a. 225 Zaterdag £4 September ÜSf 170' Jaargang EN! rt 27 BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. M4NÏEL ST9FFEN, C0STUUM STOFFEN. iale Ier- U al ori- 7. T. in. fct cl srdam mgen srdam srdam srdam chapaü otterdam tsen. Vee nboot UNA". Sept. MIDDELBUR Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE BUISTERE ZINSNEDE. Een toelichting van Minister de Geer. Minister de Geer heeft op een vraag van het Ncd. Correspondentie Bureau een toelichting gegeven tot de alinea in <le troonrede" inzake de handelsverdra gen, die vrij algemeen als onduidelijk is beoordeeld. De Minister meent dat zij beter zon begrepen zijn, als men baar gelezen had in vePband met een gedaehtenwisseling daarover in de Eerste Kamelr. Den 31sten Maart heeft de heer Colijn de vraag be sproken of, nu de. meestbegunstigings- clausule voortdurend in beteekenis ver- -zwakt, een gedifferentieerd tarief bruik baar zou zijn tegenover de bemoeilijking Van onzen uitvoer door buitenlandsche tarieven. Hij erkende de bezwaren, maar vroeg of de regeering bereid is haar aandacht te schenken aan de voorberei ding van zulk een tarief.. Minister de Geer heelt daafop 1 April geantwoord, dat dit feitelijk is, of kan worden: het uitdrijven van Sen duivel -door middel van Beëlzebub. Vele landen zijn op die wijze begonnen en 'langs die lijn gebracht tot voortdurend hoogere ef fectieve rechten. Maaj de Minister vroeg zich af, met een herinnering aan de be teekenis van de verlenging van het ere- odiet aan Duilschland bij de onderhanj- delingen over het handelsverdrag met dat land, of niet in de tariefwet de mogelijk heid van concessies moet worden gescha pen. .Zulk een minimum en maximum- tarief zou het minst bedenkelijk zijn, als het beperkt werd tot hier te lande niet geproduceerde artikelen .omuajt dan. deze methode om het buitenland in de goede richting te stuwen nier kon worden ver mengd 'mei 'een aandrang nhar protectie voor eigen industrie,. En nu verklaart de Minister aan het Ned. Oorr. Bureau: Gelezen in verband met de2e gedaclr tenwisseling, kan (de zinsnede in de Troonrede noch verrassend noch ondui delijk zijn. De ontwikkeling in Europa jgaal in een zoodanige richting, dat wij straks voor een toestand kunnen komen te staan, <fat zonder bepaalde positieve fai- cilileilen onzerzijds wij van een vreemd land niets meer te onzen gunste gedaan kunnen krijgen. Het is 'ook in het verle den reeds een enkele maal voorgjekomén, dat een bepaald land tol ons zeide: wij zouden u gaarne ter wille zijn, maar de constant door ons gevolgde regels verbieden ons dit, zoo gij ons niet een concrete praestalie kunt bieden. Dit was toen uilzondering, maar vele leckenen wijzen er op, dat dit regel kan worden. Tegen dien tijd moeten wij gerejed zijn. Loopt het anders, mede onder den invloed van Genève, des te beier. In Nederland zal ieder zich daarover van harte verheugen. Onze gereedheid zal dan natuurlijk zonder eenig praktisch effect blijven. De wetgevende maatregel, die wordt o orb ere id, strekt derhalve om „onder alle omstandigheden" (d. w. z. ook als het accrescendo den verkeerden kant uitgaat) „de mogelijkheid van het af sluiten van handelsverdragen te behou den." Doel is daarbij niet, de biunenlandsfche markt voor onze industrie te reserveeren. maar deu weg voor de vreemde marlet open "te houden voor onze exportindu- slrie, m .a. w|. „het vrije ruilverkeer ie bevorderen," Onduidelijk is de zinsnede, in dit licht bezien, niet. De bepaalde inhoud van. den maatregel is hiermee uiteraard nog niet meege deeld, (wat trouwens nog onmogelijk zou Zijn), maar dit pleegt met geen enkelen in de Troonrede aangekondigdden maat regel te geschieden. Dr. Kuijper placht als Minister in dit verband le zeggen; „men moet niet te vroeg in de keuken willen kijken." PRINSES JULIANA. Prinses Juliana zal, naar de N.'IL Crl. verneem! met cenige andere Leid-' sche novitiae optreden in