Armand- ville drie zilveren medailles aanbood als hulde van dc burgerij aan de vliegers. Hedenmiddag te 3 uur (overeenko mend met 8 uur hedenochtend in Ne derland) is hij te Palembang weer opge stegen. En te 5.15 uur is hij te Batavia aangekomen! Hij heeft er dus tien dagen over be steed, waarvan één dag af gaat voor het oponthoud toen hij van Allahabad naar Akyab wilde vliegen en terug moest keeren. Dus negen vliegdagen. Van der Hoop deed er in '24 twintig vliegdagen over, maar was in *t geheel 24 dagen onderweg. En Geysendorffer deed er in Juni j.l. 13 vliegdagen over, maar was 16 dagen onderweg. Koppen legde gemiddeld per dag 1630 K.M. af; v. d. Hoop 768 K.Mcn Gey sendorffer 1134 K.M. Dit Middelburg. In het Schuttershof alhier heeft Zaterdag het muziekkorps van d,en „Hout handel Walcheren" zijn eerste wintei*- uitvoering in dit seizoen gegeven voor een volle zaal. Ter doen gebruikelijk werden voor d.en pauze onder leiding van den djrecteur, den heer (A,. J". F. den Boer, een vierlal muzieknummers ten gehoore gebracht, waai- van wij vooral bij de uit voering van de fantasie „Carmen Sylva" en de Wals „Voix Boumaines" resp. van M. Bieger en M. J. H. Kessels, een zeer goeden indruk kregen. Ook nu weer was het tweede gedeelte van den avond aan tooneel en voordracht gewijd,. Na een drama, getiteld „Hanna", waarvan de d,rie bedrijven op vlotte wij ze werden vertolkt, brachten een drie tal komische nummers de aanwezigen in de juist© stemming om op de muziek van het Jasz-Band Orkest, zich aan den dans te wijden. -o Uit Vlissingen, Door den heer Andriesscn zijn de "volgende vragen aan Burg. en Weth. van Vlissingen gestéld Is het juist, dat Maandag 3 October de ouderdeelen van de centrale veil- warming voor het stadhuis in Diet gebouw zijn afgeleverd? Is het ook juist, dat genoemd,e ondei'- deelen reeds Donderdag 29 September door den leverancier zijn afgezonden? Zoo ja, willen Burg. en Weth. dan me- dedeelcn op welken datum de bestelling is geschied? Zaterdagavond had in het Grand Hotel „Britannia" te Vlissingen de openingsavond plaats van de aldaar ge- vèstigde amusements dansclub „T O P". Voor dezen avond had het bestuur tot medewerking genoodigd mejuffrouw Ma- delainé Borrye, zangeres, en den heat' Maurice Deroo, componist en violist, resp. in het bezit van éen eersten en een tweeden prijs van het Kon. Conserva torium van Brussel, terwijl! 'tncj. Maria Schotte van het Conservatorium te Brug ge de klavier-begeleiding op zich had genomen. De heer Deroo vergastte de vrij tal rijke aanwezigen op de Schotsché Fan- tosia van M. Bruch en op een Serenade en een Morgenzang van zichzelf, vooral hij dit laatste bleek dat de heer Deroo als componist reeds veel' weet te presteeren, als violist gaf hij goed werk te hooren, al hadden wij wel wat ster ker geluid uit zijn instrument willen hooren komen. Mej. Borrey zong op zeer verdienste lijke wijze een viertal' liederen in het Fransch en een drietal Vllaamsche, waar onder ook een tweetal op muziek van den heer Deroo. Haar nog jeugdige stem zal zich bij verdere oefening zeker nog ontwikkelen en heeft het plan zich (op te Werken tot een messo-sopraan, zeker kans van slagen. Mej. Schotte heeft op prijzenswaar dige wijze zang en vioolspel op de piano begeleid, al was zij hij het laatste ie»en enkele maal' iets te vroeg. Na dit muzikale gedeelte van den avond, werd met dansen aangevangen, waarbij het gezamenlijk dansen werd af gewisseld door dansdemonstratics van 't danspaar Corveleijn, die de nieuwste dan sen brachten, als o.a. de Bananas Slide, de Moderne wals enz.. Voor de liefheb bers van liet dansen van dezen tijd, was daarbij veel te Iéeren, te meer waar men hier met uitstekende krachten le doen had. Het bleek, dat de bewegingen van de thans nieuwe dansen minder eigenaardig zijn, dan die van de vorige periode. De Fendracht Jasz, onder leiding van den heer Jesayes, zorgden voor uit stekende begeleiding. Uit Walcheren Dezer dagen is te A a g t e k e r k e opgericht een Meisjesvereeniging, ge naamd „Helpt Elkander", onder leiding van mevrouw Noteboom—Schaberg. Zij telt 10 leden van 15—20 jaar en deze komen iederen Dinsdagavond te samen in de consistorie der Ned. Herv. kerk. Ook telt deze vcreeniging reeds 36 dona- teairs. De heer D. Sanderse, s.