N.R.C. i El Wordt Lid De Hofstede B PTE R. He Zoele Spaaoseöe Wijn BERKO-O '1927 TWEE DUIZEND GULDEN islechts f 1.17» per K.G. Kijkt toe p wat gij krijgt f Nederl. Cement Syndicaat «•Vitte P©i?t ONTVANGEN zeer voordeelig. VON HEIMBURG, Vlasmarkt L 22 - TEL. 496. TE PACHTEN ▼oor zeven jaren van 1927-1934, I 20 peroeelen BOUW- EN WEILAND, liggende rond en nabij de buitenplaats Toorenvliedt in de gemeente KOUDEKERKE, aan den Koudekerkschen straatweg, den Groenenweg, den Abeel- schen Btraatweg, den Stom- meaweg en diver«e wege- lingen. II 7 perceelen BOUWLAND, liggende nabij het dorp ORUPSKERK6 aan en nabij den straatweg naar Middel burg. III 1 perceel BOUWLAND, lig- gende nabij het dorp VROU WEPOLDER in het z.g.n. poldortje, in gebruik bij JAN MOENS. De voorwaarden liggen ter in zage ten Kantore van J. A. TAK en Co. Groenmarkt te Middelburg, alwaar inachrijvingsbilletten wor den ingewacht vóór of op 28 September 1927- De Notaris H. R STRUVE te Middelburg ia voornemens op Woensdag 28 September 1927 des namiddags 2 uur in het Vei- lingsgebouw „Mercurius" aan de Koepoortstraat te MIDDELBURG, publiek te verkoopen: In de gemeenten Grijpskerke en Middelburg. „Het Groot Zandhof", bestaande in woonhuizen, schuur, wagenhuis, wagenloodsje, winter- kelder en verderen timmer, erf, boomgaard en bouw- en weiland aan den weg van Louris Stommes, nabij den Seisweg, groot 21 H.A. 11 aren, 10 centiaren (53 gemeten 240 roeden). In 15 perceelen en diverse combinatiën. Aanvaarding der gebouwen 15 October 1927, het bouwland rooven oogst 1927 en het weiland 25 Nov. 1927. Bezichtiging der gebouwen op Dinsdag 27 September 1927 van 1012 en van 24 uur en al het overige eiken werkdag. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris STRUVE GELDLEENING. Bt urgemeester en Wethouders van Hoek maken bekend, dat in schrijvingen voor eene geldleening, groot 22.000.worden inge wacht vóór 15 October a.s. Bovengenoemd bedrag moet op 1 December 1927 worden gestort. De aflos zal geschieden binnen vijf en twintig jaren, te beginnen met 1 December 1928 n.l. 880. per jaar. Nadere inlichtingen worden des- gewenscht door Burgemeester en Wethouders verstrekt. Hoek, 12 September 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgem. J. DREGMANS, Secretaris. van de onder leiding van DE GRAAF, leeraar uit Rotterdam en Kras- nopolski Amsterdam, SW Ook Privé-lessen. -00 Inlichtingen Flora Dancing. PLINIUS-PLEINES-PUZZLE! De namen der Pnjswinners zijn op den triomfboog vereeuwigd DUIZENDEN-EM DUIZENDEN hebben aan den wedstrijd deelgenomen. aan prijzen toegewezen, ten overstaan van MetariS F. L M. VAM HOOGSTRATEN te Zeist. Daarbij is gebleken, dat de aantallen gelijkwaardige inzendingen dit maal niet beperkt zijn gebleven binnen de grenzen van iedere afzonderlijke prijs-categorie. Vandaar, dat gelijke verdeeling over de gelijk gerechtigden moest plaats hebben. Houdt U gereed! Let op wat mi komt! Kon. Zeepfabrieken 0E DSJsf v/h CHR. PLESKE3. DEf-3 DOLDER. Onze prima ROOMBOTER met rijksmerk, kost ileze week Coöp, Melkinrichting en Zuivelfabriek „WALCHEREN". SINGEL. Tel. 83. Cement is een artikel van vertrouwen. Koopt daarom „Groenstreep"=Cement, dan zijt ge zeker Cement van regel' matige en goede kwaliteit te ont» vangen. Duitsch Portland=Cement geeft door zijne vetheid plastische mortels, dus beton zonder in= of uitwendige ge= breken, dat zich bovendien niet aan de bekistingen vasthecht. De groene streep is de veilige weg. Wendt U tot den handel, waar niet vertegenwoordigd, tot ons. Let op de groene streep en het zegel der fabriekl DUITSCH PORTLAND-CEMENT Bezuidenhout l.den Haaq, Onze machine is van eerlijk Teakhout, geen Indisch Rijshout, dat op Teakhout lijkt maar niet is. Onze machine is volkomen gegarandeerd. Verkoopdepöt: SEGEERSTRAAT H 78, MIDDELBURG. DE NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT zal binnen enkele dagen gezet worden uit een GEHEEL NIEUWE LETTER die gemakkelijker leest en, naar verklaring der oogartsen, minder vermoeiend voor de oogen is, dan alle tot heden voor kranten gebezigde lettersoorten. Voorts zal in den loop van het volgend kwartaal de N. R. C. dagelijks gaan verschijnen met een GEÏLLUSTREERD BIJBLAD waardoor aan het verlangen van vele lezers zal worden tegemoetgekomen. Nieuwe abonné's ontvangen de tot 1 October verschonende nummers kosteloos. Maand- en kwartaal-abonnementen op te geven bjj de agenten of bfl de administratie der N. R. C., te Rotterdam, Amsterdam of 'b- Dr. E. HOEKSTRA'S HOESTPILLEN zijn HET MIDDEL tegen verkoudheid en een hardnekkigen hoest. Probeert U ze ééns en U blijft ze gebruiken. Verkrijgbaar bij alle Apoth. en Drogisten, o. a. bij Middelburg, Goes, Vlissingen THIEME, A. L. v. d. REST, A. L. BENIEST SCHULTE PAUL SLUIS Co. A. L. v. d. REST, GEBR. MULDER W. A. v. d. HERDER. 10 ct« per V» ona- V T ZWIT8ERSCH FABRIKAAT DE DAGEN KORTEN! Schalt U daarom een V. T. electr. rijwiellamp aan. f 10 of I 11.50 25 Meter lichteffect (.Weigert elke namaak! Imp. Heerengr. 308, Amsterdam per liter f 0.90 per flesch f 0.85. A. VAN AARTSEN, Giststraat. 25% meer lichteffect op den weg. is thans ook leverbaar met BATTERIJSCHIJNWERPER en geeft dus ook licht wan neer bet rijwiel stil staat. Importeurs: FONGERS Groningen JüNCKER Co Rotterdam KESTEIN Rotterdam STOKVIS Zn. Rotterdam EISCHT een BERKO van Uw Rijwielhandelaar. Mlddelburgsshe Maatschap!; «au Stonmwaart. Klissingen, Middelburg, Rotterdaifl en tusschengelegen I l Vervoer van Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren vavertrek in Sept. v, 7üa:«. v. Midd.| v. S»* Maandag 26 Dinsdag 27 Donderdag 29 Vrijdag 30 Kan Vlissingen wordt Woena- dag en Zaterdag, 's morgens te* 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiên te bekomen te: Rotterdam: N.V. Transport- en Expeditie-Onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg B. EENHOORN. Vlissingen Wi. v. OOSTERHOUUL Dordrecht: GEBRS. BUITENHEK. Electr. Drukk. G. W. DEN BOEI .Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 8