een stukje, waarvan zij de auteur is.. Dc titel is Blauwbaard, en zij zelve vervult de rol van zuster Anna. BOEI DE POSTBEGROOTING. Ingediend is de begroeting voor de posterijen, telegrafie en telefonie* Ge raamd wordt een overschot van ruim 4 miUioen. Van de op 1 Juli 1927 ingevoerde verf laging yap sommige posltarieveu. wordt een vermindering van inkomsten vap. f 3.950.000 verwacht. Het ligt in de be doeling om, voor zoover de bedrijfsuit- komsten en de toestand vafl 's Hands financiën dit toelaten op "den weg van taïiefverlaglng verder te gapav BE INDONESISCHE STUDENTEN. Er zijn nu vier Indische studenten ge arresteerd, n.l. in Den Haag Halta de voorzitter van Perhimpoean Indonesia; in Leiden Mas Raden A. Djodo Ahii- ningrad, (wiens voorgenomen vertrek aanleiding was tot het ingrijpen der po litie) en Sas Astroen in Amsterdam Nazir Pamontjok. Het schijnt dat de politie nog meer personen zoekt, die, echter niet gevonden zijn. De gearresteerden zijn door den rech- ter-commissaris onderworpen aan een langdurig verhoor, en daarna in het huis van Bewaring opgesloten. OCHTENDVOER De Sluis' Kalender 1928 wordt buitengewoon mooi en leerzaam j Deze kalender, beslaande ultl2 maand bladen, uitgevoerd in 6 kleurendruk, Is voor onze clientèle gratis verkrijgbaar. Vraagt inlichtingen aan Uw winkelier. (Ing Mcd}. Uit Middelburg. - Op het politiebureau alhier meldr de zich gisteren zekere A. uit Wolfaarl^- dïjk, die mededeelde deze plaats ie heb ben verlaten, nadal hij zijn zwager, K. geheeten, met een ijzeren staaf liad ge slagen. De man werd aangehouden, en daar gélukkig! K. hel leven behield, zal wor den onderzocht oï men hier le doen heeft met een. zware mishandeling, dan wel met een poging tot doodslag. Uit Vliasitigen. - Naar aanleiding van een adres van de firma erven A. W. Smits en anderen, om de politieverordening, waar deze. het innemen van plaatsen met autobussen regelt, zoo le wijzigen, uat particuliere auto's en die, welke de verhuurders in finn bedrijf gebruiken, geen vergunning van burg. en weth. noodig hebben, wyV zen burg. en weth. van Vlissingen er op, dat in een zaak hierop betrekking hebbende, de kantonrechter le Middel burg den verdachte van rechtsvervolging ontsloeg en de rechtbank in lioogcr be roep hem vrijsprak. Waar daardoor dui delijk gebleken is dat personen, als be doeld in den aanhef, geeu vergunning; noodig hebben, bestaat er volgens fiuqg. en weth. geen aanleiding de* poli tic ven- ordening te wijzigen. De heer E. Qls. exploitant van het Concertgebouw le Vlissingen, heeft den tijd tusschen de kermis cn liet begin an hel winterseizoen gebruikt om zijh groote zaal le doen opknappen en ver beteren. Ten eerste werd het schilder werk, dat door de vocht zeer veel get leden had, geheel vernieuwd, de ven- lichting werd vervangen door geheel mo derne achter geel met zwarte kappen ge plaatste lampen. Het zitten in de zaal, speciaal met bals. cabarets of soiree's, is gezelliger geworden door de plaatsing van eeuige makkelijk wegnccmbare schol len, waardoor de zaal langs de waadejn in een aantal boxen wordt verdeejd. Door het leggen van loopers over de geheelo lengte der zaal en liet plaatsen van nette tafeltjes en stoeltjes, liet neér- zetlen van planten op den grond cn bloe men op dc tafels, liee.fL het geheel een modern en keurig aanzien verkregen. Uit Tholen, In de Vrijdagmorgen te S t a veil i s- se gehouden raadsvergadering deelde de voorzitter mede, dat de, in de 1.1. Woens dagavond aldaar gehouden spoedeischen- de vergadering, benoemde onderwijzer met verplichte hoofdakte, dhr. J. Et. van Heems (wachtgelder) als zoodanig heeft bedankt. Ten spoedigste zullen pogingen aangewend worden om in de bestaande vacature le voorzien. Met algeraeene stemmen werd zooals reeds geméld is, hel voorstel van B. en :tV, om het voorstel P. Zc- E M. (aan sluiting aan de Noordergroep; niet aan te nemen, goedgekeurd, met