-d. raadslid van Koude kerke verzoekt ons te mél den, dat hij, ter verbetering van ons ver slag, alsmede de nog aanwezige leden van zijn partij, niét opstonden toen, bijj d© installatie v!an den nieuwen burgemees ter, deze allen verzocht op te slaan en een dronlouit te brengen op Hl M. de Ko ningin,. UK Zui'd-B«TelHn3, - Zaterdagavond omstreeks half ze ven is een, vrouw, die uit een nog in beweging zijnden trein stapte, op het perron te Goes terecht gekomen. In bewusteloozen toestand werd zijn op genomen. - De kommies M. J. Geuze is met ingang van 1 Nov. a.s. verplaatst van Krabbend ij ke naar Vlissingen. Uit Schouwen en Duiveland. De Wilhelminavereeniging (onder ling ziekenfonds) hield Donderdagavond j.l. te Haamstede een algemeen© le denvergadering. De aftredende bestuurs leden, Hk. Brandenburg en M. Mali- paard Jr., werden herkozen. Op voorslel van hel bestuur werd besloten, dat Voortaan zieke leden met een bewijs van werkgever of werkgeefster kunnen vol staan voor korte uitkeering. Een voor stel om de uitkeering bij ziekte van f 7 op f 8 per week le brengen, wordt ver worpen. Uit T ih o I n. - Te Scherpenisse kwam Vrij dag de gemeenteraad bijeen» Afwezig mét kennisgeving de heer D» K. Rijstenbil. Overgelegd werd een schrijven van den Minister van Onderwijs, meldende, dat atwijzenff is 'beschikt op het verzoek om ontheffing te verkrijgen van de invoering van het 7e leerjaar- Betreffende deze aangelegenheid zal onderhandeld worden met den inspecteur van het lager onder was te Goes. M. a. st. werd lot lid; van het Burger!. Armbestuur herbenoemd de heer L. 0. van Doorn. De begrooting der gemeente voor 1928 werd m. a st. vastgesteld, wat den ge wonen dienst betreft, in ontvang en uit- ggaaf op f 38605.62 met den kapitaal- dienst iu orilvang en uitgaaf op memorïq. Tot vertegenwoordiger hij de NPV. Wa terleiding Mij» „Tholcn" ,werd voor '1928 herbenoemd dc heer J. Keur De3. met 5 Öslemmen terwijl de heer AdriJf Kleppe 1 stem verkreeg. Een schrijven van de Ned. Vereeniging voor den volkszang, he treffende aanvrage om een subsidie uit de gemeen|tekas werd voor kennisgeving aangenomen» Aan de afdeeling Scherpeni9se van de ZrL.M. werd vergunning gegeven tot gebruikma king van een schoollokaal gedurende den a»s. winter. Naar aanleiding van het in de vorige vergadering aangehouden verzoek van M, A, Kievit inzake verbetering van den waterafvoer voor hunne perceelen, werd besloten daarop gunstig le beschikken» (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. Levering aan gas- bed r ij ve nr Dit adres is van den Nexlerl» Federatie ven Bond van Personeel in Openharen dienst en gedateerd 1 October. Wijzende op de geruchten betreffende onregelmatigheden, die in de gasbedrij ven zouden plaats hebben géhlad bij leve ranties, zegt adressant, de pogingen om met medewerking van dc Vereen,, van Grfkfabrikfuiten onderzoekingen naar de juistheid dier berichten te bespoedigen, zijn afgesLuit op de weigering van die vereeniging om medewerking te verlee- neu. Verder wordt erop gewezen, dat deze vereeniging door meerdere gemeen ten gesubsidieerd wordt, en dat eenige onderzochte gevallen de juistheid der on regelmatigheden