CAATI8 So. 231 Zaterdag 1 October 192? 170' jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. H—W IIIHIIllliL JU I II» I'll JOTTT—Wil 'I K bit nummer beslaat uit DRIE Blajden. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, •n voor de andere gemeenten per post t 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- aingeD 12.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën^ 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen 50 cent per regel. By abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor- juitbelaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog In ens olad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Poslchèque- en Gironummer 43255. gSNÜEfJLANO. »E VLUCHT VAN KOPPEN NAAR INDIE, Hedenmorgen te kwart over zeven is, met vertraging van vijf kwartier luit- G. A, Koppen, vergezeld van de beeren Fryns als mede-bestuurder, en Ellermaq als mecanicien, met een driernotorig Fok- kervliegtuig de Postduif, van bet vliegveld Schiphol opgevlgoen voor zijn postvlucht Amsterdam—Batavia,. Nadat de directeur-generaal van P,. T, de heer ïr. Damme, te 6 uur precies door het afschieten van een luchtbogel bet sein lot vertrek had gegeven, reed de Postduif, welke nabij den rechter vleugel van de groote hangar opgesteld had gestaan, langzaam naar het N.-O. deel van 'het vliegveld, om vandaar op te stijgen,. Toen evenwel luit Koppen de machine met den kop in den wind draaide, begaf zich plotseling een lucht band van een der wielen van het lan dingstoestel, en moest het vertrek wor den uitgesteld. Eenige mecaniciens wa ren spoedig met een montage-auto ter plaatse, en vingen dadelijk aan het de fecte wiel door een nieuw te vervangen^ Te 7 u. 10 waren zij hiermede gereed. Vijf minuten later ronkten de motoren en verhief de Postduif zich na een langen aanloop, die verband hield met de zwaar te van het toestel, statig in de lucht, na- gejuicht door talloos velen^ De Postduif voert een postzak met 6000 brieven en 1500 briefkaarten met een waarde van f lGj.600. Het plan plan is vandaag nog Sofia te bereiken. Ruim n uur vóór het vertrek van de Postduif steeg de heer iiy Grasé van de Fokkerfabrieken in een militair Fokker- vliegtuig van het vliegveld opj. Hij zal de machine naar Finland brengen, door welks land zij is aangekocht^ NOG EEN FANTASIE. Dezer dagen wera door „Roland van den Brand" (blijkbaar een gefingeerde naam) in de Belgische Action Nationale beweerd, dal door 14 met name aan geduide vereenigingeu in N. Brabant en Limburg een adres was gezonden aan cle Belgische regeering. Uit de mededeelingen van de Limburg- sche en Brabantsche bladen blijkt echter dat geen dezer vereenigiogen bestaat! ONTVAL OEM: WOLLEN DEKENS VACHTEN VOETZAKKEX TOCHTDEKENS TOCHTBAND. Meubel- en Beddeumagazijn A. AL HOFMAN, Lange Noordslraat, Middelburg (Ingez. Sled. Uit Stad an Provincie. Uit Middelburg. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks (schatkist is ontvangen bij. den inspecteur der dir. bel. enz. wordt dit bedrag toegestaan en besloten deze som te leenen tegen ten hoogstja 5 pet. Bij advertentie zullen aanbiedingen wordeu gevraagd op voordeeliger voor waarden. Uit Zuid-Boveianü. Verplaatstde kommies J. Vos van Hansweert -naar Slampersgat met in gang van 1 October a.s. en A. A. Goedi- Itarl van Venlo naar Hansweert. in gang 16 Oct. Middelburg, f 100 wegeus te weinig betaalde vermogens- en inkomstenbelas ting over belastingjaren 19261927 en 1927—1928; f38.59 wegens te weinig betaalde inkomstenbelasting over belas tingjaar 1924—1925; den inspecteur der registratie en do meinen te Middelburg f 66 wegens te weinig betaalde vermogensbelasting en Verdedigingsbelasting Ib over de belas tingjaren 1925-1926 en 1926-1927. Uit Vlissingen. Bestemd voor uitzending naai* Ncd.