hel oog op de groote finanlieele lasten, misschien 50, '60, ja misschien Sö tmille, die de ge meente op zich zou nemen. Aan den Inspecteur der directe be lastingen was bericht ingekomen, dal '"toor den dienst 1926,27 voor de in komstenbelasting f 8013.81 en voor op centen op de vermogensbelasting een be drag van f 1464.50 was uitgetrokken. Een vernieuwde aanvraag van het „Schoolmuseum" te Middelburg werd m. a st. afgewezen. De Balans, winst- en verliesrekening van den keuringsdienst „Waren" te Goes werd vastgesteld. B. en W. stelden voor om voortaan het onderhoud der voetpaden (niet der stoe pen) liggende langs de huizen, voor re kening der gemeente te nemén, zooals men ook reeds begonnen is te doen b.v. op den Stoofdijk. Deze voetpaden liggen allen op gemeentegrond. Tot dusverre waren cr enkele eigenaars van hipzen, die het herstel en de vernieuwing ervan voor hun rekening namen, maar daar dit niet algemeen geschiedt, geeft zulks aanleiding tot verkeerde en onmogelijke toestanden. De lioognoodïge verbe teringen zullen zoo spoedig mogelijk on derhanden genomen worden. Natuurlijk zal er rekening moeten gehouden worden I met de op handen zijnde rioleeringsplan- 1 nen. De voorzittel' deelde méde, dal er nieuwe brandkranen zijn geplaatst.. Proe ven zijn er mede genomen en deze héb ben goed voldaan, alleen zal er een kleine uitbreiding van slangen noodig zijn. Van den Minister v. Binnen!. Zaken en Landbouw was een missie ingekomen in zake de meting van binnenvaartuigen Deze behelst o.a. de wijze van melen, 'n nauwkeurige opgave van T maximum laadvermogen enz. Daar de oude be palingen gelden tot 1932, is er geen groote haast bij, maar B. en W. zullen er rekening mede houden bij de a.s. wij ziging van haven- en kadengelden, inzalce de algeuieene herziening van "hét politie- reglement. bekenden en wij zien ze gaarne van tijd tot lijd eens hier, waar ze ons steeds weer een vroolijke paar uren bezorgen. Deze week dus ook! J. F. WOLSKY vjh. K, J. QUIST. Lange Delft I 18 - Middelburg. Wij ontvingen een prachlcolleotie Vraagt THANS onze Stalen. Zie STEEDS onze Etalages (Ingez. Med.) BIOSCOPEN. Electro. Eerloos of La Femme Nue. Men late zich in de eerste plaats niet door den cenigszins- drakerige» titel afschrikken. Men late zich in de tweede plaats aan manen lot een bezoek doordat hier zulk uitstekend spel le zien is van Iwan Pe- trovitch en Nita Maldi, twee zeer goede Paramount-arlislen. De strekking van het verhaal zelve is bezwaarlijk na te ver tellen, niet omdat er ook maar iets stui tends in is in 't "geheel niet - doch omdat wie er belang in stelt 't zelve moet gaan zien. Een levenstragedie, die ons bovendien menig interessant stukje toont van de Parïjsehe arlislenwijk Monl- mdrtre, .zoowel ais van Nico. midden hel seizoen, met hel beroemde Carnaval. Een drama zooals die Fau bourg van Parijs er zoo menige zal heieven en hebben beleefd; mei nog eens: voortreffelijk spel! Het orkest, dal weel" op juiste wijze begeleidt, geeft bovendien bij open licht een extra nummer, dal een goede af wisseling is, én zeer werd gewaardeerd. ijFl o r a. Watt cn Vs Watt. Wij kennen ze en hoiuden van ze om hun beste soort dro gen humor, waarmee wij ze al in ver schillende creaties hebben gezien. Het zijn cn blijven een paar uitstekende ka rakter-komieken, en zijn en blijven ook eenig in hun soort. Zooals Oharlie Ohnpi- lin 'in liet zijne, hoewel velen hebben getracht hem te evenaren, of liedcr nog: te verbeteren. Maar Watt en 1/2 Watt, die l niet zoeken in hel burleske, maar in het droge, hebben nog steeds geen rivalen gekregen. En daardoor zal hun type altijd weer opnieuw amusant blij- en: daarom ook blijven zij populair. Nu -urmen wij ze in Flora zien als conduc teur en als wagenbestuurder. I11 een dergelijke uitbeelding ligt een heel ter rein van komische mogelijkheden voor een tweetal als Watt en y2 Watt. Van daar dan ook, dat iedereen