224 Vrijdag 23 September t8Sf Petroleumkachels, én l/ieeschmaalmachmss, MIDDEL COUR A 170' Jaargang l>it nummer bestaat uit TWEE Bladen. eerste bhad. IRIS DER J voor in 30 Irmid- leperij tOT— Thtsen- pibliek feren, 5 4 apen, stel BINNENLAND. de kamerwerkzaamheden. Het belangrijkste uit de gisteren g<v b.ouden zitting der Kamer (die nu tot 4 October uiteen is gegaan) is, dat de Cen trale afdeeling heeft beslóten, in de af, deelingen te laten onderzoeken ,op 4 October het wetsontwerp tot regeling! van den kleinhandel in alcoholhoudende dranken en op 5 October en andere dar gen de Staatsbegrooting. Goedgekeurd werd het voorstel van den voorzitter, om op 18 October in openbare behandeling te nemen ettelij ke wetsontwerpen, waaronder dat lot goedkeuring van het verdrag inzake sla vernij, instelling van gen PosLragd. over eenkomst met de Rob aver en wettelijke regeling van den Hoogeïx Raad van Arr beid, alsmede de interpellatie-Louis de Visser over de vervolging van commu nisten in Indonesië. ketelaar 3D jaar kamerlid- In een bijeenkomst van de Vrijz. Dem. Wereen. te Amsterdam is gister de heer Ketelaar gehuldigd in verband met het feit dat hij 30 jaar geleden tot lid der Tweede Kamer werd gekozen, en daarna voortdurend in dat lichaam zitting had, Gesproken werd door den voorzitter, mr. A. B. Gompertz. door mr. Marchant als voorzitter der Kamerfractie, door prof. R. Kranenburg als 'lid van het hoofdbestuur, en door vele anderen. In alle redevoeringen werd ook het optre den van den heer Ketelaar Als wethou der van Amsterdam besproken, fn ver band met de houding der S. D. A, P. De heer Ketelaar zei in zijn antwoord o. a. dat het wethouderschap zijn demo cratisch voelen niet zal veranderen. de wethouderskwestie te utrecht. Gister heeft de Utrechtsche gemeeule- raad vergaderd ter vervulling van de vijf de wethoudersplaats. Zooals men weet wilden de Soc. Bóm. daarvoor niet in aanmerking komen, omdat zij twee ze gels eischen of geen; e(n heeft de toen gekozen Vr. Dem. bedankt. Er waren reeds gekozen 2 kath., een Anti-Rev., één Vr. B. De verhouding in den Raad is zoo, dat rechts en links gelijk staan, en de R. K. Volkspartij met één slem op den wip zit. De Vr. B. meent daarom dat er geen rechlsche meerderheid is, en stelde voor het aantal wethouderszetels 4e brengen van vijf op vier en dan van deze dan één zetel te geven aan: dei R. K., de A. R|., de S. Di A, P(, en do .Vr. B. Maar dit voorstel werd verworpen met alleen de stemmen van de Vr. B. «n de Chr. H. voor!. Daarna werd een voorstel van de Prol. Chr. fracties om naast de vier gekozen wethouders geen vijfde te benoemen aan genomen met 24—12 stemmen. onderzoek electr. mij. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben besloten een commissie in het leven te roepen, welke een onderzoek zal instelr len naar de bij de Electriciteitsmaat- schappij „Voorne en Putten" zoowel op administratief als op technisch gebied eventueele misstanden en gepleegde on regelmatigheden; en die zal nagaan of de bestaande organisatie voldoende waar borgen biedt voor mogelijkheid van een doehnatige exploitatie. dubbel tarief in voor bereiding? Naar De Maasbode verneemt, worden binnen eenige dagen van de i-eg^ering voorstellen verwacht tot steun en be scherming onzer Industrie, in het bij zonder voor de keramische industrie en de lijm- en gelatiuefabrieken. Voor acze laatste zal dit o. m. bestaan in een uitvoerverbod van beemferjen. Bovendien kan het blad als gevolg van inlichtingen van de meest bevoeg de ?,ijde thans mededeelen, dat de raad selachtige passage in de Troonrede ge^en andere beleekenis lxeieft, dan dat een dubbel tarief in voorbereiding is. autoweg naar de duitsciie grens. Op uitnoodiging van den heer Sr ten Bokkel Huinink zijn gisterennamiddag eenige belanghebbenden bij en belangd stellenden in diens destijds naar voren gebrachte plan van een autoweg Rotter dam-Den Haag-Leiden-Aialsmeer-Schipnol Amsterdam-Vreeland-Utrecht-Amhein- Nijmegen-Duilschland