Paarden, VERKADES 33 slaks Boorovee, ;f| Boompjjes te Rotterdam achterover te •water geslagen verdronken. Gisterennacht te ongeveer lxaEf drie is de 35-jarige Noor IC. S. A verblijf houdende in een logement to Rotterdam Op het rangeerterrein, der Nederlandsche Spoorwegen door een trein aangereden. Zijn rechteronderbecn werd nagenoeg af gereden, bovendien bekwam hij ernstige- ünwendige kneuzingen. Naar het zieken huis aan den Cootsingcl overgebracht, hlfeek de 'man hij aankomst reeds over- lédeu. Woensdiagavond vonden eenige per sonen op dien Benoordenhoutschcn Weg te 's-Gravenhage jeeu man naast een mo torrijwiel in bewusleloozen toestand) aan den kant van den weg liggen. Hot bleek |d)al de man een vrij ernstige hoofdwonde had.. Men vermoedt daL' hij met groote snelheid, op zijn motor heeft gereden en toen geslipt is De man verkeerde onder den invloed van sterken drank. liet was teen caféhouder uit '^-Gravenhage. Zijn toesland is hoogst ernstig Woensdagmiddag is, op deu Haag- weg bij Loosduinen een droevig onlget- luk gebeurd. i De &-jarige T. T., wonende aan den Haagweg. wasiachter opeen vraclilwagen gesprongen. Een auto, welke passeereh «Sjyildé, maar door een auto van de tcv- genovergesteldc richting daarin verhin derd werd, reed met vrij groote snel- lieid den .vrachtwagen van achteren aan. Het knaapje raakte bekneld tusschen den wagen en de auto. De chauffeur stopte dadelijk en de jongen had nog juist kracht genoeg om zich van den wagen Ie laten vall'en en enkele passen te loopen naar den kant van den weg. l Daar zakte hij ineen en even latter was hij dood. Hij had zeer zware inwen dige kneuzingen bekomen, De auto is in.beslag genomen en legten -|den chauffeur, den 26-jarigen J. H. v. •d- M., is pro ces.-verb aal opgemaakt. Bij de directie van de ICon. Ned. St. Mij. is bericht ontvangen, dat een ber gingssleepboot van de Mij. Merrill te New York op weg is naar het naJbij' Barbuda gestrande stoomschip Amers foort om assistentie te verleenen. De mijnwerker O. uit Leyenbroek, vaderaap 4 kinderen, is Woensdag door een vrfkiiiaiito ujt Heerlen overreden. Hij is naar het ziekenhuis te Heerljan, overgebracht waar hij1 bij (aankomst eeeds overleden was. Inbrekers zijn in het Reichswert- schaftsgébouw te Charlbltenburg ingeslo pen. Van twee brandkasten op hel kan toor hebben zij eenI a la sardine openge scheurd en er 1900 mk. uitgenomen. De andere brandkast, die veel arooter be dragen bevatte, hebben zij onaangeroerd moeten laten, omdat ze waarschijnlijk gestoord zijn. De hiaden melden uit Straatsburg: Een landbouwer in eeüi 'dorpje in den Elsasz wilde, toen hij in beschonken toe stand thuiskwam zijn vrouw slaan, die hem daarop met behelp van haai- heide dochters en schoonzoon zoo met een klomp mishandelde, dat hij aan de gevol gen is bezweken, VALSCIl GELD. Door de politie zijn te Blerik in hun woning aangehouuaen de gepensionneer- de spoorwegbeambte P. Wi. en diens vrouw en 7 kinderen als verdacht van het vervaardigen en uitgeven van vafsch geld, dat zij de laatste dagen tijdens de kermis iu omloop hadden gebracht. Bij do huiszoeking werd valsch gelei en die aanmaakingrcdiênten gevonden. De mgn legde een