IVtackinEshs Maandag 26 September 192? Toffee deluxe No. 226 170' Jaargang MIDDELBUR COURANT. Bü dit nummer behoort een Bijvoegsel. NOG NIET GEHEEL DUIDELIJK. „Men moet niet te vroeg in' de kcui- 3cen willen kijken," zoo eindigde minis ter de Geer zijn Zaterdag gepubliceerde toelichting lot de duistere meedeeling in de Troonrede over de handelspolitiek. Maar als de Troonrede met 'n menu kan "worden vergeleken, dan is het nog geen poging tot doordringing in de keuken, als de gasten na de u$deeling van dat ïnenu vragen: wat beteekent die rare iïiaam voor het hoofdgerecht? De opperkok heeft er nu een uitvoerige 'verklaring van gegeven. Maar nog vrai- gen we: is (het nu vleesch. of is het visieli?- In één opzicht is er wel meer klaar heid gekomen. We bedoelen den zin aan >het slot, waarin staat: „Doel is daarbij niet de binncm landsche markt voor onze industrie te reserveeren, maar den weg naar de vreemde markt open te houden voor onze exportindiistrie." Dat is dus een afwijzing van den aan- •drang van hen, die betoogden dat in een hoog tarief de redding moet worg den gevonden van onze, door buiteni- landschen invoer bemoeiljjkte industrieën ■die binnenlandsche afnemers hebben (aar dewerk, glas, tapijten en klompen e.a.). Dat zal een teleurstelling voor de bij die industrieën betrokkenen zijn, maar laten ze nooit vergeten, dat zoo'n maat regel onverihijdelijk moet leiden lot een verhooging van den prijs van die artikelen, en dat het aantal personein Sn ons land die niét gediend vijn 'van duurder aardewerk, duurder glas, d'iiur- dere klompen, enz. veel grooter is, dan het aantal direct betrokkenen. Dat alles schakelt de Minister echter oiit. Als dc Minister er over denkt ietd te doen tegenover het buitenland, dan bo- trefl <Iat alleen een poging ora een bres te krijgen in de muren waarmee de ant- dere landen den invoer van onze prot- ducten afweren. We moeten, zoo is de strekking van zijn betoog bij het sluiiten voor een handelsverdrag tegen een anderen staat (kunnen zeggen: als ge ons voor ouifcen eigen uitvoer deze of die concessie doet. nullen wij het invoerrecht op dit of dat van uw uitvoerartikelen lager stellen. Dat komt dus neer op een dub blei ■tarief, een z.g. vechttarüef. Maar de Minister wil dat niét liauteei- xen op de wijze, welkie de voorstanders -van de actieve handelspolitiek propar geeren. Hij wijst op de landjen die ooit zoo begonnen zijn, maai- langs die lijn gekomen zijn tol voortdurend hoiogere werkelijke invoerrechten. Hij gebruikte in de Eerste Kamer zelfs liet sterlcq woord: den duivel uitjagen met Belze- bub. En we zouden dan ook verwon derd kunnen vragen, wat hij dan wèl wil, als er niet één aanwijzing was in zijn door hem aangehaalde rede in de Eer ste Kamer waar hij zei: Nog liet minst bedenkelijke zou het maximum en minimum tarief zijn, zoo het beperkt bleef tot de hier te lande niet geproduceerde artikelen. Dat zou dus bijv. voor Frankrijk kunv- uen betreffen: wijn, voor BuitschlancL' kali en anilineverfstoffen, En dan zou hel zoo gaan, dat wij' {egen ieder dier beide landen zeggen: wij vorderen va.n uw wijn, of van uw kali en uw verfstof fen 16 pel. invoerrechten, maar als gei uw hooge rechten op onze groenten ver laagt, dan vragen wij slechts 8 {telt. Dat klinkt redelijk, Maar pas op! Ten eerste kan, juist omdat het artikelen zijn die hier niét gemaakt worden, dan het andere land zeggen: pas dat hoogere in voerrecht maar loc, want ge hebt die artikelen löcho noodig, en dap