zich buiten gewoon amuseertHel zijn twee oude BE ZIEKEMIl ISPLANNEN TE VLISSINGEN. Zooals reeds hekend heeft de Kroon ongegrond verklaard het beroep van den gemeenteraad van Vlissingen tegen hel besluit van Ged. Stalen van Zeeland waarbij deze hunne goedkeuring ont hielden aan hel raadsbesluit tot wijziging der begrooting voor 1926, door daarop als inkomsten te brengen een post vau f 420.000 als opbrengst eener geldleening en onder de uitgaven eenzelfde som voor den bouw van een nieuw gemeentelijk» ziekenhuis. Hel raadsbesluit dateert \an 4 Junii 1926 en dat van Ged. Stalen van 8 Octo- ber van datzelfde jaar- In het besluit van de Kroon wordt dit uitvoerig gememoreerd op welke gron den het besluit van Ged. Stalen en hel beroep van den raad zijn geblaseerd, terwijl dan verder wordt overwegen, dat op grond van de overgelegde ambtsbe richten en het medegedeelde in de open bare vergadering van de aid. van den Raad v!an State voor de geschillen van bestuur ,moet worden aangenomen, dat het gemeente-ziekenhuis te Vlissingen niet aan redelijke eischen voldoet en dat verbetering van den bestanden toestand noodzakelijk moet worden geacht; dal de voorziening in dit openbaar belang niet met het enkele beroep op den zorge- lijken toestand der gemeentelijke finan ciën kan worden, afgewezen doch dat wel' met het oog op den fimancioelen toestand der gemeente Vlissingen behoort le var- de»} onderzocht, of in do behoefte van een behoorlijke ziekenhuisverzorging in die gemeente niet op een minder kost bare wijze dat door het gemeentebe stuur beoogd en aan het besluit tot wijzi ging der begroolipg 'ten grondslag gelegd, zou kunnen worden voorzien dat daarbij rekening moet worden gehouden f met de zeer ernstige bezwaren van het gemeentebestuur legen een oplossing van dc onderhavige ziefcenhuiskwes(ie in de richting van een regeling heizij met het R.-K. St. Josef ziekenhuis te Vlissingen, heizij mei bel ziekenhuis le Middelburg, welke oplossingen ook door deu hoofd inspecteur van de volksgezondheid, raadpleegd naar aanleiding Van een schrijven van genoemde afdoe ling van den Raad van SLate. worden afgewezen; dat voorts doeltreffende verbetering van hel bestaande gemeentelijke ziekenhuis mede naar het oordcel van dezen hoofdambte naar uitgesloten moet wordeu geachtdat echter een en ander nog niet noopt zich neer te leggen bij het zeer kostbare plan, waarop het gemeentebestuur de be groot iügsw ijzigiug heeft gebaseerd; dat blijkens het ambtsbericht vaiö den hoofd inspecteur, waarmede de Kroon zich kan veïeenigen, aan het belang eener be hoorlijke ziekenverzorging in alleszins voldoende male zou worden tegemoetge komen wanneer a-- de ziekenafdeeling het he staande gasthuis behouden blijft voor de verpleging van ten hoogste 30 chronische patiënten .die geen bijzon dere behandeling noodig hebben; b, de R. K, zieken, die geheel1 of gedeeltelijk op kosten van de gemeente worden ver pleegd. worden opgenomen in het R. K. St. Jozef ziekenhuis; c. op het daar Eerst alleen juist omdat verkoudheid zich zöo onschuldig voordoet, is zij zoo gevaar lijk. Vergeten wij toch nooit, dat zij «en ontsteking der slijmvliezen is en dat reeds een simpele verplaatsing dier ontsteking b.v. naar de stem banden, de broaches of naar het slijm vlies van de longen - en hoe gauw gebeurt dat niet - haar veel ernstiger maakt Acute cn chronische bronchi tis, asthma, borstbenauwdheid zijn de terecht gevreesde gevo gen van een verwaarloosde verkoudheid. Maak dc genezing niet moeilijker en duurder door met de juiste behandeling te wachten. Begin bij het begin en een renvouo,yr veiKouJbeid dadelijk met de versterkende, onschadelijke, maar krachtig slijmoplossendc AKKER'* schraal. Juni gaf een buitengewone hoe veelheid: neerslag en ook de maand Juli Was te vochtig, terwijl het aantal ureii zonneschijn ver benedien hel normale bleef. Ofschoon de halmonlwikkeling der gra