volledige bekentenis af, en verklaarde door armoede en ellende tot het plegen vaa dit misdrijf gekomen le zijn. De verdachte, die slechts een arm heeft is met 7 hinderen in arrest gesteld, en zijn vrouw, die niementeel ziek in haar woning ligt, wordt door een politie post bewaakt. i VOOR KLEINE TUINEN. Nog is het zomer en slaat onze sien- luin in vollen bloei, maar de dagen worden reeds aanmerkelijk korter herinneren ons er aan, dal het straks Weer herfst en winter wordt. Daarom is het noodig, tijdig onze maatregelen te nemen. Zoo voorzien we de dahlia's van duidelijke etiketten waarop naam t of kleur en hoogte vermeld wordt, opdat We ze ook zonder bloemen uit elkander kunnen houden. Ook vaste planten, wel ke zijn uitgebloeid, dienen van een eti ket le zijn voorzien; het is anders bijna niet mogelijk, de soorten uit elkander te honden, daar het bovenaardsclic ger- deelte straks geheel afsterft. Wanneer men deze vaste planten ,wii scheureln' of verplanten, dient men toch te welen, Welke soort men onder ilianden heeft, opdat ook nieuwe aanplantingen in ven- band met kleur en hoogte naar behooren kunnen worden uitgevoerd. Alle uilgcr bloeide bloemen en verdorde bladeren en stengels worden, evenals onkruid, zorgvuldig uit den siertuin 'verwijderd We trachten hel zoo lang mogelijk zomer le houden m den siertuin. Dlit is ook zeer goed mogelijk en vooral daar, waar men plaats reserveerde voor de nat- jaarsbloeiers, welke nu in bloei zijn of komen. Reeds bloeien helenium, tolida- go en enkele herfstasters, hoewel Van laatstgenoemde de jgroole massa nog moei komen. Anemone japonica is nu ook mooi en vooral op zonnige plaatsen i-ijk bloeiend. Opvallend is /(hans ook Rudbeckia Newmanni mei haar goudgele siraalbloemen met donker hart. Deze' plant heeft vaak te lijdien van droogte, daar haar wortels niet diep gaan In verband' daarmede is hot wensclielijk ze niet in de volle zon aan te planten, maar zoo mogelijk in half scha<duwV Hooggroeiende late najaarsblociers zijn: Helianthus sparcifolius, een zonnebloem met dubbele bloemen en ruim 2 meter hoog, en Pylhriun uliginosum .met -en kele witte bloemen, pl.m 1,5 meter hoog. Van de vele lt-jarige zaaibloemen zijn in het late najaar vooral mooi: Oosnea bif pïnnata, Calliopsis bicolor, Antirrhinum (leeuwenbekken), Tagetes (Afrikanen), Tropaeolum (O.-I. kers), helianthus an- nuus fli-jarige zonnebloem), Zinnia en andere'. Men heeft dus keur genoeg, om den siertuin tot in het late najaar een vroolijk aanzien le verschaffen. (H- Orl.) BUITENLAND. MIJN INDRUKKEN UIT AMERIKA. Dr. NEIL VAN AKEN. New-Yorjf, 1 Sept. Över een Amerilcaauscnc stad, die geen dauwen hemel heeft. Staal en ijzer, vuur en rook. Dag en nacht het oorverdoo- venÜ kinjschen/ van kranen en het gillen van fluiten. Maar ook een stad vol van rijkaards en eergierige burgers, die een Cathedraal der Wijsheid willen bouwen. Er 'is een stad in Amerika^, waarvan gezegd wordt, dat men haar alleen op Zondag een bezoek brengen kan: Pitts burg. In tegenstelling met het preulsche Boston, waarover ik in mijn laatste schrijven gerept heb. de stad, die zich den kuischen mantel der censuur aange daan heeft, is Pittsburg het