moeten, de afnemers in uw land maar datt hoo gere bedrag betalen, immers daarmee) wordt natuurlijk de prijs verhoogd. Maar bovendien heeft de minister zelf Sn zijn Ivamerredc erop gewezen dat „een klein land met beperkt consumen- tengebied vaak zwak staal tegenover een groot land, dat in den re go. I le)g!eu(- over iedere bedreiging met rechthnveiv hooging een nieuwe en scherpere bedrei ging zijnerzijds zal kunnen stellen.'' Dat is volkomen jhist. Wie kaatst moet den bal verwachten, en wie een vecfi l(- tarief invoert, moet begrijpen dat er gevochten zal worden. En moet dus van tevoren goed overwegen of hij kans heeft te winnen. Andiers is het b«5ter niet te vechten. En diè mogelijkheid, dat vooruitzicht van verweer van het andere land, wordt in het minst niet beïnvloed door de "kwestie of zoo'n artikel al of niet ook in ons land vervaardigd wordt. Als wij Fransche wijn met een dubbel tarief treffen, is het heel waarschijnlijk, dat Frankrijk overweegt waar het önze in dustrieën hel gevoeligste kan treffen, .en dan bijv. onze kaas, en boter en gloei lampjes of wal dan ook, met een extra zwaar recht belast. Ook een bepèrkt dubbel tarief geeft dus- niets geen zekerheid, dat men 'tidoel bereikt, maar kan zelfs reeds van te vo ren tot narigheid voor onze- industrieën leiden. Daarom zijn we zeer benieuwd naar den vorm, waarin de minister zijn denk beelden zal belichamen. Zoo lang blijV van we twijfelen, of dit de goede weg is. Nog daargelaten dat het ons niet de beste methode toe lijkt om, juist nu de Volkenbond door zijn Economische Con ferentie een bestrijding van die vechlta^ rieven lieeft ingeluid, zelf een anderen weg in te slaan dan die Economische Conferentie met instemming onzer re geering aanwees. BINNENLAND. NAAR AANLEIDING VAN MEXCICO. De Vrijdenkersvereeniging De Dage raad heeft den volgenden brief gezonden aan president Callas van Mexico- In Europa en speciaal in gns land, Ne derland, wordt den iaatsten tijd een reeks barbaarsche wreedheden gepubli ceerd door menschen, die zich ooggetui gen noemen; wreedheden die in "Mexico zich afspelen. En ofschoon wij de po gingen van elke regeering toejuichen, om den staat le zuiveren van kerkelijke over- heersching, moeten wij, indien bovenbe doelde berichten juist zijn, er tegen pro testeeren, dat in den strijd tegen kerke lijke overheersching aanslagen worden gepleegd op de gewetensvrijheid der bur gers, en nog wel op zulk een barbaarsche manier, als hier wordt gepubliceerd. EEN MEEVALLER EN EEN STROP. Den Haag heeft een meevaller en, Rot terdam heeft een strop. Het betreft de vercleeling van de opcenten op de divi dend - en tantiemebelasting voor zoover het de Kon. Petr. Mij aanging". Is de zetel dier maatschappij in Rotterdam (waar de inrichtingen zijn) of in den Haag waar het administratie-gebouw is. Na een proces heeft de Haagschc Raad uitgemaakt dal de zetel in den Haag is gevestigd. Daardoor zal aan Den Haag een meerder bedrag van S ton tpt een millioen over '26 en over '27 ten goede komen. Dit dekt volledig een geraamd tekort. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Zaterdagmiddag vergaderde in het jebouw der Ohr. Jongel. Vereen, in de ipanjaardstraat te Middelburg de afgevaardigden van de Chr. Besturenbon den te Middelburg, Vlissingen, Goes en Souburg. Van het Chr. Nat. Vakverbond waren aanwezig de heeren Hofman en Oudekenk, van wie de eerste de leiding der vergadering bad. Besproken werd de propaganda-actie voor de Chr. Vakbeweging in den a.s winter. De Besturenbonden werden drin gend uitgenoodigd op Woensdag 5 Octo ber een luistersamenkomst te beleggen. Dien avond zal n.l. een bijeenkomst te Utrecht door de radio worden uitgezon den. Niet minder dan vier sprekers zul len dien avond het woord voeren, ter wijl voor zang, declamatie en muziek zal worden gezorgd. Het C. N. V. meent er in geslaagd te zijn een mooi programma samen te stellen, zoodat van dezen avond een groote propagandistische kracht kan uitgaan. Door de heeren Hofman en Oudekerk werd er echter op gewezen, dat deze radio-avond slechts bedoeld is als een inzet voor de actie in den a.s. winter. Er zal aan lectuursverspreiding en huis bezoek veel moeten worden gedaan. Ook propaganda-vergaderingen kunnen nog noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van de activiteit, die de S. D. A. P. en de moderne vakbewe ging dezen winter in Zeeland zegt te zui len ontwikkelen, zal vooral de Chr. Land- arbeidersbond op zijn hoede zijn, ten einde te voorkomen, dat de Chr. arbei ders door verkeerde voorlichting of mis leiding in de roode vakbeweging gelokt worden. De verwachting werd uitgespro ken, dat allen, die het wel meenen met het geestelijk en stoffelijk belang onzer arbeiders de Chr. sociale en vakactie zullen steunen. Verder werd er bij de Chr. Besturen bonden op aangedrongen, meer propa ganda te maken voor het t,b.c,-fonds „Draagt elkanders lasten", dat, wanneer er over het geheele land 4000 leden bij kwamen, een verpleegster voor het plat teland zou kunnen aanstellen. Ook werd medegedeeld, dat het blad „de Maatschappij" met 1 October zal op houden te bestaan, maar dat „de Gids" plaats van om de maand, eens per 14 dagen zal verschijnen. De Besturenbon den krijgen daarvan telkenmale twee pagina's tot hun beschikking. Uit Walcheren. Door het ontslag nemen als weger van den heer J. Langebeeke van de zoo genaamde oude weegbrug te Arne- muiden, is de heer Joh. Kousemaker Dzn. als zoo danig tijdelijk aangesteld. Uil ZuTd^B•▼•land. De heer Johs. de Koster, pas her kozen lid van den gemeenteraad van 's- Gravenpolder, heeft als zoodanig ontslag genomen. Aangezien zijn lijst, die der Oud-Gereformeerden slechts één naam bevatte, treedt in zijn plaats de heer A. Lokerse Gz. van de candidaten- lijst der Ned. Herv. Kerk, welke lijst het grootst aantal stemmen had. Deze ver andering zal een leelijke streep door de politieke rekening van het raadslid Jo- ziasse, Staatk, Geref,, beteekenen. De raad bestaat nu uit 3 leden der Ned. Herv. Kerk, 1 Katholiek en 2 Staatk. Gereform eerden Toen de landbouwersknecht van L. de Jager Az. te Wolfaartsdfjk, Vrijdag j.l. op een paard wilde springen, (dat in de smidse was geweest om be slagen te worden), had hij het ongeluk te vallen, het paard trapte hem op het lijf, zoodat hij geruimen tijd bewusteloos bleef liggen. Daar het ongeluk gebeurde op zeer korten afstand van de woning van dr. Prueniger, was deze spoedig ter plaatse en werd de getroffene in de apo theek van den geneesheer binnen gedra gen OH later naar zijn woning in de Pen- poncherpolder vervoerd, zijn toestand i§ thans redelijk. Uit Schouwen en Duiveland. Zaterdagavond is te Z i e r i k z e e afgebrand de sigarenfabriek „Borneo" van de Firma Wijsman en Van Loon, Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat aan blusschen niet te denken viel, zoodat alles wat zich aan tabak, sigaren enz. in dc fabriek bevond, een prooi der vlammen werd. De brandweer moest zich dan ook bepalen tot het bescher men der belendende gebouwen, zoodat de schilderswerkplaats en woning daaraan grenzende en welk perceel aan de ach terzijde reeds begon te branden, behou-i den bleef, doch veel waterschade opliep. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen WL D. Zaterdag en Zondag hield Floralia te Biervliet een goed geslaagde ten toonstelling van bloemen en sierplanten. De heeren W. P. Verplanke Wz., voor zitter der afdeeling Biervliet van de Mij. tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw met de plaatselijke afd. Floralia, riep bij de opening de leden en de overige aan wezigen een hartelijk welkom toe. Hij dankte het dagelijksch bestuur voor het bereidwillig beschikbaar stellen van het schoolgebouw op de Markt en verder allen, die medegewerkt hebben om onze eerste bloemtoondagen te doen slagen. Vergeten werden ook niet de juryleden, de heeren C. Crocké en L. van Dijk te Schoondijke, evenmin als de heer Hooi- horst van Waterlandkerkje, die hier ver leden winter den grond heeft gelegd voor een floralia-afdeeling en meer belang stelling heeft gewekt voor het kweeken van bloemen. Spreker sprak verder den wensch uit, dat deze eerste expositie in alle opzichten moge slagen, dan is een onzer harte-wenschen vervuld. Tot de inzenders zei hij, te vertrouwen dat allen, bekroonden zoowel als de an deren, volkomen met de uitspraak der jury, die een moeilijke taak had, genoe gen zullen nemen. Daarna verklaarde hij de tentoonslel- ling geopend. Dc burgemeester verklaarde, dat het dagelijksch bestuur met genoegen het ge bouw had afgestaan voor deze gelegen heid en zegde zijn medewerking ook voor de toekomst toe. Den heer De Kok, weth., deed het ge noegen, eat hij als zoodanig was uitge noodigd, bovendien zag hij in deze bloe- menkweekerij een opvoeckuachge king. De heer Van Dijk, lid der jury, gaf aan op welke zaken deze bij de beoordeeling voornamelijk gelet had. De heer Hoolhorst verklaarde niet ge dacht te hebben, dat er te Biervliet zoo veel liefhebberij voor bloemenlcweeken bestond. Hij had echter ook zijn op- en aanmerkingen, die hij tezijnertijd zou be kend maken. Vervolgens werd het tentoongestelde in oogenschouw genomen en werd de tentoonstelling ook voor het publiek ge opend. De inlevering van door de afdeeling tgereikte plantjes was uit den aard der zaak nog niet groot, wegens het betrek kelijk klein aantal leden, waarmede de afdeeling begon (plni. 25), het niet nemen van planten door enkele leden en verder wegens het mislukken van een aantal planten. Dit neemt echter niet weg, dat er door sommigen reeds met succes ge kweekt was, wat de uitgereikte prijzen bewezen. Zeer groot en vol afwisseling was daa rentegen de vrijwillige inzending, zoodat twee groote lokalen noodig waren om alles een behoorlijke plaats te bezorgen. Het aantal bezoekers was Zaterdag avond vrij goed, terwijl het Zondag zeer aanzienlijk is geweest. Daartoe heeft na tuurlijk het gunstige weer medegewerkt. Heel wat bezoekers uit naburige plaat sen werden ook opgemerkt. Medewerking werd verleend door het muziekgezelschap „Harmonie", dat een concert op de Markt gaf voor een groote schare belangstellenden en ook in het gebouw der tentoonstelling eenige num mers ten gehoore bracht, waarvoor de vereeniging een hartelijk woord van dank van den voorzitter van Floralia in ont vangst had te nemen, die den wensch uit sprak, dat er bij voortduring samenwer king tusschen beide vereenigingen moge blijven bestaan. DE