- Indië, de heer dr. P. Voorhoeve, ambt. ter beoefening van de Ind. talen, te Vlissingen. Uit Walcheren. Vrijdagmiddag werd' onder groóte belangstelling op de algemeene begraaf plaats te ICoudekerke het stoffelijk overschot van wijlen den heer D;. de Buck aan den schoot der aarde toe vertrouwd. Op de begraafplaats waren o.a. aanwe g. de Commissaris der Koningin, het bestuur van Uen polder Walcheren, de heer Callenfels, oud inspt. der'directe be lastingen, de burgemeester van Bigge- kerke, L. Simouse, de kinderen met hun onderwijzers der Gereformeerde school en tal van vrienden en bekenden). De baar wer'd door vinenden naar "Se groeve gedragen, gevolgd door de familie, het dag. bestuur der gemeente en -de leden van den ouden en nieuwen raad. Nadat de kisl in de groeve was neder gelaten trad ds_. A. C. Heij naar voren. Spreker herdacht met grooten weemoed het hart hoe voor zes wéken de bruiloft werd gevierd van hel tweede hu welijk van de Buck; en nu brengen we hem in zijn laatste rustplaats;. De vrouw overviel eerst zorg en het einde was die pe rouw. De kinderen missen een braven vader en de gemeente een goed vriend, die de hem gegeven gaven goed besteed- do. En nu komt 'de vraag: Heere waar om toch? Maar hierop volgt geen ant woord. Het zal luiden, waartoe'? Op dat we de vreugd niet zouden zoeken in den mensch, maar in Jezus Chris tus. Opdat wij zouden leeren zoeken "de troost. Laat het mogen zijn dat we leej-en aanvaarden dit antwoord, omdat wij hem zouden leeren zoeken door alle ellende, wat leidt tot de heerlijkheid van Chris tus. Als tweede spreker trad de heer J, A. Contant naai' voren, die er aan her innerde hoe de gemeenteraad de vo rige week hier tegenwoordig was om aan hel lid Brasser dc laatste eer te be wijzen, en nu in dc Buck een man ver liest wiens groote gaven voor de gemeen te nog zoo veel beloofden. Spreker bracht dank voor hetgeen de Buck voor de ge meente was geweest en sprak woorden van troost voor de weduwe en de kin deren. 'Mr, H. F. Lantsheer, voorzitter van den polder Walcheren, herdacht de Buck als landbouwer, hoe hij in 1917 als com missaris en in 1924 als raad vim den pol der werd benoemd .welke functie hij slechts drie jaar naar zijn beste krach- ton heeft waargenomen.. Spr. was er ze ker van dat ze elkanders vriendschap hadden en bracht een laatste groet na mens het bestuur. De lieer Ruitenbeek hoofd der Chr, Geref, scjiool herdacht de 22 jaar waar de Buck steeds in hel bestuur der school Sitting had. Voorts spraken nog de heer D, San- derse namens de bouwvereeniging Cou- burg, waarvan de overledene voorzitter was, en de heer C, Boone, namens de Boerenleenbank waarvan de overledene 18 jaar de functie van secretaris vervul de. Namens de familie dankte de heer A, de Buck, oudste zoon voor de aangena me en troostrijke woorden hier gesproken en de aanwezigen voor de- betoonde be langstelling. Door afwezigheid van den burge meester, die met verlof is, werd de ver gadering van aen Raad te Veere. Woensdag geleid door den eersten wet houder A. P. Wouters. Ingekomen was een aanbod Lol ver zekering der gemeentegebouwen legen stormscnade. De premie, 2 per nïille, werd te hoog geoordeeld en het aanbod afgewezen. Van G. D. Wisse was er een verzoek, om ook aan uc gemeente sleen- jCQleu en olie te mogen levereen. Be sloten wera de steenkolen voorlaan aan te besleden bij inschrijving en "de leve rantie der dl ie om de beurt te vergun nen. Van H. G. van Oorschot was bericht ingekomen, dal hij bereid was de door door hein bewoonde geraeentewoning op de oWde voot waarden voor 3 jaar weer in te huren. De voorzitter deelde mede, dat bij de aanbesteding van hel gemeentelijk slachthuis was gebleken, dat voor een behoorlijke afwerking f 260 meer