of. ^j232SS^SSB22B5^"SB2BF!<l3 Mn en rellen HEIIEN VINfEM BEBENJiSSEN OPENING NAJAAR-EN WINTERSEIZOEN O. Slijlers-IHglIiiirielDg Mededealing FalelroUYai loo Konslnijverligidsglas (to* m eenA FLAiELLETTES ec/e/7 /(znuwzwakcQ; De eerste zendingen EMAILLE KOLENKITTEN. ROOMBOTER van de KOUDEKERK E. TE KOOP: 1.0890 H.A. (2 0. 232'/, B.J BOUWLAND ie Koudekerke ia „de Broodkist", aan den Middelburgsohen straat weg, aan de lange baan te aan vaarden na rooven oogst 1927 voor bewarken en bemesten f 150.-. Inschrijvingen worden ingewacht vóór 6 October 1927 ten kantore van Notaris Mr. JAN ÏLOEFF. Te Middelburg bij A. HILLEN, L. Delft H 10. Tel. 344. Prachtzending ONTVANGEN. Verkoophuis „AMERIKAA.N" Lange Noordstraat C 24. - EN SB=54S ONTVANGEN. DAGELIJKS S. WIENER Co. HOFPLEIN. Ze kost deze week slechts f 1.121 per halve K.G. PROFITEERT DUS VAN DE GELEGENHEID. Aanbevelend, POLDERMAN, Directeur. dat de aanneming van Stokers bij de Koninklijke Marine wederom is opengesteld. Inlichtingen hieromtrent zijn te bekomen ten kantore van den Commies van Aanneming der Marine te Vlissingen. Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen lijden mijne lieve Vrouw CATHARINA VÏARIA ANTONÏA FRUITIER DE TALMA, in den ouderdom van 72 jaar. Mr. F. J. N VAN DAM. Velp. 22 Sept 1927 Freierikstraat No. 10. Volstrekt eenige kennisge ving. Geen bloemen. Geen bezoek. De begrafenis zal plaats heb oen op Maandag 26 Sept. a, s. des n. m. te l uur op de Begraafplaats Heiderust" te Worth-Rheden. Voor de vele bewijzen van deel neming. ontvangen mei het over lijden van onzen besten Broeder, ■Behuwdbroeder en Oom, den HoogEdelgeslrengen Heer A. BREEMAN, Ridder in de Orde van Oranje Nas sau met de zwaarden en gep. Lui tenant-Kolonel der Infanterie, betuigen wij hiérbij onzen harte- lijken dank. Namens de familie, H. L. DE BALBIAN VAN DOORN, Executeur-testamentair. MET ENORM UITGEBREIDE COLLECTIES ED Y-KWALITEIT zgn voordeeliger. Een sierraad bij den Kachel. f Ëmaiileerialinek „De IJsel", Dieren @01104? boter. boter. Betrekt uitsluitend MIDDELBURG Uitgebreide sorteering voor Pyama's Dezer dagen zal onze zaak te MIDDELBURG 30 jaar bestaan. De Heer 17. J. POTS is sedert 1 Juni 1903 onafgebroken de chef da a-van geweest Ons aanpassend aan de eischen des tijds, hebben wij in 1920 ons bedrijf te MIDDELBURG overgebracht van Langedelft A 93 naar LANGEDELFT H 13, een grooter en modern verbouwd winkelhuis. Steeds is het ons streven geweest door het leveren van solide, correcte en prijs waardige kleeding het vertrouwen van het publiek te WINNEN en te BEHOUDEN. Voor het aanstaand seizoen hebben wij zoowel in de courante als in de fijnere soorten goederen een verscheidenheid bijeengebracht, die aan eiken eisch kan voldoen Onze reiziger is in de geheele provincie Zeeland, zonder eenige vergoeding van onkosten, te ontbieden met stalen voor kleeding naar maat, maatnemen en passen De prijzen ziin volgens een gedrukte lijst. Ook andere (gemaakte) goederen kunnen bij onzen reiziger besteld worden, hoewel daarvoor natuurlijk keuze aan het magazijn altijd wenschelijker blijft. DOBBELM ANN'S CQCQÖR0ZEN- rTT* z2^ l/ö] met het Avoir ^n.vzjujpfa rVH.cm.P0D, NJMEGEfif Haringplaats, Middelburg bericht hiermee de ontvangst van een nieuwe zending van de Glasfabriek „LEERDAM" MIDDELBURG, Lange Delft H 13. Wij brengen bij deze gelegenheid openlijk een woord van dank aan allen, die ons in de afgeloopen jaren zoo ruim met hun vertrouwen vereerden. Onze zaken hebben zich sedert de oprichting te Middelburg snel en weergaloos uitgebreid en vormen heden ten dage wel het grootste speciaalbedrijf in Nederland, waarvan elk filiaal in het bij zonder de voordeelen geniet. wascht U zich eenige malen en het Is om hygië nische reden ge- wenscht,datUhet doet met de goede zeep. Gebruiktdaarvoor de zuivere, heer lijk schuimende, vlug reinigende en zacht gepar fumeerde echte

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3