in een der zalen van het Koninklijk Instituut voor Inge nieurs te 's-Gravenhage bijeengekomen ter verdere bespreking van de te ne men maatregelen. In een uiteenzetting van dein heer ten Bokkel Huinink deeld deze o.a. mee van de zijde van het departement zooalgeen tegenwerking ,dan toch weinig medewer king te hebben ondervonden* Hij had den indruk, dat men daar den aanleg van zoo'n specialen weg voor auto's, in dien gewensebt, niet aan het particulier initiatief wilde toevertrouwen, althans, dat men daar spreker's plan nis van te fantastischen aard „achtte,. De autoweg zou 20 a 25 Ml breed moeten worden en f 35 millioen a niveau of 45 millioen op hoog-viaduct moeiten kosten, In Duitscliland zóu de route aansluiten op Hamburg-Hannover-Gassel-Friankfort a, Mam en verder op Bazel, Zwitserland en Italië, Een zij-verbinding Keulen-Dus- seldorf-Crefeld-Goch-Nijmegen behoort mede tot het Duitsche plan. Bij de discussie zeide de heer CV G. Valtier ICraane, het plan zeer sympathiek le achten, doch allereerst achtte hij den steun der regeering en de medewerking der spoorwegen noodig. Ook werd be toogd, dat men niets zou kunnen begin nen alvorens men de concessie in han den had. De heer S. Prins sloot zich hierbij aan; sprP meende voorts ,dat aanspraak op financieelen steun uit het Wegen fonds gemaakt zou kunnen worden. De heer Ten Bokkel Huinink lichtte nog toe, dat gerekend wordt op een ger middelde passage van 150 a 200 auto's per uur over den weg, en dat per auto f 2 toegangsgeld zou kunnen worden ge rekend. Aldus kwam hij tot een opbrengst van f2,160.000 aan toegang voor vracht auto's e,d. en f 8.210.000 aan bijdragen van autobusdiensten, dus in totaal f 10.400,000 opbrengst, terwijl de exploi tatie-uitgaven, rente enz. wprden becij ferd op f 8.200.000 voor den weg a ni veau. De heer JP M. Kjjjger, lid van de Tweede Kamer, betoogde dat de Staat a neen niet Bij maente is, de voor ide wegen-veraexermg neschikbare mxTIioe- nen snel te verwerken. Het particulier initiatief moet daarom te hulp komen en deze bijeenkomst beschouwde spr(. als een gelukige uiting van dat initiatief. Het publiek moet echter eerst van de nood zakelijkheid van die particuliere mede werking worden ovex-tuigd, en om dat te bereiken stelde spreker voor de lust" schenkomst van belanghebbende organi satie en instellingen in le roepen, ""Na ©enige verflere discussie werd Iner tie "besloten. Uit Stad au Provincie. Uit Middelburg. Door onvoorziene omstandigheden is de muziekuitvoering, die "het Middel- burgsch Muziekkorps Zondag a,s. in de Abdij zou geven uitgesteld tot Zondag 2 October, - Ten kantore van de geraeenleretini- ging is een zilveren paplepel met de initialen W. M. gedeponeerd die in het huisvuil is gevonden, en wel in dat uit een wagen, waarmede in de Noordslraat en omgeving het huisvuil was opgehaald. Meerdere kostbare zaken, gevonden iu het huisvuil wachten ten kantore, reeds geruimen tijd op den flechtmatigen eigenaar of eigenares. Uit Walcheren. Donderdagmiddag had oj> de Alge- uieene Begraafplaats te K o u d e k c r k e dc ter aarde bestelling plaats van het Stoffelijk overschot van L. Brasser, oud- gemeeuteraadslid en President Kerk voogd van de Ned. Herv. Kerk, Bij aankomst op het kerkhof werd het lijk door den Kerkeraad naar de groeve gedragen, gevolgd door de fa milie, de ambtsdragers uit de( lccric o'p' het dorp en het Zand, het dagelij ksch be stuur der gemeente eu dc raadsljexjen. Nadat het lijk in de groeve was ncder- gelaten trad Ds. R, ten Kate naar voren die Brasser ais ouderling, kerkvoogd cn President-kerkvoogd, bestuurslid van de Hervormde school en van meerdere ver- eenigingen herdacht, en in 't licht stelde hoe aangenaam hij steeds in alllen cen- -oud naai- zijn beste welen voor kerk en school werkzaam was. Spreker eindigde in de volle overtuiging dat de weduwe dip een voorbeeldig echtgenoot moest missen niet ongetroost achter bljyft. Hierna sprak de