VLIEGERWEDSTRIJD, Als bij iets de weergesteldheid voor goed slagen een groote factor is, dan Is zeker wel bij een vliegferwedstrijd, en dit is ook Zaterdag toen de verleden week door den regen uitgestelde vlie gerwedstrijd van ae vereeniging „Uit het Volk—Voor het Volk" werd gehouden weer tenvollle gebleken. Was er ver leden jaar te weinig wind om van goed Slagen te kunnen spreken, dit maal was er wel wat le veel van hel goedie en uit het hierna volgende zullen de minder aangename gevolgen nader blijken. Tegen twee uur hadden zich mei de bestuursleden en de helpers een groot aantal deelnemers, veelal ook met oude re of jongere assistenten in den. SchuL- lershofluin vcreeaigd en precies le uur werd voorafgegaan door de pad vindersband en het muziekgezelschap van dom Houthandel Walcheren lhugs Mo lenberg, Heerengracht, Xoordpoortslraal Noordpoorlplein, Noordsingel e dorst naar liet Gemeentelijk Sportter rein getrokken. Onderweg er'heen had den de strijdvaardige jongens en meisjes reeds veel bekijks, maar nog meer hun vlicgei's en vooral het betrekkelijk Idfai- ne. aantal, die zouden mededingen m do afdeeling mooiste, origineelste en eigenaardigste vliegers. Er waren hier dan ook weer meerdefla aardig bedachte en goed uitgevoerde exemplaren. Vielen onder weg reeds enkele als slachtoffers van den hevigen wind, op het terrein waar alles door de goede voorbereiding, vlug kon beginnen en wor den afgewerkt, werd, toen met het op laten begonnen werd, het aantal slacht- ,olfers zeer groot. Enkele duikelden di rect na hel oplaten naar beneden en Verschillende waren meer of minder ern stig beschaoigd zoodat van verdere opla- jgeen sprake meer was. Andere bleken aan een te dun bot te zijn bevestigd en dan brak dit af met even droeve volgen voor eigenares of eigenarar. Maar toch zijn er nog heel wal goed de lucht ingegaan en daaronder waren ook die. tot de eerstgenoemde grotep be hoorden, o.a. een vlieger in het model van een chique gekleed heer, hield het hoven ontzettend lang uit al moest ook ials bij de meeste, die opgingen, mannen kracht er aan le pas komen om hem in bedwang te houden. De jury's hadden geen makkelijke taak, maar ten slotte, is moclijk werk ook werk en komt ook daaraan een einde. Zoo kon na een paar uur de prijs- uitdceling worucn aangevangen, die plaats vond onder net fietsenrek, waar eerst door een viertal padvinders was gezorgd voor hel aanbieden van limona de aan de deelnemers. Voor den mooisten vlieger werd dc eerste prijs toegekend aan Co en Tonni IloUhuijzeu, die evenveel punlen haddjen behaald met hun uit linnen vervaardig de vliegers, ecu er van hulde brengend aan Uit het Volk met een staart in dc Middelburgsche kleuren, de andere het Zeeuwsche wapen dragend met een staart in de nationale kleuren. Voor den origineclslen kreeg David Schottmans den eersten prijs met zijn bovengenoemden „mijnheer'' Voor den eigenaardigstcn werden twefe prijzen toegekend en wel aan Betsy van den Burg en Hendrika van Herwijnea. Voor den hoogstaanslen werden de volgenoe prijzen uitgereikt. Eerste aan Gerrit Eikelboom met 343 M; tweede Adri Polvliet met 326 M; derde Johan na Kandel met 292 M; vierde Adri de Broekert met 285 M; vijfde Cornelia Jansen met 275 M; zesde Leon de Besflq 'met 267 M, zevende Nico Mesker met 261 M; achtste Magda Groenenbergmet 211 M; negende Johannes Wolf met 'ISO M; tiende Jans Pauli inet 118 M. Het grootst aantal deelnemers was ei] de stilstaansle vliegers en werden hiervoor 20 prijzen toegekend en wel aan. 1ste Anton Peliet 120 p 2de Jo de Quarle! 