tegenoverge stelde van smeltelooze reinheid Gedu rende de werkdagen stijgt zooveel rook op) van de vele staalfabrieken, ovens en andere werkplaatsen, dal het gansche panorama der stad verduisterd wordt door dikke rookwolken. Dat men Pilts- buig alleen óp Zondag zien kan, is we2 wat overdreven. Er is bijna geen stad in Amerika, die niet bekroond is met die industrieele roet- en rookwolken, die de trots en de rijkdom van Amerika gewor den zijn, maar toch is Pittsburg de stad, die meer dan elke andere te lijden heeft ,£an den eeuwigen rookwalm der ovens en fabrieken. liet gezegde, dat alleen op den rustdag Pittsburg vriji is van de rook- plaag, vindt zijn oorsprong in den lijd, toen het centrum der stad geheel in be slag genomen was door ovens en fabrie ken. Toen was zij één reusachtige vuur oven. De stad stikte in den dikken rook. Totdat eindelijk het gemeentebestuur in greep en der bevolking ter hulp kwam met de bepaling, dat zware belastingen zouden geheven worden op de werkplaat sen in het centrum der stad, zoodal daar na het zwaartepunt verlegd werd naar de voorsteden en de nieuwe smeltovens opgetrokken werden in de onmiddellijke nabijheid der stad. Daarna werd de rook dragelijk, maar toch blijven de New- YorKers volhouaen, dat Pittsburg de eenige stad in Amerika is, waai* in den zomer een stroohoed slechts voor één dag kan gedragen worden. En Mark Twaiu was voorzeker niet zeer ingeno men met de stad, w .nt hij noemde haar: de hel zonder deksel! In zijn tijd moet de atmosfeer er dan ook ondragelijk ge weest zijn. Als grootste fabrieksstad ter wereld heeft zij, ook na den uittocht van een aantal staalfabrieken, het karakter v«n een kolossalen smeltoven behouden. Als men van den Mount Washington welke de stad beheerscht, het uitzicht op de vuuroven krijgt, dan ziet men een woud van schoorstcenen hoog oprijzen door de rookwolken heen, en uit de vallei der beide rivieren, de Alleghany en de Mo- nongahela,, komt dreunend het metalen rumoer naar boven, onophoudelijk ge hamer en gesis, bij: dag en bij nacht het eeuwige knersen en kreunen van ijzer en staal. Een machtige symphonic van meta len bezetenen, die nooit rust hebberj, formidabel en drukkend. Voorzeker Is het de eenige stad, djjjé meer dan elke an dere den indruk geeft van een rustellboze mechanische activiteit, waar de tijd ge meten wordt met de klinkende hamer slagen op het aambeeld en het regelma tige rhylhme van het machine-gestamp. Den ganschen dag door speellt het koorts achtige orchesl van ijzer en .metaal, een demonische jazz voor den dans der stalen Titanende muzikale daver duurt door den langen donkeren nacht, verlicht door de vlammen, die hier en daar door den rook flitsen, een Danteslc spektakel van dampen en wolken en gassen, flie rusteloos omhoog stijgen, vuurtongen die langs het duistere firmament strijken en het nachtelijke landschap, opluisteren, tot dat de dageraad door den rook heen dringt. Een lielsche orgie van vuur en rumoer, temidden waarvan de stad een kalm leven slijt. Zij heeft zich gewend aan de koorts en bevindt er zich wfel bij. Pittsburg, met het rijke gebied van ertsen, olie en kooi, is de thermometer van de activiteit der