heer J. A. Contant waarn. burgemeester die den overledene schetste als eenvoudig eerlijk raadslid, die zich aller achting wist «vaardig te ma ken. De heei- J. A. Stoppels sprak na- mens de Kerkvoogdij en Ds. A. C. Heij namens het bestuur der vereenigingVre derust" waarvan Brasser een ijverig lid was. De heer J. Brasser, bloeder van den overledene dankte de sprekers en de tal rijke aanwezigen voor hunne betoonde belangstelling. TeiW e s t k a pe 1 le is op hel strand aangespoeld een vat, wegende 35 K.G., inhoudende een als eiernootjes saamge- perste stof. Na scheikundig onderzoek is gebleken, dat de inhoud van bedoeld •■vat bestond uit een mengsel van cycaan- kalium en cycaannatrium. Gelukkig dus maar dat dit vat met zijn zeer giftigen inhoud veilig eln «fel in han den van den Burgemeester-strandvonder is beland. Nadat de aard van den Inhoud was vastgesteld, is het vat ojxnieuw dicht ge soldeerd en op1 een veilige plaats opge borgen. Uit Noord-Beveland, In de Woensdagmiddag te C o 1 ij n s- plaat gehouden vergadering van inge- Iancien van den polder Oud Noordbeve- land waren 44 van de 47 ingelanden te genwoordig of vertegenwoordigd. De voorzitter, de heer P. Zuijdweg, dankte den afgetreden dijkgraaf nog voor al hetgeen hij voor den polder heeft daan en toonde aan de vergadering een foto van het pendulestel, dat in opdracht der vergadering aan den scheidenden dijkgraaf was aangeboden. Deze dankte voor de tot hem gerichte woorden en voor het geschenk. Vervolgens wendde de voorzitter zich tot den ontvanger-griffier en de gezwo renen met het verzoek ook hem den steun le willen verleenen, die zijn voor ganger heeft mogen genieten. Op de aanbevelingslijst voor gezworene werden geplaatst: 1. M. de Regt te Kats, 2. J. M. Bom te Coïijnsplaat, 3. M. W. van Arent- hals te Kats. Het bestuur werd gemachtigd tot het uitwerken van een plan tot verbetering van den waterafvoer der gronden onder Kats. Zoodra het bestuur hiermede ge reed is, zal er weer een vergadering worden belegd. Beslotcu werd aan de gemeenijebeslu- ren van Coïijnsplaat en Kats te verzoe ken "bij vordering het doen weiden van vee op de wegen vóór 1 Augs. van elk jaar te verbieden. Vastgesteld werd nog de staal van wa terleidingen met kunstwerken in den polder. Uit Tholen. Te Oud-Vossemeer zal nu de molen de „Oude Vos" ongetwijfeld ver dwijnen; de korenmolenaar D. G. de Wilde heeft thans reeds eien aanvrage, ingevolge de bepalingen van <Ie hinder wet aan het gemeentebestuur om op de molënwerf een motor le plaatsen tot uil oefening van het graanmaalbedrijf. Bij in formal!e bleek onzen berichtgever, dat er geen pogingen zijn gedaan bij den egienaar om het monument te behouden; trouwens de eigenaar kan moeilijk an ders, daar de reparaties te groot worden en het ongebruikt laten staan spoedig gevaar zou kunnen opleveren voor de bijstaande panden. Wat niet wegneemt dat het te bejammeren blijft, dal de ..Oude Vos" vex-dwijnt. De gemeenteraad van Slavenis- se heeft het nieuwe voorstel dei- P. Z. E. M. inzake de electrificatie met algct- meene stemmen verworpen. UitZeeuwsch-VIaanderenO. D, In verband met de vergadering van Soc. Dem. Raadsleden te Ter, Neuzen en de daar genomen beslfuiten inzake van de Z.-Vl. Waterleiding had Dins dagavond te Axel een afdeelim>sver- gadering der S. D. A. P. pl[aats, waar het zeer rumoerig schijnt te zijn toegegaan, zoodat verschillende leden de vergadering vex-lieten. Aan den lieer 't Gilde werd geweigerd, toen hij dit met het oog op het vergevor derd uur verzocht, nader breedvoerig zjjn standpunt le verdedigen. waartegen de heer 't Gilde ten scherpste protesteert- de. Als gevolg van deze vergadering heeft de heer 't Gilde direct ontslag genomen als voorzitter en bestuurslid. (De "ZO verkeerswezen, post en telegrafie. Van Gend eu Loos. Naar Het Volk uit zeer goede ibi-o-n verneemt, zal de dienst van de goederen bezorging der Nederlandsche Spoorwe gen, tot nu toe waargenomen door Van Gend en Loos, II. Colliguon en Co., na de beëindiging van het contract tusschen deze beide ondernemingen worden opge dragen aan de A. T O., de nieuwe auto busdienst van 'de Nederlandsche Spoor wegen. Verkeerswezen W. N. Brabant en het veer te W illemstad. De Commissie tot verbetering van het verkeerswezen in West-Noord-Brabanl heeft een adres gezonden aan den Mi nister van Waterstaat en de Prov. Stalen van Noord-Brabant, waarin er op wordt gewezen, dat het verkeerswezen tusschen de Zuid-Hollandsche Eilanden "West-N.