uoo- dig zal zijn dan was toegestaan en wel "f 3650 in totaal. Na eenige bespreking In de Vrijdag te R i 11 a u d door den Dijkraad der Waterkeering van den cata mite uzen Zimmermanpolder gehouden vergadering, werden op den slaat van aanbeveling ter benoeming van een lijd; van het dijksbestuur wegens periodieke aftreding van den heer P. Bruijnzeel geplaatst de heeren P. Bruijnzeel. W. H. van Gorsel en J. van Damme, allen wo nende te Rilland (Jit Tholen. In de Vrijdagmorgen gehouden ver gadering van ingelanden van het Water schap Stavenisse, werd aan den heer J van Oost, op ver,zoek, om gezondi- heidsredenen, eei loffelijk eervol ont slag verleend als waterbouwkundig amb tenaar, onder dankbetuiging voor de diensten gedurende 35 jaar aan het wa terschap bewezen. In de Dinsdag gehouden vergadering van den raad van Poort vliet voorzitter de wethouder v. d. Slikke, we gens ziekte van den burgemeester-secre taris. Op dc notulen van de laatste twee ver gaderingen werden nog al aanmerkingen gemaakt Er werd) gelezen, dat het ver schil van f800 tusschen een ontvangen bedrag en een geboeklen post in de re kening veroorzaakt werd door een over- stortiug De heer Cards merkte op, dal die verklaring niet is gegeven en ook met kan gegeven zijn, Verder zei spreker, dat de rekening van het Algemeen Armbe stuur niet voorloopig vastgesteld is, maai' definitief goedgekeurd is De notulen ver meldden bovendien, dal er een commissie tot onderzoek der bcgrooting 1928 is be noemd;; die benoeming is niet geschied. Het voorstel van B. en W. om een lokaal der openbare school af te staan voor liet houiden van .vooroefeningen voor dienstplichtigen, werd van de hand ge wezen Tegen de vijf raadsleden s^Naar aanleiding van een schrijven van den brigade-commandant dei- Rijksveld- wacht te Tholen, inhoudende het verzoek het arreslanlenlokaal in overeenstem ming te brengen met dc eischen, gesteld jn arti 9, 10 en 13 van hel besluit van den Minister van Justitie, gedateerd 10 Jau. 1927, werd besloten hel brapdspliit- huisje te verbouwen en daarin een cel aan te brengen, wat een uitgaaf van f325 zal vorderen. Het voorstel van B. en W. om over Le gaan tot leekonitig van hel contract met de P. Z. E. M. betreffende de elec- trificalie van de gemeente werd v e r- worpen met vier stemmen tegen, die der heeren van Westen, Hage, Vogelaar en Oarels. Dc heer Streefkerk was in de vergadering aanwezig om inlichtingen te geven. De heer Carels stelde een zestal vragen, waarvan er een paar niet of alleen zijdelings werden beantwoord, om dat er niet uil de school mocht worden geklapt. Uit Zeeuwseh-vlaanderen W. D. -- Vrijdagmiddag kwam dc raad uer gemeente Ooslburg bijeen Afwezig de heer P. de Bruijnc. Medegedeeld werd dat als plaatsvervangers van den bur gemeester zullen optreden ten le de wet houder F. J. van dc Plassche en teil 2e de wethouder E. H. L.. de Miliiano, en dal de geldleeniug ad f 10.000 word! gc- plaatsL pari tegen 4i/l> pet. Eeu verzoek der vereeniging tol ver betering van den Volkszang werd aange houden lol de behandeling van de bc grooting Op verzoek van Ged Stalen zullen eenige wijzigingen gebracht worden in de wijziging op de bouwverordening inzake de waterleiding. -De begrooting voor 1928 weid aange boden met de begrootingen voor het gas- en eleclricileitsbedrijf, welke bij de raads leden zullen circulccren. De in een der vorige vergaderingen voorloopig vastgestelde instructie voor 't onderwijzend personeel aan de bewaar school werd thans definitief vastgesteld Hel verzoek der firma Ridderhof en van Dijk om concessie voor rndiot-dis- tribulie werd afgewezen. Hel voorstel van B, en W. lot het tref fen eeuer pensioenregeling voor hel per soneel der gemeentebedrijven op arbeids overeenkomst. werd ra a