313 p., 3de Willem \.»ii hebben de wereld veroverd (Ingte. M*cL) Maarcn 311 p; 4de Lodewijk Polvliet .113 p, 5de Hendrik Polvliet 113 p; "Ode Frans van Elsacker 111 p, 7de Bram Meijers 110 p; 8sle Maatje de Beste 109 p; 9de Johanna Simons 105 p: 10de Piet Sinke 101 p, 11de Jo den Hollander 103 p, 12de Jo de Klerk 103 p, 13de Daan Midavaine 102 p; 14de Th. van Lanschot 102 p; 15de Marinus Berger 101 p, 16de Lize v.d. Bunder 100 p; 17de Abraham Vreeke 99 p: 18de Geert Lodewijk 98 p; 19de Corn, van Herwijnen 97 p; 20 ste Wil lem Westveer 96 p. Bij gelijk aantal pan ten werd door de i ommissie geloot. Bovendien werd nog een. prijs uit gereikt aan den jongsten van deze af deeling, namelijk een bon voor een tul band, beschikbaar gesteld door den heer P. A. Blok. Hiervan werd Jo de Quartel oud 7 jaar, de gelukkige bezitter. Tijdens de prijs uitdceling passeerde een ariemotorig vliegtuig vrij laag over liet terrein en werd door de eigenaars 'van de vliegers met gejuich begroet- He t bezoek op het terrein was veel' fë gering, er had meer publiek kunnen zijn, wat de kas ten goede zou zijn gekomen). De vraag is of bij een Lager entree de ontvangst niet grooter zou zijn geweeéft. Buiten het terrein was de belangstelling echter veel grooter. Het muziekkorps, dat 'pp ee.n zoo be schut mogelijke plaats geheel den middag er dapper op los had gespeeld en ook bij de prijsuildeeling zich deed liooren, maak te na afloop met de padvinders voorop nog een tocht door een deel dor stad om op de Markt te worden ontbonden. Alles bijeen genomen is het voor de kinderen een prettige middag geweest, al zullen er velen zijn. die het verlies van hun vlieger betreuren en er bij de ouders op aandringen dezen spoedig hoor een anderen te vervangen;. Aan hen, die prijzen of geld schonken of 'tijdens den wedstrijd hun zeer gewaar deerde hulp verleenden brengen wij, na mens het bestuur van lrii het Volk- Voor het Volk daarvoor den welgemeen- den dank(. Gisteren werden weer verschillende vliegers op liet Molenwater opgelaten, en toonden oi.a. die in vleermuisvorm, dat zij bij minder hevigen wind goed kunnen opstijgen- EEN BUITENGEWONE ZITTING I>ER PROV. STATEN VAN ZEELAND. Door den Commissaris der Konin gin in onze provincie is aan IIM. de Koningin machtig ng gevraagd lot het bijeenroepen van dc Provinciate Stalen in buitengewone zitting op Woensdag 12 October a.s. Hel ligt in de bedoe ling aaarin over te gaan tot de behan deling van- 1. het voorstel van Ged. Stalen lot vaststelling van een Provinciaal wegen- plan. 2. de inededeeling van Ged. Stalen in zake de motie van den heer Welltoman c.s. betreffende de verkeersmidde len in deze provincie, ingediend in de zomerzitling. 3. de mcdedeeliug van Ged. Stalen in zake de motie van den lieer Adriaanse betreffende de wijziging van de Provinciale wet, ingediend in de zomerzitling. De buitengewone zitting zal le kwart j over elf aanvangen. KERKNIEUWS. - Naar de Stana. verneemt is door wijlen den heer II. Guillaume, te Vlis singen gelegateerd aan de Gerer Kerk f 500; aan de zending, gedreven door ZeelandrN. Brabant en Limburg in Ma- gelang f 500 en aan de vereeniging voor Bijz. Lager Onaerwijs op Gcref. grond slag te Vlissingen f 300. Bij de gehouden verkiezing van de Ned. Herv. Kerk te Kamperland werd in vacature J. C. de Kam tot no tabel gekozen, dhr. W. G. de Vos te Kamperland.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1