- Brabant en Zeeland onderling, om van het doorgaand verkeer niet te spréken nog bijzonder slecht is ingericht. Noodig in 't bijzonder is, een goede verbinding Middelharnis—Helle voets|uK idem Flakkee—Noordbrabantsclie wal; idem Numansdorp—Willemstad; idem Zijpe—Anna Jacobo. Polder; idem Tho len—Noordbrabantsclie wal; idem Zuid- Beveland idem, en dan vooral ook, met een en ander verband houdende, een goede rechtstreeksche verbinding voor deze streken met haar boofdmarktplaals, Rotterdam. De Commissie heeft zeer voldoenden financieelen steun uit de betrokken streek toegezegd gekregen voor verbetering van den rivierovergang Willemstad—Numans dorp (met inbegrip van verbeterde ver- keersroute naar Rotterdam vroeger dè overgang bij" uitnemendheid oude Fran- sche weg) en nog steeds mede vormend de korste verbinding (met slechts één veer) Frankrijk en België 'Antwerpen Holland (Rotterdam), zoomede voor Zee land, West-Noordbrabant en Zuid-IIol- landsche eilanden van belang. Door laksheid eenerzijds eu groote ac tiviteit anderzijds is bedoelde rivierover gang in een toestand van verval geraakt, mede tengevolge van zeer beperkte ex ploitatie, wat zich steeds meer gaat wre ken Uzerhandsi, Middelburg het beste, de goedkoopste, (Ingez. Med). van artikel 16 van het volkenbortdsverr drag noodig is. Kefaex Wilhelm, aa« Hindenburg. Ex-Keizer Wilhelm heeft, naar aanlei ding \an de Taunenburgplechtigheid aan president Hindenburg een telegram ge zonden, luidende „Ik koester een diepe en onverganke lijke dankbaarheid jegens allen, die aan dezen grooten veldslag hebben deelge nomen. Door mij ermede belast, OoM- Pruisen ten koste van eiken prijs van den vijand te bevrijden is onder uw. lei ding en die van generaal Ludendorff, bij- j gestaan door uw medewerkers, die allea N'andaar de actie lot verbetering en uit de van wege de commissie is een en ander gegoten in den vorm van, en bereids om subsidie bij het Rijk en de Provincie N. Brabant aangeklopt voor een modern tramplan Steenbergen—Diuteloord—Wil lemstad (Rotterdam), gezien de plaatse lijke omstandigheden; immers de Rotter damsche Tramwegmaatschappij, van wie behoorlijke medewerking kan worden verwacht, al zal een goede x'egeling met haar moeten worden getroffen, exploi teert het veer Willemstad—Numansdorp. vanwaar haar tramdienst naar Rotterdam terwijl haar tramweguet tevens eindpunt heeft in Steenbergen L>. De Volkenbond. Ia de derdjï commissie is gisteren een interessant debat gevoerd haar aanlei ding van het Finsche voorstel over liet erleenen van finanfieelen bijstand, aan kleine staten, die het slachtoffer Van den aanvalsoorlog zijn geworden, welk denk beeld reeds door het finantieel comité eejx aaar Vveken geleden behandeld is. en als^practisch mogelijk beschouwd Het finantieel comité had als volgt aangegeven hoe het zou werken? De staten zouden zich le voren voor een bepaald bedrag verbinden een lea ning te garandeeren._ die door een aan Gevallen staal op de wereldmarkt zou worden uitcogeven, nadat de volken- bondsraad op grond van den tegen den slaat gerichten aanval daarvoor toestem ming zou hebben verleend Gistcrmiddag in de derde commissie was dit hel plan, dal nader bestudeerd moest worden door de nieuwe commis sie voor veiligheid en arbitrage, die een onderdeel der voorbereidings-commissie Loudon zal worden. Naar aanleiding van dit voorstel had den belangwekkende opmerkingen plaats. Engeland herinnerde aan de door Chamberlain