s. aangenomen. Het besluit komt hierop neer, dat ge noemd personeel in dc arbeidsovereen komst verplicht -wordt tot het sluiten van een vrijwillige ouderdomsverzeke- ring voor wekelijksche uilkecringen op 65-jarigen 1-eeftjjd voor zich zich en voor hun echtgenoote. Die verplichting lol 't sluiten van een verzekering voor een uitkcering aan de echtgenoote geldt niet zoolang zij ongehuwd zijn. De verschul digde premies zullen door de betrokken bedrijven „worden terugbetaald onder overlegging van de kwitanties De ver zekeringen worden gesloten voor zoo danige wekelijksche uilkeeringen dat iiel jaarlijksch bedrag aan eigen pensioen of dat voor de echtgenoote niet minder zal bedragen dan zij zouden genieten wanneer zij ambtenaren waren in den zin der Pensioenwet, met dien verstande dal de opbrengst der renlekaarl in mindering komt van het jaarlijksch bedrag B. en W. weiden ^gemachtigd lol het sluiten van arbeidsovereenkomsten met het personeel der bedrijven. Aangenomen werd het voorstel van B. en W. om het bovengedeelte der openl- bare school te verhuren aan hel Rijk ten dienste der Rijkskweekschool, voor den tijd van 10 jaren, tegen een jaarlijk- sclie huursom van f1200, terwijl B. en W werden gemachtigd de huurovereen komst te sluiten De voorzitter doet mededeeling van het onderzoek dat B en W. hebben inge steld naar wijziging van de gas prijzen en dat ze binnen korten tijd een voor stel aan den raad zullen indienen. Bij de rondvraag vestigt de heer van Noppen de aandacht qp den last die ver oorzaakt wordt door den boom bij de Hervormde Kerk De voorzitter zegt ter zake een onderzoek toe. Hetzelfde lid stelde do vraag om dc raadsvergaderin gen in de avonduren te houden: alge meen zag men dc noodzakelijkheid hier van niet in Teneinde een nog grooter aantal van onze lezers in de gelegenheid te stellen in het bezit te komen van onze nieuwe roman-serie: „BOEKEN VOOR HET HUISGEZIN" hebben wij besloten onze buitenge wone reclame-aanbieding nog ge durende een week te prolongeeren Zendt nog heden Uw cadeau- kaart, of indien U er geen ont vangen hebt, aangehechte cou pon met Uw naam en adres. BIOSCOPEN. ([Flora. Het Geheim van de Rotsen.. Is de Utel op zich zelf al niet een en al romantiek? De omgeving is d£p ook romantisch ge-j ig. liet Noorden van Scandinavië, Daar' aan den rand van dp Morene, de vlakte waarop de glelsckers uit den ijstijd dej enorme zwerfblokken hebben afgewor pen, dat schoone, maar lugubere oord, heeft nog iemand als wponstee gekozen En hier is dan ook een geslacht ontstaan harde en stroeve menschen. Zoo is Thor Brakenaes, die .bedrogen in zijn huwelijk, een natuurlijk zeer mooi meisje als dochter heeft aangenomen en een zoon van een daglooner in dc rechten laat studeeren Niet uit menschenliefde, doch om ze geheel naar zijn laand le kun nen zeilen En tevens belieersclit hij het leven van zijn vrouw's zoon, die zijn kind niet is. Sterk belicht zijn in djat spel de ka rakters: de vijf hoofdpersonen, die van dit drama een fel speelstuk maken, vol van diezelfde romantiek, als de omge ving waarin liet speelt En daardoor ook een film, die wij gaarne kunnen aan bevelen. Electro. De Eleclro-bioscope opëht het win terseizoen met een historisch drama. Iels in den trant van de ,,Drie Musketiers" wel „De Onberaden Wedder" (Bardelys the Magnificent). Uil den Lodewijk Xlfl- lijd dus Het verhaal is welliclil velen bekend als boekwerk van Rafael Saba- tini. en die zullen de chevaleresque avon turen van den graaf de Ohatelleraull en den markies de Bardelijs- de .elegante „lion" zeker graag eens als levende beel den op het doek zien. Want deze roman bezit wel alle eigenschappen voor een verfilming. En de Metro-Goklwijn heeft dat er ook inderdaad zeer geslaagd: van gegeven. Hoe kan dal ook