deden komen vast le slaan en dat 15 leveranciers zijn aange wezen die in meerdere of mindere mate daaraan zouden hebben medegewerkt, door het toekennen aan directeuren van gasfabrieken van beloonïngen, in den vorm van kortingspercentages e.d door welker omvang de betrokken gemeenten in den loop der jaren gezamenlijk, voor meerdere millioenen guldens benadeeld zouden zijn. Adressant wijst erop, dat door meerdere der bedoelde leveranciers bij lijd en wijle leveranties aan Middel burg zijn gedaan en dat een en ander in. breede lagen der bevolking twijTél heeft gewekt over de vraag of de gelden, in goede trouw door de overheid ter be schikking van hare bedrijven gesteld, hieraan wel volledig ten goede zijn geko men. dat het in het belang der gemeente en hare bedrijven, alsmede hot goed recht harer inwoners is te achten, dat die twijfel opgeheven wordt. "Dat voorts de eer en goeden naam der bedrijven, alsmede die van de daarin werkzaam zijnde ambtenaren en werklieden ,zij het ook ten onrechte, sterk te lijden hebben, tengevolge der berichten in de bladen, en dientengevolge opheldering daarom trent evenzeer dringend noodzakelijk ge acht moet worden. Adressant verzoekt ten slotte een commissie te benoemen, beslaande uit raadsleden als vertegen woordigers der burgerij en uit door de algemeen© landelijke bonden van over heidspersoneel 'aan te wijzen doch door den raad te benoemen, vertegenwoordi gers der ambtenaren en werklieden, wel ke de plaatselijke toestanden ton deze on derzoekt en tevens om cvenlueele subsi die aan de Vereen, van Glasfabrikanten onmiddellijk slop te zetten,. Gevraagde in lichtingen!. Op verzoek van den heer Jeronimus deelen B. en W. mede waaraan de post onderhoud verhuurde 'gebouwen groot f 1090.81 is besleed en dit blijkt le zijn aan verbeteringen aan de school aan heb Veorsclie Bolwerk, in verband met het verhuren van twee lokalen aan de Ver eeniging lot het verstrekken van lager onderwijs op Geref. grondslag, "waarvoor f 11000 was loegeslaan. Uitgegeven werd aan arbeidsloon f 656.70; smidswerk f 164.32; steen f 15.30; hout f80.53, schilderwerk f 160; en stukadoorswerk f 13.96. Arbcidsbem id doling. Een adres kwam in Van den Nat, Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mer- curius" om bij de arbeidsbeurs afzonder" lijk werk te maken voor de Handels- en kantoorbedienden, door instelling van een bedrijfskundigen amblenaar aan hel hoofd eener doelmatig ingerichte vakafdeeling. Verder zijn overgelegd enkele reeds eer der gepubliceerde stukken als die inzake een vrijwillige brandweer, het adres van slagers tegen het abattoir, en de beanl" woordiging der vragen van de heeren Mes en Paul. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. Onder de stukken, die zijn ingekomen voor de a..s. raadsvergadering treffen wij in de eerste plaats aan een adres in zake;. KERKNIEUWS. Men verzoekt ons er op te wijzen, dat Woensdagavond in de Gasthuiskerk alhier voor de J. Ver. zal optreden ds, A. Lauwers van Brussel. Men zie de advertentie. In de Groote Kerk le Vlissin- g e n, die tot in alle hoeken bezet was, nam gisterenavond ds. W. A. B. ten Kale, predikant bij de Ned. Herv. ge meente, die het beroep naar Enscbjedé ^ïeeft aangenomen, afscheid van zijn te genwoordige gemeen le. De scheidende leeraar had tol tekst gekozen Ilebr. 