nen goed was, liet de korrelvorming in verschillende gevallen le wenschen over; toch Was de oogst der vroege granen nog niet ongunstig en kon worden aangeduid met 69 voor rogge, 6S voor winlergterst eu 69 voor zomergerst. Vlas en karwijzaad leverden een oogst, die iels miuder dan vrij goed was 57 voor vlas en 58 voor karwijzaad terwijl hel koolzaad een goed gewas gaf, aangeduid met het cijfer 71. De maand Augustus was voor den landbouw al evenmin gunstig; de sterke regenval 116 m M. tegen 80 m M. nor maal bemoeilijkte in hooge mate den oogst van granen en peulvruchten en andere gewassen; de tarwe, haver en eigytèn, in die maand geoogst, zijn over hel algemeen slecht binnen gekomen, waardoor de kwaliteit aanmerkelijk is achteruit gegaan. De laatste dagen van Augustus en de eerste negen der maand September brachten mooi zonnig weer, hetgeen een gedeelte van den oogst zeer ten goedé kwam Zij, die in dien lijd oogsllen, krej- gen de gewassen droog in de schuur^ rö'or'dooT üë'gem^lc bestemde "ta-rcin I Jod> ta vele gevallen de kwa- een ziekeninrichting wordt gebouwd, plaats biedende voor 2 eerste-klasse, 8 tweede-klasse en 16 derdo-klusse patienl- d. de exploitatie dezer inrichting, waaraan voorloopig geen geneesheer-di recteur zou zijn aain te stellen, op een voudige leest wordt geschoeid, zoodatde kosten per vorpleegdag hel bedrag van f I niet overschrijden, e. eerst flan tot uitbreiding der inrichting wordt overge gaan. wanneer de uitkomsten der ex ploitatie bekend zijn en op goede gronden berekeud kan worden, welke finamcieele kosten de gemeente niet een even- tueele uitbreiding op zich zal nemen. Uit deze overwegingen blijkt dus, dat liet geenszins uitgesloten is dat Vlis singen haar nieuw Ziekenhuis krijgt, als de raad aan eenvoudiger plannen wenscht mede te werken. LANDBOUW. Op initiatief van de vcreeuiging van oud;-lcerlingen tier tiiinbouwcürsussen te K a p e 11 c is aldaar een cursus gevormd mei aanvankelijk 20 leerlingen, 0111 zich te bekwamen en le oefenen in de bijci\- tcell. De heer S. de Visser le Kruininge'n zal les geven. o— Stand der Landbouwgewassen. Het in de Staatscourant opgenomén overzicht van, deu stand der landbouwj- gewassen wijst er op dat dit jaar de oornaamsle groeimaanden voor de ont wikkeling der meeste gewassen niet gun stig waren. De Meimaand was koud en liteil reeds was verminderd. Van 10 September af vielen over het grootste gedeelte van ons land iederen dag aanmerkelijke hoeveelheden neer slag, terwijl de temperatuur bijna voort durend 3 gr. te laag bleef Voor de late' gewassen, die sterk behoefte hadden aan droog, warm weer, is dit zeer nadeelig. Dit geldil in liet bijzonder voor de aard1- appelen, deze lijden sterk van de pliyp tophloraziekte, mede door het natte weer worden de knollen in hevige mate aan getast, zoodat een groot deel daarvan op sommige plaatsen tot 70 pel. toe in den grond lot rolling overgaat.- voor al dc Eigenheimers hebben zeer sterk geleden. Bij het oogsten blijft hierdoor slechts eenc geringe hoeveelheid over, welke niet door bederf is aangetast. Ook voor de ontwikkeling der suiker bieten cn andere wortelgewassen is het natte, koude weer ongunstig; zoowel liet worlelgewich.t als het suikergehalte der bieten is bij dal van liet vorige jaar muierkelijk ten achter. De bruine booneii. die van verschil lende perceelen nog niet zijn opgetrok ken. hebben zeer van de weersgesteld heid geleden en leveren eén vrij sléclir ten lol maligen oogst. Klaverzaad en spinaziezaad leveren' mede ceu ouvoldoenden. oogst, terwijl de kwaliteit vau hel zaad aanmerkelijk te wensclien overlaat. Ook de herfslgewassen, welke op den stoppel werden gezaaid, (Maan er niet best voor, eensdeels door hel minder gunstige weer eu anderdeels floordat do zaaitijd laat viel. De graslanden lijden vooral in de lage streken veel van het vocht, de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1