reeds vroeger gedane ver klaring, dat Engeland deze financiecle verplichtingen op zicti wilde nemen, mits de bewapeuingsvermindering tol stand lcoml, waarbij de Finsche gedelegeerde zelf zich geheel aansloot. De heer Loudon herinnerde aan een resolutie der tweede volkenbondsver gadering van 1921, die aan artikel 16 van het volkenbondsverdrag de volgende irv terpretatie geeft. Iedere staal moet voor gichzeti bet slissen welke staat de aanvaller in een conflict is, Hieromtrent kan de volken bondsraad geen beslissing nemen. Hel plan der financieel© volkenbondscommis sie dat den raad deze beslissing wel laat uemen gaat dus lijnrecht legen deze resolutie van de volkcubondsvergadering ■an 1921 in Debrouclcèrc merkte zeer terecht op, dat de bankiers dan., wauneer niet door een algemeen besluit vaststond qvelke de aangevallen slaat was. niet spoedig geneigd zouden zijn, crediet le verleenen De heer London erkende, dat het ze ker eeen ideale toestand was. maar voel de zich genoodzaakt, de .aandacht op dat probleem te vestigen, wat a lv.ee b bewijst, hoe een nieuwe txesludeering leerschool van mijn vroegeren chef van den genera len staf, Von Schlief- fen, komen ,dank zij de zelfverloochening mijner soldaten, deze schitterend© over winning behaald. Moge de geest van Tannenberg ons verscheurde volk doordringen' Dan zal hij wonderen verrichten en de dooden van Tannenberg zuilen niet vergeefs him leven hebben gelaten. Dan zullen wij met Gods hulp weder voorwaarts schrijden!" De toon doet denken alsof Duitsch- land nog midden in den oorlog was aan overwinnaarszijde. De burgerlijke Bex-lijnsche pers acht dit telegram zuiver een persoonlijke kwestie tusschen den ex-keizer en Hin denburg. Hel is dus ook diens particu liere zaak dit telegram le beaui«oorden,. De „Franlif. Zcitung" merkt op. Voor- zoover bekend heeft men hier mét liet eerste telegram le doen. dat de gevluchte n onttroonde cxJkeizer aan don fljks- presidont heeft gericht. In elk geval zou Hmdcnburg's omgeving verstandiger heb ben gehandeld, indien zij "dït telegram niet in handen der conservatieve pers had gespeeld. De ex-keizer moet het te legram aan ..generaal-veldmaarschalk von Hindenburg'' hebben geadresseerd^ In dien dit inderdaad juist is, dan is in dfit adres .aangezien de geadresseerde de on vergelijkelijk veel lioogere functie van rijkspresideni^ïiekleedt, een volstrekt on behoorlijk gebrek aan eerbied jegens het hoofd van den staat "gelegen. Fransch-Russisch scIiuIdenaccorcL Er schijul nog geen sprake van een Fransch-Rtissisch accoord, niettegen staande de verklaring van Litwinoffl want in een officieel perscommuniqué wordt dit absoluut tegengesproken. Dit luidt n.I De bewering van Litwinoï .volgens welke een algeheel accoord in de schul denkwestie tot stand zou ziju gekomen en in die der eredieten op komst zou zijn, beautwoordt ,in geenendce'e aan 3e re- al tieit. De Fransche delegratie ter Fransch- Russisch© conferentie zal zeer spoedig een gedetailleerde uiteenzetting gevn. die alles in het juiste licht stelt en alle uoo- dige rectificaties bevat. beknopte mededeelingejv. Uit België Aan hel „Driemaandblad", uitge geven door het Bureel voor Algemefene Statistiek van hel ministei-ie van binnen- landsche zaken en volksgezondheid, orft* leent de Standaard o. a. de volgende ge gevens over den loop van België's be- olking in 1926- 's Lands bevolkingscijfer op 31 Dec. j 1. is, op net cijfer van hel voorgaande jaar, toegenomen met 62 725 zielen of 8 03 voor duizend inwoners. Evenals in 1925 komen de twee derden van dezen aangroei van de provinciën Autwei-pen, Brabant en Limburg, met respectievelijk verhoogingeu van 18.3, 10 2 en 32 0 duizend. Hel overschot der geboorten op de overlijdeus is voor 47 822 eenhe den in de algemeene toeöeming begre pen. Het aantal geboorten is nogal gevoelig afgenomen van J53 190 in 1925 is 't gevallen op 148.810 in '26. Als men de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1