13 vers 8. Dc gemeente zong den beminden lfeer- atir toe Ps. 121 vers 4. Van de gelegenheid om na afloop van den dienst afscheid te nemen van ds. Ten Kate, werd door zeer vélen gebruik gemaakt. Ds. M. C. W. Wegeling le Bom-lange zal' 23 October a.s. afscheid nemen van zijn gemeente om "30 October d,a.v. inlre do te doen bij de Ned;. Herv. Gem. le 's-H eerenhoe k—N i e u w dorp Naar de Stand, verneemt zal ds. J. M. Lindeyer, Ev. Lulhersch predikant te Purmerend, de reis met Hr, Ms. „Hertog Hendrik,'' naar West-Indië meemaken als geestelijk verzorger. De „Herlog "Hendrik" zal Dinsdag 1 Nov. a.s. van Den Helder yertrekken en wordt half Maart 1928 weer in het Vader land terug verwacht. Ned. Herv. Kerk. Beroepen (toez.) te Vlissingen, ds. E. van Meer, te Wageningen Geref. Ke r k. Bedankt voor het beroep naar Middel burg door ds. C. W. Keur, te Heinkens zand. Aangenomen het beroep naar Gees (Dr.) en bedankt o.a. voor Gapinge, Vrouwepolder, Baarland, cand.- P. Mel- les te Groningen. ONDERWIJS. Op de voordracht voor hoofd der Chr. school te Seroosker ke zijn ge plaatst de heeren J. de Wolff te Brumis- se, W» H. Louwerse te Hoek en C. Ketel' te Anna Jacobapolder. Geslaagd te Amsterdam voor het cand,. examen in de rechten, de heer W. A. Schwartz te Krabbendijke. Geslaagd aan de Universiteit te Amsterdam voor de gezamenlijke tenta- mina in de natuurwetenschappelijke vak ken van het eerste gedeelte candidaats- examen in de geneeskunde de heer W. Netelenbos te Heinkenszand. Geslaagd voor het cand.-examen in de geneeskunde de heer J. J. Sleke- tee te Heinkenszand, Geslaagd te Delft voor het examen adjunct-ijker, de heer M. A. Plasschaerl. RECHTZAKEN, Op 18 Juli werd de gemeenteveld wachter J. Tamerius le Hendrik-Ido- Ambacht zoodanig door twee stroopers, T. v. K. en A. v. D., mishandeld, dat hij tijdelijk buiten dienst moest worden ge steld. Vrijdag hebben de heide stroopers te recht gestaan voor de rechtbank te Dor- dreent. Zij hoorden ieder tegen zich eischcn 6 jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Meineed. Vrijdagmiddag stond voor het Kanton gerecht te Goes, als verdacht van over treding der Motor- en Rijwielwet, te recht, zekere J. N., 26 j., koopman te 's-Heerenhoek. Verdachte zou n.l. in den nacht van 17 op 18 Juli 1.1. te 's-Heeren hoek als bestuurder van een motorrij wiel hebben gereden in de kom van die gemeente, zonder dat dit motorrijwiel was voorzien van een lichlgevendenlan taarn. Toen hij door den gemeenteveld wachter aldaar werd gesommeerd om te stoppen, heeft hij aan die vordering niet voldaan, maar is doorgereden. In deze zaak werd een getuige, zekere W. W., 26 arbeider te 's-Heerenhoek, gehoord, die onder eede verklaarde met verdachte naar Middelburg op de duo te zijn medegereden, en zich verder niets meer weten te herinneren, doch den vol genden morgen omstreeks 5 uur wakker te zijn geworden aan den Molendijk on der de gemeente 's-Heerenhoek. In verband met deze verklaring, werd getuige op last van den Kantonrechter gearresteerd, en als verdacht van mein eed naar Middelburg overgebracht. LANDBOUW. Het Handelsblad interview over de paardenfokker ij. In de Veldbode wordt door J. Nijpel's een uitvoerige bestrijding gegeven van het (door ons grooteudeels vermeld) ar tikel in het Handelsblad, naar aanleiding van de liquidatie van den stal-Van Dix- hoorn. Ten opzichte van de bewering dat de heer v. Dixhoorn steeds geweerd is uit het hoofdbestuur, en dat hem eiken in vloed op dc interne gestes van het hoofd bestuur zijn belet, merkt de heer N. op dat de lieer v. Dixhoorn als principieel^ tegenstander van het N. Tr S, nooit in het hoofdbestuur heeft willen zitting nemen, en verder geregeld in alg. verga dering de afd. Zeeland heeft vertegen woordigd. Tegenover de bewering dat de cen tralisatie in het N. Tr. S. met zijn vele slagen en kruisingsproducten slechts schade kon berokkenen, stelt dc heer N. dat de keuring vanwege het Nedcr- landsche stamboek meer systematisch en geleidelijk strenger plaats vond dan eer tijds door het Zeeuwsch-Belgispho Wan neer we opslaan het eerste stamboekdeell, uitgegeven door het