Vereenigde Staten. Het groote tijdperk der Amerikaansche expansie begon in de tweede helft der vorige eeuuw. Het land had een 'groote behoefte aan sterke mannen om den rijkdom aan den bodem te ontwrichten. Europa kwam den nood verlichten en uit Oost en West trokken de hand- en landarbeiders de Staten, binnen, op zoek naar een fortuin. Op weg naar het be loofde land waren zij liereid bloedige offers te brengen, met de zekerheid van eigen bezit voor oogen in 'een land van vrijheid ën welvaart, willig om een deel van hun léven te slijten in een vreemd land of in donkere fabrieken. Maar de behoefte aan arbeiders werd grooter en het was onmogelijk om sneller en om meer te recruteeren. En hel groote ge brek aan arbeidskrachten Ontstond, dat noen door Polen, noch door Italianen verholpen kon worden. Men zocht naar een substituut en vond het in de ma chine. Dat was het heroïsche tijdperk der Amerikaansche industrie het koorts achtige zoeken naar middelén om de ar beiders te vervangen en om meer onaf hankelijk te zijn. Het was ook de goede tijd der uitvinders, die of kleine uilvin dingen deden, of de bestaande uilvindin gen verbeterden of geheel nieuwe wegen openden. Toen was Amerika in zeker opzicht nog afhankelijk van Europa, maat*-frachtte er reeds naar om op eigen beenen te slaan. Het moedigde de be langstelling en de liefde voor de mecha nische en mathematische wetenschappen en de chemie sterk aan De onderne mingen breidden zich snel en sterk uil, de nijverheid overtuigde het kapitaal om aan deze uitbreiding deel le nemen, en in 'twintig jaar klom hef totaal der geld beleggingen van negen millioen dollars tol Vijf-en-veerlig De industrie kwam den landbouw ter hulp en Stelde nieuwe middelen te zijner beschikking om den handenarbeid te vervangen. En het land leverde grootere rijkdommen op dan de Californisceh goudvelden ooit opbrachten voor de koortsige goudzoekers. In 1860 waren er ongeveer 150.000 fabrieken in Amerika, in 1900 had hun aantal het half millioen reeds overschreden. Veel metaal werd door de Staten uit Europa inge voerd. In 1880 waren zij in staat om de metaalproductie op gelijken voet te bren gen met Engeland en tien jaar later overtrof de productie die van Engeland» Het was een krampachtige industrieels wedloop. President Mac Kiuley zei toen: „Fr is een overproductie, we moeten nieuwe wegen vinden." Toen begon Ame rika uit te voeren en op zulke wijze, dat men in Europa begon ie spreken Van een Amerikaansche overrompeling. Maar het tempo vertraagde niet. De staalproductie 4er Vereenigde Staten wordt berekend op 37.935 000.000 ton. de helft der we reldproductie. Aan dal dikke cijfer draagt Pittsburg in zeer hooge male b,ij met de gezamenlijke ovens en werkplaatsen en mijnen die zooveel "rook uitbraken en zooveel millioenen brengen. Een ander karakteristieke van Pitts burg is de begeerte om een beetjie schoonheid en wat poëzie te brengen in dien hoop van ijzer en staal'. Om de een- tonnigheid van het metaal' te breken heeft men zooveel mogelijk bloemen ge plant en zijn reusachtige parken aange legd. Pittsburg is vol miljonairs. Van de 11.000 millionairs in de Vereenigde Sta ten wonen er ongeveer 1000 