anders, met iemand als John Gilbert voor den litelrol. Heeft hij niet juisf het figuur, de aanga- boren lioofschhcid voor een edelman uit die dagen? En daarnaast: Eleanor Board man als de Roxellane, de dochter van den burggraaf de Lavédan. Heeft ook zij niet alle charmes voor een rol als deze? Over ae entourage enz behoeft zeker niets gezt-gd, die is, als steeds, in orde. ..De onberaden wedder" is dan ook overal een succes geweest. Zeker wordt het dat ook hier. COUFON H0LLANDSCH UITGEVERSFONDS Keizersgracht 305-309, Amsterdam. Ik wensch gratis te ontvangen de roman- serie; „Boeken voor het Huisgezin". Plaats Straat (Ingez. Med.) KERKNIEUWS. De Ge n. Syn. der 'Gcr. Kerken. Naar gemeld wordt door dc Stand., zal de Gen. Synode der Geref Kerken, die dit jaar nog eenmaal te Groningen za! bijeenkomen, hoofdzakelijk ter af doening van de zaken ds. J. C. Brussaard en dr. N. D van Leeuwen, niet voor 25 Oct. a.s. weer vergaderen. De de finitieve datum moet nog worden be paald. o N e d. H e r v. Kerk. Beroepen te Wemcldiuge (hulppredi ker:, dc heer M. J. C. Visser, cand. lo Doelinchem. Geref. Gem. Berocpeu le Ierseke, ds. G. II Ker sten te Rotterdam. RECHTZAKEN. Maandag 3 Oct, zal voor den Hoo- gen Raad behandeld wordeu de kwestie van een twinitglal ingezetenen der ge meente Oud-Yossemeer, die nfet wilden aansluiten bij de T hoölsche water leiding. J|| Arrond, - Rechtbank te Middelburg. In de zitting van Vrijdag stond terecht D. C., 20 jaar, opkoopcr le Vlissingen, wegens heling, gepleegd te Vlissingen op 2 Juli 1927, Eisch 9 maanden gev.str. De Culemborgsche moordzaak. Een tweede kwestie die l)ij de behan deling voor liet Gerechtshof te Arnhem in het bijzonder naai" voren kwam, is de vraag in hoever de twee broeders Collé, meubelmakers bij de moordzaak zijn betrokken. Reeds Donderdag werd door mej. Ha- veman o a. verklaard dat een der Collé's erbij tegenwoordig was, toen na den moord dc sabel door Ilaveman werd opgepoetst. En voorts dat dóö" de beid? Collé's, bij Ilaveman anonieme brieven aan den officier van justitie zijn ge- sttireven. Fen der Collé's zei vóór dat de brieven gepost worden „eerst afvegeu anders zitten er vingerafdrukken op". Getuige J. A. Collé. meubelmaker le Culeniborg, verklaarde dat hij kort naden moord Haveman op den grond vond lig gen. Hij had toen een zeer ernstige ze nuwoverspanning Hij riep maar steeds. „Vroege, Vroege, daar komen ze aan"; later: „Jan liet loop! mis". Op een vraag van uir. Roobol ontkent geluige ano nieme brieven te hebben geschreven of zelfs bij het schrijven daarvan tegen woordig te zijn geweest. Haveman heeft wel gezegd dat hij hel noodig vond, dal het gebeurde; er moes'l inslaan dat ver schillende personen meer van den moord afwisten. Ook geluige A. Collé ontkent het schrijven van een anonyraen brief. Vrijdag bij liet verhoor van een vroe- geren politieagent uit Culeniborg vroeg de verdediger, mr. van der Goes Hebt u get. Haveman met de Collé's dikwijls 's avonds in café's gezien? Getuige. Ja. Mr. van der Goes Weet u ook dat dc Collé's zich vóór den moord in ar moedige omstandigheden bevonden' Getuige Ik kan hieromtrent niets po sitiefs zeggen. Wel weet ik. dal ajgemeen het gerucht ging, dal zij êr heel slecht voorstonden Mr. van der Goes Kan get. ook ver- klareh. of de Collé's na den moord zich ruim konden bewegen? Getuige lean hierop geen definitief ant woord geven. De president vraagt, wie na,ar de meening van getuige den moord zou heb ben gepleegd. Getuige antwoordt Naar mijn persoon lijk gevoelen heeft Haveman dit gedaan en is hij daar bij geholpen door dc Col lé's. Wij zijn vroeger uitgegaan van de gedachte, dat Haveman de dader was en in die richtiug hebben wij ook het on-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1