S. N. Tr. (deel 1915 1916), dan vinden we daarin een groot aantal merries, waaronder vele overge nomen uit het Zeeuwsch-Belgisch stam- (Ingez. Med.) hoek. waarbij uitdrukkelijk vermeld is: afstamming volgens opgave van den eigenaar. Het feit, dat de eerste jaren leden met al hun paarden geroyeerd werden, bewijst, dat de wil om te knoeien be stond, maar ook, dat de wil om dit geknoei voor goed den kop in te druk-u ken eveneens aanwezig was. Wat de beschuldiging van te velfe goed keuringen dat de slamboekcommissie be treft zegt den heer N. o.a De rijkscommissie, die de Wet had uit te voeren, zou evengoed als dp slam boekcommissie, met anders hebben mo gen handelen De kwestie, waarom het gaat, betreft niet twee verschillende keu- ringssysteemen, maar persoonlijke opvat tingen van bepaalde jury's over bepaal de dieren, dus individueele gevallen. Maar wat vooral teruggewezen dient te worden, is de voorstelling, dat door de stamboekcommissie paarden, afwijkend, van het Brabantsch (lees Belgisch, want kent noch in België, nog in Neder land meer een Brabantsch) type werden goedgekeurd. Laten we hier maar rond uit op antwoorden dat de liquidatie van Stal-van-Dixhoorn het gevolg is van het feit, dat zijn leider meer fokker dan koopman was en daardoor niet heeft weten te verkoopen toen het daarvoor nog tijd was en door den crissis, die iu den paardenhandel uilbrak, is blijven zit ten met een groot aantal hengsten, waar naar geen vraag meer bestond, zelfs niet tegen een klein deel van dp prijzen dié er vroeger voor geboden en toen voor geweigerd werden. Van al de treurig© factoren, die hun d<eprimeercnden in- ■loed op onze trekpaardfokkerij deden gelden: van dc naoorlogsche _Joeslanden verproduclic .Duitsche Valuta-misère, die het ons voornaamste afzetgebied, ja renlang onmogelijk gemaakt heeft om te koopen, enorme prijsval der paarden bij in ons land zeer hooge bedrijfsonkesten (pachten, loonen, enz.), de lage francs- koersen, die het België mogelijk maakte om veel goedkooper le produceeren en in Frankrijk en Italië te leveren aan prij zen, voor welke onze fokkers er zelfs niet aan dachten hun paarden te verkoo pen, van dit alles spreekt het Handels blad-artikel geen woord En wal de zegs man van den schrijver niet zegl, maar at hij klaarblijkelijk bedoelt, is zijn ver wachting, dat de rijkscommissie, in te genstelling niet de stamboekcommissie in Nederland, een groot aantal hengsten zou hebben afgekeurd, teneinde plaats te ma ken voor de hengsten van den heer Van Dixhoorn Welnu, dat zou eenvoudig een schandaal geweest zijn, want het zou in strijd zijn geweest met de wel, waarom wij dan ook nadrukkelijk zeggen, dat het erre van ons is, (dit Van een cijkscommis- ;ie aan te nemen. Want het zou trou'- wens ook de ontreddering in onze paar denfokkerij nog vermeerderd hebben, doordat hengslenassocialies en particu liere liengsthouders, die het in vollen crisis-tijd cn hij een zeer groolc vermin dering van hel aantal dekkingen toch al zoo moeilijk kregen, voor de keus ge steld zou hebben óf een nieuwen hengst te moeien koopen óf te moeten liquidee ren. Dc beschuldiging van een verkeerd© reclame van het N. St. voor haar plnoduc- ten die van V-i kruislingen zijn, acht de heer N. beleedigend cn in de hoogste mate eertaslcnd en onwaar. Maar liet slot van het artikel in het Hand. (liet niet brengen van buitenlanders naar Z. Vlaanderen) geeft wellicht een verklaring van het ontstaan van dezen stroom Van verdachtmakingen. De heer N. spreekt heslist legen dat butenlanders „hoogstenis" daar gebracht werd waar geen zuivere Belgische paar den aanwezig zijn Wanneer Denen, Duitschers, Tsechen e. a. wilden "koopen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1