in Pitts burg alleen. En daar de Anjerilcaansche millionairs gewoonlijk vrijgevige bezitters zijn volgens den ouden stijl, geven zij groote sommen om Pittsburg zoo mooi mogelijk te maken. Want de ware vreug de van den echten Amerikaan is^, olm geld te maken, veel geld. niet om het vrekkig te behouden en in nachtelijke uren nog eens na te rekenen al(s de Gierigaard van Hendrik Conscience, maar om het uit le igeven, om het te laten rollen, om er veel en goed van te genieten op zijne: Wij ze, om weldadigheidswerken op te rich ten en opvoedings-instituten te onderhou den, hetzij alleen ter willje van een be geerte of een behoefte om te geven,, het zij om er op: de een of andere manier nog „een slaatje uil te slaan".' Andrew Carnegie, de bekende rijkaard die met zijn geld zooveel goeds verricht heeft in Amerika, en die levens ook Europa heeft doen deelen in den over vloed, werd geboren in deze rookstad. Hij was de staallconing van den ouden stempel. De Carnegie Corporation geeft jaarlijks zes millioen dollar uit, alleen om wetenschappelijke onderzoekingen en de schoone kunsten te steunen. Ook de andere Carnegie-inrichtingen worden door zijn nagelaten geld in het leven gehouden. Pittsburg is door hem bedeeld geworden met alle mogelijke gebouwen, het museum, de bibliotheek, scholen, enz., TVIaar dat is niet genoeg. De Pittsburgers hebben groolsclie plannen. De stad en haar roem zal niet in rook vergaan! Zij willen een Cathedral of Learning bouwen, een Cathedral der Wijsheid, welke dertig verdiepingen zal hebben. Voor dit gebouw der wijsheid heeft de minister, die ook een Pitls- burger is, het terrein aangeboden, het geen hem op een persoonlijke uitgave van vijf millioen dollar komt te staan. Men kan niet ontkennen, dal het een zeer beminnelijke eigenschap der Pitls- burgsche rijkaards is, die groote bijdra gen voor dc verluchting van den eigen goeden, industrieelen nqam en van 'de stad. Miss Mary Schenlëy vermaakte ver leden jaar aan de stad een enorm park, waarvan de waarae in dollars moeilijk te berekenen valt, en Mr. Phips, een yriend van den ouden Carnegie, heeft een groote en belangrijke bloemen- cn platenverzameling geschonken, en de fa milie Thaw heeft eenvoudigweg een hecle Universiteit cadeau gedaan. Pitts burg was niet meer dan teen roolcoven, maar men wil er een schoone stad van maken en daarom plant men bloemen in „de hel zonder deksel", tot lust en ver maak van het gemeen. BURGERLIJKEN STAND. O. en W.Souburg Van 15—22 Sept. Ondertrouwd. P. M. Noels, 27 j. en R. M Sommer, 29 j .T. van Schaik, '21 j. en M M] van Gemertj 24 j. A. 'Axendfco, 20 j en J. Kali- jouw, 25 j. Getrouwd): 0. J. Smit, 35 j. en L, Spo- sito, 40 j. Bevallen: J. P. van Merkom, geb. Nagl(- zaam. VERGADERINGEN, CONCERTEN, en*. Woensdag 28 Sept. Jaarl. Alg. verg. aandeelh N.V. Ohem, en Verfhan del v.h. O. A. Schutte en Co., nam, 2 uur V r ij d a g 30 Sept. Lezing met lichtbeel den Gesch en Lelterk Vereen.) Spr. rar. J. Kunst uit Bandoeng. Kip Concertz. S uur. Z aterd ag 1 Oct. Ned. Prol. Bond, op voering van „Het Ontoegankelijk Licht" door Vrijz. Chr Jongeren, Gouda. Schouwburg 8.15 u. Woensdag 5 Oct. Middag- en avond- bijeenk. Natuurk. Gezelsch. Spr, dhr. A. F. J. Portielje, inspect. „Artis" te Amsterdam. Zaterdag 8 Oct. Uitvoering Houthan del WalchercD. Schuttershof, S uur. Woensdag 12 Oct. „Nieuw Rotter- damsch Tooneel' Frits Tarlaud „De Scheepsbouwer" Schouw burg. Zaterdag 15 Oct. Uilvoering MandiO- Iine-Vereeniging „Sempre Avanli". Schuttershof, 8 uur. Woensdag 19 Oct. Société des Instru ments Anciens, Concertvereen. Concertzaal. Donderdag 20 Oct. Uilvoering Dres- dener Krcuzchor, Nieuwe kerk. V r ij d a g 21 Oct. „Ver. Haagsch Too neel" Mevr. de Boer—van Rijk „Mijn Tante uit Indië" Schouw burg. Maandag 24 Oct. Bijeenk. Natuurk, Gezelsch. Spr. prof. dr. H. A3- dersof, te Utrecht. V rij dag 28 OcL Lezing Gesch. en Let- terk, vereen. Spr. Raden Mas Noto Soerote, KI. Concertz. 8 uur. V r ij d a g 4 Nov. Lezing met lichtbeel den van het Middelb. Dilettan- tentooneel door H. M. Merkel- bach, dir. Stadsschouwburg, Am sterdam: „De bewegingsvrijheid op het Tooneel". St. Joris, 8 u. Woensdag 9 Nov. Hans Kindier, cello, Concertvereen. Concertzaal. Maandag 14 Nov. Bijeenk. met lichtb. Natuurk. Gezelsch. Spr. prof. dr. II. J. Jordan, te Utrecht. W oensdag 16 Nov.. Middagvoorstel ling voor Kinderen N.V. Groot Tooneel, di.r. Joh. Langen aken „Pietje Bell". Schouwburg W oensdag 16 Nov* N.V. Groot Too neel directie Joh. Langer aken. Tooneelspel „de Witte Non"r Schouwburg. Woensdag 16 Nov. Feestavond, Clrr. Jongemannen Vereen. Schut tershof. Donderdag 24 Nov. Gen. rep. Ver. voor Instr. Muziek Cencertz. V. r ij d a g 25 Nov. le concert Ver. voor Instr. Muziek. Concertz. Maandag 28 Nov. Bijeenk. met lichtb. Natuurk. Gezelsch. Spr. prof. dr, T. J. Stomps, te Amsterdam. Donderdag 8 Dec. N. R. Tooneel. Di rectie Frits Tartaud „de Pastoor van Neuvilette". Schouwburg Zaterdag 10 Dec. Feestvergaderïing afdeoling .Walcheren Nederl. Reis- vereen.. Schuttershof S uur. Maandag 12 Dec. Bijeenk. Natuurk. Gezelsch. Spr. prof. dr. U. Ariêns Kappers te Amsterdam. Woensdag 14 Dec. Cecilia Hansen, viool, Concertvereen. Couc©rtz. Maandag 19 Dec. Generale repetitie zangver. T. O. en U. Concertz. Dinsdag 20 Dec. le concert zangver. T. O. en U. „Requiem van .Ver- di. Concertzaal. Zondag 25—Dinsdag 27 Deq. 8ste JaarL Tent van Hoenders water vogels, konijnen, post- en sierdui- Vem. Uiitg. M.T.V. 1928. Woensdag 4 Januari. Voordracht avond Jac. v. Elsacker. Schouw burg. Vrijdag 13 Jan. Lezing Gesch - enLet- terk,. Vereen. Spr. prof. dr. A. Bol- kestein uit Utrechtp El. Concertz. 8 uur. Maandag 23 Jan. Bijeenk. Natuurk. Gezelsch. Spr. ir. de Blocq van Kuffelen te Den Haag. Maandag 6 Febr. Bijeenk. met lichtb. Spr. prof. dr. Paul van Oije, te Gent. Woensdag 15 Febr. Middag- en avond- bijeenk. Natuurk. Gezelsch. Spr. D. van Staveren, te Den Haag. V rij dag 17(?) Febr. Lezing Gescli.- en Letterkf vereen. Spr. dr. ir. J. H. Plantenga uit Wassenaar. KI. Concertz. 8u. Woensdag 29 Febr. Mischa Levitski, piano. Concertvereen. Concertz. Dinsdag 3 April generale repetitie zangver. T. O. en U. Concertz. Woensdag 4 AprilTweede (gewoon) concert, uitv. Matthëus Passion. zangver. T. O. en U. Concertzaal. Woensdag 28 Maart Myra Mortemer, alt. Concertvereen. Conc©rtzaaL Woensdag 2 Mei Gen. rep. Ver voor Instr. Muziek Concertz. Donderdag 3 Mei. Tweede concert Ver. voor Instr. muziek; herd. 40- j. bestaan. Concertz. ftDVERTENTIEN. Theelichten is Uw thee nooit te warm en nooit te koud. Bovendien hebt ge de gezelligheid van het rustig brandende, helder 6tralcnde lichtje. Prijs per doos van 12 stuks 40 ets. In iedere doos een Verkade'B Plaatje. Voldoende voor i maand WA SO Nil THEELICHTEN De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op DINSDAG 4 OCTO BER 1927, des voormiddags te tien uur, op de Hofstede „Het Groot Zandhof" bij den Seisweg, gemeen te Grijpskerke, in het OPENBAAR VERKOOPEN: als: Poes, bruine veulendragende merrie, oud 11 jaar, Stamboek A 4856; Nora, grijze veulendragen de merrie, oud 10 jaar; Cora, grijze merrie, oud 9 jaar; Dora, vos merrie, oud 6 jaar, veulen- boek no. 23480; vos merrie, oud 3 jaar; bruine klepper; vos merrie, oud 18 maanden, als: 13 melkkoeien, 3 kalfdragende vaarzen, 7 vaarzen van U/k iaar en ouder, 7 vaarzen van 1 jaar en jonger, 3 stieren oud 20 maan den en jonger. 4 varkens, kippen en eenden. Brik, tilbury, 2 menwagens met ijzeren assen en rongen, melk- kar, driewielskar, hondekar, 2 veldgangen, 2 arresleden, 6 ploe gen in soort, 12 eggen in soort, cultivator, éénpaards ros met stangen, rolblok, ringwals, zaai- machine, maaimachine M Cor- mick, hooihark, aardappelplan ter, 2 windmolens, 2 mangelmo- lens, 2 kruiwagens, 1 mestkrui- wagen, sproeier als nieuw, Ame rikaansche pomp met buis, 2 slijpsteenen, vleeschblok, wa- genlichter, watervat en -tobben, bascule 200 K.G., balans en scha len, gewichten, wagenzeil, 2 groote zeilen als nieuw, mestput- planken, heuldeelen, 2 draaihek- ken, borden en staken, reepen en blokken, klaverruiters, hand gereedschappen, wilgen en door nen mutsaards, kliefhout, Mest in den Mestput, in perceelen, paardewant w. o. bowttuig, draagzaal enz., korte en .lange zwingen, boot geschikt voor visscher, oud ijzer en zink, meelkist, graanmaten, graan- schoppen, melkgerei, melktrans- portbussen, graan- en aardappel zakken, driehoekkachel, ijzer ledikant, geschilderd kabinet en al hetgeen verder zal worden ge presenteerd. Voorts: Et- en Nagras en Mangels. Geen stalling, Bergplaats voor fiet sen. Geen muziek. De Notaris H. R. STRUVE te Middelburg is voornemens op Don derdag 6 October 1927 des namid dags 2 uur, op de bovenzaal der Sociëteit „De Vergenoeging" aan de Groote Markt aldaar TE VERKOOPEN: 2.23.25 Hectaren (5 g. 20672 r.) WEILAND en SPRINK te Ritthem, nabij de Hofstede bewoond door den heer J. Pagter; verhuurd voor f 342.50 per jaar tot 25 November 1933; in 2 perc. en gecombineerd. 55 Aren 20 Centiaren (422 r.j WEILAND te Middelburg, nabij den Ouden Veerschen weg: aan vaarding 25 November 1927. 1.60.90 Hectaren WEILAND (4 g. 30 r.) aan den Ouden Veerschen weg te Middelburg; verhuurd voor f247.per jaar tot 25 Nov. 1931; in 3 perceelen en gecombineerd. BOUWLAND aan den Ouden Veerschen weg tegenover het hof- steedje van den heer J. van Sloo- ten, groot ong. 19 A, 62 c.A. (150 roeden). Aanvaarding rooven oogst 1927. Notitiën verkrijgbaar ten kan tore van voornoemden notaris.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 7